SAP system R/3

Kategorie: Informatika (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 8031×

Příbuzná témataSAP system R/3

SAP systém R/3

SAP produkty sú podnikové a medzipodnikové softvérové riešenia založené na systéme klient – server a architektúre podporujúcej Internet.
SAP systém R/3 je rozsiahly programový model – otvorený distribuovaný trojvrstvový systém:
I. databázový server (stredisko – správa dát)
II. aplikačný server (stredisko – správa aplikácií)
III. X – terminál server (správa prezentácií, klientov)
pričom jednotlivé vrstvy môžu byť kdekoľvek na svete, spojenie (WAN) je bezpečné a môže byť aj cez Internet, čo sa v súčasnosti najviac využíva. V prípade potreby pri malých podnikoch, či organizáciach môže byť nakonfigurovaný ako jednostupńový centrálny, resp. dvojstupňový.

Tento systém pokrýva nasledujúce aplikačné oblasti:
- financie, audit a kontrolu, správu majetku, materiálové hospodárstvo a logistiku, plánovanie a riadenie výroby, riadenie akosti, údržbu a opravy, riadenie ľudských zdrojov, servisný management, kancelársku komunikáciu, workflow, odvetvové riešenia, správu, analýzu a vývoj samotného systému.
Databázové servery môžu pracovať pod OS:
- UNIX (Adabas D, DB2 for AIX, Informix, Oracle)
- Windows NT (Adabas D, MS SQL server, Oracle)
- OS/400 (DB2/400)
Aplikačné servery môžu pracovavať na báze UNIX alebo WinNT a aj Novell NW s Intranet Ware Client Version 4.11.
Užívateľské rozhranie SAP môže pracovať na báze OS:
- Apple Macintosh (Java enviroment)
- IBM AS/400 (WinCenter)
- IBM OS/2 (Java enviroment)
- UNIX (LINUX, AIX, HP-UX, Solaris, Tru64) (Java enviroment)
- Win9x, WinNT 4.0, W2K, WinXP (32-bit Windows enviroment)

V sieti využíva protokol TCP/IP, štandarne podporuje siete UNIX-Solaris, WinNT server, Terminal Server (Citrix Metaframe). Verzia SAP GUI 4.6 má rozhranie pre Windows, Javu a HTML.

Pre integráciu dát a aplikácií sú k dispozícii rozhrania:

ALE: Aplication Link Enabling – integrácia procesov presahujúcich systém
EDI: Electronic Data Interchange – Elektronická výmena dokumentov
OLE: Object Linking and Embedding – Komunikácia v sieti prostredníctvom OLE
DDE: Dynamic Data Enchange – Výmena dát na úrovni prezentácii (klienta)
Mail: Rozhranie k systému elektronickej pošty
RFC: Remote Function Call – Komunikácia v sieti medzi programami, volanie funkcií
Q-API: Queue API – Rozhranie pre asynchronnu, bufferovanú, výmenu dát v sieti
CPI-C: Common Programing Interface – Communication
Programové rozhranie pre synchrónnu komunikáciu v sieti.

Všetky aplikačné programy v systéme R/3 sú vo vlastnom interpretačnom jazyku SAP-ABAP/4 s dialogóvym interprétom DYNPROS (dynamické programy) a sú skupinou procesov (server) pre danú službu. Pozor, pod pojmom server rozumieme tiež počítač na ktorom sú poskytované služby (service = orientované hardvérovo), čo však nie je člen vrstvy R/3 (s výnimkou Terminal Serveru). Databázový server môže byť jeden centrálny počítač, resp. RACK – diskové polia s radičom na niekoľko databázových počítačov.
SAP používa RDBMS, relačný databázový systém a Open SQL na manipuláciu s dátami. Open SQL a Native SQL (Embedded) sú implementované do jazyka SAP-ABAP, čo zaručuje úplnú kompatibilitu a funkčnosť.

Centrálny systém:

Centrálny systém SAP R/3 pozostáva z jedinej inštancie, v ktorej sú všetky služby SAP. Spolu s centrálnym systémom je v doméne LAN min. GatewaySAP server a Message server. Centrálny systém sa veľmi ľahko rozširuje na distribuovaný a môžu byť pripojené ďalšie inštancie – administratívne jednotky poskytujúce služby.

Prístup do databázy R/3:

Prístupové možnosti externé aj interné podliehajú koncepcii prideľovania oprávnení administrátorom databázy systému R/3. Každé oprávnenie prístup musí byť pridelené a overované administrátorom. 1. Vlastné aplikácie
Prístup na zapisovanie, čítanie a zmenu údajov z databázy R/3 má aplikačný server, prostredníctvom aplikácie ktorá spracováva požiadavky
klientov.
2. Cudzie aplikácie
a. Priamy prístup – len na čítanie, prostredníctvom SQL, alebo iných
rozhraní napr. ODBC (MS Access, Visual Basic)
b. Prostredníctvom aplikačného serveru – pomocou RFC a OLE
c. Prostredníctvom prezentačného serveru – zo systému R/3 môžu byť prenesené a poskytnuté dáta prezentačný server pre externé aplikácie.
Hardvérovo prístup na databázový server majú aplikačné servery (LAN) a GatewaySAP server, ktorý zabezpečuje komunikáciu systému v sieti. V prípade, že aplikačné servery sú dislokované mimo LAN databázového serveru, tak majú prístup cez GatewaySAP server. Za GatewaySAP je umiestnený Proxy server a FireWall lokality LAN v ktorej sa nachádza databázový server. V praxi sú databázový server a aplikačné servery umiestnené v jednej doméne LAN.
SAP komunikuje v sieti okrem protokolu TCP/IP aj so staršími systémami (R/2, IBM, mainframe) protokolom SNA LU 6.2.

Aplikačný server:

Centrálnym procesom (aplikáciou) aplikačního serveru je dispečer riadenia, ktorého hlavnou úlohou je rozdelovanie záťaže pri spracovaní transakcií, organizácia komunikačných operácií úrovne klientov – prezentácií tzv. do workprocesov. Dispečer načitáva profilové parametre, vytvára a inicializuje semafory, vytvára oblasť rolí, spúšťa workprocesy.
Užívateľské rozhranie systému je prezentačný program SAPGUI. Dispečer sprostredkuje výmenu informácii medzi SAPGUI a workprocesmi. Požiadavky na spracovanie dispečer ukladá do fronty a následne ich odosiela do voľných workprocesov. Vo workprocsoch dochádza k vlastnému spracovaniu. Výsledok spracovania sa následne dostane cez dispečera naspäť do SAPGUI a vytvorí obrazovku pre užívateľa.
Ďalšie služby aplikačného serveru sú:
- zpracovanie dialogu
- aktualizácia
- správa blokovania
- zpacovanie na pozadí
- message
- gateway CPIC
- spool
Workprocesy môžu priamo podnietiť zmenu databázy prostredníctvom príslušných príkazov databázovému serveru. Zmeny sú vykonávané protokolom, ktorý obsahuje názvy aktualizačných rutín. Protokol je rozdelený do viacerých časových úsekov, tzv. aktualizačných komponentov, podľa kritickosti operácií z hľadiska času. Ak zruší užívateľ transakciu v dialógovom okne, alebo transakcia ztroskotá z iných dôvodov, aktualizácia odpadá a zamedzuje sa tak nepotrebným prístupom do databázy.
Aby si aplikácie pri prístupe k dátam vzájomne neprekážali je k dispozícii blokovací mechanizmus Enqueue-server. Blokovanie je spravované workprocesom pomocou tabuľky zámkov uloženej v operačnej pamäti aplikačného serveru. Režim blokovania môže byť „zdielaný“ alebo „exkluzívny“.
Možnosť spracovania na pozadí umožňuje naplánovať reporty zo stanoveným termínom zahájenia (napr. spooling – tlačové služby).

Vývojový server - Modelovanie dát

Modelovanie v systéme SAP umožńuje vytvoriť a zobraziť komplexne GUI model systému so všetkými objektami a súvislosťami – reláciami vyžadovanými aplikáciami SAP. Princíp spočíva v zobrazení reálneho sveta (symbolický objekt) Ţ informačného modelu (štruktúra a procesy) Ţ aplikácie (relácie a programy). Je to obdoba case systémov Oracle alebo Informix a sú konvertibilné.
K definícii a správe entít a dát slúži Data Dictionery SAP. Základnými objektami sú tabuľka, dátový prvok a doména. Vzťahy medzi tabuľkami sú definované externými kľúčami.
Sú to klasické databázové systémy RDBM, známe už DBase, FoxPro, Access atď.

Systém SAP používa vlastný interpreter, jazyk ABAP/4, ktorý však pri konfortnom GUI, znalostiach
objektovej správy databáz a SQL nemusí operátor-vývojár používať. K vytvoreniu aplikácií slúži Business Engineering Workbench, ktorého ťažisko spočíva v možnostiach konfigurácie programov bez programovania (konfigurácia vzhľadom ku klientom). Úplný balík systému SAP R/3 obsahuje veľa štandarných aplikácií, ktoré stačí upraviť na konkrétnu štruktúru.

Užívateľské rozhranie SAPGUI (prezentácie)

Systém SAP je otvorený a je sytémom klientov. Každý klient po prihlásení do systému má prístup ku zvoleným a povoleným dátam – reláciam (RDBMS).
SAPGUI pozostáva z Winokna a klasických roletových menu, základné dve sú:
- systémové funkcie – nastavenie režimu
- parametre užívateľa
- služby
- vyhľadávanie
- zobrazenie jobov
- zobrazenie dát a transakcií

- užívateľske menu, ktoré je usporiadanié hierachicky (strom), a sú v ňom zobrazené
jednotlivé moduly a aplikácie.
Zobrazovanie a manipulácia s dátami v štandartnom prostredí Win a Office je vo formáte XXL (EXtended Excel).

Bezpečnostné aspekty

Základné zabezpečenie je na úrovni
1. administrátora – pridelovanie práv a popisonie profilov. Ku všetkým objektom t. j. zariadeniam, užívateľom, skupinám, transakciám a procesom sú určené oprávnenia. 2. užívateľa – prihlasovanie do systému SAP – heslo.
3. organizácie – prihlasovanie sa na počítač a do siete

Všetky počítače a siete, ktoré majú prepojenie do verejnej siete podliehajú zostreným bezpečnostným opatreniam. K bezpečnému prenosu dát po sieti sa štandartne používajú spoločne so SAP bezpečnostné komunikačné programy, napr. NOKIA Policy. Pracujú na princípe VPN – virtuálne privátne siete, vnútri protokolu TCP/IP (tunneling) sú zapúzdrované. Prihlasovaniu do systému SAP predchádza prihlásenie bezpečnostným programom, heslo je šifrované a autorizované. Prideluje sa administrátorom SAP cez systém jednotlivému užívateľovi. Je tiež možnosť používať SmartCard.


Záver

Firma SAP je tretím najväčším dodávateľom softvéru na svete a sídlo má v Nemecku. Jej produkty – softvér je u veľkých organizácií a zahraničných podnikoch na Slovensku najviac rozšírený (SPP, ŽSR, SR, Alianz, MO SR, Istrobanka, Biotika, Molex ...).

Tento softvér založený na systéme klient – server a začlenení internetu do komunikačného systému je v súčasnosti najviac používaný na obchodovanie prostredníctvom internetu a riadene organiácií cez WAN siete. O to viac by sa mu malo venovať vo vzdelávacích inštitúciach a publikáciach, ktorých je nedostatok.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?