Rodina v súčasnosti

Kategorie: Slohy (celkem: 413 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 13799×

Příbuzná témataRodina v súčasnosti

Čo je vlastne rodina? Odpoveď by sme mohli hľadať v niekoľkých vedných disciplínach. Inak sa na rodinu pozerá psychológia, inak sociológia, pedagogika alebo právo. Jedno však majú všetky definície spoločné – považujú rodinu za najzákladnejší pilier, či bunku spoločnosti. Už od počiatku svojho bytia mal človek potrebu niekam patriť. Preto vyváral tlupy, rodové spoločenstvá, menšie či väčšie komunity. Určoval si pravidlá, podľa ktorých sa riadil život v skupine ako celku. Každé spoločenstvo nebolo len jedným nedeliteľným celkom, malo aj svoje menšie podskupiny, ktoré nielen prijímali, ale aj pretvárali všeobecne platné pravidlá. Celok ako taký dnes predstavuje spoločnosť, v ktorej žijeme a jednou jeho podskupinou je práve rodina. Kvalita života spoločnosti výrazne závisí od kvality života rodiny, teda v akých podmienkach sa nachádza spoločnosť, v takých existuje aj rodina. To znamená, že ich vzájomná interakcia zasahuje do celého života spoločnosti, je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
V súčasnosti veľa svetových odborníkov diskutuje o postavení rodiny v spoločnosti, o jej životnej úrovni, o krízach ktorými prechádza a snažia sa nájsť možné riešenia. V pomeroch bývalej východnej Európy a konkrétnejšie Slovenska, je možno táto problematika ešte citlivejšia. Po páde „železnej opony“ sme sa nielen politicky a ekonomicky, ale aj sociálne dostali do zložitej situácie. Sociálny systém a ním poskytované istoty prestali byť funkčnými a rodina tak ostala osamotená v riešení novovzniknutých problémov. Za jeden z najzákladnejších prvkov ovplyvňujúcich fungovanie rodiny považujem zamestnanosť, resp. nezamestnanosť. Zamestnanosť rodičov môže, ale aj nemusí zabezpečiť rodinu ekonomicky. Pri snahe zarobiť čo najviac peňazí neostáva veľakrát čas na spoločné rodinné aktivity a výchovu detí. Celá rodina sa orientuje na uspokojenie najmä hmotných potrieb, čo podmieňuje aj atmosféru v rodine. Ak dôjde k strate zamestnania, je situácia podobná. Rodina je vystavená vnútornému tlaku, ktorý je tým väčší, čím dlhšie nezamestnanosť trvá. Na vyššie spomenuté nadväzujú aj možnosti trávenia voľného času. Deti a mládež sú čoraz viac odkázané na seba. V snahe nájsť seba samého a svoju cestu životom si vytvárajú svoje náhradné „rodiny“ – partie. Ak je orientácia partie pozitívna, je to v poriadku. V súčasnosti je to však bohužiaľ tak, že deti žijú rýchlym tempom svojich rodičov, priskoro dospievajú a sú nútené riešiť problémy, ktoré nemajú možnosť zvládnuť.

Veľa rodičov zistí, čo ich dieťa robí a s kým sa stretáva až vtedy, keď je najhoršie. Nie je to zapríčinené len ich zaneprázdnenosťou alebo nezáujmom. V podstate aj rodičia sú vystavení množstvu nových situácií, ktoré sa musia naučiť zvládať. Vyrastali v úplne iných podmienkach, kde niektoré veci neboli prípustné alebo vôbec dostupné. Preto často nevedia, ako vzniknutý problém riešiť, alebo zaujmú nesprávny postoj.
Samozrejme, takto by som mohol vymenúvať ďalšie a ďalšie problém, s ktorými sa momentálne rodina stretáva, a ktoré menia a usmerňujú jej súčasné postavenie. Veľa by sa dalo písať o alkoholizme, kriminalite, týraní, drogovej závislosti, záškoláctve,... Je to veľmi rozsiahla a zložitá problematika, preto som sa iba pokúsil aspoň v krátkosti načrtnúť, s čím sa rodina stretáva.
Na záver by som už len dodal, že verím a dúfam v návrat pôvodne uznávaných hodnôt, ktorými sú súdržnosť, láska, priateľstvo, ochrana, porozumenie a tolerancia v rodine. Čo však nebude možné bez aktívnej pomoci štátu vo forme fungujúcej sociálnej politiky, ktorá nebude len riešiť už vzniknuté problémy, ale bude pripravená a schopná predchádzať negatívnym javom.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?