Slovenská osvietenská literatúra (1780 - 1820)

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Slovenská osvietenská literatúra (1780 - 1820)

Do r. 1780 má lit. prevažne náboženský charakter. V období osvietenstva (po r. 1780) sa autori viac zaoberajú o svetskú tematiku, ? a potreby súčasného života. V dielach sa riešili napr. jazykovedné, pedagogické, prírodovedné, historické ? a popri tom sa tu objavuje lit., kt. má ľudovo-výchovný charakter.

Osvietenská próza

-> Vedecká lit. najmä z obl. zemepisu, dejepisu, pedagogiky, lit. histórie
-> Umelecká a ľudovo-výchovná próza

Vedecká literatúraAnton Bernolák (1762 - 1813)
- r. 1787 - uzákonenie spis. slovenčiny
- kultúrna slovenčina a úsilia o jej normovanie už pred bernolákovským obdobím - napr. v kamaldulskej reholy a u J. I. Bajzu

Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum (1787, Jazykovedno-kritická rozprava o písmenách slovenských)
- pravopisná sústava tu vychádza z foneticko-fonologických princípov
- prvý závažný krok ku kodifikácii spis. slovenčiny

Grammatica slavica
- učebnica Sj pre školy, prvá normotvorná gramatika slovenčiny

Etymologia Vocum Slavicarum (Etymológia slovanských slov)
- príručka o tvorení slov odvodzovaním a skladaním

Slovár Slovenskí-Česko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
- slovníkové dielo v 6 zväzkoch, ktoré vyšlo v univerzitnej tlačiarni v Budíne 12 r. po jeho smrti
- mala to byť normotvorná príručka slovnej zásoby

- bernolákovčinu používali slov. katolíci, kým evanjelici používali naďalej biblickú češtinu (ich bohoslužobný jazyk)

- okrem jazykovedy sa rozvíjala najmä história, kt mala významný národnobuditeľský a národnozjednocovací charakter, jej hl. myšlienková línia: obrana práv slovenského národa

Juraj Papánek (1738 - 1802)
Dejiny slovenského národa
- Slováci ako prakmeň všetkých Slovanov, pôvod mena Sláv odvodzuje od „slávy" a meno Slovák od „slova"

Juraj Sklenár
Najstaršia poloha Veľkej Moravy a prvý príchod a vpád Maďarov do nej
- podobný zámer ako u J. Papánka

Umelecká literatúraJozef Ignác Bajza (1755 - 1836)
- spájajú sa s ním 3 prvenstvá:
ako prvý sa pokúsil uzákoniť spis. jazyk Slovákov
autor prvého slov. románu
ako prvý kritizoval vtedajší život, najmä náboženské, sociálne a národnostné ?
- študoval vo Viedni, kde sa stretol s osvietenskými názormi, kt. v ňom vyvolali túžbu zmeniť postavenie slov. národa

Slovenské dvojnásobné epigrammatá (1794)
- zbierka epigramov, v kt.

autor kritizuje rôzne ľudské slabosti ako lakomstvo, závisť, hnev a opilstvo

René mláďenca príhodi a skusenosťi
- román, pozostáva z dvoch zväzkov
- prvý zväzok:
- dobrodružný román
- V tomto dieli sa hlavný hrdina René, taliansky meštiansky syn, spolu so svojím učiteľom Van Stiphoutom, vyberá hľadať sv. stratenú sestru do S Afriky. Tu zažíva rôzne dobrodružstvá (stroskotanie, otroctvo, lásku k Hadixii, odsúdenie na smrť, dramatický útek, návrat do Benátok, zvítanie so sestrou).
- v tomto dieli autor oboznamuje čitateľov s exotickými krajinami, zvykmi a pohanským náboženstvom (islam)
- druhý zväzok:
prvá časť:
- skôr učený, kritický charakter ako dobrodružný
- René so svojím učiteľom cestuje po talianskych kláštoroch, zobrazuje život mníchov a veľmi kriticky poukazuje na nešváry, kt. tu panovali
druhá časť:
- prichádza do Uhorska (BA, TT), kde spoznáva kultúrne, sociálne pomery, kt veľmi ostro kritizuje (zemiansky útlak, alkoholizmus, žobraví mnísi)
- bol napísaný v r. 1785
- pre kritický charakter románu bolo dielo zhabané a zakázané

Juraj Fándly (1750 - 1811)
- katolícky kňaz, šíriteľ bernolákovčiny a horlivý stúpenec reforiem Jozefa II.
- narodil sa v Častej v mnohodetnej rodine
- venoval sa ľudu
- tvorba:
1. osvietenská učená tvorba
2. ľudovo-výchovné spisy

- učené spisy
Dúverná zmlúva medzi mňíchom a diáblom (1789)
- prvý spis napísaný bernolákovčinou (beletristický spis)
- kniha, kt je určená pre budúcich kňazov a autor v nej zdôvodňuje zrušenie žobravých rádov Jozefom II.
- zrušenie obhajuje tým, že tieto rády žili z tých najchudobnejších vrstiev spoločnosti, využívali neznalosť týchto chudobných a pod rôznymi zámienkami od nich získavali peniaze a dary (napr. predávali zázračné bylinky, obrázky so zázračnou mocou, triesky z kríža, kt niesol Ježiš na Golgotu, vymýšľali si povery, náboženské púte - všetko s cieľom zveľaďovania svojho bohatstva)
- Fándly hovorí, že mnísi by mali žiť podľa desatora a že ich činnosť by mala byť orientovaná na pomoc tým najslabším - > mali by stavať školy, nemocnice
- tento spis je napísaný formou rozhovoru medzi diablom a mníchom jednej zo zrušených reholí
- diabol = osvietenský kritik

- ľudovo-východné práce
Piľní domajší a poľní hospodár (1792)
Zeľinkár (1793)
Slovenskí včelár (1802)
O uhoroch ai včelách (1802)
- spisy, v kt. autor prezentuje najnovšie poľnohosp. poznatky, zdravotnícke vedomosti
- prostredníctvom týchto spisov chcel pomôcť jednoduchým ľuďom, preto aj tieto spisy boli zrozumiteľné, písané obyčajným jazykom a hodne v nich využíval praktické príklady
- napr.

v nich píše ako hnojiť, aké nové plodiny využívať a veľmi významná je propagácie nových plodín - najmä zemiakov - píše o nich, ako majú byť sadené, obrábané a ako sa dajú využívať

Osvietenská poézia


- prenikajú vplyvy klasicizmu - napodobňovanie antickej poézie, najmä anakreonskej
- oslavuje sa tiež priateľstvo
- najvýzn. predstaviteľ anakreonskej poézie u nás: Juraj Rohoň
- najvýzn. predstavitelia osvietenskej poézie:

Augustín Doležal
Pamětná celému světu tragoedie (1791)
- veršovaná filozofická skladba, v kt autor rieši rozpor medzi vedou a náboženstvom
- napísaná formou rozhovoru syna Séta s Adamom a Evou

Bohuslav Tablic
- prekladateľ diela Umenie básnické
o zároveň sám vydal 4 zväzky Poezye - každý zväzok pozostáva z literárno-historickej časti, preložené básne, vlastné básne
- vo svojich básniach vyjadruje svoj ideál života: prežiť svoj život plnohodnotne = mať domček neďaleko mesta na vidieku, velikánsku knižnicu, dobrých priateľov, vzdelanú manželku, konať dobré skutky pre ľud.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?