Pravek v dejinách ľudskej spoločnosti

Kategorie: (celkem: 853 referátů a seminárek)Pravek v dejinách ľudskej spoločnosti

Úvod
Pravek (od 3.Mil.- 3.tis. p.n.l.)- Predmet dejín praveku je skúmanie vývinu ľud. spoločnosti od jej vzniku až do začiatku triedneho spoločenstva a štátu.
Prehistória - Historická disciplína usilujúca sa poznať pravek (=1. epocha ľudstva), jej pomocná veda je archeológia(hmotné pramene).
V prvotnopospoľnej spoločnosti mali všetci členovia rodu v spoločenskej výrobe rovnaké postavenie. Práca, na ktorej sa všetci príslušníci zúčastňovali, nevytvárala nadbytky. Postupne sa rozširujúca deľba práce a zdokonaľovanie nástrojov zpôsobili rozpad rodového zriadenia.
Stvoriteľská teória - náboženská (kresťanská);Vývojová teória - podľa hm. hist. pram. Vznik človeka - Antropogenéza
Proces poľudštenia: Hominizácia : Anat. zmeny palca - palec sa postavil proti prstom, zvieraci vzhľad, zv. kapacity mozgu, atď...(Pred 14 mil.r.). Zlom sopeč. činn. - zmena živ. podm. v sev. afr., ústup pralesov a vznik saván, aby opica prežila musela zmeniť spôsob živ. a pre lepší lov sa spriami, loví prírodnými zbraňami, vďaka mäsitej potrave a vztýč. polohe sa zvýšila kapacita mozgu. Kolíska ľudstva sev. vých. afrika. Copens - Fr.Arch. objavil v Etiópii prechodný typ primát - človek (1974).
Vývoj človeka: koncom treťohôr-štvrtohory

Australopithecus Africanus -
(pred 5 mil.rokmi - zač. štvrtohôr), žil v stepiach juž. afriky, používa prirodz. nástroje - to čo našiel, ale neskôr začal sám vyrábať jedn. nástroje. Výška 130 cm, 1/3 mozgu.

Homo Habilis
- (3 mil.- 1 mil.) vyrábal jednoduché nástroje 2/3 ľud. mozgu

Homo Erectus
- (1 mil.- 250 tis. p.n.l.) žil v tlupách, lebo by neprežil (lovil, drsné chladné podnebie, striedanie doba ľad x medziľad). V tomto obd. žili: Mamut, medveď, nosorožec. Asi nevedel založiť oheň, používal univerzálny nástroj - pästný klin: lov, hrabanie v zemi. Náleziská: Sena pri Košiciach, Vysoká na kysuciach. (Jaskyne, otvorené priest.)
Pitecantropus Erectus - Jáva
Synantropus - sev. Čína
Heiderbergensis -európa, Nemecko


Homo Sapiens Neanderthaler
- (250 tis. - 40 tis.) Jaskyne, otvorené priestr. aj chatrče, vyrábal špecializované nástroje (drevený oštep - prvá diaľková zbraň), vedel založiť oheň, zač. formovania rodu, pozostatky zvieracieho výzoru (nadočnicové oblúky, brada, srsť, čelo, mohutný). Kapacita mozgu sa zvyšuje, nečlánkované zvuky. Tvrdí sa, že nebol priamim predkom, teória zmiznutia neandertálcov (sťahovali sa, až keď si “všetko pojedli ” a podľahli v boji o potravu s našimi predkami - cromagnoncami - ktorí mali lepšie nástroje).

Náleziská : Gánovce, Bojnice, Šaľa, Banka pri Piešťanoch.

Homo Sapiens Sapiens
- (Pred 35 tis. rokmi) Pokračuje v špecializácii nástrojov, pazúrik(čepele), lov veľkých zvierat, Rod - Matriarchát (vedúce postavenie ženy - matky, udržiavateľky rodu). Odievajú sa do kože (ostré kosti - zbrane), musí žiť v tlupách - spájajú sa pokrvní príbuzní - zaoberajú sa lovom a zberačstvom (lovci mamutov - kolektívny spôsob lovu). Prirodzená deľba práce medzi mužov a ženou. Býval hlavne v stanoch a chatrčiach, ale aj v zemliankach = bývanie pod zemou. Náleziská : SR - Moravany (Moravianska venuša - teraz na BA Hrade); Morava - Dolné Věstonice( Viestonická venuša)
Vznik náboženstva - nevedeli si vysvetliť rôzne prírodné úkazy, a preto sa ich bál. Predstavoval si prír. sily ako živé bytosti, ich uctievaním si ich snažil nakloniť. Mŕtvy boli pochovávaní s darmi - viera v posmrtný život. Z praktic. dôvodov sa snažili ovpliniť priebeh lovu. (Dôvod vzniku umenia - uctenie. Realistické zobrazovanie zvierat.) Obrazárne : Franc., Nem., Rak., Sibír, Španielsko - Altamira. Prvé hroby : SR - Moravany, Barca(Dlhšie obydlia lovcov mamutov oproti menším obydliam v Moravanoch), Bojnice, Čertová Pec, Dzeravá skala, Domica; ČR - Věstonice, Předmostí.

Periodizácia praveku
Doba Kamenná
Paleolit - Staršia doba kamenná 3mil. - 8tis. pnl
Mezolit - Stredná 8tis.- 5tis. Neolit - Mladšia 5tis. Eneolit - Neskorá 5tis. - 3tis. pnl
Doba Bronzová
Doba Železná
Staršia - Hallštattská
Mladšia - Laténska


Prírodné podmienky
- striedanie dôb ľadových a medziľadových, vychýlená os Zeme.(3mil.- 5tis. p.n.l.). Štvrtohory - Staršie (Pleistocén); Mladšie (Holocén). Prisvojovacie hospododárstvo ( = koristnícke,neproduktívne). Paleolit
- Starší paleolit (3mil.- 250tis.) sa začína objavením najstarších základov ľudskej spoločnosti. Homo Africanus, Homo habilis- lov, obživa - mäsitá potrava. Postupnézdokonaľovanie jedn. nástrojov. Homo Erectus - pästný klin, narastá význam života v tlupe, býval v jaskyniach a v prístreškoch na otvorených sídliskách, používanie ohňa.
Stredný paleolit (250tis.- 40tis. pnl) - žili tu ľudia druhu H. Sapiens a jeho neandertálske formy. Dokonalejšie formy lovu (oštep), zakladanie ohňa. Pokročila technika opracovania kameňa (škrabadlá, hroty, vrtáky, rydlá), formujú sa zárodky rodovej spoločnosti a začiatky náboženských a kultových predstáv. Mladší paleolit (40tis.-8tis. pnl) žije tu človek dnešného typu H.S.S. - rozvinutá rozumová a rečová schopnosť. Vývojovo najrozvinutejšia bola oblasť okolo stredozemného mora (Výskyt na vš.

svetadieloch), postupná zmena tlupy na rod. Rozvoj abstraktného myslenia - umelecké prejavy zachované v maľbách a rytinách alebo modelované. (Hlavne lovná zver) Vznik náboženstva.

Mezolit
- (8. - 5.tis. pnl) oteplenie (holocén) už na konci paleolitu - ústup tundier, stúpla hladina morí, chladnomilné zvieratá postupovali na sever.Lov menšej zveri, rybolov, zberačstvo. Posledná fáza prisvojovacieho hosp. Používanie luku a šípu, harpúny, udice, lode. Prevládali drobné kamenné nástroje - Mikrolity - hroty šípov, čepeľky. Pes sprevádza. Stavanie si chát pri riekach. Zamestnanie: lov, rybolov, zberačstvo.

Neolit
- (Od 8tis.) prebiehajú veľké hosp.- spoločenské zmeny - neolitická revolúcia, zákon nerovn. rozvoja ľud. spoloč., prechod od zberu k poľnohospodárstvu a chovu dobytka. Prvá spoločenská deľba práce: poľnohosp. od pastierstva. Cyklické poľnohospodárstvo (vracanie sa). Opracovávanie pôdy (vzn. rýľ, motika). Rozvoj kamenných nástrojov: sekery, dláta, kliny sú obrúsené a neskôr prevŕtané.Namiesto kamenných nádob sa vynašlo vypaľovanie hlinených - keramika. (Začiatok remesiel) Tkanie textílii z ľanu a vlny. Domy stavali kameňa, dreva a hliny - trvalé obydlia. V jednom dome (šírka 5-7m, dĺžka 6-45m) sídlila celá veľkorodina, pri každom dome obilná jama. Vrcholenie matriarcháru - žena nielen udržiavatľka rodu, ale aj živiteľka - práca na poli.
Nová náplň duchovného života -Náboženstvo- prvý pokus o vysvetlenie sveta, prírody a života. Pre nedostatok poznania a vedomostí vysvetlenie vyúsťovalo do bájí a povestí. Rozvoj umenia - výtvarný prejav roľníkov, najčastejšie sošky žien (plodnosť) - Venuše. Keramika : Lineárna, vypychovaná, Bukovohorská (Domica, Čierna Hora). Náleziská : Nitra, Štúrovo, Domica

Európsky Eneolit, Chalkolit
- používanie prírodných kovov v rýdzom stave, rozvoj hrnčiarstva, hlbinného dolovania, diaľkového obchodu(Výmenný, medzištátny). Vznik dreveného oradla. Vzrastá význam muža premena na patriarchálnu spoločnosť. Meď- rozvoj remesiel, lepšie zbrane.

Doba Bronzová
(4.tis.,Eu 2.tis.) - Nerovnomerný zákon vývoja ľud. spol. - urýchluje sa špecializácia remesiel (rozvoj baníctva, hutníctva). Druhá spoločenská deľba práce (oddelenie remesiel od poľnoh). Výroba nástrojov pomocou foriem - kadluby (kameň, hlina) - sériová výroba, nadvýrobok, rozvoj obchodu (aj v oblastiach kde nie je bronz). Vojaci strážia bane a dialk. cesty, vzniká majetková a spoloč. nerovnosť(Väčš.

význam: vojaci, obchodníci, výrobcovia bronzu).

Staršia doba brondzová
(1900 - 1500 pnl) - Zamestnanie: poľnoh., chov dobytka (Prenikanie do údolí a hôr). Opevnené osídlia: Spiš. Štvrtok, Košice, Barca (domy postavené do ulíc), Bánov, Nitra (Na kopci Zámeček, maďaronská kult. ). Domnienka - prvá mestá. Kultúry: Hunětická(Ph), Maďarovská(Maďarovce), Otomanská.

Stredná doba Bronzová
(1500 - 1200 pnl) - Kultúra Mohylového ľudu -pochovávanie do mohýl - J, JZ Čechy, pastierstvo, sťahovanie na Moravu a Slovensku.

Mladšia doba Bronzová
(1200 - 700 pnl) - Použ: kovové kosáky, sekery, dláta, pílka, kovadlinka(masový rozvoj - kvantita aj kvalita). Zbrane: meče, kopije, prilby a panciere. Ozdoba žien šperkami. Kmene sa spájajú do celkov s významným vodcom. Žiarové pochovávanie - popolnicové polia, Nálezy polámaných kostier(konflikty), našli sa veľké hradiská. Na našom území: ľud popolnicových polí (poľnoh.,bronz. predmety, Lužice SRN, sev. Čechy). Čechy: Knovínska, Milavečská. Morava: ľud podunaj. popol. polí. Slov.: Čakanská, Pilinská, Gávska.

Doba železná (1.tis. pnl)
rozvoj remesiel - ďalšia špecializácia (spracovanie železa, hrnčiarstvo, sklárstvo) - rozvoj poľnohosp., obchodu; rast majetkovej a sociálnej nerovnosti; 3.Deľba práce (duch. - fyz.). Vrcholí rozklad rodovej (prvotnoposp.) spol. a vzniká susedská občina. Neskôr vznikajú štátne útvary s feud. vzťahmi (vojenská demokracia)

Staršia doba železná
- (700-400 pnl) hallštattská - používanie žel. zbraní, rast maj. a soc. nerovnosti - hroby “kniežat” s cennými predmetmi. Nájazdy ?Skýtov do Európy .

Mladšia doba železná
(400 pnl - 0) - laténska - prvé narody podľa mena (Kelti, Germáni, Skýti). Kelti: pravlasť: územie horného porýnia a podunajska. Výboje: Zasahovali do území antickej kultúry (bez trvalých následkov). Veľmi rozvinuté poľnoh., hospod., hutníctvo .. Vyvinuli peňažnú sústavu (zlaté a strieborné mince - Biatec (knieža), obchodovanie s Grekmi a Rimanmi). Výrobky masovej výroby (nádoby na hrnč. kruhu) sa dostávali do obchodnej siete. Využívali aj nové hmoty (sklo a email). Vznik nových prístrojov v poľnoh.(žel. radlica, kosy, rotačné mlynčeky na mletie zrna, znovu doniesli hrnč. kruh). Zbrane: meče, štíty, nože. Keramika: tuhá čierna (napodob. Gréckej), neskôr maľovaná. Stavanie opevnených sídiel (oppidá) - centrá obch., remesiel, kult., náboženstva, bývalo tu knieža. Prvotné mestá: {ČR: Závisť (Ph), Stradonice, Staré Hradisko (Prostějov)} SR: (A) Bratislava, Plavečský Mikuláš, Zemplín +70 kelt. sídlisk. Prelom letopočtu - nájazdy Germánov.

Rímske obdobie
(0-400 n.l) - naše územie je sev. hranicou rím. impéria.

Obranný val LIMES ROMANUS, vytvorenie 2och provincií - Noricum, Panónia. Voj. tábory: Gerulata (Rusovce), Carluntum, Vindobona (Viedeň), Laugaritio (Trenčín). Voj. stanice: Stupava, Mišov, Komárno. Germánske kmene (Markomania a Kvádi), boje s Rimanmi, preberali ich kultúru. R. 179 n.l. prienik Rimanov k Trenínu - nápis na trenčianskej skale (Autor, veliteľ - Valerius Maximiliánus), Marcus Aurélius (161-180) Cisár - filozof, napísal 1.filozof. dielo na našom území (pri rieke Hron) - Rozhovory so sebou samým.
V 4.-5. stor. začína sťahovanie národov, nápory turkotatarov (Hunov), vznik barb. kráľ.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?