Politické Práva

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 2866×

Příbuzná témataPolitické Práva


Sloboda prejavu, právo na informácie
- každý má právo - vyjadrovať svoje názory ľubovolným spósobom (tlać, obraz)
- vyhladávať prijímať a rozširovať ídey a informacie dez ohľadu na hranice štátu
- viaže sa na povolenie štátu : podnikanie v odbore rozhlasu a televízie
- neviaźe sa na povolenie štátu : vydávanie tlače
- cenúra sa zakazuje
- obmedziť zákonom možno slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie (ak je to nevyhnutné na ochranu práv a slobód inyćh, bezpečnosti štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti)
povinnosť štátnych orgánov a orgańov územnej samosprávy poskytovať informácie o svojej činosti
Petičné právo sa zaručuje
- každý má právo obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločenského záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy.
- petíciou nemoźno vyzývať na porušenie základných práv a slobód
Právo pokojne sa zhromažďovať
- podmienky tohoto práva ustanovuje zákon
- zhromažďovanie sa nesmie podmieňovať povolením orgánu verejnej správy
Právo slobodne sa združovať
- právo zakladať politické strany a politické hnutia
- toto možno obmedziť len v prípadoch ustanovených zákonom
- politické strany a politické hnutia ako aj iné združenia sú oddelené od štátu
Právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných (priamo, alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov)
- voľby sa musia konať v lehotách nepresahujúcich pravidelné volebné obdobie ustanovené zákonom
- volebné právo je všeobecné, rovné, priame vykonáva sa tajným hlasovaním-podmienky sú
ustanovené zákonom
- občania majú za rovnakých podmienok prístup k volebným a iným verejným funkciám
- zákonna úprava všetkých politických práv a slobód, jej výklad a použivanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaź politických síl.
Právo postaviť sa na odpor
- proti každému,kdo by odstraňoval demokraticý poriadok ľudských práv a základných slobód uvedených v ústave, ak je znemožnená činnosť ústavných orgánov a účinne pouźitie zákonných
prostriedkov.
Ústava
- každý má spôsobilosť na právo
- právo na život (aj pred narodením), nepripúšta sa trest smrti
- nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia zaručená - > porušenie len ak ho dovolí zákon
- osobná soboda
- nemožno stíhať niekoho inak ako keď stanoví zákon
- nikoho nemožno poslať na nútené práce (s výnimkou väzňov, civilnej služby, po nehode,pohrome)
- právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, dobrej povesti, osobnej cti a na ochranu mena
- právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do rodinneého a súkromného života
- nedotknuteľné obydlie (výnimka - bytová prehliadka
- právo vlastniť majetok, dediť, majetková ochrana
- rozdelenie majetku - štát
- vlastníctvo nesmie poškodzovať prírodu, životné prostredie, kultúru
- listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ, ochrana dopravovaných údajov
- právo opustiť SR, nemožno vydať
- sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania, viery
- obrana SR - vec cti každého občana, nemožno nútiť vykonávať vojenskú službu
- sloboda prejavu
- právo na informácie.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?