Riziká pri práci s nebezpečnými látkami

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 6106×

Příbuzná témataRiziká pri práci s nebezpečnými látkami

RIZIKÁ PRI PRÁCI S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI


1. Charakteristika bezpečnosti pri práci

Bezpečnosť pri práci sa zaoberá rizikami, ktoré vznikajú pri pracovných činnostiach, sú spôsobené strojmi a zariadeniami, alebo vyplývajú z pracovného prostredia, či pracovných podmienok. Bezpečnosť je nepriamo úmerná rizikám. To znamená, že čím sú väčšie riziká vyplývajúce z nejakej činnosti, tým je táto činnosť menej bezpečná a naopak, čím sú menšie riziká, tým je vyššia bezpečnosť.
Súčasná veda o bezpečnosti práce uznáva, že neexistuje absolútna bezpečnosť, že každá činnosť, každé zariadenie skrýva v sebe určité riziko, určitý stupeň ohrozenia. Rozhodujúce je to, aby toto riziko bolo akceptovateľné. Bezpečnosť je teda stav, keď je miera zostatkových rizík akceptovateľná. Je ťažké stanoviť hodnoty, pri ktorých je riziko akceptovateľné, z čoho vyplýva, že ponímanie bezpečnosti je značne subjektívne a pre každého iné. V každom prípade je vždy závisle na jednotlivej konkrétnej situácii.

2. Povinnosť zamestnávateľa

Zákon NR SR č.330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ukladá zamestnávateľom, okrem iných povinností, zisťovať ohrozenia života a zdravia pri práci formou hodnotenia nebezpečenstiev a odstraňovať zistené zostatkové nebezpečenstva. 3. Analýza nebezpečenstiev

3.1. Základné pojmy

Nebezpečenstvo
Je podstatná vlastnosť, alebo schopnosť niečoho (materiálu, stroja, pracovnej činnosti), čo môže zapríčiniť vznik škody. Je zdrojom ohrozenia.

Ohrozenie
Je aktívnou vlastnosťou objektu ako spôsobiť negatívny jav – úraz alebo škodu.
Ak stroje, materiály, technológie a pracovné činnosti, ktoré obsahujú určité nebezpečenstvo a ak tejto ich vlastnosti je vystavený človek alebo prostredie, hovoríme o ohrození. Riziko
Týmto pojmom sa vyjadruje pravdepodobnosť, že vznikne negatívny jav a zároveň aj dôsledky tohto javu. Je mierou ohrozenia, stupňom ohrozenia.

3.2. Posudzovanie rizík

Posudzovanie rizík je :
- Systematické preverovanie toho, čo môže na pracovisku spôsobiť negatívny jav. - Zváženie, či sú súčasné bezpečnostné opatrenia dostatočné, aby nevznikol negatívny jav.
- Zhodnotenie špecifík jednotlivých pracovísk aj nad rámec bezpečnostných predpisov.

- Východisko k účinným bezpečnostným opatrením.

3.2.1. Postup posudzovania rizík

Je rozdelený do 3 častí:
1. Analýza rizika
2. Kontrola rizika
3. Riadenie rizika

3.2.2. Popis krokov pri posudzovaní rizík

1. krok: Výber a určenie posudzovaného systému.
2. krok: Identifikácia nebezpečenstva.
3. krok: Identifikácia ohrození.
4. krok: Posúdenie, či sú splnené požiadavky záväzných predpisov a
noriem.
5. krok: Hodnotenie (výpočet) rizika.
6. krok: Posúdenie bezpečnosti systému.
7. krok: Opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika.


Rozdelenie nebezpečných látok

Nebezpečné látky rozdeľujeme do nasledovných kategórií:
1. Horľavé
2. Vysoko horľavé
3. Výbušné (A)
4. Výbušné (B)
5. Oxidujúce
6. Toxické
7. Vysoko toxické
8. Nebezpečné pre životné prostredie
9. Iné nebezpečné látky

1. Horľavé látky majú teplotu vzplanutia v rozmedzí 21-55°C.

2. Vysoko horľavé látky majú v kvapalnom stave teplotu vzplanutia nižšiu
ako 21°C.

3. Výbušné látky (A) sú pevné, kvapalné, plynné alebo zmesi ktoré pri
pôsobení tlaku, teploty, iskry elektrickej energie, plameňa môžu
vybuchnúť.

4. Výbušné látky (B) sú s ľahkým prechodom do detonácie.

5. Látky oxidujúce spôsobujú vysokú exotermickú reakciu pri styku
s inými látkami.

6.,7. Toxické látky vytvárajú riziká závažných havárií.

8. Látky nebezpečné pre životné prostredie majú nepriaznivé účinky na
vodné prostredie.

9. Iné nebezpečné látky sú látky, ktoré nepatria do uvedených kategórií, pri
kontakte s vodou prudko reagujú a uvoľňujú toxické plyny. Nebezpečné látky sú: acetylén, amoniak, arzenovodík, azbest, bróm,
dusičnan amónny (hnojivo), etylénoxid, fluór,
fluórovodík, fosgén, chlór, chlorečnan sodný,
chlórovodík (skvapalnený plyn), kvapalný kyslík,
kyanovodík, kyslík, LPG (skvapalnený ropný plyn),
oxid nikelnatý, oxid sírový, olovo, ortuť, sírouhlík,
vodík, zemný plyn.

Zaradenie, hodnotenie nebezpečenstva a posúdenie týchto nebezpečných látok na priemyselné činnosti usmerňujú nasledovné dokumenty:
- Smernica Rady (Európy) 87/216/EEC
- Zákon NR SR č.127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Pracoviská a výrobné činnosti, kde môžu vzniknúť ohrozenia:
- výroba a balenie pracích práškov
- vinárske pivnice pri procesoch kvasenia
- chlórovacie zariadenia na pitnú vodu
- aplikácia pesticíd v poľnohospodárstve
- galvanická úprava kovov
- povrchové úpravy – používanie farbív
- výroba textilného tovaru
- dezinfekčné práce
- farmaceutická výroba
- energetika – výskyt oxidu uhoľnatého
- strojársky priemysel – odmastenie rozpúšťadlami
- obsluha kotlov a iných energetických zariadení
- gumárenská a plastikárska výroba
- asfaltérske a izolačné práce
- práce v baniach a hutníckom priemysle

Nesprávna manipulácia s nebezpečnými látkami ohrozuje zdravie a život
nielen tých, ktorí zapríčinia nehodu ale aj ďalším spolupracovníkom a majú
nedozerné následky na životné prostredie. Môžu zapríčiniť úrazy jednotlivcov, hromadné úrazy a veľké priemyselné havárie.

Z hľadiska bezpečnosti človeka, sú najvýznamnejšie cesty škodlivých látok cez dýchacie orgány a cez kožu. Pôsobia rozklad tkanív a bunkového systému, bránia fyziologickým funkciám v organizme. Zablokujú životne dôležitú látkovú výmenu v ľudskom tele s tým, že sa nahromadia. Nedostatok kyslíka vo vzduchu pod 17% je kritický. Častice krvi sú schopné viazať a transportovať molekuly rôznych látok a ióny kovov, zinku, medi, železa. Vo vlasoch a nechtoch sa usadzujú kovy olova, zinku, kadmia a ortuti. Na kosti negatívne pôsobia katióny stroncia a rádia.
Dôsledkom aktívneho alebo pasívneho účinku nebezpečných látok sú chronické ochorenia vrátane vzniku rakoviny.
Činnosti pri ktorých môže prísť k ochoreniu nebezpečnými látkami:
- výrobné procesy
- skladovanie
- manipulácia a doprava
- požiarne a záchranne operácie
- nesprávne používanie výrobkov
- nepredvídateľné (náhodné) udalosti
Pri manipuláciách s nebezpečnými látkami a materiálmi sa nebezpečenstvo zvyčajne týka fyzikálnych a chemických vlastností materiálov. Bezpečnosť práce pri používaní nebezpečných látok

Keď hovoríme o zásadách bezpečnosti práce s nebezpečnými látkami, musíme si uvedomiť, že určité množstvo konkrétnych látok a ich stav ktorý vyplýva z technológie, vytvára potenciálne nebezpečenstvo (kritická koncentrácia). Toto treba znížiť na únosnú mieru alebo v ideálnom stave úplne odstrániť. Veľkosť potenciálneho nebezpečenstva až rizika ovplyvňujú faktory:
- množstvo nebezpečných látok
- pracovná teplota
- tlak pri výrobe alebo používaní
- pohyb surovín alebo hotových výrobkov
- možnosť tvorby statickej elektriny
- možnosť vzniku mechanickej iskry
- nebezpečné reakcie
- čas účinku nebezpečných látok na človeka a na zariadenie
- neočakávaný priebeh procesu
- organizačné alebo osobné nezvládnutie pracovného a technologického procesu (ľudský faktor)
Podľa zákonov a STN na všetky činnosti sú vypracované bezpečné pracovné postupy. Tieto postupy obsahujú presné popisy činnosti, používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) poskytovanie prvej pomoci, protipožiarne opatrenia, únikové plány v prípade ohrozenia, akým spôsobom treba ohlásiť prípadné problémy a poplachové plány. Podľa Zákonníka práce (ZP) na každom pracovisku treba vykonávať pravidelné školenia a kontrolu pracovísk. O týchto kontrolách je potrebné viesť presné záznamy v knihách bezpečnosti pracoviska. Pracovníci sa musia zúčastňovať na pravidelných preventívnych lekárskych prehliadkach.
Na pracoviskách a skladoch sa môžu vyskytovať len obmedzené množstvá nebezpečných látok.

Sklady a výrobné haly kde sú tieto látky, musia byť riešené podľa zvláštnych predpisov, oddelené od ostatných priestorov zabezpečené protivýbuchovými zariadeniami (dvere, brány, okná), zariadením na zabránenie šíreniu požiaru a výbuchovej vlny a únikovými cestami. Na týchto pracoviskách je zákaz práce mladistvých a žien.
Veľmi dôležité je výber v hodných OOPP, ktoré zabezpečia ochranu pred popálením žeravinami a otrávením, t.j. rukavice, odev, obuv, respirátory, dýchacie prístroje.
Všetky tieto činnosti môžu vykonávať len vysoko odborne kvalifikovaní pracovníci.
Na pracoviskách musia byť viditeľne označené nebezpečné látky, vyvesené pokyny pre prípad nebezpečia a zásady poskytovania prvej pomoci a protipožiarne zariadenia podľa STN 650201.
Nebezpečné materiály by mali mať kartu s bezpečnostnými údajmi a informáciami.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?