Rozpočtová politika

Kategorie: (celkem: 853 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. července 2006
  • Zobrazeno: 1572×

Příbuzná témataRozpočtová politika

Pri analýze rozpočtovej politiky budeme vychádzať z toho, že ona je súčasťou finančnej politiky a finančná politika je súčasťou hospodárskej politiky. Preto hospodárska politika do istej miery podmieňuje a usmerňuje finančnú politiku a finančná politika rovnako podmieňuje a usmerňuje rozpočtovú politiku.

1.Hospodárska politika môže sa charakterizovať ako osobitá oblasť hospodárskej praxe, ktorá sa cieľavedome orientuje na ovplyvňovanie priebehu ekonomických procesov tak, aby sa vytvárali podmienky pre dosiahnutie požadovaných zámerov hospodárskej činnosti.

Z hospodárskej politiky vychádza finančná politika a rozpočtová politika, pravda, pri vzájomnej spätnej interakcii. Hlavné úlohy hospodárskej politiky spočívajú predovšetkým v tom, že ona má:
- formulovať ciele ekonomického úsilia a parametre ekonomického pohybu podľa konkrétnej vnútornej a zahraničnej ekonomickej situácie a tiež vnútorných a zahraničných politických podmienok,
- formulovať metódy, akými sa budú realizovať formulované ciele ekonomického úsilia a tiež nástroje, pomocou ktorých sa majú tieto ciele dosiahnuť
- formulovať úlohy subjektom a inštitúciám, resp. podmienky v rámci hospodárskej politiky a ekonomiky
- formulovať vzťahy medzi subjektami v národnom hospodárstve v rámci využívania nástrojov trhovej ekonomiky

Subjektov hospodárskej politiky je viac. Štát (štátne orgány) ako jeden subjekt zasahuje do ekonomických procesov a v určitej miere sa zúčastňuje na ich realizácii. Zároveň v rámci svojho politického programu formuluje tiež základné ekonomické ciele a tiež základné formy a metódy na dosiahnutie týchto cieľov. Ďalšími subjektami sú rôzne vnútorné a tiež medzinárodné podniky, ktoré sa zúčastňujú na ekonomickom pohybe či dianí príslušného štátu.

Hospodárska politika má vytvárať u jednotlivých subjektov záujem na ich ekonomickej činnosti a jej efektívnom priebehu.

2.Finančná politika je súčasťou hospodárskej politiky a vychádza z nej. Zároveň ale finančná politika spätne ovplyvňuje hospodársku politiku. Pôsobenie financií ako objektívnej hodnotovej kategórie tovarovej výroby sa môže prejaviť len prostredníctvom vedomej ľudskej činnosti, čiže prostredníctvom finančnej politiky.

Finančná politika je v úzkom a vzájomnom vzťahu s cenou, mzdovou a sociálnou politikou a spoločne pôsobia a ovplyvňujú v reprodukčnom procese tvorbu, rozdeľovanie a použitie dôchodkov.

Preto sa finančná, cenová, mzdová a sociálna politika spája do jedného pojmu dôchodková politika.

Množstvo vnútorných i vonkajších činiteľov pôsobiacich na našu ekonomiku, na hospodársku a finančnú politiku, musí zohľadňovať tiež rozpočtová politika.

3.Rozpočtová politika predstavuje tú časť hospodárskej praxe, ktorá v reprodukčnom procese pomocou zákonných, metodických, dispozičných a kontrolných opatrení sa cieľavedome orientuje na tvorbu, rozdeľovanie a používanie centralizovaného peňažného fondu nenávratným spôsobom. Je súčasťou finančnej politiky.

Definovanie finančnej politiky nie je jednotné, podobne ako aj definovanie hospodárskej a finančnej politiky a je viac definícií.

Pri uvedenom definovaní sme zvýraznili, že ide o časť ekonomickej praxe. Iné definície zvýrazňujú iné charakteristické znaky rozpočtovej politiky, napr. že ide o činnosť alebo o prostriedky, nástroje, opatrenia atď. Najfrekventovanejšou z takýchto ďalších charakteristík PRAVDEPODOBNE NEDOKONČENÉ.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?