Právne formy podnikania v SR

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Právne formy podnikania v SR

Podnikanie je sústavná zárobková činnosť uskutočňovaná podnikateľom vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, ktorej cieľom je dosahovať ZISK. Právne normy: * obchodný zákonník
* živnostenský zákon
Subjekty: podnikať môžu fyzické aj právnické osoby.
Podnikanie sa vždy spája s rizikom neúspechu, ktoré je potrebné vopred odhadnúť a správne mu čeliť.
Členenie podnikov podľa formy vlastníctva: 1.) => štátne
=> manažérske
=> verejnoprospešné
2.) * súkromné
* podnik jednotlivca
* spoločnosti
* družstvo
3.) - zmiešané
- joint ventures
ŠTÁTNE => tieto podniky zakladá štát, majetok podniku je majetkom štátu. Tieto podniky, zakladajú štáty tam, kde súkromní podnikatelia nechcú podnikať a to v oblastiach, ktoré sú potrebné pre fungovanie ekonomiky.
MANAŽÉRSKE => cieľom je dosahovanie zisku.
VEREJNOPROSPEŠNÉ => cieľom nie je dosahovanie zisku.
SÚKROMNÉ => tieto podniky vlastnia súkromné osoby a ich cieľom je dosahovanie zisku a majetok je majetkom vlastníkov.
PODNIK JEDNOTLIVCA => majiteľom je jedna osoba.
SPOLOČNOSTI => združenie dvoch alebo viacerých osôb (spoločníkov).
DRUŽSTVO => združenie podnikateľov s cieľom spoločného podnikania.
ZMIEŠANÉ => tu sú spojené obe formy vlastníctva (súkromné + štátne)
JOINT VENTURES => podniky so zahraničnou majetkovou účasťou.

Právne formy podnikania v SR:
* ŽIVNOSTI - podľa spôsobu získavania oprávnenia: # ohlasovacie
# koncesované
- podľa požiadaviek na odbornú spôsobilosť: ~ remeselné
~ viazané
~ voľné
- podľa obsahu a rozsahu oprávnenia: a) obchodné
b) výrobné
c) poskytujúce služby
Živnosť môžu založiť FO aj PO. Všeobecné podmienky sú vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Ďalšie podmienky sú odborná spôsobilosť, aj iná spôsobilosť.

Živnostník má neobmedzené ručenie.

* OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI: => verejno obchodná (vos)
=> komanditná (ks)
=> spoločnosť s ručením obmedzeným (sro)
=> akciová (as)
VOS: je to spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným názvom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne celým svojim majetkom.
založenie: spoločenská zmluva
vznik: zápis do OR
kapitál: peňažné a nepeňažné vklady jednotlivých spoločníkov
ručenie: neobmedzene, spoločne, nerozdielne
zánik: výmaz z OR
zrušenie: likvidácia
štatutárne orgány: spoločníci si zvolia štatutárneho zástupcu, ostatní rozhodujú hlasovaním

KS: združuje dva druhy spoločníkov s rozdielnym právnym postavením: komplementárov a komanditistov.
založenie: spoločenská zmluva
vznik: zápis do OR
kapitál: minimálny vklad každého z komandistov je 50,000,-- SKK
ručenie: komplementári: neobmedzene
komanditisti: obmedzene
zánik: výmaz z OR
zrušenie: likvidácia
štatutárne orgány: komanditisti: kontrolný orgán
komplementári: riadia a zastupujú

SRO: založiť ju môže jedna osoba, alebo niekoľko spoločníkov.
založenie: spoločenská zmluva, alebo zakladateľská listina
vznik: zápis do OR
kapitál: ZI = 200.000,--
ručenie: spoločnosť: celým svojim majetkom
spoločníci: obmedzene
zánik: výmaz z OR
zrušenie: likvidácia
štatutárne orgány: jeden alebo viac konateľov, menuje ich valné zhromaždenie
najvyšší orgán: valné zhromaždenie
kontrolný orgán: dozorná rada

AS: spoločnosť, ktorá získava kapitál výdajom a predajom akcií. založenie: minimálne jedna PO, alebo dve FO, zakladateľská zmluva, alebo listina
vznik: zápis do OR
kapitál: ZI = 1,000,000 SKK
ručenie: spoločnosť: celým svojim majetkom
akcionári: neručia, nezodpovedajú
zánik: výmaz z OR
zrušenie: likvidácia
štatutárne orgány: najvyšší orgán: valné zhromaždenie akcionárov
štatutárny orgán: predstavenstvo
kontrolný orgán: dozorná rada

* DRUŽSTVO - spoločenstvo neohraničeného počtu osôb, založené na účel podnikania, alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojich členov.
členstvo: FO aj PO
ručenie: družstvo: celým svojim majetkom
členovia: neručia, nezodpovedajú
kapitál: ZI =
založenie: minimálne päť FO, alebo dve PO
vznik: zápis do OR
štatutárne orgány: najvyšší orgán: členská schôdza
štatutárny orgán: predstavenstvo
kontrolný orgán: kontrolná komisia
zrušenie: likvidácia
zánik: výmaz z OR

Ďalej poznáme:
* TICHÉ SPOLOČENSTVO -> tichý spoločník sa zaväzuje poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa s ním na jeho podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje vyplácať časť zisku vyplývajúceho z podielu.
* ZDRUŽENIE -> cieľom takéhoto združenia niekoľkých osôb je spoločne dosiahnuť dohodnutý účel.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?