Projektové financovanie

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 2852×

Příbuzná témataProjektové financovanie

História projektového financovaniaProjektové financovanie nie je technika financovania v žiadnom prípade mladá. Už také akcie ako bol Suézsky prieplav či Panamský prieplav boli financované na báze projektového financovania. Na medzinárodných finančných trhoch je možné o väčšom význame projektového financovania hovoriť od polovičky 70. rokov. U nás sa táto technika objavuje zhruba v posledných štyroch rokoch.
Za základné motívy pre využitie projektového financovania možno označiť vysokú kapitálovú náročnosť veľkých projektov, ktorých financovanie nie je z rady dôvodov v silách jedného investora (ani jednej banky), a tiež rozdelenia investičného rizika daného projektu na viacej zúčastnených subjektov.

Charakteristika projektového financovaniaProjektové financovanie možno charakterizovať ako úverové financovanie ekonomicky i právne presne vymedzenej ekonomickej jednotky - projektu, pričom ako zdroje ku splácaniu poskytnutého úveru slúži budúci cash flow vyplývajúci z realizovaného projektu. Úver je zaistený spravidla výhradne aktívami daného projektu.

Financujúca inštitúcia môže vstúpiť do projektu samostatne alebo zabezpečiť financovanie s inými partnermi formou syndikovaného úveru. Majetok projektu a generovaný cash flow prioritne tvoria zábezpeku úveru. Banka rozhoduje o svojej účasti na financovaní projektu na základe posúdenia projektového a úverového rizika. Hlavným spôsobom ako sa posúdi úverové riziko, je pohľad do minulosti klienta, akú ma bonitu. Pre posúdenie projektového rizika sa vyžaduje overenie technických parametrov projektu nezávislým expertom. Každá možnosť financovania sa posudzuje osobitne v nadväznosti na špeciálne potreby individuálneho projektu. Projektové financovanie si vyžaduje súčinnosť odborníkov z technickej oblasti, finančníctva a analytikov, aby boli vhodne odhadnuté vývojové trendy a zabezpečené riziká.

Základná odlišnosť projektového financovania od klasického úverovania je teda v tom, že banka ako veriteľ úveru nemá žiadne poprípade iba obmedzené možnosti postihov nositeľov projektu (tzv. sponzorov).

To môže byť zabezpečené v zásade dvojitým spôsobom:

- žiadna, či obmedzená zodpovednosť sponzorov na splácanie úveru vyplýva zo zmluvného jednania s bankou
- alebo môže vyplývať z toho, že sponzori nie sú bezprostredným príjemcom úveru od banky, ktorým je k tomu špeciálne založená projektová spoločnosť, za ktorých záväzky sponzori ručia obmedzené či neručia vôbec

Vzhľadom k výške uvedeného vymedzenia projektového financovania môžeme za základné charakteristické rysy projektového fiancovania označiť:

- tesná väzba splátok úveru na budúci cash flow z projektu
- rozdelenie rizika na viacej subjektov
- mimobilančné financovanie

Blízka väzba splátok úveru na budúci cash flow z projektu (cash flow related lending) znamená, že režim splácania úveru sa odvíja od prognózovaného cash flow, ktorý je stanovený na základe technických a projektových analýz. Ich zmyslom je zistiť, či disponibilný budúci cash flow plynúci z projektu bude dostačujúci k pokrytiu splátok úveru včítane úrokov.

Rozdelenie rizika na viacej subjektov (risk sharing) je nutné z toho dôvodu, že vzhľadom k rozsahu celého projektu nie je v silách jedného subjektu (nech banky či sponzorov) prevziať celé riziká na seba. Preto dochádza na základe zmluvného ujednania k rozdeleniu rizika spojených s daným projektom na rad zúčastnených subjektov. To znamená hlavne medzi sponzormi a bankami, ale aj medzi ďalšími účastníkmi ako sú napríklad dodávatelia zariadenia projektu, jeho prevádzkovateľov po dokončení, odberatelia vstupov, štátne inštítucie, poisťovne a pod.

Zpôsob rozdelenia rizika je prípad od prípadu rôzny a ako už bolo povedané, druh a rozsah preberajú riziká medzi bankami a sponzormi prichádzajú v rámci projektového financovania v úvahu v zásade dve možnosti vzťahu banky k sponzorom:

- financovanie bez spätného postihu (non recourse financing) nedovoľuje banke v zásade žiadny postih sponzorov v prípade nesplácania úveru z cash flow projektu
- financovanie s obmedzeným postihom (limited recourse financing) je naopak spojené s určitou garanciou sponzorov za úvery poskytnuté bankou, ktorá potom v danom rozsahu môže požadovať (v prípade nesplácania úveru) splácanie úveru od sponzorov

V praxi je zvyčajne obvyklý druhý spôsob - tzn. financovanie s obmedzeným spôsobom, kedy dojednaná časť rizika nesplácania úveru leží na sponzoroch

Mimobilančné financovanie (off balnace sheet financing) znamená, že financovanie projektu sa neprejaví v bilnancií sponzorov. Ide o prípad kedy príjemcovi úveru je k tomu špeciálne založená projektová spoločnosť. V bilnancii sponzorov sa potom objaví iba ich zapojenie do financovania projektu (nie však ako úver poskytnutý na daný projekt bankou). V účtovníckych výkazoch sponzorov sa ďalej môžu prejaviť aj ich potenciálne záväzky vyplývajúce z ich poskytnutých garancií súvisejúcich s daným projektom, či iné budúce zákazky, ktoré pre ne z uvatvorených zmlúv vyplývajú. Nesmie sa taktiež zabúdať na to, že záväzky projektovej spoločnosti môžu (v závislosti na účtovných predpisoch a miere účasti daného sponzora) vchádzať do konsolidovanej bilancie sponzora.

Skutočnosť, že financovanie projektu sa nemusí objaviť v bilancií sponzorov, pre nich má ten význam, že môžu realizovať rozsiahle kapitálovo náročné projekty i keby to znamenalo zhoršenie ich finančných ukazovateľov (napríklad miera zadlženosti a podobne).

Účastníci projektového financovaniaZ predchádzajúceho výkladu je zrejmé, že do projektového financovania je zapojený rad rôznych subjektov. Rozsah a spôsob ich zapojenia do projektového financovania je u jednotlivých projektov rozdielna. Základný prehľad o účastníkoch projektového financovania a zpôsob ich zapojenia:

- sponzori ako nositelia celého projektu zabezpečujú celkovú prípravu a realizáciu projektu - to znamená predovšetkým, že pripravujú projektovú dokumentáciu včítane projektových analýz, zjednávanie dodávok zariadení projektov, uzatvárajú zmluvy na budúci odber výstupov projektov, zjednávajú podmienky financovania a pod.
- dodávatelia zariadení na jednej strane na základe zmluvných dojednaní zaisťujú faktickú realizáciu projektu, môže sa jednať o jednu firmu, môže sa však jednať o viacej subdodávateľov. Vedľa dodávateľov investičných častí projektu sa tu môže ďalej jednať o dodávateľov surovín a materiálov zabezpečujúcich chod projektu po jeho uvedení do činnosti.
- odberatelia výstupov sa zmluvne predom zaväzujú k odberu určitého množstva výstupov produkovaných daným projektom, súčasťou zmluvy býva i cena odoberanej produkcie.

Finančné zabezpečenie projektového financovania leží veľkým dielom na bankách, ktoré poskytujú úvery. Roly bánk sa však nemusia v rámci projektového financovania obmedzovať iba na podiel na poskytnutých úveroch či záruk, ale môžu vystupovať i vo funkcii:

- aranžéra, v ktorej hlavne zabezpečujú dojednanie medzi účastníkmi projektového financovania, zjednávania podmienok úveru a jeho zabezpečenia, obstarávanie nezávislé posúdenie celého projektu a rizík s ním spojených.
- agenta, v rámci ktorého riadi proces poskytnutia a splácania úverov, sledujú dodržiavanie úverovej zmluvy, vedú účty, na ktoré plynie všetkok cash flow z daného projektu

Vedľa bánk môžu ako veritelia projektu vystupovať aj ďalšie subjekty, ako sú rôzne štátne inštitúcie, poisťovne, môžu to byť tiež do projektu zapojené subjekty (dodávatelia či odberatelia).

Zdroje môžu byť získavané i formou emisie dlhopisov.

Druhá časť finančného krytia je predstavovaná vložením vlastného kapitálu zo strany vlastníkov.

To sú predovšetkým sponzori, opäť však môžu byť týmto spôsobom do projektového finanovania zapojené ďalšie subjekty (dodávatelia, odberatelia, štát)

Štát sa do projektového financovania môže zapojiť aj formou rôznej podpory (napríklad dotácie, zvýhodnený predaj pozemku a podobne) vybraných projektov na ich realizácii má záujem.

Projektové financovanie vo verejnej sfére:Spôsob financovania verejnoprospešnej služby / tovaru na úrovni miest a obcí, ktorý pri nedostatku verejných zdrojov využíva prostriedky súkromného sektora. Subjekty projektového financovania sú: výrobca služby, alebo tovaru, ktorý získal licenciu v danej oblasti minimálne na 20 rokov a dodávateľ technologických zariadení, spravidla zahraničný investor,ktorí spoluvytvoria jednoúčelový spoločný podnik (joint venture). Ďalším subjektom sú domáce, ale hlavne zahraničné banky, ktoré na projekt poskytujú úverové zdroje. Ak zahraničný firma vstúpila do projektu svojou technológiou, spravidla nájde podporu a dôveruje jej aj komerečná banka. Príjmami prevádzkovateľa sú tržby za poskytnuté služby alebo tovar. Zavedenie nových technológií do prevádzky usporí prevádzkové náklady, čím sa dosiahne vyšší zisk, ktorý možno použiť na splácanie úverových splátok a úrokov. V čase splatenia investície aj úrokov je celý systém odovzdaný lokálnemu kupcovi. Metóda projektového financovania je vhodná na financovanie energetických celkov (využiteľná napr. na zásobovanie teplom). Funguje ako jednoduchý lízingový model, ktorý sa objavuje v rozmanitých podobách, pričom princíp zostáva rovnaký: platba za služby poskytované prevádzkovateľom systému sa používa na splatenie pôžičky, pričom finančné zdroje sa dosiahnu z úspor energie a znížením prevádzkových nákladov operátora. Toto financovanie možno využiť aj v podmienkach SR, len je potrebné legislatívne vymedziť vzťahy medzi mestom prevádzkovateľom zariadenia (súkromnou firmou s koncesiou) a zahraničnými subjektami.

ČSOB - projektové financovanie:Projektovým financovaním sa hodnotia investičné projekty z pohľadu výnosovosti a návratnosti investicií z príjmov samotných realizovaných projektov. Výsledkom je vyhodnotenie reálnosti projektu a odporučenie možného spôsobu financovania, poradenstvo pri vyhodnocovaní projektu, výbere dodávateľa, sledovanie účelovosti vynakladania prostriedkov počas realizovania investície a ďalšie dohodnuté činnosti.

Zaoberá sa problematikou finančného plánovania v blízkej alebo vzdialenej budúcnosti, hodnotením výnosov, ktoré vynaložené investície pri splnení predpokladov môžu priniesť.

Banka sa zameriava na verejné projekty v oblastiach:

- dopravy - mestská doprava, parkoviská, garáže, letiská a iné,
- životného prostredia - čistiarne odpadových vôd, kanalizácie, skládky a spaľovne, vodovody, plynofikácie, zmeny vykurovacích médií pri rekonštrukciách kotolní a iné,
- úspory energie - rekonštrukcie verejného osvetlenia, rekonštrukcie rozvodných sietí, stavebné opatrenia vedúce k úspore energií, vyregulovanie tepelných rozvodov, rekonštrukcia výrobní tepla, meranie a regulácia, systém EPC a iné,
- výroby energií - výroba elektrickej a tepelnej energie na báze kogeneračných jednotiek a to paroplynové cykly, piestové motory na zemný plyn alebo malé vodné elektrárne.

Spôsob financovania:

Po prehodnotení projektu banka jeho realizáciu buď neodporučí alebo odporučí. V prípade odporučenia sa projekt postupuje investorovi a hľadá sa najvhodnejší spôsob jeho financovania.

Financovanie verejných projektov môže byť zabezpečené :

- z vlastných zdrojov investora,
- z úverových prostriedkov domácich a zahraničných inštitúcií,
- z grantov podporných programov Európskej komisie,
- kombináciou uvedených spôsobov.

Rozhodujúce podmienky pre odporučenie projektu:

- investícia zabezpečuje služby pre obyvateľstvo
- investícia sa dokáže splácať z príjmov za poskytované služby
- návratnosť investícií je v období životnosti investície
- návratnosť poskytnutých úverových prostriedkov je v súlade s požiadavkou banky

Návratnosť projektov:

Je rozhodujúcou podmienkou pri ich realizácii. Preto sa pri posudzovaní berie do úvahy množstvo faktorov a projekt sa posudzuje aj z pohľadu predpokladaných rizík, ktoré by mohli ovplyvniť jeho ekonomiku počas celej doby jeho návratnosti.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?