Slovenská baroková literatúra (1650 - 1780)

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Slovenská baroková literatúra (1650 - 1780)

Spoločenská situácia
V tomto období pre naše dejiny je najvýznamnejší spor medzi reformáciou a protireformáciou. Prívrženci oboch táborov sa snažili na svoju stranu získať čo najviac stúpencov, a pretože násilie zlyhávalo tak využívali kultúrnu osvetu - zakladanie kvalitných škôl, organizovanie rôznych divadelných predstavení, písanie pôsobivých literárnych diel.
Protireformácia
- bola podporovaná Habsburgovcami a taktiež uhorskou šľachtou
- centrum - Trnava, r. 1635 - založenie Katolíckej univerzity, kt. trvala do r. 1777; tlačiareň
- taktiež bola šírená prostredníctvom 2 rádov - Jezuiti (školstvo, cenzúra) a Františkáni

Reformácia
- slabšia, pretože ju nepodporovali významné a najmä bohaté osobnosti
- centrum - Evanjelické lýceum v Prešove a Bratislave

Význam pre národ - vzdelanie poskytnuté širším vrstvám, podpora literatúry, záujem
o slovenský národ a slovenský jazyk.
Reformácia - šírená v češtine, protireformácia tiež, no to nevyhovovalo -> hľadanie riešenia (1787 - bernolákovčina)

Literatúra
- náboženská - katolícka, protestantská
- svetská - mestská, ľudová

Poézia
- písaná po latinsky, no najmä slovakizovanou češtinou
- náboženská
- katolícka
- väčšinou katolícke piesne, kt. sa zaoberali duchovnou problematikou a boli písané tak, aby im ľud rozumel
- Písně katolícke - významný spevník, kt. vydal Benedikt Szollosi
- svetská
- sčasti tvorená v latinčine
- básne mali príležitostný charakter
- približovala sa k ľudovej forme
- veľmi časté boli piesne oslavujúce Jánošíka
- taktiež rozšírené jarmočné piesne (hrôzostrašné - o pohromách, zbojníkoch)
- didakticko-reflexívna poézia
- výchovno-úvahová poézia
- básne svetského charakteru, kt. majú výchovno-vzdelávací charakter
- cieľ: prístupnou formou a jednoduchým jazykom čitateľovi poskytnúť návod, poradiť, ako sa má v istých situáciách zachovať


Peter Benický (1606 - 1664)
Slovenské verše
- 217 básni, v kt.

autor uvažuje nad rozmanitými životnými ? a zároveň dáva čitateľovi návod, ako sa má zachovať v rôznych životných situáciách
- súčasne autor kritizuje spoločenské nešváry - opilstvo, podlízavosť, zrada, pýcha, lenivosť; vyzdvihuje smelosť a pracovitosť

Hugolín Gavlovič (1712 - 87) - františkánsky kňaz
Valaská škola mravúv stodola
- príručka o dobrých mravoch určená pre obyčajných, jednoduchých ľudí
- zaoberá sa tu jednoduchým človekom a pomáha mu orientovať sa v rôznych situáciách, hovorí mu, ako sa má správať v manželstve, ako má zachádzať s peniazmi, nabáda ho, aby žil cnostne a bohabojne
- zároveň ho vystríha pred nešvármi ako opilstvo, pýcha, lakomstvo, chamtivosť
- písané zrozumiteľným jazykom, humorne, využitie prísloví a porekadiel
- básne sú 12 veršové a pozostávajú z 3 štvorverší
- významnú úlohu má titul, kt. prezrádza, o čom bude báseň pojednávať (Kde gazdiná korheľkyňa, tam je prázdna kuchyňa)
- prvé 2 verše - prológ (hl. myšlienka básne), ďalšie verše - jadro, posledné 2 verše - záver (pointa)

Próza
- memoárová (po tureckom vpáde a po odhalení a stíhaní účastníkov protihabsburského sprisahania) a cestopisná lit., autobiografie (autorov pohnutý život), kroniky
- spätá so skutočnosťou, písaná väčšinou o latinsky

Štefan Pilárik (1615 - 93)
- evanjelický kňaz
- 2 mesiace prežil v tureckom zajatí
- nábožensky prenasledovaný, opustil Slovensko

Osud Pilárikovský (1666)
- epicko-reflexívna báseň
- epicky opísal svoje turecké zajatie
- pravdivé zobrazenie skutočnosti
- epická zložka opisuje aj útek zo zajatia
- uvažuje nad osudom človeka zastáva názor, že všetko je výsledkom Božieho predurčenia

- prozaické spracovanie cestopisného charakteru - autori sa viac-menej do textu snažili vložiť presné časové a miestne údaje a obmedzovali vsúvanie poučných, moralizátorských al. náboženských komentárov => formovanie svetského prozaického žánru; navyše sa snažili presvedčiť čitateľa a zapôsobiť na neho = beletrizácia (umelecky účinné podanie)

- témy prenasledovania protestantských učiteľov a kňazov - evanjelická inteligencia (Tobiáš Masník, Juraj Láni)

Ján Simonides
Väzenie, vyslobodenie a putovanie
- nútený pochod na galeje do Neapola
- opisy Ríma, Neapolu, umeleckých pamiatok
- cestovný denník rozprávajúci o autorovom odsúdení, o ceste na galeje, o úteku a návrate domov
- pokúsil sa esteticky hodnotiť lit. dielo

Ján Rezik
- memoárový charakter
o Prešovské popravisko postavené roku 1687 čiže Prešovská jatka - očitý svedok popráv protihabsburských Tokolyho prívržencov, dramatické napätie a obrazy, kt. napĺňajú hrôzou a tragizmom

Exulantská literatúra


- knihy protestantských autorov, kt. vyšli v zahraničí v dôsledku politickej situácie

Samuel Hruškovič
Vita Samuelis Hruscowitz
- latinská autobiografická práca preplnená nábožnými úvahami a vysvetľovaním udalostí ako Božieho zásahu

Daniel Krman ml. (1663 - 1740)
- evanjelický kňaz
- dlhý čas vo vyhnanstve
- zomrel doma - v bratislavskom väzení
o Základy slovenskej gramatiky - česká gramatika
- do jeho diel spontánne prenikala slovenčina

Cestovný denník
- vrcholné dielo barokovej cestopisnej lit.
- opisuje cestu (1709 - 11) za švédskym kráľom Karolom XII.

do Bieloruska (išiel ho ako protestanta požiadať o finančnú pomoc)
- zážitky a záznamy podložil náboženskou interpretáciou
- snažil sa byť objektívny (no sympatie voči Švédom)

Chvála budiž tobě, náš předobrý Bože, z tak velikého dobrodiní
- slovenčinu označuje ako matku slovanských jazykov; ruština a poľština - jej dcéry
- rozvádza tu tento názor

Dobrodružná próza
- časť autobiografickej a cestopisnej prózy

Móric August Beňovský (1741 - 86) - kráľ na Madagaskare
Pamäti a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského
- cestopisná próza (vyšla v ang., nem., fr.)
- zobrazuje svoj osud - osud uhorského šľachtica, kt. sa ocitne v ruskom zajatí za účasť v poľskom protiruskom povstaní, dostane sa do vyhnanstva na Sibír, odtiaľ utečie do Francúzska, kde sa stáva váženým človekom a Francúzi ho vysielajú na ostrov Madagaskar, aby tam založil kolóniu -> stáva sa kráľom
- zveličuje svoje činy a dramatizuje svoje zážitky

Umelecká próza
- uplatňovala a vyvíjala sa aj zábavná próza reprezentovaná bájkami, anekdotami, facésiami (krátke, žartovné až samopašné rozprávanie, dielo: Ostrovtipné nápady a veliké cigánství i hádky)

Vedecká a popularizačná literatúra
Druhá pol. 17. st. a 18. st. je poznamenané nárastom vzdelanosti, zvýšením počtu vzdelancov a súčasne nastáva rozmach vedeckej činnosti. Tento rozmach sa prejavil v odbornej próze. Taktiež je toto obdobie poznamenané začiatkami formovaní novodobého slovenského národa, vznikajú spisy rozprávajúce o histórii a jazyku Slovákov.

Matej Bel (1687 - 1749)
- vedec
- narodil sa v Očovej v rodine mäsiara
- evanjelický farár, neskôr učiteľ na Lýceu v Bratislave
- na jeho činnosti významná snaha zlúčiť náboženské ? s praktickým životom.
- zaoberal sa kultúrou, históriou, národopisom, zemepisom => polyhistor
- významné - pri svojej výskumnej činnosti postupoval podľa vopred určeného plánu a využíval celú sieť spolupracovníkov

Historicko-zemepisná vedomosť o novom Uhorsku
- spis, v kt. zverejnil výsledky svojich pozorovaní
- 4 zväzky, v kt. sa dotýka zemepisných, historických, národopisných ?, problémov hornouhorských stolíc
- vyzdvihoval starobylosť a pracovitosť Slovákov

Adam František Kollár (1718 - 83)
- významný historik, právnik, riaditeľ cisárskej knižnice a poradca Márie Terézie pri štátnych reformách
- v pedagogickej činnosti významný tým, že žiadal, aby pri vyučovaní neboli rozdiely medzi chudobnými a bohatými a žiadal vyučovanie v materinskom jazyku
- pokrokovo zmýšľal i v hosp. ? - žiadal, aby dane platili nielen chudobní, ale aj bohatí, najmä šľachta

Pavel Doležal (1700 - 1778)
- evanjelický kňaz pôsobiaci v Čechách
o Gramatika slovensko-česká - významný týmto dielom, obrana a chvála slovenského jazyka

Ján Baltazárv Magin (1682 - 1735)
- významný tým, že spísal národnú obranu, v kt. hájil záujmy Slovákov (národné obrany v obd. baroka veľmi rozšírené, funkcia: hájiť záujmy formujúceho sa národa; obrana = apológia)
Ostne.. alebo obrana
- vyšla anonymne, autorstvo bolo dlhé roky pripisované M.

Belovi
- napísaná bola z poverenia trenčianskej šľachty a reagoval v nej na názory prof. Trnavskej univerzity Bencsika (Slováci v Uhorsku nemajú žiadne práva, pretože slovenské územie aj slovenský národ vymenil Svätopluk za bieleho koňa)
- tvrdí, že Slováci majú v Uhorsku rovnaké práva ako iné národy

Dráma
- v obd. baroka nastal rozmach, najčastejšie sa hrávali latinské školské hry
- Eliáš Ladiver.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?