Poistný trh v Európe

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 4497×

Příbuzná témataPoistný trh v Európe

Európsky poistný trh


Posťovníctvo má v každej trhovej ekonomike významné postavenie so špecifickými úlohami a významom. Poisťovníctvo je totiž zvláštnym nevýrobným odvetvím, resp. odvetvím služieb danej ekonomiky, ktoré zabespečuje elimináciu rizík, ovlyvňujúcich činnosť ľudí. Predstavuje systém a pravidlá, pre subjekty, ktoré v tomto odvetví vykonávaju svoju činnosť. Súčasťou poisťovníctva sú poisťovacie inštitúcie, dozor v poisťovníctve, asociácia poisťovní a iné subjekty.

V Európe pôsobí v súčasnosti viac ako 5400 autorizovaných poisťovní. Pritom tri štaty ( Veľká Británia, Nemecko a Francúzko ) s najsilnejším systémom majú najviac poisťovateľov.

Počet poisťovateľov však nemusí nutne vyjadrovať silu a úroveň národného poistného trhu. Napr. vo Švédsku je osemkrat viac poisťovní ako v Rakúsku, ale objem predpísaného poistného je takmer rovnaký. S tým súvisí aj miera koncentrácie poisťovníctva v jednotlivých krajinách. Pre drvyvú väčšinu krajín je charakteristické, že päť až desať najsilnejších posťovní kontroluje rozhodujúcu väčšinu trhu.

Najvačším poisťovateľom na európskom kontinente – merané predpísaným poistným – je nemecká poisťovňa Alianz. Ďalšími subjektami, ktoré patria do Európskej špičky v poisťovaní, sú poisťovne AXA – UAP (FR), Generali (IT), Zurich (CH), Winterthur (CH), Prudential (GB), AGF (FR), a Int. Nederlanden Group (NL), Commercial Union (GB). V celosvetovom merítku sa v posledných rokoch posilňuje postavenie životného poistenia. Ani v Európe tomu nie je inak. Viacmenej medzi jednotlivými krajinami môžeme najsť výrazné rozdiely v ich vzájomných pomeroch. Dá sa povedať, že vyšší podiel životného poistenie na národnom trhu je určitým indikátorom jeho vyspelosti.


Poistný trh v Európe


Poisťovníctvo je významnou časťou ekonomického potenciálu všetkých vyspelých krajín. V niektorých krajinách západnej eúrópy ovlada dokonca väčší kapitál ako bankový sektor napr. vo Veľkej Británii, Švajčiarsku či Švedsku.

Prosperita a rast poisťovacieho sektoraveľmi úzko súvisí s celkovým hospodásrskym vývojom jednotlivých štátov a kontinentov.

Potenciál, ktorý je ukrytý na európskom poistnom trhu , je možné dokumentovať niektorými ukazovateľmi, napríklad podielom prepísaného poistného na tvorbe hrubého domáceho produktu alebo predpísaným poistným na jedného obyvateľa a pod.

Vo vybraných európskych krajinách je vývoj ukazovateľov postenosti rovnomernejší, príslušné hodnoty sa podľa údajov za rok 2000 u prvých desať štátov pohybovali medzi 5 – 12% s výnimkou Luxemburgska (34,8%), Švajčiarska (12,7%) a Veľkej Británie (12,1%). Priemerná výška daného ukazovateľa bola v danom roku v krajinách EU 7,4% a v krajinách CEA 7,3%. Následne sa výška daného ukazovateľa zvýšila ako priemer EU na 7,9%.

Pre poisťovníctvo krajín bývalého tzv. východného bloku znamenala prvá polovica dvadsiateho storočia výrazné oživenie postného trhu. V porovnaním s rokom 1992 činil nárast predpísaného poistného v týchto krajinách približne 35%. Obzvlášť Poľsko, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republikaprekonávali veľmi rýchle následky dlhoročnej absencie trhového prostredia. Napriek tomu činil podiel tohto regiónu na svetovom trhu menej ako 1%. Aj v rámci Europy zaujímali tieto krajiny strednej a východnej Európy posledné miesta.

Niektoré krajiny strednej a východnej Európy dosahujú v celkovej poistenosti relatívne solidné výsledky, ale pri porovnaní s priemerom krajín Európskej únie stále výrazne zaostávajú.


Jednotný poistný trh EU


Keď porovnáme jednotlivé kontinenty, štáty týchto kontinentov a poisťovateľov týchto štátov navzájom, neznamená to, že národné poistné trhy jednotlivých poisťovateľov sú spútané hranicou jednotlivých štátov. Naopak úsilím každého poisťovateľa je rozšíriť ponuku a predaj svojích poistných produktov do zahraničia, a to nie len z dôvodov obchodných, ale tiež poistne technických (väčší rozptyl rizík). Často sám charakter poistenia predurčuje túto kosmopolitosť, najnázornejším príkladom môže byť Lloyd´s a postnie námornej dopravy.

Posledné tri dekády minulého tisícročia posunuli nadnárodné aktivity európskych poisťovateľov na kvalitatívne na novú základňu vytváraním jednotného poistného trhu.


V poisťovníctve Európy je tento jednotný poistný trh právnou realitou pre členské štáty Európskeho spoločenstva od 1.oktobra 1994. Vytvorenie jednotného poisťovacieho trhu nebolo zlomovou záležitosťou, ale procesom postupného prijímania jednotlivých direktív EU, ktorý sa odohrával v časovom horizonte viac ako 20 rokov. Na jeho konci tohoto procesu je jednotný právny priestortzv. jediné licencie (singl licence), vymedzený nasledujúcimi piatimi princípmi:


¨ Prvý princíp (základný) – je v podstate režim jedinej licencie.

Systém jediného povolenia (single authorization), v žargonu európsky passport, umožňuje akejkoľvek poisťovni založenej a registrovanej v jednom zo štátov EU predávať svoje produkty prostredníctvom pobočiek, či zastúpení otvorených v iných štátoch, alebo ich predávať priamo zo svojho sídla cez hranice na celom európskom teritóriu na základe svojho domáceho povolenia (licencie).


¨ Druhý princíp (priamy dôsledok prvého) – zrušenie systému dvojitého povoľovania ( povolenie v domácej i cudzej krajine). Táto dvojitá procedúra bola nahradená oznamovacou procedúrou, ktorá je omnoho jednoduchšia ako procedúra kontroly v domácej krajine.


¨ Tretí princíp – vzájomné uznanie povolení vydaných v rôzných dozorných orgánoch krajín EU, a tiež i uznanie nimy uplatňovaných sýstémov dozoru.


¨ Štvrtý princíp – takmer úplné zrušenie skoršej kontroly poistných podmienok a sadzieb a ich nahrádzanie dozorom nad solventnosťou poisťovne ich akcionármi a manažmentom.

¨ Piaty princíp – liberalizácia pravidiel pre investovanie časti technických rezerv s cieľom splniť ďalší základný princíp Rímskej zmluvy, tj. voľný pohyb kapitálu.

S 18 národnými ekonomikami (15 v krajinách EU plus Nórsko, Island a Švajčiarsko), kde spravované aktíva dosahujú čiastku viac ako 2000 miliard EUR a prijaté poistné viac ako 600 miliard EUR, je tento európsky poisťovací trh jedinečným príkladom integrovaného poisťovacieho priestoru. Viac ako 5400 poisťovní môže teraz predávať svoje produkty na všetkých európskych trhoch na základe povolenia (licencie) svojej domácej krajiny. Zhruba 380 miliónov európskych zákazníkov si teoreticky môže zvoliť ktorýkoľvek z produktov ponúkaných poisťovňami rôznych štátov. Ani v USA nenájdeme teraz obdobný systém fungovania poistného trhu. Komerčné poisťovne tam pôsobiace musia žiadať v každom zo štátov Únie, kde chcú svoje poistní produkty predávať, o povoleniek činnosti.


Európsky poisťovací výbor CEA


Snaha o presadenie záujmu komerčných poisťovní v každej ekonomike vedie ku vzájomnej koordinácii aktivít. Poisťovatelia jednotlivých krajín obhajujú spoločné záujmy prostredníctvom svojích únií, združení a národných asociácií na národnej úrovni. Na nadnárodnej úrovni je v celoeurópskom merítku poisťovníctvo reprezentované špeciálnou inštitúciou – Európskym poisťovacím výborom – Comité Européen des Assurances (CEA). Jedná sa o dobrovoľné medzinárodné združenie asociácií poisťovní európskych krajín s trhovými ekonomikami. Tento výbor bol založený už v roku 1953 a v roku 2000 združoval už 29 asociácií – štátov Európy ( z toho 24 riadnych členov a 5 pridružených).

Medzi jeho základné ciele patrí:

¨ zastupovať a podporovať európskych poisťovateľov pri ochrane a presadzovaní ich záujmov na úrovní medzinárodných organizácií, kvalifikovane posilňovať propagáciu poistenia a zaistenia na verejnosti a v súkromných európskych, ale i medzinárodných organizáciách.

¨ zaisťovať výmenu informácií a skúseností z medzinárodného trhu s ohľadom na potreby a záujmy európskych poisťovateľov

¨ presazovať záujmy a stanoviská európskych poisťovateľov v ekonomických a sociálnych otázkach a diskusách.


Okrem iného CEA zohrala na prelome 80. a 90. rokoch minulého storočia veľmi významnú úlohu v obhajovaní zájmov komerčného poistenia pri utváraní legislatívneho rámca jednotného trhu v rámci EU.

V súčastnej dobe sa aktivity CEA sústreďujú predovšetkým do oblasti šírenia takých informácií, ktoré poisťovateľom umožnia včas a adekvátne reagovať na zmeny a podmienky vstupu na jednotný trh EU. Túto úlohu a činnosť vykonáva CEA i vo vzťahu k štátom tzv. východného bloku.

Najvyšším riadiacim orgánom CEA je prezídium. V oblasti presadzovania záujmov európskych poisťovateľov v orgánoch EU pôsobí Rada pre Európske spoločenstvo. Organizáciu a koordináciu CEA zabespečuje sekretariát v čele s generálnym tajomníkom. Ťažisko riešení jednotlivých problémov a prípravy odborných stanovísk k rôznym materiálom spočíva v práci zástupcov členských krajín, resp. jednotlivých komerných poisťovní v pracovných komisiách týchto výborov. (Bližšie viď. tabuľka)Prehľad výborov CEA a ich pracovných komisií

Výbor Pracovná komisia
Vzťahy s orgánmi Európskej únie - komisia pre jednotný trh
Neživotné poistenie - komisia poistenia motorových vozidiel- komisia poistenia požiarných rizík a krádeže- komisia poistenia zodpovednosti- komisia poistenia právných výdajov- komisia pre atómové riziká- komisia pre poľnohospodárske riziká- komisia pre počítačové riziká
Poistenie osôb - komisia pre životné poistenie- komisia pre zdravotné poistenie- komisia pre úrazové poistenie
Všeobecné vzťahy - komisia ekonomická a finančná- komisia pre spoločenské vzťahy- komisia pre medzinárodné vzťahy- komisia pre vzťahy a verejnosť.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?