Prevencia drogových závislostí (príspevok do diskusie)

Kategorie: Slohy (celkem: 413 referátů a seminárek)Prevencia drogových závislostí (príspevok do diskusie)

Vážení prítomí !

So záujmom som si vypočul prednášku - úvodnú reč - referát
zameraný k problematike prevencie drogových závislostí. Stotožňujem sa s názorom lektora o veľmi vážnej situácii v raste
drogovej závislosti na Slovensku, osobitne medzi mládežou.
Strojnásobnenie počtu mladých ľudí, ktorí za posledné štyri
roky vyskúšali drogu, je varujúcim signálom už pre najbližšiu budúcnosť. Rovnako varujúci je aj znižujúci sa vek detí, ktorí mali
prvý kontakt s drogou ( 14 rokov ). Oficiálne štatistiky dokazujú, že problém drog a drogovej závislosti
je v našej krajine veľmi vážny.
O to väčší význam treba pripisovať všetkým aktívnym krokom smerujúcim k preventívnej ochrane našich občanov, najmä mladých
ľudí pred drogovým nebezpečenstvom , ako bolo prednesené
v úvodnej reči - referáte.
Som presavedčený že dôraz je treba položiť najmä na oblasť primárnej prevencie
Ide tu predovšetkým o posilňovanie pocitu vlastnej hodnoty
a samostatnosti a o podporu kompetencie konania.
Boj proti drogovej závislosti, podobne ako prevencia iných socialno - patologických javov ( alkohol, tabak .. ), musí byť spojený najmä s ponukou náhradných aktivít.
Motivovanie detí a mládeže k aktívnemu a zmysluplnému tráveniu volného času je účinným prostriedkom prevencie drogových závislostí Mladí ľudia, ktorí majú primerané kultúrne a športové vyžitie nepotrebujú unikať pred realitou k drogám, hrám alebo násiliu.
Vyjadrením toho bola aj nedávna akcia KAMAWARD, na ktorej organizátori úspešne spojili dve rozdielne aktivity - protidrogovú
a hudobnú. Podobné aktivity môžu byť hlavným krokom k vytváraniu alternatívy pre trávenie volného času..
Vieme, že mnohé vynikajúce nápady dnes stroskotávajú na finančnej stránke veci.
Preto je treba podporiť názor, že sily v protidrogovej prevencii je nám treba spájať, zapojiť všetky dôležité organizácie, čelných vládnych a politických predstaviteľov, významných obchodných spoločností a liečebných pracovísk do boja s drogou.
Len tak môžeme zachrániť budúcnosť tejto krajiny - našu budúcnosť..

Ďakujem za pozornosť.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?