Podnikový manažment

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 7892×

Příbuzná témataPodnikový manažment

Manažment je riadenie činnosti podniku v záujme dosiahnutia stanovených cieľov. Je postupným a nepretržitým procesom.
Manažérske funkcie: => plánovanie
=> organizovanie
=> vedenie
=> kontrola
PLÁNOVANIE - stanovenie cieľov: ciele sú budúce stavy, ktoré sa majú dosiahnuť k určitému časovo vymedzenému okamihu. Majú byť:
* vecne vymedzené
* merateľné
* časovo ohraničené : => dlhodobé
=> strednodobé
=> krátkodobé
- prostriedky na stanovenie cieľov: - pracovné
- materiálové
- kapacitné
- finančné
ORGANIZOVANIE - vytvára: a) organizáciu
b) hierarchické vzťahy
c) stabilitu
d) synergické efekty
VEDENIE - najdôležitejšia manažérska funkcia. Je to bezprostredné pôsobenie manažéra na podriadených. KONTROLA - je zameraná na hodnotenie javov alebo procesov, ktoré v riadenom objekte už prebehli, prebiehajú, alebo očakávame, že nastanú. Fázy kontroly: => zisťovanie skutočného stavu
=> porovnávanie skutočného stavu s plánom
=> vyvodzovanie záverov
Kontroly poznáme: * predbežná
* priebežná
* výsledná
Podnikové ciele sú výsledkom cieľavedomého rozhodovacieho procesu. Podnikové ciele je dôležité vymedziť z hľadiska: * postavenia cieľov v sústave podnikových cieľov
* dimenzie cieľov
* postavenie cieľov .... - podnik si stanovuje svoj vrcholový cieľ a od tohto cieľa sa odvíjajú ciele,ktoré su podriadené tomuto cielu. Ako vrcholový cieľ sa najčastejšie stanovuje:
=> prežitie podniku
=> rentabilita kapitálu
=> rast podielu na trhu
* dimenzie......

- hospodárske ciele: # výkonové (vecný cieľ)
# ekonomické (formálny cieľ)
# finančné (vecný cieľ)
- sociálne ciele
Stratégia - stanovenie základných a dlhodobých cieľov
Strategické ciele - hlavné a najvyššie ciele podniku
Typy podnikových stratégií: - STRATÉGIA RASTU
- STRATÉGIA STABILITY
- STRATÉGIA ÚTLMU
Výsledkom plánovacieho procesu je sústava plánov podniku.
* podľa hierarchických úrovní riadenia (plán podniku, divízie, prevádzky....)
* podľa časového horizontu (dlhodobý, strednodobý, krátkodobý...)
* podľa funkčného zamerania (plán marketingu, výroby, finančný plán....)

Podnikateľský zámer => obsahuje rozvojové podnikateľské aktivity, ktoré majú zabezpečiť úspešný rozvoj a dlhodobú prosperitu.
Podnikateľský plán => je nástrojom riadenia pri zabezpečovaní jeho zámerov a cieľov jeho rozvoja. Skladá sa z:
* prehľad - súhrnná charakteristika
* charakteristika podniku
* ciele podniku
* trhy a konkurencia
* marketing
* výroba
* organizácia a manažment
* finančné hospodárenie
* dodatky a prílohy
Rozhodovanie je činnosť, ktorá odhaľuje a analyzuje problém ako predmet riešenia. Druhy rozhodovacích procesov: - v podmienkach istoty
- v podmienkach rizika
- v podmienkach neurčitosti
Organizovanie - je proces usporadúvania
Organizácia - označenie objektu
- vnútorné usporiadanie
Organizačná štruktúra - sú to štruktúry prvkov organizácie s dôrazom na vzťahy medzi nimi.
Funkcia organizačnej štruktúry - vymedzenie základných prvkov organizačného celku a definovať vzťahy medzi nimi.
Typy organizačných štruktúr podniku:
=> jednoduchá štruktúra malého podniku....... vlastník alebo manažér
zamestnanci
=> funkčná štruktúra podniku......financie
marketing
výskum a vývoj
výroba
ľudské zdroje
informačný systém
=> divizionálna štruktúra.....vlastníci
vrcholový manažment
divízia I
divízia II
divízia III
=> maticová štruktúra................predstavenstvo
vrcholový a funkčný manažment
manažéri pre rôzne oblasti
=> holdingová štruktúra....vrcholové vedenie holdingu
podnik A
podnik B
podnik C

Riadiaci aparát: a) RIADITEĽ
b) SEKRETARIÁT
c) ŠTÁBNE ODBORNÉ ÚTVARY
d) LÍNIOVÉ ÚTVARY
Manžér - pracovník podniku ktorý riadi prácu a preberá zodpovednosť za výsledky práce iných a vykonáva riadiace činnosti.
Manažéri môžu byť:
=> vrcholoví
=> strednej úrovne
=> prvej línie
Manažéri podľa chrakteru vykonávanej činnosti: * univerzalisti
* špecialisti
Vlastnosti manažéra:
- cieľavedomosť
- disciplinovanosť
- emocionálna vyrovnanosť
- fantázia
- iniciatívnosť
- optimizmus
- rovnovážnosť
- rozhodnosť
- samostatnosť
- zodpovednosť
- zásadovosť
- vytrvalosť

Štýle vedenia: => autoritatívny
=> participatívny
=> demokratický
=> liberálny.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?