Slovenská stredoveká literatúra a jej ohlas v slovenskej národnej kultúre

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Slovenská stredoveká literatúra a jej ohlas v slovenskej národnej kultúre

2 Slovenská stredoveká literatúra a jej ohlas v slovenskej národnej kultúre

Život Konštantína
Obhajoba slovienskeho jazyka v bohoslužbe

Keď bol v Benátkach, zhromaždili sa proti nemu latinskí
biskupi a kňazi i mnísi ako havrany proti sokolovi, a vyz
dvihli trojjazyčný blud hovoriac: "Človeče, povedz nám, prečo
si učinil teraz slovienom knihy a učíš ich, ktorých nikto iný
predtým nevynašiel, ani apoštolovia, ani rímsky pápež, ani
Gregor Bohoslovec, ani Hieroným, ani Augustín? My len tri ja
zyky poznáme, ktorými sa sluší v knihách sláviť boha: hebrej
ský, grécky a latinský."
Odpovedal im filozof: "Či neprichádza dážď od boha na
všetkývh rovnako? Alebo či slnce takisto nesvieti na
všetkých?

F. Kočiš: Jazyk, literatúra a spoločnosť
Kultúra slova, ročník 13, 1979, číslo 3 (úryvok)

S jazykom to v tejto súvislosti vyzerá asi tak ako s
každodenným chlebom: nevšímame si ho nijako osobitne, keď ho
máme na polici alebo na stole, berieme ho denne do rúk, krá
jame, jeme ho ako čosi samozrejmé, čo sa samo sebou rozumie,
čo je tu medzi nami ako vzduch. Znepokojíme sa až vtedy, keď
zistíme že ho nieto, že ho niekto zabudol kúpiť, alebo že ho
nedoviezli do obchodu. I jazyk, reč je tu medzi nami, použí
vame ho ako samozrejmý prostriedok každodenného dorozumieva
nia. Taký samozrejmý, že mnohým ľuďom je menej ako vzduch,
nedbajú oň, znekultúrňujú ho a ich vyjadrovanie je doslova
zneužívaním reči, smetiskom plytkosti a banálnosti.

a) Vysvetlite podmienky vzniku staroslovienskej kultúry a
literatúry, slovienskej vzdelanosti a jej význam pre
kultúrny svet.
b) Ako chápete myšlienku, že vzťah k jazyku je prejavom
vzťahu k národu a k vlasti.
c) Vznik a vývin slovanských jazykov. Indoeurópske jazyky.


a) Rozdelenie staroslovienskej literatúry:
1. Začiatky st.slov. lit.
2. Po latinsky a po česky písaná lit.

1. Predstavujú nezachované náboženské texty v domácom i
latinskom jazyku a v staroslovienčine.
STAROSLOVIENČINA Cyril(Konštantín) a Metod:
- 9. st. - Veľká Morava (Založil Mojimír I.)
- Knieža Rastislav - aby sa ubránil vplyvu - Východofranskej
ríše požiadal byzantského cisára Michala III. o vyslanie
vierozvestcov K. a M..
- K. a M. prišli 863 a hlásali u nás kresťanstvo slovanským
nárečím.

Zostavili prvé slov písmo - hlaholiku, zal. prvý
slovanský lit. jazyk - straroslovienčinu a vytvorili prvú
slovenskú pôvodnú a prekladovú lit.(najmä náboženské účely;
Zachovaná je v odpisoch z 10.-11. storočia).
PÔVODNÁ LITERATÚTA:
Proglas - Koštantínov veršovaný predhovor k prekladu
evanjelija.
Moravsko-panónske legendy:
Život Konštantína - jeho detstvo, štúdiá, začiatky pôs. na VM
Život Metoda - hlavne jeho činnosť na VM.
PREKLADOVÁ LITERATÚRA - niektoré časti biblie a zákl. texty
potrebné k bohoslužbe

2. - Začína prevažovať po zániku VM;
- latinská od 11.st;
česká lit. od polovice 14.st
ľud - slovanské nárečia
- Náb. literatúra: lat.; málo česky
Legenda o svätom Svoradovi a Benediktovi
- Svetská - Mestská - lat.; česky
Žilinská kronika;
piesne(ľúbostné; žartovné; pijanské)
- Feudálna - ústna - "Igrici".

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?