Regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC) a podnikateľské inovačné centrá (BIC)

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC) a podnikateľské inovačné centrá (BIC)

Regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC) a podnikatéľske inovačné centrá (BIC) a ich pracoviská na Slovensku tvoria sieť agentúry, ktorej cieľom je podporovanie malých a stredných podnikov SR. Táto agentúra sa volá Národná agentúra pre podporu malého a stredného podnikania. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP)


NARMSP vznikla spoločnou iniciatívou Európskej únie PHARE a vlády SR.Hlavným cieľom agentúry je rast existujúcich a novozakladaných malých a stredných podnikov v SR. Agentúra zabezpečuje koordináciu všetkých aktivít a podporu malého a stredného podnikania v SR, vrátane finančnej podpory, na medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni.

Slovenskí podnikatelia môžu priamo využiť finančné programy slovenskej Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorá má podporný úverový program pre podniky do 250 zamestnancov založené po 1.1.1990, aspoň s 50 % súkromnou účasťou, mikropôžičkový program a program štartovacieho kapitálu.

Predmetom úverovania môže byť nielen obstaranie hmotného a nehmotného investičného majetku, ale aj nákup zásob a surovín s úrokovou sadzbou 11,3 % pri výške úveru do 5 miliónov SK a splatnosťou do 5 rokov.Základné funkcie agentúry:

- pripravuje štátnu politiku a stratégiu nevyhnutnú pre oblasť malých a stredných podnikov a predkladá ich vláde SR
- identifikuje a analyzuje bariéry rozvoja podnikania, formuluje návrhy na ich odstránenie a predkladá ich vláde SR
- podporuje a zúčastňuje sa na spolupráci s finančnými inštitúciami a spolu s nimi sa snaží stimulovať zakladanie a rozvoj malých a stredných podnikov v SR
- jednou s hlavných funkcií je podpora a rozvoj regionálnych poradenských a informačných centier (RPIC), spolupracuje s podnikateľskými inovačnými centrami (BIC) a konzultačno-podnikateľskými centrami v SR s cieľom podpory manažérskych, marketingových a technických schopností jednotlivcov na uplatnenie v oblasti MSP
- spolupracuje s už existujúcimi európskymi informačnými sieťami a databázami v podnikateľskej oblasti, v agentúre bolo založené Euro-Info Centrum
- iniciuje a podporuje rozširovanie škály aktivít v oblasti malých a stredných podnikov prostredníctvom vydávania informačnej literatúry, organizovaním konferencií, seminárov a výstav
- pôsobí v spolupráci s domácimi i zahraničnými sponzormi v prospech malých a stredných podnikov v SR
- organizuje subkontraktačnú burzu, ktorá umožňuje cielený výber kooperačných partnerov pre domácich a zahraničných výrobcov a poskytuje slovenským podnikom konzultačné služby v oblasti obchodnej, legislatívnej a technickej.Sieť centier pre podnikateľov v súčasnej dobe pozostáva z 12 regionálnych poradenských a informačných centier (RPIC) a 5 podnikateľských a inovačných centier (BIC). Poslaním poradenských centier pre podnikateľov je podpora malých a stredných podnikov v príslušných regiónoch Slovenska prostredníctvom poskytovania komplexného informačného a poradenského servisu a vzdelávacích programov. Klientmi RPIC/BIC sú malí a strední podnikatelia alebo tí, čo chcú s podnikaním len začať.
Regionálne poradenské a informačné centrá – RPIC


Regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC) sú neziskové inštitúcie, založené na základe súkromného sektora ako nezávislé regionálne združenia právnických osôb. Finančne sú podporované zo strany slovenských, ako aj zo strany zahraničných fondov na podporu malého a stredného podnikania. Poskytujú bezplatne poradenské, informačné a vzdelávacie služby, najmä:

- pre začínajúcich podnikateľov ako zakladateľov nových malých a stredných podnikov a pomáhajú im realizovať ich podnikateľskú myšlienku
- pre už existujúce malé a stredné podniky, ktoré potrebujú riešiť svoje podnikateľské problémy, resp. potrebujú pomoc vrámci svojej podnikateľskej činnosti


RPIC sú spoľahlivým partnerom podnikateľov pri riešení ich podnikateľských problémov, pretože:

- zhodnotia šance a riziká realizácie podnikateľskej myšlienky,
- vypracujú podnikateľský plán akceptovaný tak peňažnými ústavmi, ako ajzahraničnými fondami na podporu maléhoa stredného podnikania
- poskytujú poradenstvo a informácie potrebné na založenie a úspešné budovanie podniku z oblasti:
- manažmentu
- marketingu
- daní
- účtovníctva
- právnych noriem

- vyhľadávajú vhodného partnera pre spoluprácu, najnä zo zahraničia
- organizujú účasť firiem na obchodných výstavách
- organizujú komplexný vzdelávaco-poradenský program pre zakladateľov malých podnikov, sú v neustálej spolupráci s úradmi práce koordinovanými združením CEPAC Slovensko
- realizujú odborné semináre pre existujúcich podnikateľov zamerané na kľúčové oblasti podnikania
- odborne riadia projekty regionálneho rozvoja
Podnikateľské a inovačné centrá – BIC


Podnikateľské a inovačné centrá (BIC) sú nezávislé právnické osoby.

Vznikajú ako
Spoločnosti s ručením obmedzeným, teda majú potrebu počiatočného kapitálu a fungujú na komerčnej báze na rozdiel od RPIC.
K bezplatným službám, ktoré poskytuje BIC patria:

- spracovanie podnikateľských a marketingových plánov
- spracovanie žiadostí o úver
- účtovníctvo a ekonomika
- vyhľadávanie partnerov v regióne a v zahraničí
- vyhľadávanie zahraničných zdrojov pri tvorbe spoločných podnikov
- právne, daňové a colné poradenstvo
- vedenie účtovníctva
- implementácia systémov kvality (ISO 9000)
- technologické a patentové poradenstvo
- “due diligence“-vyhodnocovanie projektov pre rizikové financovanie
- “spin off“ poradenstvá – vyčleňovania neefektívnych prevádzok z veľkých podnikov
Okrem poskytovania horeuvedených služieb pre podnikateľov, sa orientujú aj na vytváranie inovatívneho podnikateľského zámeru – nový výrobok, služba alebo technológia. Uplatňujú sa pri tom regionálne preferencie.

Medzi služby poskytované klientom patria :
- vyhľadávanie inovatívnych projektoch(brookerská činnosť)
- spracovanie podnikateľského zámeru a plánu
- ekonomické a účtovné poradenstvo
- poradenstvo pri financovaní projektov
- kontakty v rámci európskej siete BIC
- školenia
- spoločná účasť na výstavách
- propagácia a styk s verejnosťou
- iniciovanie vzájomnej spolupráce
- začínajúcim podnikateľom poskytujú aj materiálnu podporu, znižujú náklady potrebné pre rozbehnutie firmy. Prenajímajú im za výhodné poplatky:
- priestory na podnikanie
- kopírovacie služby
- sekretárske služby
- tlač a viazanie písomností
- faxové a telefonické služby


Internetové informačné pracovisko

Informácie o poslaní, cieľoch a organizačnej štruktúre NARMPS poskytuje personál internetového informačného pracoviska ( IIP ). Pomáhajú pri nadväzovaní obchodných kontaktov aj prostredníctvom služieb Euro info centra, v ktorom je IIP umiestnené na pozícii obchodnej spolupráce medzi malými, resp. strednými podnikmi a veľkými priemyselnými spoločnosťami.

Poslaním IIP je umožniť podnikateľom jednoduchý a priamy prístup k obchodným informáciám a sprístupniť podmienky na tuzemskú a medzinárodnú spoluprácu.


Ciele IIP :

- pomáhať podnikateľom vyhľadávať obchodných parterov doma a v zahraničí
- umožniť podnikateľom prehliadanie informácií na internete a poskytovať poradenstvo
- nakupovať obchodné informácie pre potreby podnikateľov
- poskytovať informácie o činnosti NARMPS


Vyhľadávanie obchodných partnerov

Na elektronické vyhľadávanie obchodných kontaktov pre slovenské podnikateľské subjekty sa v súčasnosti využívajú systémy BRE a VANS. Tieto fungujú na princípe registrácie podnikateľa a prezentácie jeho záujmov. Podnikateľ si zašle do Euro info centra žiadosť, ktorá sa zasiela prostredníctvom internetu do centrálnej databanky v Bruseli, ktoré potom priamo osloví príslušné EIC v konkrétnej krajine.

EIC Bratislava má prístup k aktuálnym ponukám a všetko publikuje elektronickou alebo tlačenou formou ( na stránkach EIC www.nadsme.sk/bre.htm ).

Na priame vyhľadávanie obchodných kontaktov podnikateľmi NARMPS zriadila vo svojich priestoroch internetové informačné pracovisko ( IIP ) s cieľom zjednodušiť a urýchliť nadväzovanie kontaktov s potenciálnymi obchodnými partnermi.

IIP je v podstate „one – stop shop“ ( obchod s kompletnou ponukou služieb ). Prvoradým záujmom IIP je, aby žiadny zákazník neodišiel z tohto obchodu „s prázdnym košíkom.“ V prípade, že ten koho zákazník hľadá nie je priamo k dispozícii na internete, personál IIP poradí iné linky/adresy s príbuznou tematikou prípadne informácie dostupné v tlačenej forme alebo na CD nosičoch. Ak IIP požadovanú informáciu nemá poradí obrátiť sa zákazníkovi na Euro - info centrum alebo iný odbor agentúry. Internet pre podnikateľskú verejnosť

Internetové informačné pracovisko ( IIP ) je riešené ako informačné centrum umožňujúce svojim návštevníkom samostatné prehliadanie internetu. IIP neposkytuje pripojenie do siete internetu!

Personál poskytuje poradenstvo v oblasti surfovania po internete pre začiatočníkov. Pokročilým odporučí súbor web stránok a pomôže im orientovať sa na nich. K dispozícii sú aj materiály v tlačenej forme ( katalógy, periodiká, vestníky, CD ROM nosiče ). Vlastné diskety je dovolené používať len po vykonaní skúšky, či nie je zavírovaná. Nákup obchodných informácií

Okrem vyhľadávania obchodných informácií na internete, NARMPS nakupuje katalógy, databázy, zoznamy, kde sa nachádzajú prístupy k elektronickým informáciám, CD ROM nosiče a iné produkty, ktoré sú návštevníkom prístupné rovnako ako prístup k internetu. V súčasnosti IIP disponuje množstvom tlačených a elektronických informácií prevažne z európskych krajín, ktoré nie sú určené na predaj.

Inštitúcie na podporu malého a stredného podnikania

NARMPS – Národná agentúra pre podporu malého stredného podnikania
Cieľom je podporovanie malých a stredných podnikov SR a zabezpečovať kooordináciu všetkých aktivít vrátane finančných. Sieť agentúry tvoria regionálne poradenské a informačné centrá ( RPIC ), podnikateľské inovačné centrá ( BIC ) a ich pracoviská

AZZZ – Asociácia zamestnávateľských združení a zväzov
Zamestnávateľská organizácia v Slovenskej republike.

Jej členmi sú zamestnáveteľské a podnikateľské zväzy.

SZZ – Slovenský živnostenský zväz
Podporuje vznik a rozvoj všetkých foriem živnostenského podnikania, obhajuje záujmy malého a stredného podnikania

ZPS – Združenie podnikateľov Slovenska
Záujmové združenie podnikateľov v Slovenskej republike

ZSVD – Slovenský zväz výrobných družstiev
Záujmová organizácia výrobných družstiev

SOI – Slovenská obchodná inšpekcia
Kontrolno – inšpekčná činnosť nad dodržiavaním všeobecne záväzných predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Úrad verejného obstarávania
Ústredný orgán štátnej správy

Protimonopolný úrad
Chráni a podporuje hospodársku súťaž. Zamedzuje vzniku a udržiavaniu monopolného postavenia podnikateľských subjektov.

Integra Foundation
Asociácia na podporu malého a stredného v krajinách strednej a výchdnej Európy. Zabezpečje výukové programy, mikropôžičky, vyhľadávanie zdrojov obchodných partnerov a pod.

AMIS – Asociácia mikropôžičkových inštitúcií
Mimovládna organizácia združujúca právnické osoby a organizácie , ktoré podporujú a realizujú mikropôžičkové programy na Slovensku.

SEIC – Slovenské exportné a informačné centrum
Ide o informačnú podporu pre exportnú činnosť slovenských firiem

Fond na podporu zahraničného obchodu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?