Reklama v súčasnosti

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 7071×

Příbuzná témataReklama v súčasnosti

Pod reklamou možno rozumieť spôsob, ktorým sa snažím o vlastnom vyrobenom produkte informovať čo najviac ľudí. Konkurencia medzi jednotlivými výrobcami je natoľko silná, že budúcnosť firmy je veľmi citlivá na tom, či spotrebiteľ pri tom veľkom rozmanitom výbere produktov siahne práve po našom výrobku. A keďže samotný spotrebiteľ nepozná kvalitu všetkých produktov a nie vždy dokáže rozlišovať ich samotné prednosti, často sa preto necháva ovplyvňovať lepšími reklamnými argumentami. Tvorbu reklamy rozlišujeme z dvoch hľadísk. Na jednej strane ide o literárnu činnosť spojenú s textom v najrozmanitejšom použití, na druhej strane je to výtvarná činnosť, ktorú tvorí grafika a fotografie. Propagačný text by mal byť vyjadrený takým spôsobom, aby bol zrozumiteľný najrozšírenejšiemu okruhu zákazníkov. Neustálim úsilím je snaha po nových vyjadrovacích spôsoboch, po kultúre slovného i slovesného podania, po najlepšom podaní obsahu. Propagačný text má svoju zákonitosť v obsahu i forme. Jeho obsah musí vychádzať z dokonalej znalosti tovaru alebo ponúkanej služby, z úvahy o zákazníkoch, z pravdivosti všetkých tvrdení a údajov v textu a z originálnej myšlienky, ktorá by nie len vytvorila obsah textu, ale ktorá by aj podala niečo nové a zaujímavé a tak zvýšila záujem o jeho prečítanie. Texty nemôžu byť urážlivé, hanlivé, nesmú napádať konkurenta. Úlohou reklamy nie je poukázať na slabosti iných ale vyzdvihnúť naše prednosti. Reklama by mala byť vytvorená práve takým spôsobom, aby porovnanie bolo ponechané na zákazníka a zároveň takým spôsobom, aby sa rozhodol práve pre našu firmu. Text bude iný pre prospekt či plagát, pre rozhlas či televíziu. Čím je reklamný prostriedok masovejší, tým aj úroveň a zloženie reklamy môže byť zaujímavejšie a pútavejšie, a tým aj reklama je v týchto masovo-komunikačných prostriedkoch drahšia (noviny – textová reklama, prevažne slovná, možnosť dokumentácie; televízia – text + hudba + hovorené slovo + animácia – multimediálna reklama – púta podstatne viac a zanecháva dlhotrvácny dojem)
Pod heslom (sloganom) rozumieme stručné, výstižné, ľahko a dobre zapamätateľný výrok, vzťahujúci sa ku tovaru, službe alebo miestu predaja. Je koncentrovanou myšlienkou do niekoľkých slov, je pozitívnym argumentom (napr. „Cukor hroznový – energiu obnoví“ – slogan propagujúci cukríky; Let´s make things better – Poďme robiť veci lepšie – slogan propagujúci výrobky spol. Grundig; Every time a good time – Každý čas dobrý čas – heslo propagujúci spol.

McDonald; Merci, dass fest dich lieb´ - Merci, že ťa veľmi ľúbim – slogan propagujúci bonbonieru Merci). Bez grafiky prakticky nezaobíde žiaden propagačný materiál. Je dôležitou súčasťou plagátov, prospektov, letákov, transparentov, obalov, inzerátov, kreslených filmov, svetelnej reklamy, aranžérskych pomôcok, výstavných panelov a pod. Výtvarná forma dodáva propagačnému prostriedku výraz, musí byť zrozumiteľná. Do propagácie nepatria grafické výstrelky, rozpory alebo násilnosti. Väčšina zákazníkov su prostí ľudia. Tým by mala byť grafika blízka a pochopiteľná. Grafika spolu s textom, myšlienkou musí vzájomne harmonizovať a súvisieť. Fotografia vychádza z obsahu reklamy a propagačného zámeru. Mala by byť presvedčivá, opierajúca sa o dokonalú znalosť tovaru a vhodným obrazovým podaním vylučuje prípadne pochybnosti. Ďalej musí byť zrozumiteľná, pravdivá, výtvarná, technicky dokonalá. Dôležitou súčasťou reklamy je aj meno – známka slovná. Je viac ako isté, že o pomenovanom tovare sa lepšie hovorí i píše. Charakteristické znaky mena produktu sú ľahká odlíšiteľnosť, stručnosť, dobrá a jednoznačná výslovnosť, bezinterpunkčnosť (bez čiarok), nemalo by znamenať niečo hanlivé, dvojmyselné, urážlivé. I grafická známka musí byť čo najjednoduchšia, všestranne použiteľná (použiteľná v tlači, vhodná pre prevedenie v kovu, všitie do látky, použiteľná v neóne, na obaloch), propagačne účinná a ľahko zapamätateľná.


Popri ochrannej známke má výlučné postavenie tiež obal. Jednak preto, lebo sa do istej miery stal súčasťou tovaru, tvorí s ním jeden celok a tiež preto, lebo jeho význam je ďaleko mnohostrannejší. Podľa toho, čo má vytvárať ochranu tovaru je volený materiál obalu. Dôležitým poslaním obalu je funkcia informatívna. Obal má informovať nie len o tom, aký tovar je vo vnútri, ale zároveň aj ako sa má s ním zachádzať, aby bolo použité čo najlepšie. A taktiež má obal kultúrnu a výchovnú funkciu. Má byť estetický, vkusný a v dobrom pomere k hodnote tovaru. Úlohou obalu je pôsobiť tvarom, farbou a grafickým poňatím, aby získal pozornosť čo
V súčasnosti existuje celý rad možností, akými uskutočňovať reklamu nášho produktu – tovaru, službu, myšlienky. Účelom a poslaním letáku je všeobecne spotrebiteľa informovať, vzbudiť pozornosť a podmieňovať jeho záujem o propagovaný produkt. Prospekt je obsiahlejší ako leták, o produkte informuje detailne a vyčerpávajúcim spôsobom. Najvhodnejšie použitie plagátu je pri tovare dennej alebo častej potreby, pri tovare značkovom, alebo ako súčasť reklamných akcií. Plagát je grafickou skratkou s nekomplikovanou kresbou.

Krátkou grafickou ale najmä textovou skratkou je aj pútač, umiestnený na viditeľnom a frekventovanom mieste. Inzercia je vo svetovom merítku jedným z najpoužívanejších prostriedkov. Má veľkú presvedčovaciu schopnosť. Inzeráty bývajú umiestňované v dennej tlači, týždenníkoch, odborných časopisoch, príležitostných publikáciách. Text inzerátu si vyžaduje stručnosť a zároveň koncentráciu, slová musia byť vecné a zmyselne správne. Pre reklamu v televízii, v rozhlase, v kinách a na videodiskotékach sú najviac vhodné produkty určené širokej vrstve zákazníkov a každému ľahko dostupné. Ide o multimediálnu reklamu – spojenie textu, grafiky, zvuku a animácie. Televízna reklama je síce drahá, ale účinná. Platí to však iba pri určitých podmienkach. Televízna reklama musí byť jasná a vysielaná v správnom čase. Odvysielanie jednotlivých klipov nemá presiahnuť 25 sekúnd. Pri častom opakovaní jednej reklamy možno dosiahnúť od televízie zľavu, avšak za cenu otrávenia diváka. Mimosezónna reklama sa opláca, jej predmet ľahšie utkvie divákovi v pamäti. Zvýšenie predaja ponúkaného tovaru alebo služby minimálne o 10 percent možno zistiť po 2-3 týždňoch od prvého vysielania reklamy. Ďalšie propagačné materiály sú: katalógy a cenníky, nálepky, kalendáre, vizitky, perá, pravítka, tácky, obrúsky, účtenky, reklamné darčeky, reklama na stenách domov, na roletách predajní, videosteny.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?