Priemyselná výroba Ovzdušie

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 1262×

Příbuzná témataPriemyselná výroba Ovzdušie

vlivy výrobní technologie na ŽP
ovzduší
- ovzduší bez l. škodliv. člověku prakt. nikdy
neexistoval
- znečišťování OV se stalo problémem teprve
jako důsledek vědecko-techn. rozvoje
•znečišťování OV (emise)- l. znečiš. OV do atm.
•znečištění ovzduší (imise)- přítomnost nebo-li
obsah znečiš. l. v OV
V OV jsou znečiš. l. od zdrojů příjemcům
transportovány (transmise). V OV probíhají
změny jedn. zneč. l. na jiné (konverze)
povaha a vlastnosti znečiš. l.
- pod pojmem ZL jsou označovány l. tuhé, kapal.
a plyn., které přímo nebo po chem. či fyzik. změně v OV nebo po spolupůsobení s jinou l.
nepříznivě ovlivňují OV, a tím ohrožují a
poškozují zdraví člověka, ostat. org. nebo majetek
ZL rozlišujeme:
•tuhé a kapalné- prach, aerosol → inertní, tox.,
karcinogenní
přirozené- zvýšený prach ze zem. povrchu,
les. požáry
umělé- zem. a prům. činnost, doprava
•plynné
přirozené- vulkan. činn. S, elektr. výboje N2
umělé- spalování v prům., domáct., doprava
•sloučeniny síry
SO2- hl. znečiš. l. v OV
SO + ½ O → SO
SO + H O → H SO
kyselé deště- okyselují půdy, snížení sorp.
kompl., pH, špatný tok min. l., uvolnění z půdy Al
Mlha H SO je tvořena částicemi menšími než 1 mm
a ty pronikají hluboko do plic a poškozují je. Poškozují dých. systém a dlouhodobé působení
vede ke zvýšení úmrtnosti na choroby krev. oběhu.
•sloučeniny N
NO (NO, No )- spalování fosil. mot. paliv při
vysokých teplotách, jeho produkce je soustředěna
do velkých měst a do prům. center, kde jeho
koncentrace značně převyšují průměrnou hodnotu
při spal. NO se tvoří:
- oxidace N ze spal. vzduchu, nebo za vysoké
teploty vázaného v paliva
- třícestný katalyzátor→ množství Nx je tím
větší, čím vyšší je spalovací teplota, čím větší je
přebytek vzduchu, a čím delší je doba zdržení
spalin ve spal. prostoru
přeměňuje škod. l. na l. neškodné (platina…)
Váže se krví na krev. barvivo a snižuje tak
- přenos O2 z plic do krev. oběhu.
•sloučeniny C
CO2- produkt dýchání, vulkan. činn.,
spalování fosil. paliv část se váže fotos.
v R a ve svět. oceánech
CO- nedokonalé spalování (z cigaret)v
OV přechází na CO2, velmi tox.
PAU- polycykl. aromat. uhlovodíky
genotox.
•halogenové sloučeniny
nejnebezpečnější ZL v živ. pros. (F, Cl)
•dioxiny
velmi tox (působí na játra)
•polychlorové biferiny
akumulují se v tuk. tkáních a nepříznivě
působí na některé orgány
•sloučeniny kyslíku
- O2 má velké oxid.

schopnosti a slučuje se
prakticky se všemi prvky
- O3- ozón- v stratosf, O je rozkládán slun. zářením na atomární O s následným vznikem
ozónu, na O3 působí slun. záření a potom se
rozloží na kyslík
opatření ke zmírnění následků energetiky na ŽP
•zachycování tuhých emisí
- ekolog. důvody; provozní důvody; odlučování
tuhých částic je na rozdíl od plyn. škodlivin
dobře tech. proveditelné
principy odlučování:
•gravitační- při vodorovném proudění plynu
jsou částice vystaveny působením dvou sil
(unášivá, gravitační); při snížení rychlosti padají
částice do spodní části odlučovače
•setrvačný- při obtékání těles; vlivem setrvačnosti
prach. částice naráží na obtékané těleso a jsou
odloučeny
•elektrostatický- je využíváno přitažlivých sil
mezi částicemi elektr. nabitými prachu a opačně
nabitou odluč. elektrodou; nabité částice jsou
zachycovány na elektrodu
•filtrační- průchod znečiš. vzduchu tkaninou;
otvory tkaniny musí být menší než částice
- odlučovače
•mechan.- na principu grav. a setrvač.
-suché- cyklóny; V: jednoduché, spolehlivé,
nízké pořiz. náklady; NV: obrušování zařízení
- mokré- lepší odlučivost pro jemné, vlhké a
lepivé prachy, mokré stěny, vodní lázně,
rozprašování kapiček; V: malé pořizovací
náklady a mimořádně velká odlučivost;
NV: velká spotřeba vody, ČOV
•elektr.- V: velká odlučivost pro malé
rozměry částic NV: velké pořizovací náklady
- filtry
•prach je odlučován přes tkaninu; regenerace
filtru (zpětné profukování a mechan. oklepávání)
•V: nízké pořizovací náklady
•NV: nemůžeme používat pro lepivé a
vlhké prachy
•odsiřování tuhých emisí (desulfurace)
- odsiřování spalin je dnes jedinou, ve velkém
měřítku užívanou metodou k snižování sirných
emisí k energetice
Metody
•regenerativní- spaliny reagují s aktivní
látkou (reakce→regenerace→zpět)
•neregenerativní- aktivní l. vstupuje do
reakce jen jednou a pak jej opouští
Procesy
•mokré- spaliny přicházejí do kontaktu
s vodním roztokem obsahující akt. l.
•suché- akt. l. se nerozpouští ve vodě
aktivní l.- vápenec, dolomit, vápenné mléko,
aktivní koks, sádrovec, odpadní kal, kys. sírová
•omezení obsahu NOx ve spalinách
- primární opatření- omezení tvorby NOx
během spalovacího procesu, obsahu O2 ve spal.
prostoru, zkrácení doby, zdržení v pásmu
vysokých teplot → levnější, jednodušší
- sekundární opatření-
SUCHÉ→reakce NOx + ply. čpavek
MOKRÉ → využívání vlastností NO2, který je
reaktivní a dobře rozpustný ve vodě; NO
převodem oxidací na NO2 a rozpustíme ve vodě.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?