Slovenská republika (1939 - 1945)

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Slovenská republika (1939 - 1945)

oficiálne názvy:
1. 14. marec 1939 - 21. júl 1939 -> Slovenský štát
2. od 21. júla 1939 -> Slovenská republika

počas 1. SV
- Slováci v Amerike sa snažili o naplnenie národných požiadaviek Slovákov
- sebaurčovacie snahy:
1. Slováci uznaní ako národ
2. v Pittsburskej dohode sa hovorili o autonómii pre Slovákov

Versailles
- nemajú vznikať mnohonárodnostné št. -> politicky účelový čechoslovakizmus s tým, že požiadavky Slovákov na sebaurčenie budú naplnené až v ČSR

ČSR
- unitárny št. s centrom v Prahe

Slovenská ľudová strana
- vypracovala autonomistický program
- r. 1922 túto požiadavku predložili oficiálne - no Tukov návrh bol nereálny, nakoľko požadoval polit. autonómiu
- to viedlo k radikalizácii SĽS, kt. od roku 1925 niesla názov HSĽS a stala sa dôležitou polit. str. na Slov.
umiernené krídlo
- Hlinka, Tiso
- autonomistickú požiadavku chceli presadzovať polit. cestou

radikálne krídlo
- Tuka, Mach, Ďurčanský
- radikálne presadenie slov. požiadaviek

1928 - B. Tuka - Vacum iuris
- vyhlásil ČSR za skončenú => bol uväznený -> zatlačenie požiadavky autonómie do úzadia, no bola tu latentne prítomná

- po r. 1929 Hlinkovci vládu opustili
- činnosť HSĽS bola označená ako rozvračašská
- 1935 - Hlinkovci v parlamente podporili voľbu E. Beneša za prezidenta
- situácia sa zmenila v septembri 1938 po podpísaní Mníchovskej dohody (29. sept.) - HSĽS to ihneď využila

6. október 1938 - Žilinská dohoda
- zvolaný zjazd do Žiliny
- vyhlásenie slov. autonómie

november 1938
- čsl parlament uznal platnosť žilinskej dohody
- na zákl. tohto parlamentného potvrdenia bola vyhlásená slov. vláda, na čele kt. stál J. Tiso
- Praha neustále apelovala, že na Slov. je situácia zlá
9. marec 1939 - Homolov puč
- vyvrcholenie napätia medzi Prahou a Bratislavou
- z Prahy bol daný príkaz na vojenský zásah na Slov. proti rozbíjačským silám
- Tiso bol zbavený funkcie a nahradil ho Karol Sidor (11. marec)
- J. Tiso odchádza do Bánoviec nad Bebravou a venuje sa tam len kňazským povinnostiam

február 1939 - v Berlíne rokoval s Hitlerom Béla Tuka

13. marec 1939
- Tiso dostal telegram z Berlína a ihneď odchádza k Hitlerovi
- privítaný je ako hlava št. so vš. poctami
- počas 2 hod. rokovania s Hitelrom vo miestnosti vstúpil minister zahran. vecí von Ribentrop a doniesol správu, že maď.

vojská chcú obsadiť Slovensko - toto údajne rozhodlo, že Tiso volil menšie zlo a prijal ochranu Nem.
- Tiso -> Slovenského št. odmietol vyhlásiť z Berlína, zavolal do Prahy a požiadal o zvolanie slov. snemu

14. marec 1939 - snem v BA -> vyhlásenie vzniku Slovenského št.
- Tiso predniesol reč (Nem. - náš priateľ a ochranca)
- o -> Slovenského št. sa nehlasovalo, ale bol vyhlásený aklamáciou (hromadne prejaveným súhlasom) - o 1203 poslanci snemu povstaním a zaspievaním piesne „Hej, Slováci" vyhlásili -> Slovenského št. 15. marec 1939
- ráno začali Nem. obsadzovať Čechy -> Protektorát („Pro tento krát") Čechy a Morava

Slovenský štát:
1. totalitný
2. autoritatívny
3. kléofašistický
- sám J. Tiso v r. 1942 priznal, že tento št. si Slováci neželali

totalitný št.
- št. -> z vôle Hitlera
- od zač. sa vytváral na totalitnom režime:
1. jediná povolená polit. strana po okt. 1938 bola HSĽS (aj SNS bola zakázaná) => štátostrana (bola spojená s riadením št.)

2. prioritné postavenie katolíckej cirkvi
- prezident bol katolícky kňaz a aj väčšina členov vlády a poslanci slov. snemu
- zozačiatku dobré styky s Vatikánom, potom pápežská stolica vyjadrovala svoj nesúhlas so Slov. št. a jeho polit. - prvý ostré vystúpenie - od r. 1941 (protižidovské zákony)
- najostrejší protest - vyvážanie Židov

3. zložky, kt. slúžili totalitnej moci:
- Hlinkova garda - 1939, bojové oddiely, kt. mali chrániť záujmy št.
- Hlinkova mládež - takisto

4. bol prijatý vodcovský princíp
- prezident mal právo prijímať rozhodnutia so silou zákona

fašistický št.
- potvrdzuje to riešenie židovskej ? - Židovský kódex je oveľa tvrdší ako norimberské zákony, kt. boli vydané v Nem. r. 1935
- v Maď. bol na čele Horthy a židovská ? sa tam začala riešiť až v r. 1944 (mali tam až 400 tis. menšinu)

- hl. poradca slov. vlády - Franz Karmazin

program slov. nacionálneho socializmu
- Slov. št. prijal ideológiu nacizmu
- vypracoval ho B. Tuka
- 14 bodov, presná kópia nem. nacionálneho socializmu, tvoril predovš. ekonom. a hosp. situácie

- Tiso mohol so cťou odísť v lete 1940 - neurobil to však
- a neurobil to ani po Hitlerovej samovražde v máji 1945, novovymenovanému veliteľovi ako jediný poslal telegram, že je verným spojencom Nem.

23. marec 1939 - ochranná zmluva s Nemeckom
- Slov. prijíma ochranu hitlerovského Nem. - za túto ochranu dovoľuje Nem. zabrať Z Slovensko ako územie pre nem. armádu - občania, kt. tam žili, museli úplne poslúchať Nem. - zmluva mala byť podpísaná na 25 rokov

23.

marec 1939 - malá vojna

- Maďari zaútočili na V Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu
- Nem. ani nehlo prstom
- maď. armáda územia obsadila
- Hitler odpovedal, že to bude riešiť až po víťazstve Nem. jar 1939 - 1. protižidovské zákon - arizačné zákony
- zákon o arizácii židovského majetku - dobrovoľný
- povoľovalo sa im legálne emigrovať, ale vš. majetok museli nechať na Slov.
- zabratie židovského majetku a určenie slov. správcov tohto majetku - neboli odborníkmi => rýchly úpadok a krach

21. júl 1939 - prijatie ústavy Slovenského rep.
- od tohto momentu ofic. názov Slovenská republika
- odvolávala sa na pápežské encykliky - hlásila sa ku kresťanským tradíciám (formálne)
- zakotvené výnimočné postavenie HSĽS - Štát je strana a strana je štát
- symbióza HSĽS a štátu (št. orgány riadené polit. orgánmi HSĽS)
- obmedzovala ľudské a občianske práva
- nefungovala zastupiteľská demokracia
- neboli zaistené princípy zákonnosti

Slovenská republika a medzinárodné kontakty
- Slovenská rep. nadviazala bohaté medzinár. kontakty, uznalo ju 27 št.
- Angl. a Franc. uznali SR iba de facto, nikdy tu neotvorili sv. zastupiteľstvá, do úvahy ju brali iba do 1. septembra 1939
- Sovietsky zväz - uznal ju de facto aj de iure, no len do r. 1941
- keď Slovenský št. spolu s nem. armádou zaútočil na Sovietsky zväz, vš. št. kt. boli členmi protihitlerovskej koalície s ním prerušili styky
- USA nikdy existenciu Slovenského št. neuznali; nezareagovali ani keď im B. Tuka (predseda vlády a minister zahran. vecí) v decembri 1941 vyhlásil vojnu
- fungovalo tu len 9 zastupiteľstiev
- najl. diplomatické a ekonom. kontakty so Švajčiarskom a Vatikánom (s Vatikánom sa po r. 1942 začali zhoršovať)

Ferdinand Ďurčanský
- minister zahran. vecí do leta 1940
- jeden z najmladších politikov
- mimoriadne schopný
- bol presvedčený, že oblafne Hitlera a vydobyje kus neutrality

august 1940 - salzburské rokovania
- Hitler zavolal kompletne slov. vládu do Salzburgu (Tiso, Ďurčanský, Tuka - podpredseda vlády, Mach - veliteľ Hlinkových gárd)
- Tiso chcel Hitlerovi darovať knihu od Kirschbaua „Krvavá hranica" (hovorila o zabratí J Maďarmi), Hitler ju odmietol prijať a povedal, že ho to nezaujíma
- Hitler nebol spokojný s vládou, a preto nadiktoval presné zloženie novej vlády
- Tiso chcel na rokovania zobrať aj Ďurčanského, Hitler sa vyjadril: "Toho malého fúzatého cigána mi sem nevoďte"
- nová vláda: predseda vlády a minister zahran. vecí - B. Tuka, minister vnútra - A.

Mach
- tu mal Tiso jedinečnú šancu zdvihnúť sa a odísť, no neurobil to a pokorne to prijal

- toto urýchlilo riešenie židovskej ?, pretože Tuka a Mach boli za radikálne riešenie
- bol prijatý zákon, kt. presne stanovoval, kto je Žid - ten, kto má do 3-tieho kolena matku Židovku a nekonvertoval do 30. októbra 1918 (martinská deklarácia)
- prijaté ďalšie zákony, kt. Židov postupne zbavovali št. občianstva, občianskych slobôd, polit. práv
- na Slovensku vtedy žilo asi 90 tis. Židov, ocitli sa bez práce a prostriedkov -> „čo teraz s nimi?", odpoveď: vyvezieme ich

september 1941 - Židovský kódex
- na zákl. neho začali deportácie žid. obyv.
- marec ´42 - október ´42 - 57 transportov = 57 tis. Židov
- 1. transport - 1 tis. žien do Osviedčimu
- boli sme jediným št., kt. za vývoz a likvidáciu Židov Nemcom platil (500 ríšskych mariek)

- vo vzťahu k Nem. sme museli prijať nevýhodný kurz 11:1
- zúčtovanie sa dialo cez clearingový účet (predávali sme im na dlh, kt. sa vyšplhal na 7 miliárd korún a nikdy nebol splatený)

október 1942 - zastavenie transportov
- z Osviedčimu sa podarilo utiecť na Slovensko a informovali najmä katolícke kruhy
- Vojtašák informoval slov. vládu a Vatikán o tom, čo sa dozvedel
- spustil sa morálny tlak na slov. vládu a tá transporty pozastavila

- na Slovensku ešte ostalo 14 - 20 tis. Židov
- 2. etapa likvidácie židovského obyv. bola počas SNP - to však už robili Nemci
- naspäť sa vrátilo 800 Židov

8. marec 1943 - pastiersky list slov. biskupov
- vyhlásenie slov. biskupov k udalostiam
- bol prečítaný vo vš. katolíckych kostoloch
- práve v tento deň Tiso omšu neslúžil

- ako ospravedlnenie konfiškácie židovského majetku slúžilo: „Žiadny židovský majetok neexistuje, existuje len slovenský kapitál."

Ústredie Židov
- zriadila ho slov. vláda
- rozposielali Židom noviny, kde sa oznamovalo, kto pôjde do transportu a aké sú nové protižidovské zákony
- ich slov. vláda poverila zostavovaním zoznamov do transportov

nespokojnosť od r. 1943
- vo vláde: Čatloš - minister obrany
- niekt. vysokí št. úradníci - Dr. Karvaš - guvernér Slovenskej národnej banky
- najmä ekonom. kruhy sa začali dištancovať od politiky
- nespokojnosť sa začala aj medzi obyv. - už sa nemalo z čoho dávať, židovské majetky už boli zhabané a viaceré aj zdevastované

strany národnostných menšín
- Karpatskonemecká strana - Karmazin
- Maďarská národná strana - Jánoš Esterházy

- slov.

vláda nikdy nemal viac ako 8 členov, ministerské funkcie sa kumulovali

ekonomika a hospodárstvo
- Slovenská republika patrila k prosperujúcim a rýchle sa rozvíjajúcim št.
- 0-lová nezamestnanosť
- židovské obyv. malo zákaz vykonávať verejná funkcie
- 100 tis. ľudí poslaných na nútené práce do Nem. - odišlo 300 tis. Nemcov
uvoľnili sa pracovné miesta

- SKK mala stabilnú hodnotu, bola voľne zmeniteľná aj v zahraničí, bola vyhľadávaná
- v neprospech Slovenského št. bol vytv. kurzový systém medzi DM a SKK (11:1)
- predávali sme Nem. na clearingový účet = na dlh, kt. sa odhaduje až na 7 miliárd korún a nikdy nebol splatený
- prosperovali sme vďaka 68 tis. Židov, kt. boli pripravení o majetok -> židovský majetok tvoril základ slov. hosp. - ďalším zdrojom prosperity bola vojnová konjunktúra - vyrábali sme pre Nem., cez Švajčiarsko sme obchodovali aj s inými št.

Tuka, Mach, Tiso - poradie radikálnosti

Tiso
+:
1. nepodpísal ani jeden rozsudok smrti, to ani v prípade dezercie (proti Sovietskemu zväzu nasadené 2 slov. divízie + 1 rýchla, slov. vojaci prebehli k ruským, Nem. nástojili na treste smrti, on to odmietol)
2. udeľoval prezidentské výnimky (okolo 5 tis. výnimiek, kt. boli udeľované celej rodine, no iba na 1 roka, zachránil život 14 tis. Židom, 57 tis. Židov bolo zlikvidovaných)
3. realizoval sebaurčovacie právo Slovákov (bolo mu to však nanútené)
4. ochránil Slovákov od mnohých strát, kt. utrpeli ostatné št. (do augusta 1944 sa na Slovensku nebojovalo)

-:
1. vernosť Hitlerovi až do úplného konca (aj po Hitlerovej smrti poslal Donizovi telegram a vyslovil vernosť Nem.)
2. ako katolícky kňaz porušil vš. zásady kresťanskej morálky, ignoroval protesty Svätej stolice
3. umožnil vytv. totalitnej formy vlády a sám prijal vodcovský princíp podľa vzoru Hitlera a Mussoliniho
4. zodpovednosť za deportácie Židov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?