Poisťovníctvo

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 8235×

Příbuzná témataPoisťovníctvo

Úvod


Poisťovníctvo ako jedno z odvetví národného hospodárstva poskytuje na poistnom trhu špecifický tovar – poistenie. Poistenie pomáha riešiť základné problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s mimoriadnou a neočakávanou udalosťou. Dôvodom poistenia je existencia rizík, ktoré ohrozujú akúkoľvek ľudskú činnosť.
Prvá časť mojej práce sa venuje poisteniu v rámci svetového poistného trhu a zmapovaniu situácie v životnom a neživotnom poistení v USA a v niektorých európskych ekonomikách. V druhej časti som sa zamerala na možnosti internetovej ekonomiky ako aj využitia novej informačnej technológie vo forme digitálnej ekonomiky, nakoľko sa obchodné transakcie na internete stávajú jedným z najdôležitejších spôsobov využitia internetu. Zefektívnenie bežných obchodov a zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu EU, ako aj na celosvetovom trhu si vyžaduje ďalší rozvoj elektronického obchodovania. Nová ekonomika resp. elektronická ekonomika predstavuje nový fenomén v oblasti podnikania. Tradičné formy sa prehodnocujú, nadobúdajú iný rozmer – bez ohľadu na obor podnikania, oblasť, zemepisnú polohu či priestor. Zachvacuje mnohé oblasti a nevyhne sa tomu ani poisťovníctvo v rámci finančných služieb.Súčasné trendy svetového poistného trhu

Poistný trh Európskej únie možno považovať za najširší a najrozvinutejší, nakoľko predstavuje 32% zo svetového poistného trhu. Na Severnú Ameriku pripadá 33% a na Latinskú Ameriku 2%, Ázia sa podieľa 30%, Afrika 1% a Oceánia 2%. V životnom poistení majú najväčší podiel na celosvetovom príjme z poistného Japonsko vo výške 41,3%, Európska únia 24,2% a USA 21,4%. V neživotnom poistení majú najväčší podiel na svetovom trhu USA vo výške 39,6%, štáty Európskej únie dosahujú 31,8% a Japonsko 14%.

Pre poistné trhy v jednotlivých krajinách s vyspelou trhovou ekonomikou sú v súčasnosti charakteristické nasledujúce procesy:
· koncentrácia a centralizácia poistného kapitálu,
· univerzalizácia poisťovacej činnosti v rámci koncernov a ich dcérskych spoločnosti,
· internacionalizácia poisťovacích spoločnosti.
Koncentrácia a centralizácia poistného kapitálu znamená, že v niektorých krajinách až 90 % poistného trhu kontroluje iba 4 až 5 poisťovacích spoločnosti.
Univerzalizácia poisťovacej činnosti v rámci koncernov a ich dcérskych spoločnosti znamená na jednej strane poskytovanie rozličných druhov poistenia (životné poistenie, neživotné poistenie, penzijné fondy) a na druhej uskutočňovanie činnosti, ktoré bezprostredne nesúvisia s poisťovacou činnosťou. Poistné koncerny, najmä prostredníctvom dcérskych spoločností realizujú aj investičné a úverové operácie ako je leasing, faktoring, ďalej poskytujú rôzne finančné, poradenské a iné služby. Avšak podľa direktívy ES musia mať poisťovne striktne oddelené životné poistenie od neživotného. Z toho vyplýva povinnosť nových, vznikajúcich poisťovní špecializovať sa na tieto dve poistné odvetvia.
Internacionalizácia poisťovacích činnosti predstavuje fakt, že veľa poisťovní pôsobí aj na zahraničných finančných trhoch prostredníctvom svojich pobočiek, filiálok a agentúr. Poistný trh Veľkej Británie

Veľká Británia je z hľadiska objemu prijatého poistného na 4. mieste na svete za USA, Japonskom a Nemeckom, ale ja napriek tomu si udržiava pozíciu najdôležitejšieho medzinárodného poisťovateľa. Pre britský poistný trh je charakteristická nadmerná kapacita vo všetkých typoch poistenia. Poisťovacia činnosť sa naďalej rozvíja aj vďaka týmto podmienkam:

· zvyšovanie zdrojov investičnými a úverovými spoločnosťami a clearingovými bankami,
· koncentrácia zdrojov do penzijných fondov,
· nárast zdrojov v rezervných poistných fondov.

Vo Veľkej Británii môžu na poistnom trhu pôsobiť nielen poisťovacie spoločnosti a koncerny, ale aj investičné trusty a clearingové banky.
Najvýznamnejším poistným trhom je londýnsky, ktorý tvoria dva navzájom nezávislé, avšak prepojené systémy. Prvým systémom je Lloyd´s, ktorý je jedinečný na svete. Je to voľné združenie investorov podnikajúcich v oblasti poisťovníctva prostredníctvom špeciálnych metód a nástrojov. Lloyd´s tvoria syndikáty, právnické alebo fyzické osoby, ktoré sa rozhodli vložiť svoj kapitál do oblasti podnikania v poisťovníctve. Ak sa niekto chce poistiť v Lloyd´s, musí tak učiniť prostredníctvom brokera, ktorý zvolí vhodný syndikát, ktorý preberie riziká súvisiace s týmto poistením. Z toho vyplýva, že Lloyd´s predstavuje skôr samotný poistný trh, než poisťovňu. Každý syndikát, ktorý vložil prostriedky do podnikania, je vlastne konkurentom toho druhého v oblasti krytia poistného a rizík, avšak ako celok Lloyd´s predstavuje konkurenta ostatných poisťovacím spoločnostiam. Druhý systém je reprezentovaný poisťovacími spoločnosťami (insurance companies) holdingového charakteru. Najznámejšie sú poisťovňa Prudential, ktorá patrí medzi 10 najväčších poisťovní v Európe, ďalej E.C. Heat Group, Norwich Union Insurance. Tieto spoločnosti majú s poisteným buď priamy vzťah alebo prostredníctvom brokera.

Brokeri, typickí aj pre systém Lloyd´s, sú samostatné sprostredkovateľské firmy pôsobiace na londýnskom poistnom trhu. Poisťovacie spoločnosti sa združujú podľa druhu uskutočňovaného poistenia do záujmových skupín, ako napríklad námorná skupina, skupina leteckého poistenia, skupiny zamerané na životné poistenie.
Dohľad nad poisťovníctvom vykonáva štátny dozor, ktorý zabezpečuje ochranu pred nekalým podnikaním, dohliada na dodržiavanie zákonov a predpisov o tvorbe rezerv, a tiež na solventnosť poisťovacích spoločností.
Poisťovacie spoločnosti sú združené v Asociácii britských poisťovateľov, ktorá dbá na dobrú povesť poisťovníctva ako celku.
Keďže je britský poistný trh voľne prístupný, pôsobia tu mnohé zahraničné poisťovne, napríklad Allianz a ďalšie naň prenikajú. V dôsledku rastu konkurencie zo strany európskych, amerických a japonských poisťovní kapacita tohoto trhu klesá. Naďalej však ostáva viac prístupným na rozdiel od trhov v iných krajinách, ktoré majú uzavretý systém poistenia.

Poistný trh Spolkovej republiky Nemecko

Pre nemecký poistný trh sú typické nasledujúce črty: značná koncentrácia a centralizácia. Poisťovne predstavujú významnú konkurenciu pre banky pôsobiace v SRN. Nemecký trh sa podieľa významným podielom na európskom poistnom trhu, kde predstavuje výška prijatého poistného až jednu tretinu z celkového poistného prijatého v rámci Európy a na svetovom trhu jeho podiel činí okolo 7 až 8 percent.
Poisťovne sú združené do poisťovacích skupín. Každá poisťovacia skupina predstavuje združenie viacerých poisťovacích spoločností navzájom prepojenými majetkovými vzťahmi aj s bankovými a nefinančnými koncernami, čím sa dosahuje určitá stabilita a potrebná likvidita poistného trhu. Tým je možné stabilizovať aj klientelu – poistencov v dlhodobom zámere.
Jednotlivé druhy poistenia v Nemecku možno rozdeliť do dvoch základných skupín:
a) životné poistenie,
b) majetkové poistenie a poistenie zodpovednosti.
Poistný trh so životným poistením je veľmi rozvinutý, perspektívny, jeho úspechom je zvyšujúci sa objem prijatého poistného. Toto poistenie predstavuje doplnok k dôchodkovému zabezpečeniu. Uplatňujú sa flexibilné poistné sadzby a doby platenia poistného podľa situácie toho - ktorého poistenca. Napríklad nemecké životné poisťovne pružne zareagovali na rozšírený trh po zjednotení Nemecka, aj s ohľadom na sociálnu situáciu vo východnom Nemecku začali ponúkať poistenia s nižšími sadzbami poistného a nižšími poistnými sumami ako tomu bolo v západnom Nemecku.
V majetkovom, resp.

podľa direktívy EHS v neživotnom poistení, prevláda poistenie proti požiaru a živelným udalostiam, ďalej je to poistenie zodpovednosti za škodu spolu s poistením priemyselných rizík. Za nimi nasleduje poistenie motorových vozidiel, vrátane poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel. V súčasnosti sa oba tieto hlavné poistné druhy – životné a neživotné – vyvíjajú nerovnomerne, pričom objem prijatého poistného v oblasti životného poistenia sa zvyšuje, záujme o neživotné poistenie klesá v dôsledku neustáleho nárastu poistných sadzieb.

Allianz AG Holding

Najväčšou poisťovacou spoločnosťou v Nemecku, ako aj v Európe je poisťovňa Allianz AG Holding so sídlom v Mníchove. Je previazaná s vedúcimi nemeckými bankami a priemyselnými spoločnosťami, pričom jej podiel na nemeckom poistnom trhu presahuje 16%.
Allianz pôsobí nielen v krajinách západnej Európy, ale jeho dcérske spoločnosti možno nájsť aj v USA, Kanade, Japonsku, Hongkongu a v iných krajinách. Allianz veľmi rýchlo preniká na trhy postkomunistických krajín, pretože tieto trhy mu ponúkajú možnosť veľkého rastového potenciálu. Vo všetkých oblastiach na poistnom trhu usiluje Allianz o čo najlepšie postavenie, pričom jeho činnosť sa zameriava hlavne na neživotné poistenie, ktoré tvorí vyše troch štvrtín z jeho celkového objemu poistenia. Jeho cieľom je, aby v každej krajine patril k piatím najväčším poisťovniam. Toto vedúce postavenie sa mu podarilo dosiahnúť v Maďarsku 28 percentným trhovým podielom, v Bulharsku a Rumunsku. V Čechách sa svojimi 9 percentami na českom poistnom trhu dostal už na tretie miesto. AOK – Zdravotná poisťovňa

Viac ako 100 rokov má zdravotná poisťovňa AOK výrazný podiel na poistnom trhu v Nemecku pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v prípade choroby a onemocnenia.
Do jej právomoci patrí starostlivoť o viac ako 30 miliónov ľudí, čo predsatvuje asi 1/3 celkového obyvateľstva. 68 800 zamestnancov vo viac ako 1800 zastupiteľstvách poskytuje rýchle a kvalitné služby, ktoré su základnou garanciou AOK.
AOK znamená viac ako len poistenie. Jeho súčasťou je aj novo etablovaný manažment pre ochranu zdravia, čo znamená presadenie takých opatrení, ktoré napomôžu zvýšiť hospodárnosť a účelnosť poskytovania zdravotníckej starostlivosti. Pre poistených je to akousi zárukou optimálnej starostlivosti pri nižších výdavkoch.
Zamestnancami a poistencami zvolení zástupcovia preberajú do svojej samosprávy ich vlastné záujmy, ako aj záujmy blízke podniku, čo je garanciou poskytnutia optimálnej zdravotníckej starostlivosti. AOK – spolkový zväz so sídlom v Bonne zastupuje nadriadenú organizáciu, teda aj záujmy celej AOK organizácie.

Tento spolkový zväz poskytuje plnohodnotné služby a zabezpečuje dosahovanie základných cieľov využitím sociálno-politickej činnosti parlamentu, vlády, ako aj organizácií a zväzov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť.

Úlohy AOK – spolkového zväzu

Hlavnou úlohou AOK – spolkového zväzu, je zabezpečenie pozitívneho vývoja založeného na zvyšujúcej sa kvalite a hospodárnosti v oblasti zdravotníctva. Tieto ciele a úlohy určujú vývoj AOK, ktorý v spolupráci s vrcholovým manažmentom zabezpečuje zmluvné podklady pre lekárov, zubných lekárov a nemocnice. AOK – spolkový zväz ako významný daňový inštrument prispieva aj k zvyšovaniu stupňa účinnosti a hospodárnosti v oblasti zdravotníctva. Je trhovo orientovaný a ponúka širokú paletu služieb aj pre samotnú AOK nadriadenú organizáciu. Je impulzom pre poistný servis a koordinuje vzdelávanie a prehlbovanie vzdelávania zamestnancov. Poskytuje rozsiahlu verejnú činnosť a podporuje verejnosť na regionálnej rovine. Vypracováva tiež koncepty a podklady, ktoré sa týkajú marketingu, distribúcie a odbytu. V rozsiahlych politických grémiách zastupuje záujmy AOK. Aby AOK spolkový zväz mohol pravidelne disponovať a poskytovať kvalitný materiál a dáta, je už od roku 1976 jeho súčasťou vlastný vedecký inštitút WIDO, ktorý zabezpečuje vykonávanie odborných analýz. Ťažiskom výskumu je predovšetkým sektor zdravotníctva. Vedeckí pracovníci WIDO vykonávajú základný výskum, ktorého výsledky sú k dispozícii pre právne upravené zdravotné poisťovne, ako aj pre ostatných účastníkov sektoru zdravotníctva v Spolkovej republike Nemecko. WIDO je teda dôležitou informačnou zložkou. Týmto spôsobom je každému, kto je v AOK poistený zabezpečená plnohodnotná poistná ochrana prostredníctvom kompetentného partnera s dostatkom odborných skúseností. V roku 1997 predložila AOK svoj základný program, ktorý sa dotýkal oblasti zdravotníctva a politickej sféry pod názvom: “Ďalší vývoj sociálneho a zdravotného poistenia“. Boli v ňom predstavené aj dôležité princípy presadzované AOK:

§ Princíp solidarity, ako najvyšie nariadenie právne upraveného zdravotného poistenia. Všetci poistenci majú nezávislé od svojich príspevkov do poistenia, ich rodinného stavu, ako ja riziku, ktorému sú vystavení, právo na rovnaké poistné služby.
§ Paritný princíp samosprávy. V oblasti zdravotného poistenia boli zavedené pre všetkých zúčastnených prísnejšie opatrenia k udržiavaniu a zabezpečovaniu hospodárnosti a kvality. AOK aj týmto spôsobom podporuje konkurenčnú súťaž a to aj na strane svojich konkurentov.

Aby zdravotné poisťovne mohli pracovať na solidárnej a hospodárskej báze v oblasti zdravotného poistenia vyžadujú si viac finančných inštrumentov pre svoju činnosť.

V minulosti na nemeckom poistnom trhu existovali nerovnaké podmienky pre vznik pobočiek zahraničných poisťovní, avšak tieto legislatívne prekážky by mali byť postupne odstraňované v dôsledku vytvárania spoločného poistného trhu Európskej únie. Celkový poistný trh v strednej a východnej Európe zahrňuje v súčastnosti približne 10 mil. euro. Aj keď sú to v porovnaní s trhovým podielom v Nemecku ešte stále skromné výsledky (nemecký poistný trh je približne 13 krát väčší) prognózy expertov predpovedajú výrazné zníženie tohto rozdielu v nasledujúcich rokoch. Očakávajú, že rast poistného trhu v strednej a východnej Európe sa bude až do roku 2005 každoročne zväčšovať o 7% a v porovnaní so západnou Európov sa teda dvojnásobne zväčší.

Poistný trh v USA

Americký poistný trh je podľa objemu prijatého poistného najväčší poistný trh na svete. V súčasnosti je pre neho charakteristický prechod k netradičnému spôsobu poistenia, ktoré reprezentujú spoločnosti typu „captive“, alebo tvorením poisťovacích združení „risk retention group“ a rôznych poisťovacích programov ako napríklad „self-insurance“. Tieto netradičné formy poistenia organizujú veľké obchodné a priemyselné organizácie vďaka aktivite poisťovacích maklérov a poistných matematikov pracujúcich v týchto spoločnostiach. Tým sa znižuje podiel poistného na tradičnom poistnom trhu. Americké poisťovne v snahe zachovať si svoje postavenie na poistnom trhu sa snažia s týmito spoločnosťami spolupracovať aspoň formou zaistenia.
Keďže americký poistný trh je dostatočne veľký, väčšina poisťovní nie je zameraná na poskytovanie poistenia v zahraničí. Nemajú vypracovanú globálnu stratégiu a sú zamerané len na domáci trh, kde však pôsobí mnoho zahraničných poisťovní, ktoré predstavujú čoraz silnejšiu konkurenciu pre americké poisťovne.

Poistný trh aj v USA je rozdelený do dvoch hlavných oblastí a to:
a) životné poistenie,
b) majetkové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu.
Životné poistenie na americkom trhu má dlhú tradíciu. Prvá životná poisťovňa bola založená v roku 1759. V súčasnosti tieto poisťovne ponúkajú širokú škálu životného poistenia. Najrozšírenejšou formou je „Ordinary Life Insurance“ – ide o individuálne životné poistenie.

Druhým najrozšírenejším typom je „Group Life Insurance“ – skupinové životné poistenie.
V rámci majetkového poistenia a poistenia zodpovednosti za škodu americké poisťovne ponúkajú najčastejšie tieto druhy poistenia:
· automobilové poistenie,
· poistenie všeobecnej zodpovednosti,
· požiarne poistenie,
· dopravné poistenie,
· úrazové poistenie,
· poistenie domov a domácností,
· poistenie strojov,
· letecké poistenie,
· poistenie proti krádeži.

Špecializované poisťovne majetku a zodpovednosti v porovnaní so životnými poisťovňami rozvíjajú relatívne pomalšie a ich rentabilita je podstatne nižšia. Poistný trh s majetkovým a poistením zodpovednosti za škodu sa vyznačuje veľkou konkurenciou, čo má za následok veľmi konkurenčné sadzby a technické straty. Táto oblasť poisťovania je v USA stratová, kompenzuje sa to investičnou činnosťou poisťovní.
Z ďalších poistných trhov by som spomenula japonský, ktorému čo do objemu prijatého poistného patrí druhé miesto na svete a švajčiarský, ktorý sa radí na prvé miesto v rámci prijatého poistného na jedného obyvateľa.
Z uvedeného vyplýva, že oblasť životného poistenia je vo vyspelých ekonomikách perspektívnejšia ako oblasť neživotného, majetkového poistenia. Nová ekonomika

Pre súčasné obdobie vo vývoji svetového hospodárstva je príznačná internacionalizácia, globalizácia, a v neposlednom rade internetizácia – ktorá vlastne v sebe má zabudované predchádzajúce dve charakteristiky. V zmysle „think globally, act locally“ (mysli globálne, konaj lokálne) je nutné brať do úvahy tieto vývojové tendencie aj v oblasti finančných služieb, poisťovníctvo tým nevynímajúc. Ak chcú doterajšie spoločnosti prežiť, musia začať používať nové informačné technológie, prejsť procesom reinžiniergingu, inovácie, zavádzania nových produktov a taktiež prehodnotením celého doterajšieho strategického zámeru. Iba ten, kto „nastúpi do tohoto rýchlo sa vzdiaľujúceho vlaku“ má šancu prežiť v tomto tisícročí. Nová ekonomika (new economy), resp. digitálna ekonomika (digital economy), resp. elektronická ekonomika (electronic economy, eEconomy) predstavuje nový fenomén v oblasti podnikania. Tradičné formy sa prehodnocujú, nadobúdajú iný rozmer – bez ohľadu na obor podnikania, oblasť, zemepisnú polohu či priestor. Zachvacuje mnohé oblasti, nevyhne sa tomu ani poisťovníctvo v rámci finančných služieb.
V súvislosti s pojmom internetovej ekonomiky sa častejšie možno stretnúť s pojmom elektronický obchod (electronic commerce, eCommerce) ponúkajúci svoje produkty a služby na globálnej internetovej sieti. Je to užší pojem ako eBusiness, ktorý vlastne zahrňuje nielen túto protiváhu „kamenného obchodu“, ale celú podnikateľskú činnosť prenesenú do prostredia tejto celosvetovej siete, to znamená tie podnikateľské aktivity ako je nákup, obstaranie surovín, materiálu od dodávateľov, predaj hotových výrobkov, ďalej vzťahy s obchodnými partnermi, finančnými inštitúciami a vo vzťahu s vládou.
Túto výmenu informácií zabezpečuje medzinárodný štandard EDI/EDIFACT.

V súčasnosti sa elektronická komunikácia zmenila na elektronický prenos štandardných štruktúrovaných dokumentov označovaných ako EDI (Electronic Data Interchange, elektronický prenos údajov). Komunikácia EDI prebieha na úrovni aplikačných programov informačných systémov bez potreby priameho ľudského zásahu. Formát informácií umožňuje úplnú automatizáciu spracovania prenášaných informácií. Štandardy EDI sú odporúčania na použitie elektronických dokumentov v obchodnom styku. Centrom vývoja EDI sa stala pracovná skupina VP.4 Európskej hospodárskej komisie a OSN. Svoje úsilie sústredila na vytvorenie medzinárodného štandardu elektronických dokumentov, použiteľného v ľubovoľnom odvetví hospodárskeho života i administratívy. Výsledkom je medzinárodný medziodvetvový štandard UN/EDIFACT, ktorý vznikol v sedemdesiatych rokoch. Elektronický prenos údajov (EDI) a jeho uplatnenie v hospodárskej praxi je oblasť informatiky, ktorá je na Slovensku žiaľ takmer neznáma. Smerovanie svetového vývoja však ani v našom prostredí nedovoľuje ignorovať vplyv informatickej revolúcie na celkový spoločenský a hospodársky život.
Zavedenie EDI do používania v praxi optimalizuje obchodné transakcie, zlepšuje riadenie toku tovarov a zrýchľuje obeh kapitálu, čo sa napokon prejaví celkovým zvýšením výkonnosti národného hospodárstva. Vybudovanie unifikovanej bázy pre komunikáciu v hospodárskej i sociálnej sfére, založenej na EDIFACTe, ktorý predstavuje nadnárodný štandard, prináša novú dimenziu – dimenziu informatickej spoločnosti. V podstate ide o štandardizované elektronické dokumenty, ktoré zabezpečujú jednoznačnú prezentáciu prenášaných informácií. Zavedenie EDI výrazným spôsobom presúva ťažisko spracovania informácií na počítačový systém. Odbúrava prácu s papierovými médiami, znižuje vplyv ľudského činiteľa, znižuje prácnosť a výrazne zvyšuje rýchlosť a efektívnosť spracovania. Zároveň však tým, že odbúrava papierové médiá, zvyšuje nároky na bezpečnosť v počítačových systémoch.
Na ochranu správ pri prenose, na autorizáciu obsiahnutých informácií i na preverenie autenticity prijatých údajov sa používajú prostriedky a metódy modernej kryptografie. Moderná kryptografia používa na ochranu informácií šifrovanie. Ochrana informácií šifrovaním spočíva v špecifickom spracovaní informácií, pri ktorom sa informácia pozmení tak, aby sa stala nečitateľnou. Na šifrovanie sa používajú špeciálne algoritmy a šifrovacie kľúče (informácie, ktoré riadia šifrovanie).

Bezpečnosť šifrovacieho algoritmu sa posudzuje podľa času, ktorý je potrebný na prelomenie šifry, to znamená, že sa posudzuje podľa dĺžky času, ktorý je nevyhnutný na rozšifrovanie informácie bez predbežného poznania kľúča pri súčasnom stave výpočtovej techniky. Aplikácia modernej kryptografie v EDI umožňuje do správ zabudovať prvky, ktoré jednoznačne identifikujú pôvod správy i osobu zodpovednú za odoslanie správy. Chránia nenarušiteľnosť a dôvernosť údajov elektronického dokumentu počas prenosu a vytvárajú mechanizmy, ktoré odosielateľovi poskytujú preukázateľné potvrdenie, že správa, ktorú odoslal, bola adresátom prijatá. Elektronické obchodovanie (electronic business, eBusiness) predstavuje:
· procesy, ktoré podporujú podnikateľské aktivity na sieti,
· spôsob budovania lepších vzťahov medzi zákazníkmi (klientmi), výrobcami a dodávateľmi,
· spôsob, akým propagovať výmenu podnikateľských aktivít efektívnejšie a menej cenovo náročne.
Typy elektronického obchodu:
· B2B (business-to-business) – medzi podnikateľskými subjektami (dodávateľsko-odberateľské vzťahy),
· B2C (business-to-consumer) – medzi podnikateľským subjektom a konečným spotrebiteľom,
· B2A (business-to-administration) – vzťah vlády a podnikateľských subjektov (vytváranie podnikateľského prostredia, platenie daní, odvodov apod.).

Internetizácia v krajinách strednej a východnej Európy by podľa mnohých ekonomických expertov mala prepuknúť až v nasledujúcich rokoch. Po krízach v Ázii a ústupe investorov z rastúcich trhov, ako aj poklesu hodnoty dot.com – dot companies (internetových) firiem v Európe a USA sa rastom konkurencie znížili nádeje na dosiahnutie nadpriemerného zisku. Teraz sa však pre globálnych investorov stávajú zaujímavými Poľsko, Maďarsko a Česko. Avšak tento trh pre investorov, ktorí vkladajú svoj kapitál do rozvoja internetu, má niekoľko základných problémov:

· nedostatočnú infraštruktúru,
· nízku vybavenosť obyvateľstva počítačmi,
· malý počet miestnych operácií.

V Maďarsku na konci roka 1998 bola miera vybavenosti obyvateľstva počítačmi 5,9%, v Poľsku 13,7% a v Česku 9,7%. V Nemecku vtedy dosahovala 31 a vo Veľkej Británii 47%. V súčasnosti narastá využívanie internetu a počet počítačov sa začína približovať západoeurópskemu priemeru. Dokonca Slovinsko predstihlo Portugalsko a Grécko. Na druhej strane Rusko, ktoré má 2,7 miliónov užívateľov internetu (ani nie 2% z celkového počtu obyvateľov) zaostáva aj v absolútnych číslach za Gréckom a Portugalskom.
Pri vstupe do EÚ kandidátske krajiny zistia, aké je dôležité investovať do telekomunikácií, aby sa elektronické obchodovanie mohlo rozvíjať. Bude preto nevyhnutné, aby firmy začali obchodovať on-line a aby tak boli konkurencieschopné na trhu EÚ.

Podniky v krajinách strednej a východnej Európy by sa mali zameriavať nielen na využitie internetu ako marketingového nástroja – reklamy v podobe prezentácií na webových stránkach, ale aj na nadväzovanie kontaktov on-line, čo prispeje aj k zefektívneniu bežných obchodov.
Priemerný slovenský používateľ internetu je muž vo veku 29 až 30 rokov, s vyšším vzdelaním, pôsobiaci v manažérskych funkciách a vyhľadávajúci domovské (internetové) stránky týkajúce sa jeho odboru a záľub. Podľa prieskumu, ktorý prebehol v minulom roku v 11 európskych krajinách, 44% z opýtaných slovenských podnikov predpokladá, že do konca roka 2003 bude najmenej 21% ich podnikania založené na elektronickom obchode. Prekvapujúcou nie je potom skutočnosť, že 79% slovenských podnikov vidí v internete a v elektronickej forme podnikania možnosť rovnocenného konkurenčného postavenia na globálnom trhu.

Elektronické poisťovníctvo

Koncepčne, poisťovníctvo sa zdá byť pre oblasť využitia na internete ideálne vzhľadom na tieto jeho vlastnosti:
a) poskytovanie informácií (content providing),
b) nehmatateľnosť (nehmotnú povahu) poskytovaného produktu. V USA, kde objem životného poistenia tvorí prevažnú časť prijatého poistného, sa aj toto odvetvie ako prvé prejavilo na internete. Avšak v poslednom čase rastie oblasť neživotného poistenia, na sieti najmä poistenie automobilov, kde asi 10% z celkového poistenia áut bolo uzavretých on-line.
Do roku 2005 európski poisťovatelia minú takmer 1,8 mld. dolárov na technológie v oblasti elektronického poisťovníctva. Vývoj elektronického poistného trhu vo vybraných vyspelých krajinách Európy uvádza tabuľka č.4.

Tab. 4: Vývoj elektronického poistného trhu vo vyspelých ekonomikách

Krajina Veľkosť poistného trhu Nárast do roku 2005
Veľká Británia 100 miliónov dolárov 24%
Nemecko 80 miliónov dolárov 30%
Francúzsko 42 miliónov dolárov 24%
Škandinávia 40 miliónov dolárov 15%
Švajčiarsko 40 miliónov dolárov 10%
Španielsko 20 miliónov dolárov 25%
Taliansko 20 miliónov dolárov 35%
Holandsko 17 miliónov dolárov 33%

Zdroj: www.datamonitor.com

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že najviac bude rásť elektronický poistný trh v Taliansku, vysokú mieru nárastu zaznamená aj Holandsko a Nemecko.
eCommerce mení tvár poisťovníctva. Množstvo príležitostí, ktoré elektronické poisťovníctvo (electronic insurance, eInsurance) prináša pre poisťovateľov znamená tiež, že poisťovne musia reagovať rýchlo, aby získali konkurenčnú výhodu na tomto rýchlo sa rozvíjajúcom trhu.

Na slovenskom internete bolo prvým pokusom ponúkať poistenie on-line projekt www.poistka.sk, ktorej prvým produktom bolo komplexné poistenie psov a mačiek v poisťovni Tatra v marci 2000. Fungovalo to bez registrácie, pamätania si hesla a bez nutnosti platiť cez internet. Avšak pre veľkú škodovosť poisťovňa Tatra tento typ poistky zrušila vo februári minulého roku.

V súčasnosti možno na stránke www.poistka.sk vyplniť formuláre týkajúce sa životného, úrazového poistenia, poistenia úveru, majetku, zodpovednosti za škodu, automobilu, právnej ochrany, zákonného poistenia a iné, ktoré budú rozposlané poisťovniam spolupracujúcim s touto domovskou stránkou a tie ponúknu záujemcovi príslušné produkty, ktoré si bude môcť porovnať a vybrať si ten produkt, ktorý mu bude najviac vyhovovať.
V súčasnosti poskytuje svoje služby on-line R+V poisťovňa, prostredníctvom bezpečnej internetovej zóny a to nasledujúce produkty:

1. poistenie liečebných nákladov v zahraničí na rok 2001,
2. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom / zamestnávateľom,
3. poistenie zodpovednosti za škodu fyzickej osoby,
4. poistenie právnej ochrany v doprave,
5. úrazové poistenie,
6. poistenie domácnosti, skla v domácnosti a bytu v osobnom vlastníctve,
7. paušálne poistenie rodinných domov,
8. havarijné poistenie motorového vozidla,
9. poistenie obytných budov.

Životné a dôchodkové poistenie sú jednou z posledných prijateľných finančných služieb pre sprístupnenie na internete. Je to najmä kvôli komplexnosti týchto produktov a taktiež legislatívnych obmedzení on-line obchodov kvôli dlhodobému charakteru týchto produktov. Navyše, tento segment finančných poisťovacích služieb je príliš konzervatívny v porovnaní s bankovníctvom alebo investičnými fondmi. Kým zatiaľ vo väčšine krajín nie je možná transakcia produktov životného a dôchodkového poistenia on-line, tzv. po - predajné služby (after-sale services) sú dostupné na internete. Veľa životných a dôchodkových poisťovní, napr. švédske SPP a Skandia a britská Equitable Life and Friends Provident už poskytujú mnohé on-line služby (prispôsobenie a odloženie platieb, možnosť zmien, zhodnotenie portfólia a ďalšie) svojim zákazníkom. Mnohé ďalšie poisťovne by tiež mali prehodnotiť služby ponúkané on-line. Životné a dôchodkové poisťovne by sa v blízkej budúcnosti mali presunúť smerom k predaju on-line a nielen poskytovaniu informácií. Napr. penzijné fondy v Českej republike už ponúkajú možnosť zmien údajov uzavretých zmlúv na internete, čo im uľahčuje aj prijatý zákon o elektronickom podpise. Internet ponúka poisťovacím spoločnostiam obrovský potenciál nielen čo sa týka manažmentu, akvizícií, ale taktiež možnosti znížiť náklady a stať sa efektívnejšími.
Podľa predpovedí Forrester-u (www.forrester.com) by hodnota prijatého e-poistného (poistného vybratého prostredníctvom internet) mala tomto roku dosiahnúť 1 100 miliárd USD a 4 000 miliárd v roku 2004.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?