Slovenské národné obrodenie

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Slovenské národné obrodenie

V rakúskej monarchii sú na rozdiel od Európy osvietenské myšlienky šírené zhora, teda od panovníka -> osvietenský absolutizmus

Predstavitelia
Mária Terézia (1740 - 80)
Jozef II. (1780 - 90)
1781 - tolerančný patent - relatívne zrovnoprávnenie vš. náboženstiev (katolíci, evanjelici - protestanti)
1785 - zrušenie nevoľníctva
Za týchto panovníkov došlo k uvoľneniu spoločenských, politických, národných ?, čím boli vytvorené podmienky pre rozvoj národno-obrodeneckých aktivít.

Národné obrodenie prebieha v 4 etapách.
V tomto obd. začínajú vzdelané vrstvy spoločnosti organizovať spoločenský ruch, kt. bol zameraný na obrodenie slov. národa. Hneď na začiatku sa prejavila nesvornosť národných buditeľov. Títo boli rozdelení na 2 tábory: protestanti x katolíci.

1. etapa (1780 - 1820)
- v tejto etape bolo najaktívnejšie katolícke duchovenstvo a jeho vrcholným počinom bolo uzákonenie spisovnej slovenčiny - r. 1787 - Anton Bernolák (základ: kultúrna západoslovenčina - reč vzdelancov študujúcich v Trnave, centrum: Trnava - tlačiareň, školy)
- museli ju šíriť, a preto v r. 1792 vznikla v Trnave spoločnosť Slovenské učené tovarišstvo, kt. hl. cieľom bolo šírenie spis. jazyka prostredníctvom vydávanie kníh; predseda - Bernolák, podpredseda - Fándly

2. etapa (1820 - 35)
- toto obd. je poznamenané snahou o zjednotenie evanjelikov s katolíkmi
- do popredia sa dostáva myšlienka slovanskej vzájomnosti (Slovania = 1 národ = 4 kmene; Napoleon utrpel v Rusku porážku => Rusko = symbol, všeobecne uznávaná mocnosť)
- hl. predstavitelia:
katolíci - Hollý, Hamuljak
evanjelici - Kollár, Šafárik
- katolíci + evanjelici = Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej - r. 1834, Pešť (nefungoval dlho, rozpory, rozpadol sa)

3. etapa (1835 - 43)
- do popredia sa dostávajú štúrovci (študenti študujúci na Evanjelickom lýceu v Bratislave)
- vznikla potreba nového spisovného jazyka, pretože poslovenčenie češtiny nebolo perspektívne

4. etapa (1843 - 48)
- 1843 - uzákonenie spis. slovenčiny - Ľudovít Štúr (stredoslovenské nárečie)
- 1848 - vyvrcholenie národnooslobodeneckej aktivity v revolúcii

Inštitúcie, kt. ovplyvňovali národné obrodenie
katolíci - Generálny seminár na Bratislavskom hrade (zakl. Jozef II.)
evanjelici - Evanjelické lýceum - r. 1803 tu vznikla Katedra reči a literatúry československej

Začali vychádzať aj noviny v zrozumiteľnom jazyku: Prešpurské noviny - najvýznam.

časopis, vychádzal v slovakizovanej češtine, redaktor - F. Leška

Učené spoločnosti - evanjelické
Učená spoločnosť malohonská - 1808
Učená spoločnosť banského okolia - 1810.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?