Psychológia Sociální psychologie

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Psychológia Sociální psychologie

5A – Sociální psychologie

-def: zkoumá, jek člk myslí, cítí a jedná mezi ostatními lidmi
-vliv společnosti na jedince
-Zikmund Freud
SOCIALIZACE
-začleňování člka do společnosti
-3 proudy – enkulturace – osvojení kulturních norem
- internalizace – zvnitřnění a pochopení důležitosti norem
- osvojení soc. norem – scénáře naučeného chování ve společnosti

POZICE
-část role, kt. je zobecnitelná
-je objektivně daná (např. profesí))

SOC. ROLE
-očekávané chování, kt. člk musí vykonávat

INTERAKCE
-kontakt mezi jednotlivcem a společností
-reakce jedince na tlak společnosti
-formy: potvrzení – svým gestem nám říkají, jak nás mají rádi (malé děti, manželský slib)
- přijímám tě takového, jaký jsi
odmítnutí – po někom toužím, on mě odmítne
znehodnocení – ostatní mě odmítají přijmout, respektovat na stejné úrovni jako ostatní
slepota vztahu – lidi vedle sebe žijí, ale navzájem se nevidí, ignorace, tolerance X lhostejnost
koluze – hra: jeden hraje roli druhého, snaha zalíbit se ostatním, přetvářka, (Kundera, Falešný autostop)

SOC. UČENÍ
-osvojování znalostí, dovedností a postojů
-člk přichází na svět nedovyvinutý= >přispůsobivost (člk má na výběr)
-fce učení: optimalizace chování – přispůsobivost k podmínkám
kultivace člka – vypěstování člka
- rovnováha mezi principem slasti(požitek) a principem reality (nadhled, schopnost chápat svůj život )
individualizace – učení vytvářet z člka jedinečnou osobnost
-vědomé X nevědomé
-1) učení senzomotorické koordinace – dovednosti člka (kotrmelec)
-2) učení poznávací = kognitivní – přijímání informací
-3) učení emocionálním postojů – vztah k druhým lidem
-4) soc. chování – vytváření soc. rolí
-formy: napodobování – gesta, pláč, smích
soc. zpevňování – metoda trestů a odměn
identifikace – ztotožnění s osobou, ke kt. mám + vztah

POSTOJ
-sklony člka reagovat ustáleným způsobem na předmět, osoby a situace

INTERPRETACE DRUHÝCH
-chyby při vnímání: 1.dojem – 1. pohled je určující
Haló efekt – specifický znak zakrývající celou osobnost
Soc. zastupování – druhým lidem přisuzujeme záměry a vlastnosti, kt. se domníváme, ale oni je vůbec nevnímají
Stereotypie – připisování urč. skupině nebo profesím vlastnosti
- profesní slepota, národní stereotypie
- „Diagnóza je vraždou možnosti poznat člověka“

SOC.

KOMUNIKACE
-prostředek interakce
-není možné nekomunikovat, není možné se nějak nechovat
-verbální kom. – psycholingvistika
-neverbální kom. – gesta, mimika, vzdálenost člka, pohled očí, postoj těla, …
- soc. psych.
-interpersonální kom. – meziosobní (dialog), verbální (40%), neverbální (60%)
- znakem každé řeči= > znakovost – interpretace znaků, teorie znak. jazyka
- podmínky pro fungování:mluvčí, posluchač
:prostředek= >společný kód
:kontakt mezi lidmi
:text, to, do se předává
:kontext – text zapojit s místem a situací
-komunikační fce:1) emotivní – mluvčí se zaměřuje na sebe (Bolí mne hlava.)
2) konativní – mluvčí se zaměřuje na adresáta (apel, výzva)
3) poznávací – zaměření na kontext, souvislosti textu
4) kontaktová – zaměřena na kód, důraz na znak, (Co tím myslíš?)
5) poetická – zaměřena na text, dominuje v každém uměleckém díle
Roman Jakobson – psycholingvistika, emigrace v Praze a USA
-skupinová kom. – diskuze – existence moderátora!
- 1) stát se svým vlastním mluvčím, sebevědomí, myšlenky, náplň, odmlky,…
- 2) přednostně zpracovat rušivé podněty zvenčí, přijmout stav, ve kt. sem a lépe se soustředit
- 3) vždy jen jeden mluvčí
- 4) důležitá je zpětná vazba
-sociometrie – odhadnutí vztahů ve skupině, popis
- a - reprezentanti, udržení a fungování společnosti, mluvčí
- b - pozitivní hodnocení pro své vlastnosti,nezapojují se do této skupiny,uznáváni,ale mimo
- g - obdivují a, snaha ji dostihnout, prožitky a, k w se chovají, jako a k fiktivnímu protivníkovi, určují oblíbenost
- w - černé ovce, protipól a
-masová kom. – působí plošně, sdělovací prostředky, manipulativní
- příjemce = my, malá šance na odpověď
- klipová pozornost – změna, záběry, krátkodobé scény
- B. Blažek – tváří tvář obrazovce=>člověk nedokáže rozpoznat, podstatnou věc od nepodstatné
- reklama – Attention – pozornost, má nás zaujmout
- Interest – vzbudit náš zájem
- Desire – touha to mít
- Action – koupě
- fce mas. kom. – kognice – poznávání
- uvolnění – únik před nudou
- únik před realitou – uspokojení soc. potřeb.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?