Pohybové hry - na rozvoj rýchlosti

Kategorie: Umenie (celkem: 313 referátů a seminárek)Pohybové hry - na rozvoj rýchlosti

1. Červení a bieli

Dve družstvá stoja oproti sebe vo vzdialenosti 1 m od stredovej čiary. Prvé družstvo predstavuje červených a druhé bielych. Rozhodca stojí pri stredovej čiare a hodí medzi družstvá doštičku, ktorá je označená na jednej strane bielou a na druhej červenou. Družstvo, ktorého je farba po dopade doštičky navrchu, prenasleduje druhé družstvo, ktoré sa otočí a beží za vyznačenú hranicu. Ten, koho chytia pred hranicou je z hry vyradený. Víťazí družstvo, ktoré má po stanovenom čase menej vyradených hráčov

2. Jeden na druhého

Hráčov rozdelíme do dvojíc. Na znamenie jeden z dvojice naháňa druhého, ktorý sa snaží uniknúť chyteniu. Keď ho chytí do 20 sekúnd získava bod. Po oddychu si vymenia úlohy. Veľkosť plochy, na ktorej sa hráči môžu pohybovať, volíme podľa počtu hráčov. Vhodné je hráčov rozdeliť do skupín, ktoré sa postupne zapájajú do hry (striedanie zaťaženia a oddychu). 3. Čierny Peter

Hráči prebiehajú z jedného konca hracej plochy na druhý. Oproti nim postupuje jeden hráč - Čierny Peter, ktorého úlohou je dotknúť sa rukou niektorého prebiehajúceho hráča. Ten, koho sa Čierny Peter dotkol, stáva sa jeho pomocníkom. Čierny Peter s pomocníkmi sa môže pohybovať len dopredu alebo do strán. Keď zostane v hre posledný hráč, začína sa ďalšie kolo. Čiernym Petrom sa stane hráč, ktorý bol v minulej hre chytený ako prvý. 4. Bežecký súboj

Hráči vytvoria kruh, stoja čelom dovnútra, rozostupy na upaženie. Jeden hráč obchádza kruh a keď si nájde vhodného súpera, buchne ho na chrbát. To znamená pre obidvoch štart. Vyzývateľ beží okolo kruhu proti smeru hodinových ručičiek a vyzvaný opačne. Ten, kto bude prvý späť a obsadí uvoľnené miesto, víťazí. Porazený začne obchádzať kruh a vyberá si vhodného súpera. Hráči môžu obiehať kruh slalomovým spôsobom. 5. Vylučovací beh

Hráči sa postavia na čiaru tak, aby mali rovnomerné rozostupy. Oproti nim vo vzdialenosti 20 metrov postavíme lopty, ktorých počet je o jednu menší ako počet hráčov. Na signál všetci vybehnú a snažia sa chytiť jednu loptu. Komu sa to nepodarí, je z hry vyradený. Jednu loptu odoberieme a hráči sa znovu pripravia na štart. Vo finále sa stretnú poslední dvaja hráči o jedinú loptu (obr. 2). 6. Na čísla s loptou

Hráčov rozdelíme do štyroch družstiev a každé pridelí svojim členom poradové čísla. Hráči sedia na vyznačených métach. Učiteľ, ktorý stojí v strede ihriska, vyhodí loptu a zakričí niektoré z čísiel, ktoré majú hráči pridelené.

Hráči s číslami, ktoré zazneli sa postavia, bežia do stredu ihriska a snažia sa chytiť loptu. Hráč, ktorému sa to podarí, získava pre svoje družstvo bod. Víťazí družstvo, ktoré má po určenom čase viac bodov. Hráči môžu štartovať z rozličných polôh.

7. Obkľučovaná

Hrá sa na ihrisku s rozmermi 25 x 50 metrov, ktoré je rozdelené hraničnou čiarou. Na oboch koncových čiarach je vyznačené polkruhom väzenie. Hráči sa rozdelia do dvoch družstiev s rovnakým počtom hráčov. Prvé družstvo sa rozostaví na jednej polovici ihriska, druhé na druhej. Úlohou družstiev je zajať čo najviac hráčov súpera. Hráči môžu byť zajatí dvomi spôsobmi: 1. dostanú babu na súperovej polovici ihriska, 2. súper obehne hráča na jeho vlastnom území a vráti sa späť za hraničnú čiaru (tento spôsob je znázornený na obr. 4). Hráči, ktorí boli zajatí, sa postavia do väzenia na konci súperovho územia a zostávajú v ňom do konca hry, alebo dovtedy, kým ich neoslobodí spoluhráč tým, že sa ich dotkne rukou. Oslobodený väzeň sa však musí najprv bezpečne vrátiť na vlastnú polovicu (pri úteku môže byť opäť zajatý). Víťazí d ružstvo, ktorému sa podarí uväzniť všetkých hráčov súpera, alebo ktoré má po určenom časovom limite menej zajatcov. 8. Naháňačka za tenisovou loptičkou

Na vyznačenom ihrisku jeden hráč naháňa ostatných. Naháňaní hráči si prihrávajú tenisovú loptičku; ten, ktorý ju má v ruke, nemôže dostať babu. 9. Naháňačka s volejbalovou loptou

Na vymedzenom ihrisku jeden hráč s volejbalovou loptou naháňa ostatných. Baba sa odovzdáva tak, že ten, ktorý naháňa, musí niektorého hráča trafiť loptou do nohy. 10. Vyvolávaná čísel

Rovnako početné družstvá stoja v zástupoch vedľa seba. Každý hráč má pridelené číslo, postupne od prvého až po posledného člena družstva. Po signále - zakričaní niektorého čísla vybiehajú z každého družstva hráči, ktorí majú uvedené číslo a obiehajú svoje družstvo. Víťazí to družstvo, ktorého hráč sa prvý zaradí na svoje miesto.

11. Naháňačka za loptou

Hráči sa rozostavia čelom do kruhu, tak aby rozostupy medzi nimi boli maximálne pol metra. Jeden má loptu (plnú loptu). Mimo kruhu stojí jeden hráč, ktorého úlohou je chytiť loptu (dotknúť sa lopty), ale nesmie pritom stúpiť do kruhu. Hráči v kruhu si podávajú loptu z ruky do ruky ľubovoľným smerom, nesmú však pritom vynechať žiadneho hráča. Keď sa hráčovi, ktorý naháňa podarí chytiť loptu, vystrieda ho ten, u ktorého ju dostiho.

12. Vynes krúžok

Hráči družstva súťažia medzi sebou.

Prvý hráč sa postaví do kruhu (môžeme využiť kruhy pre rozskok v basketbale) s tenisovou loptičkou a gumenným krúžkom na posilňovanie prstov. Vyhodí loptičku do výšky nad seba, vybehne z kruhu, položí krúžok na zem, beží späť do kruhu a chytí loptičku predtým, ako dopadne na zem. Víťazí hráč, ktorému sa podarí odniesť krúžok čo najďalej od kruhu. Pri chytaní loptičky musí hráč stáť oboma nohami v kruhu. 13. Člnková štafeta

Súťažia družstvá, ktorých hráči s a rozdelia na dve polovice a postavia sa do zástupov oproti sebe za hranice ihriska. Na signál vybiehajú prví hráči družstiev oproti sebe, keď dobehnú na jednu úroveň, dotknú sa rukami a bežia späť. Keď dobehnú za hranicu ihriska, vybiehajú druhí v poradí. Víťazí družstvo, ktorého hráči sa skôr vystriedajú a zaujmú základné postavenia.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?