Práca z praxe - PriceWaterhouseCoopers

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Práca z praxe - PriceWaterhouseCoopers

Obsah:


1. Úvod 1
2
2. Organizačná štruktúra filiálky v Berne 3
2.1. Interné služby 3
2.1.1. Kopírovanie, viazanie a registrovanie správ 4
2.1.2. Zaobstarávanie, kontrolovanie a doručovanie 4
kancelárskych materiálov
2.1.3. Odosielanie faxov podľa poradových čísel 4
2.1.4. Vytrieďovanie a rozdeľovanie rannej pošty 4
2.1.5. Interná pošta 4
2.1.6. Obsluha telefónnej centrály 5
2.1.7. Spolupráca s firmou Globus 5

2.2. Hospodárska kontrola a poradenstvo 6
2.2.1. Nové koncepcie pre podstatu skúšobníctva 6
2.2.2. Globálne riešenia v rizikovom manažmente 6
2.2.3. Hospodárska kontrola 7
2.2.4. Podpora pri podnikových transakciách 7
2.2.5. Informačná istota a kontrolné systémy 7
2.2.6. Operačný rizikový manažment 7
2.2.7. Technológie rizikového manažmentu 8
2.2.8. Finančný rizikový manažment 8
2.2.9. Interná revízia 8
2.2.10. Služby na ochranu prostredia 8

3. Záver 9

4. Príloha 10

1. Úvod


V dňoch 17. 06. 2002 až 28. 06. 2002 som absolvoval prax v spoločnosti PricewaterhouseCoopers, v Berne, vo Švajčiarsku.
Firma vznikla spojením dvoch samostatných jednotiek Cooper & Lybbrand a Price Waterhouse a od 1. júla 1998 pôsobí na švajčiarskom trhu ako jedna organizácia. Takto sa zlúčili dva tradične bohaté a renomované podniky, ktoré podnikajú v oblasti integrovanej hospodárskej kontroly a poradenstva, pod názvom PricewaterhouseCoopers.
Ich zákazníkmi sú malé i stredné podniky, ale aj veľké koncerny, ktoré majú významné postavenie v medzinárodnom podnikaní. PricewaterhouseCoopers sa snaží všetkým zákazníkom optimálne poradiť a nájsť najrýchlejšie a najvhodnejšie riešenia.
PricewaterhouseCoopers, ako celosvetovo najväčší poradca pre podniky, podporuje a radí svojim klientom, pri tvorbe cien, pri zlepšovaní podnikových výkonov a ako optimálne zaobchádzať s rizikami v podniku. Firma má okolo 155 000 spolupracovníkov v 150 krajinách sveta.

Z toho je asi 3000 špecialistov zo Švajčiarska, ktorí sa snažia vykonávať služby spojené s hospodárskou kontrolou, právnym, daňovým a finančným poradenstvom. PricewaterhouseCoopers je tiež poradcom pre zákazníkov z oblasti verejných služieb. Vytvárajú pre nich poradné orgány zložené z kompetentných špecialistov a poskytujú odborné vedomosti z rôznych odvetví. Pre klientov je k dispozícii potenciál skúseností a vedomostí, aby mohli dosiahnuť a presadiť svoje ciele.

Zákazníkmi týchto poradenských orgánov sú:
- konfederácia
- kantóny
- mestá
- organizácie a podniky
- verejné sieťové systémy
Najdôležitejšie poradenské disciplíny firmy sú:
- stratégia a politika
- právo
- kontrola
- vývoj organizácie a ľudské zdroje
- procesný manažment a informačné technológie
Najvýznamnejšie oblasti poradenstva sú:
- doprava a infraštruktúra
- vzdelávanie a výskum
- práca a sociálna starostlivosť
- hospodárstvo a financie
- politický manažment2. Organizačná štruktúra filiálky v Berne


Firma má nasledovné oddelenia:
- Interné služby
- Hospodárska kontrola a poradenstvo
- Poradenstvo v podnikaní
- Právne a daňové poradenstvo

Vo svojej práci sa zameriam na prvé dve oddelenia a prácu, v ktorých som absolvoval prax.

2.1. Interné služby (ID)

V oddelení interných služieb sa podnik zaoberá službami vo firme. Medzi tie najdôležitejšie patria:

· kopírovanie, viazanie a registrovanie správ
· zaobstarávanie, kontrolovanie a doručovanie kancelárskych materiálov
· odosielanie faxov podľa poradových čísel
· vytrieďovanie a rozdeľovanie rannej pošty
· vybavovanie veľkých zásielok (t.j. – nalepovanie etikiet, zabaľovanie a rozosielanie)
· mesačná kontrola osobných výdavkov
· udržovanie prevádzky pre občerstvenie zamestnancov
· údržba kopírovacích a faxových prístrojov
· otváranie, kolkovanie a rozdelenie pošty pre ID
· interná pošta
· obsluha telefónnej centrály (musí fungovať 24 hod.)
· spolupráca s firmou Globus
2.1.1. Kopírovanie, viazanie a registrovanie správ
- Všetky dokumenty, ktoré sú skopírované a zviazané, pracovníci musia priniesť do kopírovacej centrály a vyplniť registračný formulár.

2.1.2. Zaobstarávanie, kontrolovanie a doručovanie
kancelárskych materiálov
- Osoba, ktorá pracuje v tejto kopírovacej centrále, prevezme materiál a založí ho na miesto v sklade na to určené. PricewaterhouseCoopers má len malý sklad, preto sa materiál musí viackrát do týždňa kontrolovať a nepotrebný likvidovať. 2.1.3. Odosielanie faxov podľa poradových čísel
- V tejto kopírovacej centrále sa nachádza aj faxové centrum.

Sem prichádzajú všetky faxy od klientov. Tie sa zapisujú (od koho fax prišiel, dátum, čas), a až potom sa posielajú tým osobám, ktorým patria, na rôznych oddeleniach.

2.1.4. Vytrieďovanie a rozdeľovanie rannej pošty
- Každé ráno, približne o 7.30, sa nachádza pošta skoro na každom oddelení. Osoba, ktorá má v ten deň službu, musí túto poštu priniesť do tzv. „Postraum“ (poštová miestnosť). Tu ju musí správne roztriediť a priniesť na oddelenia, kam patrí. Trvá to približne pol hodiny.

2.1.5. Interná pošta
- Vo firme PricewaterhouseCoopers existuje tzv. „interná pošta“. To je pošta vedená medzi jednotlivými oddeleniami. Praktikanti (začínajúci zamestnanci), ktorí tam pracujú, majú za úlohu dvakrát do dňa ju pozbierať, priniesť do poštovej miestnosti, roztriediť ju a zaniesť na príslušné oddelenie.

2.1.6. Obsluha telefónnej centrály
- Telefónna centrála je pre klientov k dispozícii 24 hodín denne. Preto je potrebné, aby tam vždy bol niekto kompetentný a poskytol príslušné informácie. Vzhľadom na to sa musia robiť každý týždeň rozvrhy, kto a aký čas bude na tomto mieste pracovať.

2.1.7. Spolupráca s firmou Globus
- Firma Globus je vo Švajčiarsku najväčšou svojho druhu v obore ponúkania služieb zákazníkom na prípravu rôznych akcií, podujatí, osláv a pod.
Firme PricewaterhouseCoopers záleží na tom, v akých podmienkach bude so svojimi klientmi rokovať, preto sa snaží pripraviť čo najlepšiu atmosféru spojenú s malým, prípadne väčším občerstvením, samozrejme na ich náklady. Úlohou firmy Globus je toto všetko pripraviť. Musí jej byť len presne udaný čas a počet osôb. Pri rokovaniach do 40 ľudí, sa o všetko stará personál PricewaterhouseCoopers, no pri vyššom počte, posiela svojich ľudí Globus.


2.2. Hospodárska kontrola a poradenstvo


2.2.1. Nové koncepcie pre podstatu skúšobníctva
- Hospodársky kontrolór musí mať veľmi dobrý prehľad v hospodárení. Požiadavky na transparentné finančné podanie správy sú vždy veľmi náročné a vystavenie faktúry sa riadi náročnosťou modelu, preto sa vyžaduje časová a otvorená komunikácia. Dynamická hospodárska oblasť vyžaduje tiež nové koncepty i v oblasti vnútornej kontroly vo význame „good Corporate governance“ (dobré riadenie spoločnosti). Taktiež očakávania hospodárskeho preverujúceho sú vysoké. Musia byť v stave, zaregistrovať rýchlo komplexné obchodné udalosti, dobre posúdiť riziko a rýchlo formovať a uzavrieť znalecký posudok o komplexnej transakcii. K tomu musia mať odvahu jasne a otvorene prijímať svoje stanovisko.

2.2.2.

Globálne riešenia v rizikovom manažmente
- Zmeniť riziko v nejaký predpoklad je úlohou pre mnohých špecialistov v rizikovom manažmente. Všeobecne je vo Švajčiarsku viac ako 150 poradcov, ktorí ponúkajú svojim klientom služby v tomto obore. Títo špecialisti navzájom spolupracujú, to znamená, že si pomáhajú rôzni pracovníci z rôznych miest v rámci štátu. Ich hlavnou úlohou je odhadnutie rizika v oboroch ako napr: v E-Businese, v informatike, vo finančnom sektore, ale aj odhadnúť riziká pre okolité prostredie (prírodu).


2.2.3. Hospodárska kontrola
- Bilancia každého podniku je kontrolovaná buď podľa švajčiarskych právnych noriem, amerických (US GAAP) alebo podľa medzinárodných (IAS – International Accounting Standards) práv, ktoré zaručujú kvalitu: to znamená, že hodnotenie firiem je také isté a nijaká nie je uprednostňovaná. Výsledky sa bezpečne ukladajú a nie sú sprístupnené cudzím klientom.

2.2.4. Podpora pri podnikových transakciách
- Podniky potrebujú pri svojich transakciách profesionálne poradenstvo. Poradcovia sa im snažia poradiť pri hľadaní investorov, pri zisťovaní podnikovej ceny a pri ukázaní možných strategických a finančných rizík.

2.2.5. Informačná istota a kontrolné systémy
- Systémy ako SAP, Oracle, Peoplesoft alebo BAAN sa stali pre plánovanie podnikateľských cieľov takmer nenahraditeľnými. Ale ich zavedenie a presadenie obsahuje aj určitú neistotu a riziká, predovšetkým so stykom s údajmi. Preto sa pre tieto systémy budujú špecifické kontrolné mechanizmy, aby sa dalo predchádzať takýmto problémom.

2.2.6. Operačný rizikový manažment
- Podnikatelia nepotrebujú len jasné ciele a stratégie, musia si byť tiež vedomí rizík, ktoré obchod so sebou prináša. Analyzujú možné riziká, ukazujú, ako sa dajú zmierniť a budujú dozorný systém, ktorý dôsledne logicky premýšľajúci manažment analyzuje.

2.2.7. Technológie rizikového manažmentu
- Rýchly vývoj informačných technológií prináša so sebou aj nové riziká. Použiteľnosť a bezpečnosť údajov musia byť stále zaručené. Hospodárski poradcovia ponúkajú riešenia, spoľahlivé technológie inštalovať a kontrolovať.

2.2.8. Finančný rizikový manažment
- Poradcovia pomáhajú zákazníkom minimalizovať riziká finančných trhov (na burzách). Ukazujú možnosti, ako zaistiť podniky proti výkyvom kurzov, úrokovým a úverovým rizikám, a pod.

2.2.9. Interná revízia
- Interná revízia je integrálnou súčasťou cenovo orientovaného manažmentu. Pri tejto revízii poradcovia radia zákazníkom pri kontrole kvality, Benchmarkingu (orientačného marketingu) alebo v strategických a organizačných otázkach.

2.2.10.

Služby na ochranu prostredia
- Poradcovia radia podnikom, ako by sa mali starať o prostredie okolo nich. Upozorňujú ich hlavne na to, aby si voči svojim zákazníkom zachovali dobrý imidž, nemíňali veľa energie, neznečisťovali životné prostredie, dbali na bezpečnosť, a pod.3. Záver


V priebehu tejto praxe som sa naučil veľa nových vecí. Mohol som si overiť svoje vedomosti z ekonomiky a účtovníctva. Niektoré veci boli podobné ako u nás, no iné zas trochu odlišné.
Musím poďakovať firme PricewaterhouseCoopers, pretože som tam mohol vykonávať prax v priebehu týchto 2 týždňov. Ďakujem predovšetkým pani Silvii Burkhalter, ktorá sa o mňa za tento čas starala a odborne mi pomáhala.
Som veľmi rád, že som mohol pozorovať prácu zamestnancov firmy PricewaterhouseCoopers, ktorí boli voči mne veľmi ústretoví a ochotne mi vo všetkom radili.
V budúcnosti by som aj ja možno chcel pracovať na takom podobnom mieste.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?