Slovenské národné obrodenie (1780 - 1848)

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Slovenské národné obrodenie (1780 - 1848)

národné obrodenie
- proces premeny feudálnej národnosti na moderný národ
- feudálny národ - stačilo mať spoločné územie
- moderný národ - musí spĺňať 3 zákl. veci: jazyk, územie, kultúra a tradície (nem. filozof Herder v 18. st. takto určil moderný národ)
- polit. rozmer: premena stavovskej spoloč. na občiansku
- ekonom. rozmer: premena feudálnej spoločnosti na kapitalistickú
- NO typické pre strednú Európu:
- rodí sa nacionalizmus
- začiatky sebaobdivu a sebaľútosti
- tradícia sa stáva myšlienkou moderného - návrat k tradícii -> prebudenie, uvedomovanie koreňov, obrodenie

Herder
- 18. st., nem. filozof
- prichádza s novou myšl.
- „Vláda germánskych národov sa skončila, budúce storočie je storočím Slovanov"
- morálku môžu Európe prinavrátiť len holubičie slovanské národy
- naši vzdelanci sa s jeho názormi stretávali v Yenne a Halle
- táto filozofia prišla vhod pri vyostrovaní národnostných problémov v monarchii

spor o autochtónnosť (pôvodnosť)
- zač. 18. st.
- spor o to, kto bol na tomto území prvý
- vyostril sa najmä v Uhorsku, kde sa prejavil 2 teóriami ->

podmaniteľská teória
- Michal Bencsik - profesor uhorského práva na trnavskej uni (uhorské práva - štátne právo)
- tvrdil, že Slováci neexist., lebo ich Svätopluk spolu s územím predal za bieleho koňa a a oni sa včlenili do maď. obyv. ->

Natio Hungarica
- táto myšl. sa vytv. zač. 19. st.
- myšl. jednotného maďarského národa
- feudálno-stavovský št.
- Maďari - vládnuca vrstva
- ostatní - neplnoprávne postavenie

zmluvná teória
- Ján Baltazár Magin
- apológia „Ostne…alebo obrana"
- Maďari sem prišli, my sme ich prijali a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spolunažívaní

- týmto sa začal proces národného sebauvedomovania
- stupňovanie maď. nacionalizmu - Maďari sa cítili zo strany Habs. nedohodnotení
- Jozef II. - zaviedol nemčinu ako jediný jazyk, nedal sa korunovať za uhorského kráľa, ani raz nezvolal uhorský snem - to vš. podporovalo maď. nacionalizmus

1791, 1792 - 2 maďarizačné zákony
- vyostril sa národnostný konflikt
- maďarizácia sa začala postupne v 18. st.
- maďarský nacionalizmus sa stupňoval
- „jeden národ, jeden jazyk, jedno náboženstvo"
- 1791 - maď. sa stáva povinným vyučovacím jazykom
- 1792 - kto neovláda maď., nemá prístup k štátnej správe (úradom)

1780 - Juraj Papánek: Dejiny slovenského národa
- symbolický začiatok NO
- predstavuje Slovákov ako samost. národ

I.

etapa (1780 - 1820)

ciele:
1. kodifikovať spis. jazyk
2. zjednotiť inteligenciu
3. šíriť osvetu, prebudiť a šíriť národné povedomie, prebudiť záujem o národnú minulosť, tradície

prekážky:
1. konfesionálne rozdelenie slov. inteligencie
- odlišovali sa v pohľade na potrebu jazyka
- katolíci - treba vytv. vlastný jazyk
- evanjelici - netrhať putá s Čechmi

2. obrodencom chýbali peniaze, pretože pochádzali z najnižších spoloč. vrstiev - SNO nemal kto podporovať, Slováci nemali šľachtu ani buržoáziu

výsledky:
1. spis. slovenčina
- ako 1. sa pokúsil uzákoniť spis. slovenčinu Bajza - neúspešne
- 1787 - uzákonenie spis. slovenčinu A. Bernolákom, základ: kultúrna západoslovenčina, jazyk trnavských vzdelancov
Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum (1787, Jazykovedno-kritická rozprava o písmenách slovenských)
- pravopisná sústava tu vychádza z foneticko-fonologických princípov
- prvý závažný krok ku kodifikácii spis. slovenčiny

Grammatica slavica
- učebnica Sj pre školy, prvá normotvorná gramatika slovenčiny

- nestala sa jednotným jazykom, ujala sa len čiastočne

2. zjednotenie inteligencie
- vôbec sa nepodarilo

3. šírenie osvety
- 1792 - J. Fándly zakladá Slovenské učené tovarišstvo v Trnave
- 1. slov. kult. organizácia
- vydávali sa tam knihy pre roľníkov

II. etapa (1820 - 1835)
ciele:
1. rozšíriť bernolákovčinu
2. zjednotiť inteligenciu
3. šíriť osvetu

výsledky:
1. šírenie bernolákovčiny
- Hollý - chcel dokázať slávnu hist. Slovákov (eposy Sláv, Cyrilo-Metodiáda, Svätopluk) + prekladaním diel antických autorov chcel dokázať, že bernolákovčina sa vyrovná aj starým jazykom
- nepodarilo sa ju presadiť ako celonárodný jazyk, ostala jazykom katolíckym

2. zjednotenie inteligencie
- evanjelici: J. Kollár, P. J. Šafárik
- katolíci: Hollý, Hamuljak, Bernolák

Kollár
- proti Bernolákovej predstave postavil teóriu slovenskej vzájomnosti - vystúpil proti snahám zjednotenia
- Slovania = 1 národ = 4 kmene (ruský, poľský, československý, iljirský = srbochorvátsky)
- najprv som Slovan, potom Čechoslovák a až na posl. mieste Slovák
- kmene majú sv. nárečia
- bol proti akémukoľvek trhaniu Slovanov
- opora: Rusko - jediný št., kt.

nám môže pomôcť
- predpokladal, že Európa bude v budúcnosti slovanská -> idea panslavizmu (panslavizmus - keď vznikne jeden veľký slovanský št.)

Šafárik
- snažil sa poukázať na tradície: Slovanské starožitnosti, Slovanský národopis, Dejiny slovanskej reči a literatúry
- Slovania = 1 národ
- Slováci - samost. kmeň, v záujme presadenia slov. ideí uznával, že Slováci majú právo na vlastný jazyk

Hamuljak
- „Národ, kt. sa neopúšťa, nebýva opustený"
- ako 1. si uvedomil, že príčina našej biedy je v nás samých

- inteligenciu sa zjednotiť nepodarilo

3. šírenie osvety
- to jediné sa podarilo (vďaka Hamuljakovi…)

III. etapa (1835 - 1848)
- prišla mladá slov. inteligencia
- zmenili sa metódy a formy práce

ciele:
1. kodifikovať jazyk, kt. prijímu všetci
2. zjednotiť inteligenciu
3. šíriť osvetu
4. polit. ciele (dostať sa do uh. snemu, zrušenie poddanstva, ? zrovnoprávnenia národov žijúcich v Uhorsku)

priebeh a výsledky:
- uvedomili si, že musia ísť medzi ľud - vytv. spolky miernosti (hl. nepriateľ - alkoholizmus) a divadelné spolky (ľudu sa treba prihovárať jeho rečou; Anička Jurkočová - 1. herečka, Hurbanova manž.)

Ľ. Štúr a jeho 2. teória slovanskej vzájomnosti
- dielo: Slovanstvo a svet budúcnosti
- videl záchranu Slovanov pod krídlami Ruska
- na rozdiel od Kollára nesúhlasil s veľkým slovanským národom - jednotlivé národy sú samost. a môžu slobodne rozhodovať o sv. osude

- Štúr sa snažil dostať do uhorského snemu, 1847 sa mu to ako poslancovi za mesto Zvolen podarilo
- 1843 - Štúr kodifikoval spis. jazyk, základ: stredoslovenské nárečie (predtým získal Hollého súhlas)
- diela, v kt. nový jazyk kodifikoval: Nárečia slovenskou alebo potreba písaňja v tomto nárečí, Náuka reči slovenskej
- 1852 - Hatalla dal štúrovčine konečnú podobu
- 1844 - Štúrovci zakladajú 1. celoslovenský národný spolok Tatrín - 1. krát zjednotenie slov. inteligencie bez ohľadu na náboženstvo
- začiatok vydávania almanachu Nitra
- 1845 - začali vychádzať Slovenskie národnie noviny - 1. slovensky písané noviny, lit. príloha: Orol tatranský

1847 - porada v Čachticiach
- zavŕšenie snáh
- štúrovci aj bernolákovci sa stretli na spoločnej porade
- zakončenie sporov, definitívne zjednotenie

december 1847 - Štúrova reč na uhorskom sneme

Význam SNO
1. dosiahnutie jednotného jazyka
2. zdvihnutie národného povedomia a šírenie osvety

V čom sa líši od českého národného obrodenia
1. Česi nemuseli kodifikovať jazyk, iba ho modernizovali (modifikátori + kodifikátori nového jazyka: Jungamann a Dobrovský)
2. v Čechách obrodenie podporila (materiálne) aj šľachta a buržoázia - boli založené české nakladateľstvá, vznikali stále divadelné spolky
3. mohli sa oprieť o sv. vlastný št.

(najmä doba Karola IV. - Čechy = centrum Európy, Praha = centrum SRR)
v Čechách bolo vzdelanie na vyššej úrovni.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?