Slováci a Česi v 1. svetovej vojne, vznik ČSR

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Slováci a Česi v 1. svetovej vojne, vznik ČSR

Pred vojnou:
- Slovensko aj Česko súčasť Rak.-Uh.
- postavenie Čechov lepšie ako Slovákov
- Česi: 14 polit. strán, pravidelná účasť na voľbách, poslanci v ríšskom sneme; vyučovací jazyk čeština - rozvoj školstva a kultúry; 1907 - všeob. volebné právo; priem. výroba, česká buržoázia, kultúrny a ekonom. rozvoj na pomerne vysokej úrovni; no neboli oficiálne uznaní ako národ

3 koncepcie postavenia Slovanov v Európe:
austroslavizmus
- autor: český politik F. Palacký (1848 - Slovanský zjazd v Prahe)
- premena monarchie na federáciu
- 8 národne samost. federatívnych celkov (Česi a Slováci = jeden štát)
- mal najviac prívržencov (aj T. G. Masaryk)
- po revolúcii sa táto myšlienka rozpadla
- belvederská dielňa - oživenie austroslavizmu, Ferdinand d´Este, za Slovákov M. Hodža, Slováci samost. federatívna časť monarchie

veľká slovanská ríša
- český politik K. Kramář (po -> vojny bol odsúdený na trest smrti)
- návrat k myšlienke Kollárovej slovanskej vzájomnosti
- spojenie vš. Slovanov do jednej ríše pod vedením cárskeho Ruska
- Kramář vypracoval aj ústavu ríše:
Rusko, Bulh., Čierna Hora, Srbsko, Česko (nie Slovensko!)
na čele ruský cár -> monarchia
carství české…pozostáva z… - zaraďuje tam aj územie Slovenska, dokonca aj Budapešť
použil termín „Čechoslovák"
- počítal so Slovákmi, ale uvedomoval si, že sú pomaďarčení
- prikláňali sa k nej rusofilovia a panslavisti

samostatný št. Čechov a Slovákov
- americkí Česi a Slováci
- Slovenská liga (1907 - Clevelande, združovala vš. Slovákov v USA) + České národní sdružení (od 90-tych rokov 19. st.)

Východorusínska republika, hl. m.: Košice
- rusínsky politik Dorčák
- Rusíni boli prapôvodní Slovania
- brané ako pokus politika o zviditeľnenie

Domáci odboj Čechov a Slovákov
- časť českej inteligencie emigrovala a druhá časť vytv. ilegálnu tajnú odbojovú ogranizáviu Mafia (dôsledok zatýkania)
- SNS nevytvorila žiadny ilegálny odbojový orgán, ale sa stiahla, rozpúustila sv. ľudí (Dulla - Martin, Šrobár - Žilina, Hodža - Viedeň) - až do 24. mája 1918 domáci odboj neexistoval, nepokúsili sa vôbec zvolať stretnutie

1914
- Masaryk hľadá kontakty na dohodové št., za ním odchádza Beneš, dostávajú sa do Paríža a stretávajú sa s M. R. Štefánikom
- vytv. domáceho českého odboja

1915
25. októbra - Clevelandská dohoda
- am. Česi a Slováci
- 1. verejné vystúpenie, 1. dokument, kde sa hovorí o samost. štáte
- vytvorenie samost.

Československého štátu, forma: konštitučná monarchia (belg. al. dánsky panovník), usporiadanie: federácia (so št. jazykom slovenským), volebné právo: všeob., tajné, priame
- sú pod ňou podpísaný iba am. Česi a Slováci

- Masaryk pod týmto vplyvom nakreslil mapu, medzi Rakúšanmi a Maďarmi mal byť slovanský koridor, chceli ho ťahať až k Jadranu

- Masaryk sa stretáva s vysťahovalcami, vytv. zbierku (pridali sa aj Rusíni - ale chceli bť potom súčasť ČSR)

1916
február - Československá národná rada
- oficiálny zahraničný odbojový orgán
- Masaryk (predseda), Štefánik (podpredseda, chvíľu aj Durich), Beneš (tajomník)
- ciele:
1. bojovať za vznik samost. Československého štátu
2. vytvoriť československé zahraničné vojsko, kt. bude bojovať po boku Dohody proti
Ústredným mocnostiam (Franc., Tal., Rusko); Durich - 1917 ho vylúčili, vedenie prevzal Štefánik

1917
- postupný rozklad rak.-uh. armády
- začiatok formovania čsl légií v Rusku (odchádza sem M. R. Štefánik, má na starosti organizáciu légií)

- priniesol zásadnú zmenu, najmä v pozotnosti, kt. bola zahraničnému odboju venovaná
- na V fronte nasadené do boja aj čsl légie (60 tis. vojakov)
- v Rusku: revolúcia, časť legionárov podporovala dočasnú vládu, časť súhlasila s boľševikmi (Jaroslav Hašek tu vytv. komunist. polit. stranu)
- NR vysiela Duricha - ten sa nekontaktuje s dočasnou vládou, ale s odstavenými cárskymi vojskami
- dozvedela sa to NR a vylúčila Duricha, do Ruska prichádza Štefánik, pripravil dohodu s dočasnou vládou, boľševici mu urobili škrt cez rozpočet
- Štefánik odchádza späť, prichádza Masaryk na podpis, ale vypukla revolúcia
- Masaryk sa dohodol s novou boľševickou vládou, že čsl légie budú predunuté, jediná cesta: cez Sibír do Vladivostoku, odtiaľ na lode a cez celú Áziu do Franc.

1918
6. január - Trojkráľovská dohoda
- 1. krát u nás doma dochádza k podnetu z domáceho prostredia
- zástupcovia českých strán sa hlásia k myšlienke vytv. samost. čsl štátu

- neustále vzbury v rak.-uh. armáde -> úplný rozklad

február
- V. Šrobár píše list predsedovi SNS Dullovi, žiada o zvolanie schôdzky - nedostal odpoveď

1. máj - V. Šrobár prehlasuje rezolúciu, že aj Slováci si prajú -> československého štátu
- v Lipt. Mikuláši na oslavách maďarskej sociálnej demokracie
- sú zblbnutí a ešte mu to aj odhlasujú

24. máj - tajná schôdza slov.

politikov
- SNS a SĽS vytvára ilegálnu národnú radu
- Hlinka: „Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo, musíme sa rozísť."
- dohodli sa, že podporujú myšlienku budúceho českoslov. št. , informovali pražský odboj, tí s nimi už definitívne do budúcnosti počítali
Československý národný výbor v Prahe
- jediná úloha: vo vhodnej chvíli vyhlásiť republiku
- vyzval Dullu a ďalších, aby prišli do Prahy a pomohli pri organizovaní
- išiel iba V. Šrobár, jediný Slovák, kt. bol pri vyhlásení ČSR - stal sa aj ministrom

30. máj - Pittsburská dohoda
- posledná dohoda výboru v zahraničí
- podpisujú ju am. Česi a Slováci za prítomnosti T. G. Masaryka
- budúci štát má byť republikou s autonómnym postavením Slovenska a demokrat. zriadením
- Slovensko - vlastná administratíva, úradný jazyk slovenčina, ale len autonómia -> oproti Clevelandu posun dozadu (konšt. monarchia)

leto
- Dohoda postupne uznala SNR ako reprezentantku budúceho št.

zač. októbra
- Rak.-Uh. začína uvažovať o kapitulácii

14. októbra (Paríž; 18. - Washington) - Washingtonská deklarácia nezávislosti
- oficiálne vyhlásenie nového štátu v zahraničí
- Masaryk, Štefánik, Beneš
- tvorí základ neskoršej čsl ústavy
- vychádza z: americkej ústavy, francúzskej Deklarácie práv človeka a občana, zo 14 wilsonových bodov
o princíp demokratickej parlamentnej rep. (zásada iniciatívy - sám poslanec, alebo skup. posl. môže prísť s iniciatívou a predkladať zákony)
o zabezpečenie vš. základných občianskych a ľudských práv (po 1. SV sme patrili k najdemokrat. št. sveta)
o rušia sa šľachtické privilégiá, zabratie pôdy šľachty a cirkvi, následnou pozemkovou reformou rozdelenie medzi bezzemkov (po 1 ha získalo pôdu 600 tis. roľníkov)
o armádu nahradia milície (poriadkové služby; zač. r. 1919 bola armáda vytvorená)
o odlúčenie cirkvi od štátu (neuskutočnilo sa to pre veľký odpor zo str. Ríma)
o všeob. volebné právo bez obmedzenia (aj ženy, to nebolo v Angl., Franc., ani v USA)
o zabezpeč. práv národnostných menšín (najširšie formulované práva prwe národnostné menšiny)
o termín „československý národ" - bolo treba presvedčiť, že čsl národ exist.

28. októbra - vyhlásenie ČSR v Prahe

30. októbra - Deklarácia slovenského národa
- zavŕšenie procesu utvárania nového čsl štátu
- zákl. dokument Slovákov, kt sa prihlásili ku vzniku nového št. - Dulla zvolal schôdzku slov. politikov do Martina
- prihlásili sa k novému št. (na zač. schôdze telegram od maďarskej vlády)
- prijatie princípu jednotného čsl národa
- 2. krát preberá na Slovensku moc vrcholný slov. polit.

orgán SNR
- neopatrne sa tu narába s pojmami
- autor: modranský farár Samuel Zoch
- hneď po prijatí deklarácie išiel do Prahy telegram

- zo schôdzky v Martine neexis. hodnoverný zápis -> slov. politici - absolútni amatéri

- exist. 2 zápisnice: 1. škrabopis písaný ceruzkou, zrejme poznámky niekoho, kto tam sedel
2. je písaná tak vzorne, že tam je všetko, mapuje deň, ale nehovorí nič, bola napísaná až omnoho neskôr
- Béla Tuka a Hlinkova str. neskôr tvrdili, že exist. tajný dodatok k Deklarácii, Slováci ju prijali, lebo nechceli robiť problémy
- dodatok - vyriešenie problému Slovákov, do 10-tich rokov musí mať Slovensko autonómiu
- dodatok sa nikdy nenašiel, zrejme ide len o výmysel


M. R. Štefánik
- Karlova univerzita v Prahe, člen spolku Detvan
- astronóm
- veľký obdivovateľ T. G. Masaryka, navštevoval jeho prednášky z filozofie
- po odchode z monarchie sa usídlil v Paríži - vedecky sa zaoberá astronómiou
- preniká do „lepšej" franc. spoločnosti
- keď vypukla vojna je už ako fr. štátny občan a zúčastňuje sa bojov - 1915 v Taliansku ranený -> hodnosť fr. generála
- letec, presadil stálu meteorologickú službu - znížil tým straty fr. bojových lietadiel

- nebol určený na mierovú konferenciu - prvé sklamanie (bol však min. národnej obrany - neprislúchalo mu to)
- Masaryk ho priviedol k myšlienke zachovania Rak.-Uh. ako federácie (jednu časť by tvorili Česi a Slováci)
- konzervatívny - chcel monarchiu, nepovažoval ženu za človeka, len so zaťatými zubami prijímal zmeny, kt, prinieslo 20. st.
- bol vychovaný ako Slovan (všetci evanjelici)
- Masaryka nazýval otcom
- medzi ním a Benešom osobná rivalita (on bohém, Beneš - usporiadaný rodinný život; obaja milovali Masaryka a chceli byť jeho nástupcovia)
- 4. mája 1919 mal 1. krát vstúpiť na pôdu ČSR, jeho lietadlo havarovalo
- odhovárali ho, aby letel - pri BA vojnová hranica, v Maďarsku práve vznikla Maďarská rep., vyhlásila, že obnoví Veľké Uhorsko, vojsko sústredené pri hranici
- verzie smrti:
1. čsl vojská jeho lietadlo zostrelili ako maďarské (podobnosť tal. a maď. farieb.)
2. nešťastná náhoda
3. strieľali Maďari
4. lietadlo malo vážnu poruchu
- ani pre jednu verziu neexist. 100% dôkaz.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?