Rastlinná výroba

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 4132×

Příbuzná témataRastlinná výroba

Ošetrovanie rastlín počas vegetácie
- cieľom je vytvoriť optimálne podmienky pre rast, vývoj a maximálnu a kvalitnú úrodu poľnohosp.
plodín
Kultivačné zásahy
- majú predísť, obmedziť alebo upraviť škodlivé účinky činiteľov (fyzik. Vlastnosti pôdy; vodnovzdušný režim /výpar,vzduch/;ničenie burín; ovplyvňovanie porastu; prihnojovanie; ochrana proti chorobám a škodcom; pomoc na prekonanie nepriaznivých podmienok /sucho,výpar,mráz/

Plošná kultivácia
Bránenie (kypriť, rozrušiť prísušok, ničiť buriny, prerieďovať porasty, podporiť odnoženie/obilniny/
zapracovať pesticídy
Valcovanie (utlačiť vrchnú vrstvu pôdy; rozrušiť prísušok; pritlačiť pôdu ku koreňom(osivu); spomaliť rast bujných porastov; pritlačenie pôdy k oziminám)
Plečkovanie (zničiť buriny min. 95%; nepoškodiť plodinu max 2%;nerozprášiť pôdu max 5%, nakypriť pôdu; čistý rez v rovnomernej hĺbke bez uhládzania pôdy; úplnosť obrobenia pozemku
Okopávanie (zničiť buriny blízko plodiny, rozrušiť prísušok, skypriť pôdu, ohrnúť rastliny, preriediť porast
Ohŕňanie (oborávka) (nahrnutie skyprenej pôdy z medziriadkov z oboch strán k spodnej nadzemnej časti plodiny;kopčeky rovné pravidelné, ničiť buriny, nepoškodzovať plodinu a netvoriť hrudy
Prerieďovanie (jednotenie) (odstraňovanie nadbytočných rastlín z porastu; správny termín, ponechať najlepšie rastliny, zachovať optimálny počet

Obrábanie pôdy ohrozovanej eróziou
Cieľ: zabrániť rozrušeniu pôdy a odnesu pôdy tečúcou vodou alebo vetrom
Protierózne opatrenia pri obrábaní pôdy (obrábanie v smere vrstevníc, orba do svahu/otočené pluhy/; väčší orbový pomer, dlhšia skrutkovitosť odhrňovača; stupňovitá orba/každé druhé orbové teleso orie hlbšie/; úprava reliéfu /hrádzkovanie, jamkovanie, brázdovanie/; vegetačné zasahovacie pásy, snaha o celoročný vegetačný kryt, správna štruktúra pôdy; pôdoochranné systémy obrábania

Základné vlastnosti osív
Osivo - súhrn generatívnych častí rastlín slúžiacich na ich rozmnožovanie
Sadivo – vegetatívne časti rastlín
Čistota osiva
Percent. vyjadrený hmotnostný podiel čistých semien získaných při laboratérnej skúške čistoty
Postup práce:
2x 50g při obilninách a oddelujeme: čisté semená – zdravé, celé, olúpané; semená iných kultúr.

rastl; semená burín /cibuľky/; neškodné nečistoty – zlomky zŕn, kamienky,plevy, slamky..;
Výpočet čistoty osiva:
Zvážime podiel čistých semien z oboch stanovení, násobíme 2 každú hodnotu a vypočítame priemer v %.
Č = Ax2 + Bx2 %
2


Hmotnosť 1 000 semien HTS
Z čistých semien sa odpočíta 2x po 500 semien, vzorka sa každá váži zvlášť
HTS = Ax2 + Bx2 g
2
tolerancia- ak je rozdiel hmotností medzi oboma stanoveniami väčší než 5% priemeru, treba opakovať lebo osivo nie je vyrovnané
Skúška klíčivosti
Schopnosť semien poskytnúť v určitých reprodukovateľných podmienkach max počet klíčkov
POSTUP:
Zisťuje sa naložením 100ks semien na klíčidlo v 4 opakovaniach; počet vyklíčených semien je zároveň % klíčivosti; skúška trvá 7 dní
Posudzovanie vyklíčených semien:
Normálne klíčky – majú vyvinuté všetky orgány(korienok, hypokotyl, plumula, listok), klíčok je asi 2x dlhší než obilka
Vadné klíčky – nie sú schopné ďalšieho vývoja, nemajú vš. orgány, hnilé a nevyklíčené semená
Výpočet % klíčivosti je vlastne stanovenie aritm. priemeru
X= x1 + x2+ x3 + x4 %
4
rozdiel medzi najvyššou a najnižšiu hodnotou je tolerancia, porovnáme ju s tabuľkou ČSN
Úžitková hodnota osiva
% podiel čistých semien v osive
U = č x Kl %
100
č % čistota osiva Kl % kličivosti
Výsevok
Množstvo osiva kt. sa dostáva na jednotku plochy. Udáva sa v počte vysiatych klíčnych čistých semien na jednotku plochy (mil.ha-1) alebo v hmotnostných jednotkách na jed. plochy(kg.ha-1)
Veľkosť výsevku závisí od: zistených vlastností osiva, pôdnoklimatických podmienok, termínu sejby, účelu pestovania plodiny, požiadaviek odrody, predplodiny, nadm. Výšky
Výpočet výsevku M
M = HTS x b. 100 (kg. Ha-1)
U
B počet klíčnych semien v mil.ha-1
U úžitková hodnota osiva.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?