Slovenský a český román 20 storočia

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Slovenský a český román 20 storočia

Slovenský a český román 20 stor. J.C.Hronský, F.Hečko, V.Mináč, R.Jašík, A.Bednár, D.Tatarka, L.Mňačko, V.Šikula, L.Balek, R.Sloboda, P.Jaroš, K.Čapek
Objasnite mravný a filozofický základ niektorého románu uvedených autorov.
Porovnajte tematiku a jej umelecké spracovanie v konkrétnych dielach z hľadiska konfliktu.

Rudolf Jašík
Jeho literárna činnosť vychádz z detstva na Kysuciach, neskoršie z činnosti v komunistickej strane, z účasti na východnom fronte v druhej sv. vojne a v SNP.
Jeho prvým románom je Na brehu zázračnej rieky, v ktorom sa stretávame s rozdielnymi ľudmi z Hrubého pľacu, ale aj so spoločnou biedou a hladom. V románe sa vytvárajú podmienky socialistického románu.
Z prostredia Kysúc je aj zbierka noviel Čierne a biele kruhy a nedokončené dielo Povesť o bielych kameňoch.
Obsahovým jadrom druhého Jánošíkovského románu Námestie svätej Alžbety je láska 18-ročného Igora a dievčaťa židovského pôvodu Evy. Vo svete krutého fašizmu, plného desu a hrôzy, s praxou rasovej perzekúcie, zabíjania a vraždenia nemá táto láska vyhliadky a končí tragicky - zastrelením Evy.
V románe je sledovaný aj širší obraz ľudí (najmä židovského obyvateľstva) a medziľudských vzťahov v malom meste. Sleduje aj dusnú atmosféru strachu a hrôzy smrti, ktorú rozsieva fašizmus.
# román Mŕtvi nespievajú.
Uzatvára jeho románnovú tvorbu a je jej vrcholom. Reálne zobrazuje život a medziľudské vzťahy doma, v zmiešanom slovensko-nemeckom prostredí mesta Pravna a dediny Planice. Sleduje aj život a vzťahy na východnom fronte v 2 sv. vojne. V porovnaní s Mináčovým dielom Dlhý čas čakania, je román Mŕtvi nespievajú rozšírený o motívy citového a myšlienkového procesu slovenských vojakov na fronte (ich poznávanie, že bojujú za cudzie záujmy; ich nespokojnosť a nedôveru voči všetkému a najmä voči dôstojníkom.
Obsah: Ústrednou postavou je poručík Kľako, ktorý sa chce brániť pred nezmyselnosťou vojny svojím cynizmom a ľahostajnosťou. Neskôr na fronte, však začína otvorene nenávidieť Nemcov. Nájde si cestu k prostým vojakom a napokon si získa ich dôveru. V ďalších častiach románu podáva obraz života slovensko a nemeckého obyvateľstva V Pravne a Planici. Zobrazuje rozvrstvenie obyvateľstva a osvetľuje zložité sociálne, politické a medziľudské vzťahy.
Druhý diel zostal nedokončený. Vystupuje tu zasa poručík Kľak, vojak Lukan, komunista Driň.

Vladimír Mináč
Významnú úlohu v jeho tvorbe hrala skúsenosť a pozanie vojny a najmä SNP.

Vojna a SNP zanechali ňom hlboký zážitok, čo sa prejavilo hneď v debute Smrť chodí po horách a v trilógii Generácia. # román Smrť chodí po horách
Zobrazuje tu dve dejové pásma. V jednom je postava Jána Lotára, partizána bojujúceho v horách, kým v centre druhého je jeho brat Peter, ktorý sa po zatlačení povstania do hôr dostane do koncentračného tábora. Román vyznieva ako hľadanie zmyslu života.
# román Včera a zajtra
Dielo nadväzuje na predchádzajúci román. Je ideovo a tematicky rovnaký a tiež ide o hľadanie zmyslu života, ale už v mierových podmienkach. Peter Lotár sa vráti z koncentračného tábora a Mináč zobrazil jeho vnútorný konflikt, od rezignácie ku nájdeniu zmyslu života v práci a v kolektíve.
# trilógia Generácia
V troch dielach je zachytené dianie spoločenského života generácie.
Prvá časť Dlhý čas čakania hovorí o živote v slovenskom klerofašistickom štáte. Je obrazom fašizmu, obmedzovania ľudskej slobody, vojny, ale aj síl, ktoré bojujú za slobodu národa. Časť postáv sú ľudia, ktorí nechcú mať s fašizmom nič, spoločne si chránia vlastnú slobodu a žijú v očakávaní zmeny.
Inú skupinu tvoria postavy rozličným spôsobom spojené s fašizmom. A napokon tu vystupujú postavy, ktoré pripravujú pád fašizmu a klerofašistického štátu prípravou SNP.
V druhej časti Živí a mŕtvi je podstatou SNP. Pre postavy, ktoré patria do okruhu autorovej generácie, je SNP uvedomovacím procesom, hľadaním záchytných opôr. Táto časť trilógie je spojená predovšetkým s postavou Janka Krapa (komunistu) a komisára Bendeho. Vykresľuje tu morálny profil ľudí, ktorí sa dali k Nemcom, gardistom.
Posledná časť trilógie je nazvaná Zvony zvonia na deň. Časove je dej umiestnený od februára 1946 až do februára 1948 po víťazstvo pracujúcehu ľudu. Sústreďuje sa na voľby začiatkom roku 1946 a na dianie po febr. 1948. Opäť sa tu stretávame s postavami kapitána Labudu, Marka Uhrína,čatára Kozu.. Najvýznamnejšia postava je Marek Uhrín, ktorého vývinový proces sa prirodzene dovŕšil aj vstupom do komunistickej strany.

Alfonz Bednár
# román Sklený vrch
Podáva tu svedectvo o druhej sv. vojne v nezvyčajnej forme, formou denníka. Ústrednou postavou je Ema Klaasová. V denníku sa prelínajú spomienky na blízku i vzdialenejšú minulosť s bezprostredne prežívanou prítomnosťou na stavbe priehrady.

Z denníkových záznamov sa dozvedáme o rodinnom prostredí Emy, o jej citových vzťahoch k trom mužom:
- partizánovi Milanovi Kališovi, ktorého neskôr umučili fašisti
- Zollovi Ballovi, jej snúbencovi s ktorým sa rozišla
- a manželovi inžinierovi Solanovi, ktorého má rada, no pred ktorým má svoje tajomstvá a chce mu o nich povedať. Inžinier však stále je na stavbe priehrady a doma sa veľmi málo zdržiava a tak mu Ema nemá kedy o nich povedať. Rozhodne sa za ním ísť na stavbu a všetko mu vyrozprávať, ale na stavbe sa stane nešťastie a ona umiera. V denníkových záznamoch často spomína Tichú dolinu, v ktorej prežila najvýznamnejšie životné okamihy so svojou láskou Milanom Kališom a tam je aj jeho hrob. A presne tam mala ísť so svojím manželom.
Po románe Sklenný vrch vychádza kniha noviel Hodiny a minúty, ku ktorej sa tématicky radí novela Cudzí. Je v nej zachytená povstalecká tématika.

František Hečko
Jeho prvé diela boli tenšie, ako aj on sám napísal. Boli to lyrické diela ako: Na pravé poludnie, Slovanské verše, Vysťahovalci. Jeho neskoršie diela sa už vyznačovali nielen dĺžkou, ale aj obsahom.
# ??? Drevená dedina
Vykreslil tu obraz rokov združstevňovania a vzťahy medzi ľudmi na dedine.
# román Červené víno
- je zasadený vo vinohradníckom kraji, kde žije dosť bohatá rodina Habdžovcov. Starý sa hnevá na syna, že si zobral za ženu dievča z chudobnej rodiny, aj keď je veľmi dobrá a nakoniec ho vydedí. Nepomôže im ani v najťažších chvíľach,keď je jeho vnučka chorá a veľmi trpí (nepožičia mu voz s koňmi). Tu musí zakročiť, jeho prababka, ktorá starého Habdžu zavrie do komory a sama ide pomôcť priviesť doktora ku chorej. Nakoniec doktor vnučku zachráni.

Dominik Tatarka
Jeho diela boli zakázané.
# poviedky V úzkosti hľadania
Opisuje slovenského inteletuála, ktorý pod vplyvom vojny stráca životné istoty a podlieha dezilúzii. Zaradil sa nimi medzi predstaviteľov nadrealizmu.

# Panna zázračnica
Toto dielo je kritikou klérofašistického režimu.
# Farská republika
Touto knihou sa ospravedlnil cirkvi v Slovenskom štáte. Povojnový prerod života na dedine a nový vzťah k práci na veľkých stavbách vyjadrujú knihy Radostník, Družné letá.
# Prútené kreslá
V tomto diele vychádza zo svojich skúseností vysokoškoláka vo Francúzku. Je v nej hľadanie citových vzťahov medzi mladými ľuďmi; lásky, ktorá vie pochopiť a postaviť sa proti zlu. O deformáciách v 5O.rokoch napísal knihu Démon súhlasu , kde opisuje aj kult osobnosti a podobné črty vtedajších čias.

Vincent Šikula
Debutoval knihou poviedok Na koncertoch sa netlieska. Jadrom sú autorove zážitky z vojenčiny a detstva.

Druhá knižka Možno si postavím bungalov - tiež zbierka poviedok, tématika života prostého dedinského človeka.
# novela S Rozárkou
Dojímavý príbeh dospelej fyzicky, ale psychicky detskej Rozárky a márny pokus jej brata prekonať priepasť vzájomnej izolácie.
# novela Nebýva na každom vŕšku hostinec
Je obrazom dedinčanov a ich cest za prácou po svete, obrazom tulákov a žobrákov. Je to baladicky ladené.
# Románová trilógia Majstri, Muškát a Vilma
Rozpráva o ľuďoch západoslovenskej dediny Okoličné, najmä o rodine tesárskeho majstra Guldana, jeho troch synov, zaťa, dcéry a nevesty. Dej sa odvíja sa klérofašistického Sl. štátu,cez SNP a po oslobodení. Peter Jaroš
# Prvá kniha Popoludnie na terase
Príbeh pracovného dňa členov bratisl. redakcie. Jaroš vo svojej tvorbe ustavične experimentoval.
# Román Tisícročná včela
Generačný sociálny román, spoločenské dianie v Uhorsku, tri generácie Pichandovcov, roľníkov a sezónnych murárov z Liptovskej dediny Hybe.
Prvny nadsázky, grotesknosti, fantastickosti, poukazuje na silu a odolnosť slov.človeka, ktorý zápasí o svoju existenciu. Pokračovanie tohto diela sa nazýva Nemé ucho, hluché oko.
Písal rôzne poviedky, viaceré rozhlasové hry a filmové scénare.

Karel Čapek
Otec bol lekár, študoval v Prahe a ukončil Karlovu univerzitu.
TVORBA
# Divadelná hra Ze života hmyzu
Napísal ju spolu so svojim bratom Josefom a na hmyze poukázal na kladné a záporné ľudské vlastnosti. # Div. hra R.U.R.
Fantastický príbeh o zničení ľudstva ich strojovými napodobeninani - robotmi. Záchrana prichádza až vtedy, keď pri vymierajúcej hŕstke ľudí dôjde k poľudšteniu robota a robotky a pomocu ľudského citu - lásky.
# Dráma Bílá nemoc
Dej sa odohráva v neurčitej krajine, kde sa rozšírila epidémia - bílá nemoc /malomocenstvo/. Ľudia hromadne umierali, lebo nebolo lieku proti nej. Nakoniec nájde liek Dr.Galén??, ale medzičasom ochorie vládnuci diktátor v krajine a žiada od neho liek. Doktor mu povie, že liek mu dá, ale iba ak odvolá vojnu, ku ktorej sa krajina pripravuje. Diktátor ustúpi, ale sfanatizovaný dav doktora zabije.
Ďalšie dielo Krakatit - namierené proti vojne. J. C. Hronský
# Román Jozef Mak
Hrdinom je malý človek, ktorá zložité životné situácie nerieši rozumovo ale pudovo, prijíma údery osudu, citovo sa s nimi vyrovnáva, ale nedokáže sa
vzoprieť proti zdanlivej nevyhnutnosti, je pasívny.
# Román Pisár Gráč
Predstvuje človeka, z ktorého vojna spravila zádrapčivého odľuda, ktorý svet vidí ako gotesku. Autor výstižne zobrazil psychiku človeka i spolužitia človeka s prírodou.

# Román Svet na trasovisku
Vrátil sa do obdobia SNP a neidealizoval v ?om partizánsky odboj, preto bolo dielo socialist.kritikou odsúdené a vydané bolo a? v posledných rokoch.

Ladislav Mňačko
# Román Smrť sa volá Engelchen
Popisuje obdobie SNP na slovensko-moravskom pomedzí a presvedčivo zobrazuje osudy jednotlivcov.
# Dlhá biela prerušovaná čiara
V knihe porovnáva život na západe a v Československu.
# Oneskorené reportáže a Ako chutí moc
V týchto dielach pranieruje stalinský komunizmus a nátlakové metódy riadiacich pracovníkov. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?