Politické strany a politické hnutia

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Politické strany a politické hnutia

Podmienky vzniku a právneho postavenia politických strán a politických hnutí v SR upravuje zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Občania majú právo sa združovať v politických stranách a v politických hnutiach. Výkon tohto práva slúži občanom na ich účasť na politickom živote spoločnosti, najmä na vytváraní Národnej rady Slovenskej republiky a orgánov územnej samosprávy. Strana a hnutie vznikajú registráciou. Pôsobnosť na úseku registrácie bola zákonom založená Ministerstvu vnútra SR. Plnením týchto úloh je poverený odbor všeobecnej vnútornej správy, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 812 72 Bratislava. Podľa § 6 ods. 2 zákona návrh na registráciu strany a hnutia podáva prípravný výbor (najmenej tročlenný), ktorý je oprávnený vyvíjať iba činnosť smerujúcu ku vzniku strany a hnutia. Členmi prípravného výboru musia byť občania, ktorí dosiahli vek 18 rokov. Návrh na registráciu podpíšu všetci členovia prípravného výboru a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a bydliská. Ďalej uvedú, kto z členov prípravného výboru je splnomocnený konať v ich mene. K návrhu na registráciu prípravný výbor pripojí:
a. petíciu aspoň jedného tisíca občanov požadujúcich, aby strana a hnutie vznikli. K podpisu pod petíciu musí občan uviesť svoje meno, priezvisko, rodné číslo a adresu bydliska. b. stanovy (organizačný poriadok) v dvoch vyhotoveniach, v ktorých sa uvedú:
 názov a skratka strany a hnutia,
 sídlo,
 programové ciele,
 práva a povinnosti členov,
 ustanovenia o organizačných jednotkách ak budú zriadené, najmä vymedzenie rozsahu, v ktorom môžu v mene strany a hnutia nadobúdať majetok, hospodáriť a nakladať s ním, prípadne nadobúdať iné majetkové práva a rozsahu, v ktorom môžu konať a zaväzovať sa v mene strany a hnutia,
 orgány vrátane štatutárnych, rozhodcovských a revíznych, spôsob ich ustanovovania a vymedzenia ich právomoci,
 spôsob, akým štatutárne orgány konajú a podpisujú, či a v akom rozsahu môžu vykonávať právne úkony v mene strany a hnutia aj iní jej členovia alebo jej zamestnanci,
 zásady hospodárenia,
 spôsob naloženia s majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a záväzkov v prípade zrušenia strany a hnutia, ak tento zostatok nepripadne štátu. c) doklad o zaplatení správneho poplatku.

Ak návrh na registráciu nemá náležitosti podľa § 6, alebo ak sú v ňom neúplné alebo nepresné údaje, ministerstvo zašle prípravnému výboru najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu na registráciu písomné upozornenie, že ak tieto nedostatky nebudú odstránené, konanie o registráciu nezačne. Ak ministerstvo do 15 dní od doručenia návrhu na registráciu nezašle upozornenie, má sa za to, že návrh na registráciu nemá nedostatky. Ak prípravný výbor nesúhlasí s upozornením ministerstva, môže sa do 15 dní od doručenia upozornenia domáhať na krajskom súde určenia, že návrh na registráciu nemá nedostatky. Proti rozhodnutiu krajského súdu sa nemožno odvolať. Konanie o registráciu sa začne dňom, keď ministerstvu dôjde návrh na registráciu, ktorý spĺňa náležitosti určené zákonom alebo dňom, keď rozhodnutie krajského súdu (v ktorom súd rozhodol, že návrh na registráciu nemá nedostatky) nadobudlo právoplatnosť. Podľa § 8 ods. 2 zákona je ministerstvo povinné vykonať registráciu alebo rozhodnúť o jej odmietnutí do 30 dní odo dňa začatia konania o registráciu. Keď ministerstvo vykoná registráciu, zašle v lehote uvedenej v ods. 2 splnomocnencovi prípravného výboru jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačilo deň registrácie. Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie môže podať prípravný výbor opravný prostriedok na súde. Vznik strany a hnutia, jej názov a adresu sídla oznámi ministerstvo do 7 dní odo dňa registrácie Štatistickému úradu Slovenskej republiky. Podľa § 10 zákona sú strany a hnutia povinné písomne oznámiť ministerstvu údaje týkajúce sa mena, priezviska a bydliska osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom strany a hnutia, adresu sídla strany a hnutia a ustanovenie ďalších orgánov strany a hnutia do 15 dní odo dňa ich ustanovenia alebo ich zmeny. K oznámeniu strany a hnutia priloží uznesenie orgánu strany a hnutia, ktorý je podľa stanov oprávnený rozhodovať v tejto veci. Zmenu stanov oznamuje strana a hnutie písomne ministerstvu do 15 dní od jej schválenia; k oznámeniu pripojí 2 vyhotovenia zmeny stanov. K oznámeniu strana a hnutie priloží uznesenie orgánu strany a hnutia, ktorý je podľa stanov oprávnený rozhodovať v tejto veci. Zániku strany a hnutia predchádza ich zrušenie, a to buď bez likvidácie, ak ich všetok majetok a záväzky prechádzajú na právneho nástupcu, alebo s likvidáciou, pokiaľ ich všetok majetok a záväzky takto neprechádzajú. Strana a hnutie sa zrušujú
c. vlastným rozhodnutím, a to
d. dobrovoľným rozpustením
e. zlúčením s inou stranou a hnutím alebo
f. premenou na občianske združenie (podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov)
a. rozhodnutím súdu o ich rozpustení
Strana a hnutie zanikajú dňom, keď ministerstvo vykoná výmaz strany a hnutia zo zoznamu strán a hnutí.

Návrh na výmaz podáva ministerstvu príslušný orgán strany a hnutia do 10 dní od zrušenia strany a hnutia, pokiaľ strana a hnutie boli zrušené bez likvidácie. Pokiaľ strana a hnutie boli zrušené s likvidáciou, podáva tento návrh likvidátor do 10 dní po ukončení likvidácie. K návrhu na výmaz je príslušný orgán strany a hnutia povinný priložiť uznesenie orgánu strany a hnutia, ktorý je oprávnený rozhodnúť o tejto veci. Podľa § 8 ods. 7 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov ministerstvo vnútra registráciu vykoná zápisom strany a hnutia do zoznamu strán a hnutí, ktorý obsahuje
b. názov a skratku strany a hnutia
c. adresu sídla strany a hnutia
d. mená, priezviská a bydliská osôb, ktoré sú štatutárnymi orgánmi
e. dátum registrácie
f. zmeny týchto údajov
g. vstup do likvidácie, vrátane mena, priezviska a bydliska likvidátora
h. ďalšie údaje o zrušení strany a hnutia a
i. údaje o pozastavení ich činnosti. Správne poplatky (v kolkoch), ktoré ministerstvo vnútra vyberá za správne úkony podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v agende politických strán a politických hnutí. Podľa položky 34
a. návrh na registráciu politickej strany alebo politického hnutia ................................................................................... 10000 Sk
b. zmena stanov politickej strany alebo politického hnutia ..... 3000 Sk
c. vyhotovenie stanov politickej strany alebo politického hnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené. 3000 Sk
d. vyhotovenie výpisu zo zoznamu politických strán a politických hnutí je............................................................................. 100 Sk
e. výmaz politickej strany alebo politického hnutia zo zoznamu politických strán a politických hnutí ............................. 3000 Sk.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?