Poisťovníctvo

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 10686×

Příbuzná témataPoisťovníctvo

POISTNÝ TRH

Finančný systém: sa skladá z niekoľkých zložiek:
- finančného trhu
- finančných inštitúcií a sprostredkovateľov
- finančných nástrojov
- veriteľov a dlžníkov
- finančných transakcií

Finančný trh je miesto, kde sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov ekonomických subjektov v podobe úspor a dopyt rôznych ekonomických subjektov po týchto prostriedkoch, ktoré sa využívajú ako investície. Dochádza k pohybu od prebytku prostriedkov k deficitu. Finančný trh možno chápať aj ako kanály, prostredníctvom ktorých sa dávajú do súladu úspory s investíciami.

Finančný trh

nepriame financovanie

priame financovanie

veritelia – domácnosti, firmy, štát, cudzinci
dlžníci – domácnosti, firmy, štát
sprostredkovatelia – bankové inštitúcie – komerčné banky, sporiteľne, investičné spoločnosti, zmluvné inštitúcie
- nebankové inštitúcie
Pri priamom financovaní sú vysoké náklady na informovanosť a transakcie a veritelia a dlžníci musia mať záujem o presun finančných prostriedkov v rovnakom čase.

Členenie finančného trhu z vecného hľadiska:
- peňažný trh – krátkodobé transakcie a krátkodobé finančné nástroje,
- kapitálový – dlhodobé transakcie a dlhodobé finančné nástroje,
- devízový – nákup a predaj národných mien,
- trh zlata a drahých kovov – zlato, striebro, platina; so zlatom sa obchoduje vo veľkých obchodných centrách,
- poistný – trh poistenia a zaistenia.

Poistný trh je spoločenské prostredie a územie, na ktorom pôsobí ponuka a dopyt po produktoch poistenia a zaistenia. Základné osobitosti poistného trhu:
- podmienená návratnosť – len v takom prípade ak nastane poistná udalosť, ktorá je definovaná v zmluve,
- neekvivalentnosť – výška vyplatenej sumy (pri poistnej udalosti) nezodpovedá tomu, čo poistený zaplatil vo forme poistného,
- významnú úlohu zohráva riziko,
- mnohé subjekty si neuvedomujú potrebu poistenia a preto na poistnom trhu aktívnejšie vystupujú subjekty na strane ponuky.

Poisťovníctvo je jedným z vedných odborov a skúma ekonomické javy v oblasti poistenia z pohľadu poisteného a z pohľadu poisťovateľa. Ekonomické záujmy poisteného a poisťovateľa si navzájom protirečia.

Poistený chce najväčšie poistné plnenie, poisťovňa chce dosiahnuť optimálnu mieru zisku.

Poistenie – právny vzťah, pri ktorom poisťovateľ preberá na seba záväzok, že poistenému poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla v zmysle dohodnutých poistných podmienok.
Poistné plnenie – je uspokojenie oprávnených nárokov, vyplývajúcich zo záväzkov z uzavretej poistnej zmluvy alebo právneho predpisu. Tento záväzok je realizovaný za úplatu – poistné.
Poistné – je cena za poskytovanú poisťovaciu službu; výška poistného závisí hlavne od sumy, ktorá bude vyplatená pri vzniknutí poistnej udalosti a od pravdepodobnosti jej vzniku. Ešte závisí aj od veku, pohlavia...
Význam poistenia pre národné hospodárstvo:
- akumulácia volných peňažných prostriedkov – zo systému poistenia vyplýva, že budú k dispozícií dlhšiu dobu (hlavne pri životnom poistení), možnosť poisťovní investovať,
- podpora rozvoja terciálnej sféry – poisťovne poskytujú klientom veľký objem prostriedkov pri vzniknutí poistnej udalosti, napr. na obnovu poškodeného majetku,
- podpora zamestnanosti – ako v terciálnej sfére, tak aj v oblasti finančníctva (poisťovníctva),
- podpora starostlivosti o ochranu hodnôt – v zmluvách sú stanovené podmienky ochrany majetku a zdravia hneď pri uzatváraní zmlúv, ak tieto podmienky nie sú dodržiavané, neposkytne poisťovňa ochranu v plnom rozsahu, ( napr. sa vyžadujú v budove alarmy, hasiace prístroje...).
Význam poistenia pre podnikateľa – stabilizuje sa ekonomická situácia podniku.
pre občana – stabilizuje sa životná úroveň.

Funkcie poistenia:
- akumulačno-redistribučná – predstavuje vzťahy na tvorbu poistných rezerv,
- konrolná – predstavuje neustále monitorovanie priebehu poistného vzťahu, najmä škodovosti,
- stimulačná – predstavuje vytvorenie podmienok zainteresovanosti poistných na priaznivom škodovom vývoji,
- primárna - poskytovanie poistnej náhrady za škody, ktoré vzniknú na základe udalostí definovaných v poistnej zmluve.

Obsah poistenia:
– ekonomický – vyplýva z významu poistenia ako stabilizátora ekonomickej úrovne podniku a životnej úrovne obyvateľstva
– právny – poskytuje istotu právnych vzťahov. Obe strany právneho vzťahu musia splniť svoje povinnosti.

Zaistenie je poistenie poistenia. Predstavuje opakované alebo ďalšie poistenie, ktorým sa poisťovateľ do istej miery chráni proti prevzatému riziku. Poisťovateľ a zaisťovateľ sa podielajú na poistnom plnení v takom rozsahu v akom si rozdelili poistné.

Kontrolné otázky a problémy:
1. Aké sú zložky finančného systému?
2. Charakterizujte finančný trh.
3. Opíšte výhody resp. nevýhody priameho a nepriameho financovania.
4. Členenie finančného trhu z vecného hľadiska.
5. Charakterizujte finančný trh.
6. Osobitosti finančného trhu.
7. Charakterizujte poistenie, poistné plnenie a poistné.
8.

Aký význam má poistenie pre národné hospodárstvo?
9. Aký význam má poistenie pre občana a podnikateľa?
10. Aké sú funkcie poistenia?
11. Čo je to zaistenie?

VÝVOJ NIEKTORÝCH UKAZOVATEĽOM POISŤOVNÍCTVA V SR, PRÁVNE ZÁKLADY POISŤOVNÍCTVA

V rámci poisťovne sa sledujú tieto ukazovatele:
- predpísané poistné
- náklady na poistné plnenie
- škodovosť - určuje sa hlavne pri neživotnom poistení ,
- jednoduchá – vyjadruje podiel nákladov na poistné plnenie k predpísanému
poisteniu,
- vrátane RPP (rezervy na poistné plnenie) – náklady na poistné plnenie +
zmena stavu RPP / predpísané poistné

Vývoj poisťovníctva v rámci národného hospodárstva – dôležitý je ukazovateľ poistenosť, ktorý vyjadrujeme, ako podiel celkového predpísaného poistného k HDP v bežných cenách. Poistenosť vyjadruje celkovú produktivitu poisťovníctva v národnom hospodárstve.
Ďalším ukazovateľom je prijaté poistné na jedného obyvateľa.

Vývoj počtu poisťovní v SR

rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
počet 9 12 19 21 24 26 27 29
reťazový index 1,33 1,58 1,11 1,14 1,08 1,04 1,07

V 1990 bola v SR iba Slovenská štátna poisťovňa, ktorá sa v roku 1991 pretransformovala na a.s. Najväčšou poisťovňou je Slovenská poisťovňa, ktorej podiel na trhu neustále klesá, klesá aj podiel na predpísanom poistnom. Výrazný pokles je v životnom poistení.

rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
podiel na trhu v % 84,65 83,1 78,72 67,82 62,3 58,59 52,58 47,91

Predpísané poistné a náklady na poistné plnenie v mld. Sk v SR

1995 1996 1997 1998 1999 2000
predpísané poistné 10,71 13,79 16,97 21,28 23,66 27,32
z toho neživotné poist. 8,152 10,24 12,25 14,8 15,15 15,97
z toho životné poist. 2,554 3,545 4,723 6,486 8,51 11,35
náklady na poistné plnenie 6,504 7,221 9,632 11,37 13,2 13,36
nákl. na poist.

plnenie z 60,75 52,38 56,77 53,41 55,79 48,89
predp poistného v %

V roku 2000 bol podiel predpísaného poistného v životnom poistení na celkom 41,53 %.

Podiel predpísaného poistného na HDP v % v SR

rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
podiel na HDP v % 2,15 1,97 1,96 2,27 2,47 2,83 2,9 3,08

V EÚ je to okolo 7,3 %, celosvetovo 10 %.

rok SR ČR
predpísané poistné 1993 8,393 22,73
v mld. 2000 27,32 70,59
nárast 3,25 3,1
počet poisťovní 1993 9 20
2000 29 41
nárast 3,22 2,05
prijaté poistné na nárast 1,01 1,51
jednu poisťovňu
S rastom HDP rastie aj prijaté poistné.

Legislatíva platná v SR týkajúca sa poistného
Zákon č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve, ktorý zrušil zákon č. 24/1991 Z.z. o poisťovníctve,
Zákon č. 96/2002 Z.z. o dohľade nad finančným trhom,
Zákon č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení,
Zákon č. 274/1994 Z.z. o sociálnej poisťovni,
Zákon č. 123/1996 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom poistení,
Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Tento zákon zrušil monopol Slovenskej poisťovne v tejto oblasti a nahradil ho systém povinného zmluvného poistenia na báze dobrovoľného výberu poisťovateľa.

Zákon č. 95/2002 Z.z. posilnil právomoci dozorného orgánu na finančnom trhu, ktorým je Úrad pre finančný trh. Tento zákon umožňuje Úradu pre finančný trh zvrátiť negatívny vývoj poisťovne napr. obmedzením činnosti na určité obdobie, nariadením vypracovania ozdravného plánu. - tento zákon upravuje niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením, vykonávaním činností a zánikom poisťovní a zaisťovní na území SR a pobočiek zahraničných poisťovní a zaisťovní na území SR; sú ru vzťahy, ktoré súvisia so sprostredkovaním poistenia a výkon dohľadu nad poisťovníctvom
- nevzťahuje sa na vykonávanie zdravotného, nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, doplnkového dôchodkového poistenia a poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania.

Poisťovacia činnosť – je uzavretie poistných zmlúv poisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, správa poistenia, poskytovanie poistného plnenia z poistných zmlúv a likvidácia poistných udalostí. Poistné riziko – je možnosť vzniku náhodnej udalosti, s ktorou je spojená povinnosť poisťovne poskytnúť poistné plnenie.
Poistným kmeňom – je súbor poistných zmlúv uzavretých poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne ako aj súbor záväzkov a pohľadávok, ktoré sa vzťahujú na tieto zmluvy.
Likvidáciou poistnej udalosti – je súhrn činností spojených s vybavovaním poistnej udalosti.
Poisťovňa - je a.s. so sídlom na území SR, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie činnosti udelené Úradom pre finančný trh. Obchodné meno poisťovne musí niesť označenie „poisťovňa“ a aj zaiťovňa musí niesť označenie „zaisťovňa“. Iné osoby nesmú toto označenie používať.

Poisťovňa nemôže súčasne vykonávať životné aj neživotné poistenie s výnimkou 1.) tých poisťovní, ktoré vykonávajú životné poistenie a týmto možno udeliť povolenie na vykonávanie poistenia úrazu a choroby 2.) a tie poisťovne, ktoré už vykonávajú životné a neživotné poistenie v súlade s doterajšími právnymi predpismi.

Klasifikácia poistných odvetví

Životné poistenie
1. poistenie pre prípad smrti, pre prípad dožitia alebo pre prípad smrti alebo dožitia,
2. poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí,
3. poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami,
4. poistenie podľa bodov 1-3 spojené s investičným Fondom,
5. dôchodkové poistenie,
6. poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1-4.

Neživotné poistenie
1. poistenie úraze,
2. poistenie choroby,
3. poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových,
4. poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch,
5. poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch,
6. poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch,
7. poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopr. prost.
8. poistenie škôd na inom majetku ako v bodoch 3-7,
9. poistenie iných škôd na inom majetku ako v bodoch 3-7, ale vzniknutých krupobitím, mrazom, krádežou, požiarom, výbuchom, víchricou, jadrovou energetikou, zosuvom pôdy,
10. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistenie zodpovednosti dopravcu,
11. poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo používania leteckého dopr. prostriedku vrátane poistenia zodpovednosti dopravcu,
12. poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo používania riečneho, jazerného alebo námorného dopr. prostriedku,
13. všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10-12,
14. poistenie úveru - všeobecnej platobnej neschopnosti, exportného, splátkového, hypotekárneho, poľnohospodárskeho úveru,
15. poistenie kaucie,
16. poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z výkonu povolania, nedostatočného príjmu, zlých poveternostných podmienok, straty zisku, trvalých všeobecných nákladov, neočakávaných obchodných výdavkov, straty trhovej hodnoty, straty pravidelného zdroja príjmov, straty inej nepriamej obchodnej finančnej straty, ostatných finančných strát,
17. poistenie právnej ochrany
18.

poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.

Skupiny neživotného poistenia
- 1-2 poistenie úrazov a choroby
- 3,7,10poistenie motorových vozidiel,
- 6,7,12 námorné a dopravné poistenie,
- 5,7,11letecké poistenie,
- 8,9 poistenie požiarov a iných majetkových škôd,
- 10-13 poistenie zodpovednosti za škodu,
- 14,15 poistenie úveru a kaucie,
- 1-18 všeobecné neživotné poistenie,

Kontrolné otázky a úlohy
1. Aké ukazovatele sledujeme pri porovnávaní poisťovní?
2. Čo je to jednoduchá škodovosť?
3. Čo je to poistenosť?
4. Vymenujte platné zákony súvisiace s poistením platné v SR.
5. Čo je to poistný kmeň?
6. Čo je to likvidácia poistnej udalosti?
7. Definujte poisťovaviu činnosť.
8. Vymenujte poistné odvetvia v životnom poistení.
9. Vymenujte poistné odvetvia v ne životnom poistení.

Zaisťovňa – akciová spoločnosť so sídlom na území SR, ktorá vykonáva zaisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti udeleného Úradom pre finančný trh. Obchodné meno zaisťovne musí obsahovať označenie „zaisťovňa“. Iné osoby nemôžu označenie „zaisťovňa“ nemôžu používať. Základné imanie zaisťovne musí byť minimálne jedna miliarda Sk. Ak by poisťovňa vykonávala poisťovaciu aj zaisťovaciu činnosť, musí mať základné imanie zaisťovne. Základné imanie možno splatiť len peňažným vkladom. Základné imanie poisťovne – sa delí podľa toho, či poisťovňa vykonáva životné alebo neživotné poistenie.
- pre životné poistenie najmenej 80 mil. Sk,
- pre neživotné poistenie – ak ide o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, tak je ZI 200 mil. Sk,
- ak ide o neživotné poistenie 5, 6c, 11, 12 14, tak je to 150 mil. Sk,
- ak ide o neživotné poistenie 7, 10b, 13, 15, tak je to 60 mil. Sk,
- ak ide o neživotné poistenie 1, 2, 3, 4, 6a, 6b, 8, 9, 16, 17, 18, tak je to 50 mil. Sk.
Základné imanie možno splatiť len peňažným vkladom.

Ak poisťovňa vykonáva životné aj neživotné poistenie, tak základné imanie neživotného poisťovne sa zvyšuje o základné imanie životnej poistenie.

Sprostredkovanie poistenia:
a.) činnosť smerujúca k tomu, aby záujemca o uzavretie poisťovacej alebo zaisťovacej zmluvy mal príležitosť takúto zmluvu uzavrieť,
b.) poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťou podľa písmena a.),
c.) spolupráca pri likvidácii poistných udalostí,
d.) zisťovanie a hodnotenie poistného rizika,
e.) poskytnutie odborného poradenstva v oblasti poisťovníctva.
Sprostredkovanie poistenia môžu robiť len poisťovací makléri a agenti.

Poisťovacím agentom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať činnosti a.) až c.) v mene poisťovne.
Poisťovací maklér je právnická alebo fyzická osoba, ktorej bolo úradom udelené povolenie na vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra a ktorá vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe zmluvy o sprostredkovaní poistenia s osobou, ktorá má záujem o uzavretie poistnej zmluvy.

Od fyzickej osoby sa vyžaduje:
1. dôveryhodnosť,
2. vek nad 18 rokov,
3. spôsobilosť na právne úkony,
4. ukončené stredoškolské vzdelanie a najmenej 5 ročnú prax v poisťovníctve alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie a minimálne 3 ročnú prax alebo zložila odbornú skúšku, ktorej obsahom je aj ovládanie právnych predpisov v oblasti poisťovníctva.

Od právnickej osoby sa vyžaduje:
1. fyzické osoby, ktoré budú vykonávať činnosť musia spĺňať 1 – 3,
2. členovia štatutárnych orgánov a jeho vedúci musia spĺňať a.) – c.) ale aspoň jeden musí spĺňať aj podmienku d.) (buď vedúci alebo člen štatutárneho orgánu.
Poisťovací maklér musí byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní sprostredkovania poistenia a to limitom poistného plnenia minimálne 5 mil. Sk – inak nemôže vykonávať poisťovaciu činnosť. Zodpovedný aktuár – poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné dať si zodpovednému aktuárovi potvrdzovať správnosť:
a.) výpočtu sadzieb poistného a ich primeranosť,
b.) určenie výšky technických rezerv a ich umiestnenie,
c.) výpočtu solventnosti a minimálnej miery solventnosti,
d.) rozdelenia výnosov z investovania finančných prostriedkov v mene poistených v životnom poistení medzi poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne a poistníkom, poisteným alebo inou právnou osobou,
e.) použitia poistnomatematických metód pri výpočte sadzieb poistného v neživotnom poistení,
f.) použitia poistnomatematických metód pri určovaní výšky technických rezerv v životnom a neživotnom poistení.
Fyzická osoba je oprávnená vykonávať činnosť aktuára, ak je zapísaná do zoznamu aktuárov. Úrad pre finančný trh uverejňuje zoznam aktuárov vo vestníku.

Požiadavky na aktuára:
a.) musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie ekonomického, prírodovedného a technického smeru,
b.) musí mať minimálne 3 roky odbornej praxe v oblasti poistnej matematiky,
c.) musí absolvovať skúšku aktuára,
d.) musí byť spôsobilý vykonávať právne úkony,
e.) doveryhodnosť.

Dohľad nad poisťovníctvom - vykonáva sa nad činnosťou poisťovní, zaisťovní, pobočky zahraničnej poisťovne alebo zaisťovne, nad činnosťou poisťovacie makléra, agenta, Slovenskej kancelárie poisťovní, Zahraničnej poisťovne, nad činnosťou iných osôb súvisiacich s činnosťou alebo riadením poisťovne alebo zaisťovne. Dohľad vykonáva Úrad pre finančný trh. Zákon 95/2002 Z.z.

zvyšuje právomoci pri dohľade.

Zákon umožňuje Úradu pre finančný trh zvrátiť nepriaznivý vývoj v poisťovni:
- obmedzením činnosti poisťovne na určité obdobie,
- vydať nariadenie na vypracovanie ozdravného plánu,
- vydať nariadenie na prevod poistného kmeňa.

V súvislosti so zákonom 95/2002 Z.z. treba spomenúť smernice EÚ, ktoré charakterizujú odvetvia životného a neživotného poistenia.

Neživotné poistenie:
Rozdelenie neživotného poistenia na odvetvia – smernica 73/239/EHS o koordinácii právnych predpisov, reglementov a správnych aktov tákajúcich sa priamych poistení iných, než je životné poistenie a ich vykonávanie.
Táto direktíva stanovuje, že žiadateľ o koncesiu musí uviesť, v ktorých poistných odvetviach chce podnikať a zároveň musí preukázať dostatočnú výšku rezerv. Orgán dozoru nad poisťovníctvom vydáva povolenie na žiadané poistné odvetvia. Podľa tejto direktívy je 18 odvetví, keď naše rozdelenie je veľmi podobné.

Životné poistenie:
Smernica 79/267/EHS o koordinácii právnych predpisov, reglementov a správnych aktov tákajúcich sa priamych životných poistení a ich vykonávaní. Životné poistenie zahŕňa 11 poistných odvetví. Rozdelenia na poistné odvetvia súvisia s problematikou tarifnej politiky. Každé poistné odvetvie má vlastnú kalkuláciu výšky poistného. Výška poistného sa odvíja od veľkosti rizika súvisiaceho s daným odvetvím.

Kontrolné otázky a problémy + zákon č. 95/2002
1. Ako je charakterizovaná zaisťovňa?
2. Aké je základné imanie poisťovní a zaisťovní?
3. Ako je charakterizované sprostredkovanie poistenia?
4. Kto je poisťovací agent, maklér a zodpovedný aktuár?
5. Aké podmienky musia spĺňať na vykonávanie činnosti?
6. Charakterizujte dohľad nad poisťovníctvom a aké právomoci má Úrad pre finančný trh?
7. Ktoré smernice EÚ charakterizujú odvetvia životného a neživotného poistenia?

Zo zákona:
1. solventnosť poisťovne,
2. akú oznamovaciu povinnosť majú poisťovne a zaisťovne,
3. organizácia a riadenie poisťovne a zaisťovne,
4. likvidácia poisťovne a zaisťovne.

Úrad pre finančný trh – návrh vládneho zákona o Úrade pre finančný trh bol prijatý 20.9.2000 s účinnosťou od 1.11.2000. Vtedy vznikol Úrad pre finančný trh ako dozorný orgán pre oblasť kapitálového trhu a poisťovníctva. Od januára 2002 je tento úrad členom medzinárodnej organizácie IAIS (Medzinárodná organizácia dohľadu nad poisťovníctvom) založená v 1994.

Zlučuje viac ako 100 autorít pre dohľad nad poisťovníctvom.
Ciele tvorcov zákona o poisťovníctve:
1.) vytvoriť medzinárodne akceptované prostredie poistného trhu zodpovedajúce požiadavkám OECD a EÚ,
2.) novo upraviť podmienka povoľovacích konaní pre poisťovne, zaisťovne a sprostredkovateľov v poisťovníctve,
3.) upraviť vzťahy súvisiace s pôsobením zahraničnej poisťovne na Slovensku,
4.) posilniť právomoci dozorného orgánu v poisťovníctve.

Riziko – predstavuje existenciu určitej pravdepodobnosti vzniku nepredvídanej udalosti a ak k nej dôjde, výsledok je vždy nepriaznivý. Je to pochybnosť o budúcom vývoji a neočakávaná udalosť nám môže spôsobiť len horšiu alebo rovnakú hospodársku situáciu. Poistenie je možné charakterizovať tak, že poistenci prenesú svoje riziká, ktorých dôsledky by boli pre nich neúnosné, na poisťovateľa, ktorý pri dostatočne veľkom poistnom kmeni je pomocou získaného poistného schopný toto riziko zvládnuť a vytvoriť z poistenia výnosnú komerčnú činnosť.

Skupiny rizika - riziko delíme podľa rôznych kritérií:
1.) špekulatívne a čisté riziko – čisté riziko zahŕňa udalosti, pri ktorých môže vzniknúť len negatívny vplyv. Tento sa prejaví len škodou alebo vyrovnanou situáciou napr. autonehoda, krádež. Špekulatívne – alternatíva k čistému riziku – predstavuje situáciu, pri ktorej udalosť vytvára rovnakú možnosť dosiahnuť kladnú aj zápornú odchýlku napr. investovanie do akcií, rôzne hry, samotné podnikanie.
2.) vonkajšie a vnútorné – vonkajšie predstavuje negatívne podmienky pôsobiace z okolia, ktoré môžu spôsobiť škodu. Poistený má zvyčajne len malú možnosť takéto riziko ovplyvniť napr. prírodné živly, vojny terorizmus. Vnútorné predstavuje činnosť, pri ktorej môžu vzniknúť udalosti v dôsledku vplyvu vnútorného prostredia (súvisí hlavne s jeho vlastnou činnosťou) napr. zlé zaškolenie pracovníkov, dodržiavanie bezpečnosti pri práci, zlá disciplína.
3.) prírodné a spôsobené ľudským faktorom – prírodné sú vyvolané prírodnými silami, zväčša je to čisté riziko napr. povodne, zemetrasenie. Ľudský faktor – môžu byť čisté (podpaľačstvo) alebo špekulatívne (investovanie do akcií).
4.) živelné a neživelné – živelné predstavuje udalosti prejavujúce sa náhle, zapríčiňujú veľké škody, na veľkom území alebo postihujú veľké množstvo ľudí. Každá poisťovňa si definuje živelné riziká. Ostatné sú neživelné.
5.) fyzické a materiálne – fyzické predstavujú udalosti, ktoré sa prejavia výlučne vecnou škodou. Morálna sa týkajú ľudských aspektov, ktoré môžu ovplyvniť ľudskú činnosť a postavenie v spoločnosti.
6.) materiálne a finančné – finančné sa chápe z dvoch hľadísk 1.) riziko je vždy spojené so vznikom následných finančných strát napr. škoda na zisku, platobná neschopnosť, 2.) finančné riziko chápeme ako výsledok, čiže finančné vyčíslovanie akejkoľvek straty. Z hľadiska poisťovne je každé riziko finančné.
7.) ovplyvniteľné a neovplyvniteľné – neovplyvniteľné predstavuje možnosť vzniku udalosti, ktorá je mimo vplyvu postihnutého napr. prírodné, živelné.

Ovplyvniteľné predstavuje možnosť vzniku udalosti, ktorú možno zo strany ohrozeného priamo ovplyvniť napr. vnútorné.
8.) poistiteľné a nepoistiteľné – nepoistiteľné nespĺňajú základné požiadavky poistných podmienok, nemožno ich prijať do poistenia napr. pre vysokú škodovosť.

Hazard – vyššia miera rizika. Predstavuje snahu najrýchlejšie a najefektívnejšie zvládnuť úlohu a dosiahnuť cieľ bez snahy o elimináciu miery rizika. Ide o vedomé podcenenie priameho nebezpečenstva napr. postaviť dom na brehu rieky, ktorá sa často vylieva.
Katastrofa – súbor javov spôsobujúcich náhlu, veľmi prudkú negatívnu zmenu, ktorá je vždy spojená so životom ľudí (ovplyvňuje ich život). Predstavuje udalosť s tragickými dôsledkami zasahujúcimi väčší počet ľudí alebo väčšie územie.
Každá negatívna udalosť spôsobuje priame a nepriame straty. Ľadovec strát:

Priame – tie sa poisťujú napr. finančné straty

Nepriame – môžu mať oveľa katastrofálnejšie dôsledky
napr. strata pozície na trhu. Sú ťažko vyčísliteľné a málo
sa poisťujú.
Katastrofa sa podľa pôvodu (zdroja) delí
- pôsobením prírodných síl,
- pôsobením ľudského činiteľa (Černobyľ),
- kombináciou obidvoch.
Katastrofa podľa rýchlosti vzniku:
- jednorázová náhla udalosť (neočakávaná),
- náhla udalosť, ale očakávaná,
- pomalé zmeny napr. znečisťovanie ovzdušia.

Riadenie rizika je proces, ktorý skúma riziko v jeho podstate, skúma možnosti jeho ovplyvňovania, predchádzaniu stratám, znižovania rozsahu a možnosti finančného krytia. Základné aspekty zvládnutia rizika:
1.) oboznámenie sa s rizikom ( akému riziku je podnikateľ vystavený, frekvencia rizika a závažnosť). Frekvencia – Heinrichov trojuholník
1 – veľké riziko
30 – stredné riziko
300 – malé riziko

Na základe štúdie pracovných úrazov v Nemecku sa prišlo k tomu, že početnosť veľkých rizík je malá a malé riziká sú najfrekventovanejšie.

Vzťah frekvencie a objemu škôd: Vysoká frekvencia výskytu rizika znamená nízku hodnotu škody. Stredná frekvencia výskytu rizika znamená strednú hodnotu škody a nízka frekvencia výskytu rizika znamená vysokú hodnotu škody.
2.) zhodnotenie rizika + preventívne opatrenia technického a organizačného charakteru – niektorí poisťovatelia používajú päťstupňové triedenia podľa závažnosti rizika, niektorí zasa osemstupňové podľa celospoločenskej závažnosti. 5 stupňov:
1.) minimálna závažnosť (vyrovnanie škôd neovplyvní náklady podniku resp. životnú úroveň občana, nebude treba čerpať finančné rezervy, nemá vplyv na výrobný proces),
2.) malá závažnosť (nízke náklady, vyžaduje čerpanie finančných rezerv v malom rozsahu, veľmi malý vplyv na výrobný proces),
3.) stredná závažnosť (predstavuje citeľné náklady na odstránenie škôd, rozsah škôd spomalí výrobný proces),
4.) veľká závažnosť (vysoké poškodenie podniku, odstránenie škôd s využitím veľkej časti rezerv, rozsah škôd dlhodobo ohrozuje výrobný proces),
5.) katastrofálna závažnosť (predstavuje mimoriadne rozsiahle poškodenie hodnôt podniku, ktoré vedenie k dlhodobému zastaveniu výrobného procesu a škody je možné odstrániť len s veľmi veľkými ťažkosťami).
Opatrenia technického charakteru – zavádzanie nových technológií, ktoré majú vysokú mieru bezpečnosti, zariadenie aktívnej bezpečnosti, ktoré priamo predchádzajú vzniku rizika (hasiace prístroje, elektronické pasce), zariadenie pasívnej bezpečnosti, ktoré signalizujú nebezpečenstvo (elektronické signalizačné zariadenia).
Opatrenia organizačného charakteru – zaškolenie o bezpečnosti pri práci, vypracovanie únikových a evakuačných plánov, simulovanie nebezpečenstva. Bývajú často účinnejšie ako technické.
3.) rozloženie rizika – realizuje sa niekoľkými formami:
- dohoda o vzájomnej pomoci,
- vytváranie spoločných finančných zdrojov,
- vytváranie spolkov alebo družstiev – združuje určitú skupinu podnikateľov alebo fyzických osôb ohrozovaných rovnakým rizikom; prostriedky sa získavajú z členských príspevkov a z podnikateľskej činnosti,
- vytváranie vzájomných združení o odškodnení – sú analógiou finančných fondov, pričom združujú členov jedného hospodárskeho sektora, členovia prispievajú dopredu a z príspevkov si môžu uplatňovať pomoc pri vzniku škody,
- vytváranie kaptívnych poisťovní – veľké podnikateľské subjekty môžu vytvoriť kaptívne poisťovne ako dcérske spoločnosti, ktorých účelom je realizovať poistenie pre materskú spoločnosť.

Kaptívna poisťovňa sa prípadne môže otvárať aj ďalším klientom,
- poistením v komerčných poisťovniach alebo zaistením v zaisťovniach.
4.) finančné krytie rizika:
- samopoistením – vlastnými zdrojmi,
- poistením,
- zaistením,
- nepoistením – úverom, dotáciou, nadáciou, medzinárodnou pomocou.
Výhody samopoistenia:
- zainteresovanosť dotyčného na znižovaní rizika,
- výnosy z rezerv plynú priamo podnikateľovi,
- pravidelne šetrenie peňažných prostriedkov by malo byť nižšie ako poistné (nevznikajú poplatky maklérovi, náklady na správu poistenia),
- náklady na tvorbu rezerv na krytie rizík sa nezvyšujú kvôli nepriaznivej škodovosti iných firiem.
Nevýhody samopoistenia:
- škoda môže vzniknúť kedykoľvek aj vo forme katastrofy a môže spôsobiť likvidáciu podniku,
- rezervy môžu byť viazané len krátkodobo,
- stráca sa možnosť získať poradenstvo na zabraňovanie a znižovanie rizika.
Výhody poistenia:
- finančné zdroje na odstránenie škody sú prakticky okamžite k dispozícii,
- finančné zdroje nezávisia od toho, koľko poistný vložil vo forme poistného. Výška je tým menšia, čím je riziko plošne rozložené a čím na dlhšiu dobu je poistné uzavreté,
- poistné je daňový náklad.
Podmienky pre poistitelné riziká:
- identifikovateľnosť rizika,
- podmienka vyčísliteľnosti,
- náhodnosť prejavu rizika,
- riziko musí byť prijateľné pre obidvoch partnerov.
Riziko a rizikové faktory sú dôležité z hľadiska určenia poistného. V praxi určitej úrovni rizika zodpovedá tarifná skupina. Každá tarifná skupina predstavuje homogénnu skupinu poistných zmlúv, pre ktoré je riziko približne rovnaké napr. pri poistení budov je dôležité: geografická poloha budovy, druh budovy, protipožiarna odolnosť konštrukcie, použitie budovy. Počet tarifných skupín sa rovná súčinu počtu úrovní u všetkých faktorov. 4.8.4.4=512

Kontrolné otázky
1.) Čo je to riziko?
2.) Vymenujte skupiny rizika a charakterizujte ich.
3.) Čo je hazard a katastrofa?
4.) Aké sú základné aspekty zvládnutia rizika?
5.) Akými formami sa realizuje rozloženie rizika?
6.) Aké sú výhody a nevýhody poistenia a samopoistenia?
7.) Aké sú podmienky pre poistitelné riziká?

Poistná suma predstavuje maximálne plnenie poisťovne, používa sa hlavne pre úrazové poistenie, pri poistení zodpovednosti za škodu a v niektorých prípadoch neživotného poistenia, ale najčastejšie v životnom poistení.
Poistná hodnota predstavuje hodnotu poistenej veci v čase poistenia. Hodnota vecí sa mení a tým vznikajú v praxi problémy.

Poistné a jeho optimalizácia
Poistné predstavuje cenu poistnej služby. Musí byť dostatočne veľké, aby krylo:
- poistné plnenie – výška poistného predurčuje celkové záväzky poisťovne, medzi poistným a záväzkami poisťovne priama úmera (čím je väčšie poistné, tým väčšie sú záväzky). Primeranosť poistného plnenia je rozhodujúcou zložkou likvidity poisťovne. Likvidita poisťovne je schopnosť uhradiť všetky svoje záväzky v danom termíne,
- poistné rezervy – poisťovateľ musí okrem okamžitých výplat brať do úvahy aj poistné udalosti, ktoré vzniknú a budú vybavované v ďalších účtovných obdobiach napr. pri poistení úraze, zodpovednosti za škodu.

Poisťovateľ musí brať do úvahy aj nepredvídané mimoriadne udalosti a práve na tieto účely musia vyť vytvárané rezervy,
- vlastné náklady poisťovne – ide najmä o provízie (odmeny) obchodným zástupcom, mzdy pracovníkom, všetky druhy kancelárskych výdavkov, náklady na reklamu a propagáciu, náklady na správu a riadenie poisťovne, náklady na zaistenie apod.,
- zisk poisťovne.

Faktory pôsobiace na výšku poistného:
- inflácia – predstavuje zvyšovanie cien spotrebných predmetov a ostatných životných potrieb poistených. V prípade vysokej inflácie sa poistné plnenie musí uhrádzať v podstatne vyšších čiastkach ako bolo predpokladané v zmluvách a poistenie je pre poisťovňu neefektívne. Je to dané tým, že poisťovňa dostáva znehodnotené peniaze, ale poistné plnenie platí v aktuálnej trhovej cene. Každá poisťovňa robí protiinflačné opatrenia a navrhuje svojim klientom viaceré opatrenia. Dopady inflácie v oblasti poistenia:
1.) zvýši sa réžia, čiže priame náklady poisťovne na jej prevádzku,
2.) poistné nemôže okamžite reagovať na infláciu zvyšovaním poistného a tým vzniká nevyrovnanosť poistenia v časovej medzere do zvýšenia sadzieb poistného,
3.) náklady na poistné plnenie najmä v neživotnom poistení priamo kopírujú infláciu. Tejto hodnote však nie je prispôsobené poistné, ktoré sa kalkuluje na inú ekonomickú situáciu.
V životnom poistení sa v praxi používajú najčastejšie tieto inflačné opatrenia:
1.) indexovanie – je to zvyšovanie bežného poistného podľa miery inflácie. Indexovanie je najefektívnejší spôsob boja proti inflácii. Uskutočňuje sa dodatočne po uplynutí príslušného poistného obdobia a po vyhodnotení miery inflácie za toto obdobie. V praxi sa indexovanie realizuje zakotvením podmienky automatickej zmeny poistného do poistnej zmluvy a to vtedy, ak inflácia dosiahne určitú úroveň.
2.) životné poistenie v cudzej alebo dvojakej mene – v priebehu poistky má majiteľ právo prejsť na inú menu,
3.) životná poistka viazaná na investičné fondy – pri tomto poistení získava poistený priamy podiel na výnosoch z cenných papierov, znáša riziko vývoja kurzov cenných papierov.
Inflačné opatrenia neživotného poistenia:
1.) bezpečnostné prirážky ku kalkulácii poistného,
2.) metóda pevného plnenia stanovením poistnej sumy (v prípade totálnej škody a nie čiastkového plnenia). V tomto prípade poistná suma nezávisí od trhových podmienok,
3.) dodatočne predpísané poistné,
4.) indexovanie poistného a poistných súm,
5.) uzatváranie krátkodobých poistných zmlúv.
- vplyv zmeny daňových predpisov – daňové predpisy ovplyvňujú rozvoj poistenia a to kladne, ak sa zníži daňový základ alebo sa zníži daňová sadzba. Poistné v neživotnom poistení je u podnikateľských subjektoch dopočítateľná položka z daňového základu,
- vplyv úrokovej miery na poistné – poisťovatelia sú veľkými investormi, časť svojich príjmov majú z investovania. Investície im umožňujú utvárať podstatnú časť príjmov.

V kalkulácii poistného je preto nevyhnutné zvažovať aj prípadné budúce zmeny v úrokovej miere, lebo ak by došlo k prudkému poklesu úrokovej miery, mohlo by sa stať, že poisťovňa nebude schopná plniť záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv,
- vplyv konkurencie na poistné – stanovenie príliš vysokého poistného môže vyústiť do škody obchodu. Znižovanie poistného môže vyvolať reťazovú reakciu, pri ktorej sa budú znižovať sadzby poistného a dokážu obstáť len poisťovne s veľmi silným zázemím. Znižovanie poistného až pod únosnú mieru môže spôsobiť to, že poisťovne nebudú schopné vyrovnať vysokú škodovosť a môže dôjsť k reťazcu ďalších reakcií, ktoré môžu viesť až k likvidácii poisťovne,
- vplyv kurzových zmien,
- vplyv vlastných nákladov poisťovne,
- dobrovoľné vyrovnanie, nútené vyrovnanie, konkurz...

Pr = SPr * PS / 100
Pr...ročné poistné
SPr...ročná sadzba poistného môže byť určená paušálne, ak sa predpokladá, že riziko sa bude správať štandardne alebo môže byť určená na základe ohodnotenie konkrétneho rizika
PS...poistná suma

Ovplyvňovanie výšky poistného poistníkom – poistník môže aktívne ovplyvniť výšku poistného. Možnosti:
- realizovanie poistenia so zľavou – zľava predstavuje zníženie výšky poistného. Zľavy sa uplatňujú za priaznivý škodový priebeh, za komplexnosť poistenia, z komerčných dôvodov. Protiváhou zliav sú prirážky, majú motivačný charakter. Zavádza sa viac stupňový systém prirážok. V prípade nepriaznivého škodového priebehu sa zvyšuje poistné,
- výber rizík, ktoré priamo ohrozujú poistníka,
- poistenie hodnôt, ktoré sú ohrozované rizikom – záujemca o poistenie musí mať dobrú znalosť jednotlivých hodnôt, ktoré vlastní, a aké sú tam riziká. Pokiaľ sa poistia všetky predmety, tak môže byť poistenie pre neho cenovo výhodnejšie. Budú tu poistené aj také hodnoty, ktorých ohrozenie rizikom je veľmi malé. Poistenie všetkých hodnôt má význam pri súbornom poistení. Je cenovo výhodné a je menej pracné pre spracovanie v poisťovni.
- uplatňovanie spoluúčasti na poistných udalostiach – spoluúčasť je určitá časť rozsahu škody, ktorá nie je krytá poistnou zmluvou. Môže byť podmienená (franšíra, integrálna) – v poistnej zmluve je dohodnutá suma do výšky ktorej sa poistné plnenie z poistenia neposkytuje. Ak poistné plnenie presahuje uvedenú sumu, poisťovňa vyplatí celé poistné bez odpočítania spoluúčasti. Ak je franšíra 50 000 a škoda bude 48 000, tak sa poistné plnenie neposkytuje. Ak by bola škoda 68 000, tak sa poskytne plnenie v plnej výške. Nepodmienená – odpočítateľná - v zmluve je dohodnutá suma, ktorá sa odpočíta z poistného plnenia. Ak poistné plnenie nedosahuje výšku spoluúčasti, tak poisťovňa neposkytuje žiadne plnenie.
- uplatňovanie podpoistenia – stanovenie nižšej poistnje sumy ako je skutočná hodnota poisťovaného predmetu.

Kontrolné otázky:
1.

Čo je to poistná suma a poistná hodnota?
2. Čo to znamená likvidita poisťovne?
3. Ako ovplyvňuje inflácia, daňové predpisy, úroková miera a konkurencia poistné?
4. Aké sú možnosti ovplyvňovania výšky poistného poistníkom?

Ukazovateľ Výsledok s poistením Výsledok so samopoistením
Poistná hodnota 100 000 000 100 000 000
Poistná suma 100 000 000 100 000 000
Celkový príjem podnikateľa 500 000 000 500 000 000
Celkové náklady 10 000 000 10 000 000
Poistné 1% z poistnej sumy 1 000 000 0
Hosp. výsledok pred zdanením 489 000 000 490 000 000
Spôsobená škoda 50 000 000 50 000 000
Poisťovňa uhradila 45 000 000 0
Upravený hodp. výsledok o škodu 494 000 000 540 000 000
Daň z príjmu 29% 143 260 000 156 600 000
Hops. Výsledok po zdanení 350 740 000 383 400 000
Škoda 5 000 000 50 000 000
Konečný zisk po vyrovnaní škody 345 740 000 333 400 000

Formy poistenia:
- zmluvné poistenie – dobrovoľné – poistný vzťah vzniká uzavretím poistnej zmluvy, povinné – dané právnym predpisom, ktorý určuje, v ktorých činnostiach je subjekt povinný uzavrieť poistnú zmluvu,
- zákonné poistenie – poistný vzťah vzniká na základe právneho predpisu a poistná zmluva sa neuzatvára.

Základné pojmy z úrokovania:
veriteľ (investor) – osoba, ktorá vlastní a poskytuje finančné prostriedky,
dlžník -----– osoba, ktorá si finančné prostriedky požičiava,
kapitál (istina) – finančná suma, ktorú poskytuje veriteľ dlžníkovi,
úrok – poplatok, ktorý platí dlžník veriteľovi za požičanie,
úrokovacie obdobie – predstavuje jednotku času, za ktorú je úrok splatný, používajú sa označenia p.a., p.s., p.q., p.m., p.sept.,

Jednoduché polehotné úrokovanie
Ak je úrok splatný na konci úrokovacieho obdobia, potom hovoríme o polehotnom – dekurzívnom – úrokovaní. Ak je úrok splatný za prvé úrokovacie obdobie už na jeho začiatku, tak hovoríme o predlehotnom – anticipatívnom – úrokovaní.

Ak zostáva úrok za každé úrokovacie obdobie ležať u dlžníka bezúročne, hovoríme o jednoduchom úrokovaní.

K0...začiatočná hodnota kapitálu
i...úroková miera i = P / 100 P...percento
úrok za jedno úrokovacie obdobie u = K0 * i
Kn = K0 * (1 + n * i) (1 + n * i)...úročiteľ (úrokovací faktor)

Matematický a obchodný diskont
Matematický diskont definujeme ako rozdiel medzi budúcou hodnotou Kn a súčasnou hodnotou K0
dn = Kn - Ko dn = Kn - Kn / (1 + n * i)
Obchodný diskont (bankový) d – v bankovej praxi je zaužívané, že úroky, ktoré si banka ponecháva vo forme diskontu sa nepočítajú z množstva peňazí v súčasnosti, ale sa počítajú z množstva peňazí budúcnosti. Ak si chcem požičať 10 000 a banka mi účtuje 5%, tak od banky dostanem 9 500, ale banke musím vrátiť 10 000. Obchodný diskont definujeme ako úrok z množstva kapitálu podľa diskontnej miery i za n úrokovacích období
d = Kn * i * n Ko = Kn – d = Kn * (1 – i * n)
i = i dn = Kn * n * i / (i + n * i) dn = d / (1 + n * i) dn < d

Zložené úrokovanie – po každom úrokovacom období sa pripočítajú úroky ku kapitálu a takto vzniknutá suma sa znova úrokuje Kn = K0 * (1 + i)n
Vzťah medi jednoduchým a zložitým úrokovaním:
0 < n < 1 potom K0 * (1 + n * i) > K0 * (1 + i)n
n = 1 potom K0 * (1 + n * i) = K0 * (1 + i)n
n > 1 potom K0 * (1 + n * i) < K0 * (1 + i)n

Pri časovom intervale kratšom ako jeden rok, je pre veriteľa výhodnejšie použiť jednoduché úrokovanie a pri dlhšom časovom období nad jeden rok je výhodnejšie použiť zložité.
Úmrtnostné tabuľky – udávajú koľko osôb z dnes narodených sa dožije 1., 2., 3., až x–tého roku. Sú dôležité pri životnom poistení a dôchodkovom poistení. Prvá úmrtnostná tabuľka v roku 1693 vo Veľkej Británii. Najznámejšia je Dodsonova tabuľka z roku 1755. Je možné platiť nemeniace sa poistné, počas celej dĺžky poistenia, ktorá je odstupňovaná podľa veku poistených pri uzatváraní poistky. Úmrtnostné tabuľky poznáme:
- generačné – predstavujú záznam priebehu života konkrétnej populácie súčasne narodených jedincov. Význam majú hlavne pri sledovaní populácie zvierat,
- bežné – na základe úmrtnostných mier podľa jednotlivých vekových skupín sa konštruuje obraz života hypotetickej populácie
- úplné – kde sa pracuje s vekovými intervalmi jedného roka,
- skrátené – dĺžka vekového intervalu je 5 rokov s výnimkou prvého roka života,
- selekčné – vyhodnocujú závislosť úmrtnosti od rôznych faktorov napr. druhu chorôb, povolania

Úmrtnostné tabuľky a komutačné čísla
l0...rozsah hypotetickej populácie súčasne narodených jedincov sa nazýva koreň, väčšinou sa vyžíva hodnota 100000,
lx...predstavuje počet jedincov z počtu l0, ktorí sa dožijú veku x,
lw...omega sa používa pre posledný člen postupnosti najčastejšie 85 a viac ročných,
Mužská populácia má kratšiu strednú dĺžku života a preto sa robia zvlášť úmrtnostné tabuľky pre mužov a pre ženy. V SR stredná dĺžka života mužov v roku 2001 bola 69,14 a u žien 77,22.

V postkomunistických krajinách je tento rozdiel väčší ako v ostatných štátoch.
V životnom poistení sa využíva jedna tabuľka – posunutie mužských tabuliek v prospech žien.
Počet zomretých vo veku x označujeme dx – predstavuje počet jedincov z koreňa l0 , ktorí zomrú vo veku x a nedožijú sa veku x + 1.
Ročná miera úmrtnosti qx prestavuje pravdepodobnosť toho, že jedinec, ktorý je na žive vo veku x sa nedožije veku x + 1. Ročná miera úmrtnosti sa vypočíta: qx = dx / lx = (lx – lx + 1) / lx
Pravdepodobnosť úmrtia vo veku n rokov: qx = dx / lx = (lx – lx + n) / lx
Ročná miera dožitia px predstavuje pravdepodobnosť toho, že jedinec, ktorý je na žive vo veku x sa dožije veku x + 1. px = lx + 1 / lx
Pravdepodobnosť, že jedinec, ktorý je nažive vo veku x sa dožije veku x + n je: npx = lx + n / lx
Príklad: Aká je pravdepodobnosť, že 25 ročná osoba zomrie do 5 rokov?
l25 = 98756
l30 = 97511 qx = 98756 / 97511 = 0,0126 = 1,26%
Príklad: Aká je pravdepodobnosť, že 37 ročná osoba sa dožije 40 rokov?
l40 = 94184
l37 = 95352 npx = 94184 / 95352 = 0,9877 = 98,77%

Komutačné čísla – sú pomerné hodnoty, ktoré umožňujú rýchly výpočet všetkých používaných hodnôt v poistení.
Dx = vx * lx v = 1 / 1+ i
Dx .. diskontný počet dožívajúcich sa veku x. Predstavme si, že v každom roku z tých lx osôb vo veku x zaplatí poisťovni jednu korunu. Aby sme mohli porovnať celkovú vybranú sumu lx z daného roku napr. so sumou lx + 1, tak je vhodné tieto sumy diskontovať k spoločnej časovej základni napr. k okamihu narodenia taj x ročnej osoby.
Cx = vx + 1 * Dx
Cx .. diskontný počet zomretých vo veku x. Hodnotu Dx môžeme analogicky považovať za celkovú sumu, ktorá v danom roku poisťovňa vyplatí, ak pozostalým z počtu Dx zomretých zaplatí jednu korunu. Počet zomretých Dx zodpovedá stavu až na konci roka, a preto odúročenie Dx k okamihu narodenia treba vykonať diskontný faktor vx + 1.

Kontrolné otázky:
1.) Vymenujte formy poistenia.
2.) Aké je jednoduché polehotné depozitné úrokovanie?
3.) Aké je zložené úrokovanie?
4.) Aký je vzťah medzi jednoduchým a zložitým úrokovaním?
5.) Aký je vzťah medzi matematickým a obchodným diskontom?
6.) Aké druhy úmrtnostných tabuliek poznáte?
7.) Definujte najpoužívanejšie komutačné čísla.

Životné poistenie
História životného poistenia úzko súvisí s námorným poistením, prvé životné poistenie bolo námorné a poisťovali prepravovaný tovar a osoby, ktoré ho sprevádzali.

Prvá životná poistka v roku 1589.
Životné poistenie zahŕňa tieto základné poistné odvetvia podľa smerníc EÚ:
- životné poistenie a.) poistenie na dožitie,
b.) poistenie pre prípad smrti.
c.) zmiešané poistenie,
d.) poistenie na život s pripoistením,
- poistenie dôchodku (renty),
- doplnkové životné poistenie a.) poistenie telesného poškodenia, vrátane profesívnej práce neschopnosti,
b.) poistenie úmrtia v dôsledku pracovného úrazu,
c.) poistenie invalidity nasledujúcej po úraze alebo po nemoci,
- poistenie sobáša (vena) a narodenia,
- poistenie uvedené v bodoch 2-3, ak súvisia s činnosťou investičných fondov,
- poistné operácie týkajúce sa tontin – každá poistná operácia spočívajúca vo vytvorení spolku združujúceho členov za účelom spoločnej kapitalizácie ich príspevkov a potom v ich rozdelení, buď medzi prežívajúcimi osobami alebo v rozdelení medzi osoby oprávnené po zomretých,
- poistné operácie týkajúce sa kapitalizácie,
- poistné operácie týkajúce sa správy kolektívnych dôchodkových fondov,
- kolektívna podpora,
- poistné operácie závislé od dĺžky ľudského života,
- dlhodobé nevypovedateľné nemocenské poistenie – využíva sa iba v Írsku a Spojenom kráľovstve.

Situácia v SR
rok 93 94 95 96 97 98 99 00
podiel predpísaného poistného 23,47 23,43 23,81 25,16 26,94 29,39 33,12 40,78
životnom poistení na celkovom
Vo vyspelých krajinách je životné poistenie podporované rôznymi daňovými úľavami.

Členenie životného poistenia podľa poistnej udalosti:
- poistenie pre prípad smrti a.) dočasné poistenie pre prípad smrti (najstarší typ živ. poistenia), poisťovňa vyplatí poistné plnenie len v prípade, že poistená osoba zomrie počas vopred určeného obdobia, spravidla to býva 5-10 rokov. Keď poistený prežije toto obdobie, tak poisťovňa nevracia žiadne peniaze, uzatvárajú ho napr. obchodníci, ľudia s vysokou hypotékou, tento spôsob umožňuje zabezpečiť rodinu a poistku možno vyinkasovať v prospech banky; konvertibilné – poistený má počas trvania poistenia možnosť uzavrieť novú zmluvu bez skúmania jeho zdravotného stavu, nová zmluva je potom uzavretá na zmiešané poistenie; obnoviteľné – obdoba konvertibilného; b.) trvalé poistenie pre prípad smrti – uzatvára sa až do konca života poisteného, vždy dôjde k poistnej udalosti,
- poistenie pre prípad dožitia – poistnou udalosťou je dožitie sa poisteného určitého veku, do tejto skupiny spadá aj poistenie vena, lebo poistnou udalosťou je buď svadba alebo dožitie sa 25 roka života, podľa toho, čo nastane skôr,
- zmiešané poistenie, ide o kombináciu poistenia pre prípad dožitia a dočasného poistenia pre prípad smrti, je to najkomplikovanejší druh životného poistenia, je aj najdrahší; poistnou udalosťou je smrť poisteného alebo dožitie sa určitého veku, väčšina poisťovní ho poskytuje s rôznymi pripoisteniami napr. úrazovým pripoistením.
Členenie životného poistenia podľa možnosti podielu na zisku:
- poistenie bez rizika – v tomto prípade dostane poistený alebo oprávnená osoba len poistnú sumu, ktorá bola dohodnutá v poistnej zmluve, nemá nárok na podiel na zisku z investícii poisťovne,
- poistenie so ziskom – poistený alebo oprávnená osoba dostane v prípade poistnej udalosti dohodnutú poistnú sumu, ale aj podiel na zisku z investícii poisťovne.
Členenie životného poistenia v závislosti od počtu poistených osôb:
- individuálne poistenie – v rámci jednej poistky je krytá väčšinou jedna osoba resp. celá rodina; od skupinového poistenia sa líši tým, že počet osôb takto poistených je natoľko malý, že riziko nie je dostatočne rozložené a poisťovňa musí oceňovať každú osobu zvlášť,
- skupinové poistenie – skupinovou zmluvou je krytá určitá skupina osôb napr.

zamestnanci; poisťovňa vychádza z toho, že počet osôb v skupine je natoľko veľký, že možné riziko je rozložené, poisťovňa nemusí oceňovať riziko každej osoby.
Členenie životného poistenia podľa formy výplat poistných plnení:
-- vo forme kapitálu – vtedy býva poistná suma vyplatená jednorázovo alebo niekoľkými splátkami (2-3),
- plnenie v dôchodkovom poistení – je výplata pravidelného dôchodku počas celého života alebo počas určitého obdobia

V rámci poistenia osôb rozlišujeme nasledujúce skupiny:
- rezervotvorné (kapitálové, sporivé) poistenie – časť prijatého poistného sa odkladá ako rezerva na udalosti, ktoré v budúcnosti jednoznačne nastanú napr. dlhodobé poistenie na úmrtia, zmiešané poistenie na úmrtie alebo dožitie. Tým, že poisťovňa poistenému garantuje výplatu určitej čiastky predstavuje kapitálové poistenie istú formu ukladania peňazí; poisťovňa vypláca poistenému určité podiely z výnosov , tieto výnosy sú však relatívne nízke, pretože poisťovňa musí veľmi bezpečne ukladať investície,
- rizikové poistenie – tvorí sa rezerva na náhodné udalosti, ktoré môžu vzniknúť; rizikové životné poistenie je typom životného poistenia, kedy poistený platí výlučne za to, že je poistený na určitú čiastku na smrť, ak sa však dožije konca doby poistenia, nedostane naspäť nič. Napr. dočasné poistenie pre prípad smrti,
- investičné poistenie – poisťovňa len okrajovo eviduje prijaté poistné na účte a strháva si napr. rizikové poistenie a ostatné náklady, ale v tomto prípade poisťovňa nie je zaviazaná k výplate pevne stanovenej čiastky, čo umožňuje poisťovni voľné prostriedky investovať s väčším rizikom. Poisťovňa môže ponúknuť investovanie do rôznych fondov s vyšším výnosom napr. ako dlhopis, zmiešané fondy.
Činitele pôsobiace na výšku poistného poistenia osôb:
- vstupný vek,
- doba trvania poistenia,
- doba a formy platenia poistného,
- výška záväzku poisťovne,
- počet poistených rizík,
- pravdepodobnosť úmrtia alebo dožitia,
- formy poistnej ochrany,
- úrokový počet,
- počet a výška ??? prirážok,
- čakacia lehota.
Základné princípy poistenia osôb:
- princíp fiktívneho súboru – vychádza sa z predpokladu, že počet osôb uzatvárajúcich zmluvu vo veku x = lx
- princíp ekvivalencie – pri uzatváraní súboru poistných zmlúv rovnakého typu musia byť v rámci tohto súboru všetky príjmy poisťovne v súlade s výdavkami poisťovne. Príjmy a výdavky sa diskontujú k spoločnej časovej základni.
Príklad: Poisťovňa zaplatí 30 000 SK každej osobe vo veku 35 rokov pri úrokovej miere 4%, ak bude po 20 rokoch nažive. Aké jednorázové poistné musí osoba pri uzatvorení poistnej zmluvy zaplatiť?

P * l35 * (1 + 0,04)20 = S * l55

Poistenie na dožitie – poisťovňa je povinná vyplatiť poistnú sumu, ak sa poistený dožije konca doby, na ktorú sa poistil.

Ak zomrie pred touto dobou, nedostane nič.
Uvažujeme, že S = 1 a namiesto P označíme nEx n...doba dožitia x...vek poisteného
nEx = Dx+n / Dx
Ak S sa nebude rovnať 1, tak to ešte vynásobíme S.

Príklad: Ak chce 30 ročná osoba uzavrieť poistenie na dožitie na dobu 20 rokov z výplatou poistnej sumy 100 tisíc.
Aké jednorázové netto poistné musí zaplatiť?
D30 = 30 064,5
D50 = 12 388,1 nEx = 12 388,1 / 30 064,5 * 100 000 = 41 205.

Poistenie na dožitie s niekoľkými výplatami:
Tx = (Dx+n1 * S1 + Dx+n2 * S2 +.. + Dx+nk * Sk) / Dx

Príklad: Osoba vo veku 30 rokov uzavrie poistenie na dožitie s výplatou poistnej sumy 5000 Sk po 5 rokoch, 5000 Sk po 10 rokoch, 10000 Sk po 15 rokoch a 20000 Sk po 25 rokoch. Aká je hodnota jednorázového netto poistenia pri úrokovej miere 4%?

Tx = (D35 * 5000 + D40 * 5000 + D45 * 10 000 + D55 * 20 000) / D30 = 18917.

Doživotné poistenie na úmrtie
Tx = Mx / Dx * S ... jednorázové netto poistné pre prípad úmrtia

Dočasné poistenie pre prípad smrti
Osoba vo veku x rokov, ktorá uzavrie dočasné poistenie s podmienkou, že ak zomrie nasledujúcich n rokov, tak vyplatí poistnú sumu pozostalým. Tento typ poistenia sa dojednáva na vopred stanovenú dobu n rokov.

Ak sa poistený dožije konca doby poistenia, tak poistenie bez náhrady zaniká.
Tx = (Mx - Mx + n / Dx) * S

Dočasné poistenie pre prípad smrti odložené o k rokov
Tx = (Mx + k - Mx + n + k / Dx) * S
Osoba vo veku x uzavrie dočasné poistenie s podmienkou, že ak zomrie v čase x + k až x + k + n, tak poisťovňa vyplatí pozostalým poistnú sumu.

Neživotné poistenie
Odvetvia neživotného poistenia podľa smerníc EÚ:
1.) úrazové poistenie – v SR je to poistenie proti úrazu pre prípad smrti, pre prípad trvalých následkov, pre prípad lúpežného prepadnutia, poistenie invalidity následkom pracovného úrazu, poistenie nákladov spojených s úrazom,
2.) nemocenské poistenie – v SR je to poistenie choroby,
3.) poistenie trupu pozemných dopravných prostriedkov – v SR je to poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových: havarijné poistenie pre prípad poškodenia a zničenia živelnými pohromami, havarijné poistenie pre prípad poškodenia a zničenia nie živelnými pohromami, pre prípad krádeže, poistenie asistenčných služieb, asistenčné poistenie, obchodné a remeselné poistenie motorového vozidla,
4.) poistenie trupu železničných dopravných prostriedkov – v SR je to poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch,
5.) poistenie trupu leteckých dopravných prostriedkov – v SR je to poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch: havarijné poistenie lietadiel pre prípad poškodenia a zničenia vplyvom živelných pohrôm, mimo živelných pohrôm, pre prípad krádeže,
6.) poistenie trupu námorných, jazerných a riečnych dopravných prostriedkov – v SR je to poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch,
7.) poistenie prepravovaného tovaru – v SR je to poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok: poistenie prepravovaného tovaru pre prípad 1.) poškodenia alebo zničenia pri vnútroštátnej preprave 2.) pri zahraničnej preprave 3.) poistenie batožiny 4.) poistenie medzinárodnej prepravy zásielok 5.) poistenie prepravy zásielok,
8.) poistenie požiaru a prírodných živlov – v SR poistenie škôd na inom majetku ako v bodoch 3-7 spôsobených požiarom, výbuchom, víchricou, prírodnými živlami inými ako víchrica, zosuv pôdy, jadrovou energiou. Delí sa na poistenie nehnuteľností, domácností a ostatných hnuteľných vecí,
9.) poistenie inej škody na majetku – v SR poistenie úmyselného poškodenia veci, poistenie technických rizík, poistenie krádeže, poistenie zvierat, poistenie poľnohospodárskych plodín...
10.) poistenie občiansko právnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou pozemných dopravných prostriedkov,
11.) poistenie občiansko právnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou námorných, riečnych a jazerných dopravných prostriedkov,
12.) poistenie občiansko právnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckých dopravných prostriedkov,
13.) poistenie všeobecnej občiansko právnej zodpovednosti za škodu,
14.) poistenie úveru – v SR poistenie pre krátkodobé exportné úvery, poistenie pre strednodobé a dlhodobé exportné úvery,
15.) poistenie kaucie,
16.) poistenie finančných strát,
17.) poistenie právnej ochrany,
18.) asistenčné poistenie – v SR poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovanie, pobytu mimo miesta trvalého pobytu.

Systém ručenia poisťovne – pri ručení majetku vyjadruje rozsah záväzku, ktorý na seba poisťovňa preberá. Čím sú vyššie záväzky, tým je vyššie poistné. Spôsoby ručenia poisťovne:
- ručenie na plnú hodnotu,
- podielové ručenie.

Poistenie na plnú hodnotu je forma poistenia, keď poistné plnenie udáva horný limit odškodnenia, pričom môže byť:
- poistenie s poistnou sumou,
- poistenie bez poistnej sumy.

Poistenie na plnú hodnotu s poistnou sumou: poistná suma vyjadruje výšku odškodnenia (poistného plnenia). Musí byť presne dohodnutá, stanovená v poistnej zmluve. Poistná suma vyjadruje do akej výšky poisťovňa poskytuje poistné plnenie:
1.) poistná suma = poistná hodnota – potom sa poistné plnenie vypláca maximálne do výšky poistnej hodnoty,
2.) poistná suma < poistná hodnota – ide o podpoistenie, poistné plnenie sa úmerne k tomu zníži. Platí: poistné plnenie = (poistná suma / poistná hodnota) * škoda,
3.) poistná suma > poistná hodnota ide o nadpostenie, poistné plnenie sa vyplatí do výšky poistnej hodnoty – nemá zmysel, lebo sa nezvyšuje poistné plnenie, ale iba poistné.

Poistenie na plnú hodnotu bez poistnej sumy – poisťovňa hradí náklady na obstaranie poškodenej, či zničenej veci, odrátava as opotrebenie a použiteľné zvyšky. Toto poistenie je rýdzo škodové poistenie. Platí, že poistné plnenie sa rovná poistnej škode.

Podielové ručenie poisťovne – znamená, že poisťovňa ručí elen za určitú časť záväzkov.

Základné formy sú:
1.) poistenie na prvé riziko – pri tejto forme je dohodnutý tzv. limit prvého rizika. Ak je škoda vyššia ako limit prvého rizika, tak poistné plnenie sa vyplatí vo výške limitu prvého rizika. Pri škode, ktorá neprevyšuje limit, tak sa poistné plnenie vyplatí v plnej výške,
1.) poistenie so spoluúčasťou – vyjadrená:
- absolútne – integrálna franšíza (podmienená) a excendentná (nepodmienená, odpočitateľná),
- proporcionálne – spoluúčasť je vyjadrená precentom na škode,
- kombinovaná – podiel poisteného na škode je stanovený v percentách, ale zároveň je stanovená horná a dolná hranica jeho spoluúčasti.

Príklad: Na majetku vznikne škoda 1.) 500 Sk
2.) 1500 Sk
Aké bude poistné plnenie pri a.) podmienenej franšíze 1000 Sk,
b.) nepodmienenej franšíze 1000 Sk,
c.) pri proporcionálnej spoluúčasti 10%. d.) pri proporcionálnej spoluúčasti 10% minimálne 100 Sk.
1a – nič 1b – 0 1c – 450 1d - 400
2a – 1500 2b - 500 2c - 1350 2d - 1350

Poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie medzinárodných rizík

Z poistenia zodpovednosti za škodu má poškodený právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodeným preukázané nároky na náhradu škody vzniknutú inému, v súvislosti s činnosťou alebo vo vzťahu k poisteniu na zdraví a v prípade usmrtenia, poškodením zničením alebo stratou vecí či vznikom inej majektovej ujmy. V bežnej praxi sa mu tiež hovorí „poistenie tretej osoby“. V zodpovednostnom poistení sa predpokladá skutok:
- ktorý zapríčinil škodu tretej osobe,
- za ktorý piostená osoba nesie objektívnu zodpovednosť,
- na základe ktorého vznesie poškodený nárok voči poistenej osobe.

Formy poistenia zodpovednosti za škodu
1.) zákonné poistenie – poistný vzťah sa vytvára automaticky, čiže neuzatvára sa zmluva.

Patrí sem zákonné poistenie organizácie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania,
2.) zmluvné poistenie – poistný vzťah vzniká zo zákona, ale uzatvára sa poistná zmluva (povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla),
3.) ostatné zmluvné poistenia – ktoré vznikajú na základe dobrovoľného zmluvného vzťahu.

Úlohy, ktoré plní:
1.) ochraňuje osoby zodpovedné za škody spôsobené inému pred mimoriadnym a dlhodobým zaťažením, kroté by ich mohlo zasiahnuť pri náhrade škôd veľkého rozsahu,
2.) zabezpečuje uspokojenie nárokov poškodených aj vtedy, ak zodpovedná osoba nemá dostatočné prostriedky na úhradu ujmy za ktorú zodpovedá poistený.

Poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu
Zamestnávateľ zamestnávajúci aspoň jedného zamestnanca sa musí pre prípad svojej zodpovednosti za škodu pri pri pracovnom úraze alebo pri chorobe z povolania poistitť. Poistenie zodpovednosti zamestnávatela za škodu vykonáva Sociálna poisťovňa podľa osobitného predpisu §210 Zákonníka práce.
Zamestnávateľ má právo, aby pri vzniku poistnej udalosti Sociálna poisťovňa zaň hradila preukázané nároky na náhradu škody na zdraví spôsobenej pracovným úrazom a chorobe z povolania, ku ktorým došlo počas trvania piostenia zodpovednosti za škodu, ktorá bola prvý raz preukázaná počas poistenia zodpovednosti za škodu.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobená prevádzkou motorového vozidla upravuje zákon číslo 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovesnoti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Povinnosť uzavrieť toto poistenie má:
1.) pri tuzemskom vozidle len ten, kto je ako držiteľ zapísaný v doklade vozidla, ak sú sporné prípady, tak potom ten, ktoje vlasníkom alebo prevádzkovateľom. Ak je uzatvorená nájomná zmluva, povinnosť má uzavrieť nájomca,
2.) v prípade cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť zmluvu vodič motorového vozidla.
V prípade tuzemského vozidla treba uzavrieť povinné zmluvné poistenie najnesôr v deň prvého použitia. V prípade cudzozemského vozidla treba uzavrieť poistenie pri vstupe tohot vozidla na územie SR.
Ak nebola uzavretá poistná zmluva je sankcia vo výške 15 000 Sk.

Limity poistného plnenia
Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia pri jednej škodovej udalosti. Musia byť uvedené v poistnej zmluve. Limit z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej:
1

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?