Podnikové výrobné faktory a majetok podniku

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Podnikové výrobné faktory a majetok podniku

Podnikové výrobne faktory

V makroekonómii základným výrobným faktorom rozumieme prácu, prírodne zdroje a kapitalove statky (kapitál).
Práca-cieľavedomá ľudská činnosť zameraná na tvorbu výrobných faktorov a poskytovanie služieb.
Z prírody čerpáme pre výrobný proces potrebné suroviny a energiu, príroda nám poskytuje pre naše výrobné účely fyzický priestor.
Kapitálové statky-výrobky potrebné na výrobu iných výrobkov.
Sú súčasťou kapitálu, ktorý najviac vystupuje aj v podobe peňazí a cenných papierov. Tá časť kapitálu, ktorá vystupuje v podobe kapitálových statkov sa nazýva kapitál.
Podnikové výrobné faktory
Predstavujú vstupy do výrobného procesu, ktoré sú navzájom prepojené a ich kombináciami sa podnik môže približovať k optimálnej kombiácii z hľadiska cieľa podniku.
-delíme na:1. elementárne (základné prvotné prvky výroby (práca))
2. dispozitívne (väzby medzi elementárnymi výrobnými faktormi (kontrola))
3.

dodatočné (väzby na vonkajšie okolie podniku (dane))
1.Elementárne
-majú rozhodujúcu úlohu.
a) potenciálne-spotrebuvávajú sa postupne a tiež postupne prenášajú svoju hodnotu do nových výrobkov a služieb.
l.)aktívne-stroje
ll.)pasívne-budovy
b)spotrebuvávané-jednorázovo sa spotrebujú
l.)priame-tvoria podstatu výrobku (polotovar)
ll.)nepriame-výrobok len dotvárajú (chladiaca látka)
2.Dispozitívne
-rozhodujúcou činnosťou pre vytváranie optimálnych kombinácii ostatných výrobných faktorov je riadiaca činnosť človeka.
Zložky riadenia-plánovanie, organizácia, rozhodovanie, kontrola a informačný manažment
Plánovanie-určuje ciele podniku a cesty, prostriedky, ako ich dosiahnuť
-proces získavania potrebných informácií pre riešenie budúcich problémov
-komplexný, viacstupňový informačný, tvorivý proces bez začiatku a konca
-racionálny proces, ktorý je opakom intuitívnych metód
-proces, ktorý rieši otázky technické, ekonomické i organizačné
Organizácia-zoskupuje, usporiadúva do výkonuschopnej jednoty elementárne výrobné faktory podniku, mobilizuje všetky tvorivé sily podniku, potrebné na naplnenie cieľov podniku
Rozhodovanie-hodnotí určité alternatívy riešenia
-výsledkom je prijatie konkrétneho cieľa činnosti a spôsobu jeho dosiahnutia
-vedomá a cieľavedomá činnosť, ktorá analyzuje problém, určuje varianty riešenia a podľa určitého kritéria určuje najvýhodnejší spôsob riešenia problému vzhľadom na vytýčený cieľ
Kontrola-jej zmysel a úloha spočíva v porovnaní skutočného vývoja podnikových procesov a veličín s ich želateľným vývojom. Hľadajú sa príčiny negatívnych odchýlok a vyvodzujú sa z nich závery s cieľom odstrániť ich, prípadne väčšou mierou využiť poznatky o kladných odchýlkach skutočného vývoja od plánovaného.
Informačné systémy podniku-tok informácií, ktorý sa prelína celým podnikom
-prepojený so všetkými podnikovými výrobnými faktormi a do značnej miery ovplyvňuje kvalitu ich pôsobenia a využitia


3.Dodatočné
-vyplývajú zo vzťahov podniku s inými podnikovými subjektami, s ktorými je prepojený dodavateľsko-odberateľskými vzťahmi. Sú to peňažné, poisťovacie alebo leasingové spoločnosti. Je prepojený penálmi, odvodmi, príspevkami, úrokmi, poisťovacími čiastkami a prémiami.

Väzba vzniká aj medzi podnikateľským subjektom a štátom, voči ktorým si subjekty musia plniť daňovú, odvodovú, colnú a inú povinnosť.
Majetok podniku
Kolobeh majetku podniku
1.fáza- zásobovanie-podnikateľ používa peňažné prostriedky na nákup potrebných vstupov, v tejto fáze vznikajú podnikateľovi záväzky voči dodávateľom
2.fáza- výroba-výsledkom spolupôsobenia zamestnancov a použitia výrobných faktorov sú nedokončené výrobky alebo hotové výrobky
3.fáza- odbyt-v tejto fáze vznikajú podnikateľovi pohľadávky voči odberateľom, ich úhrádou sa na účet podniku dostávajú peniaze, čím sa kolobeh uzatvára
Majetok-1.)investičný
2.)obežný
Investičný majetok
-zahŕňa predmety a veci dlhodobej povahy (pôsobia v hospodárstve dlhšie ako 1 rok), ktoré sa pri uskutočňovaní podnikových činností postupne opotrebuvávajú a prenášajú svoju hodnotu vo forme odpisov do nákladov
-delí sa na: a)hmotný (HIM)
b)nehmotný (NIM)
c)finančné investície (FI)
HIM-samostatné hnuteľné zložky majetku, ktorých vstupná cena je väčšia ako 20 000 a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok
-pozemky, budovy, umelecké diela bez ohľadu na obstarávaciu cenu, ak nie sú FI
-pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti väčšou ako 3 roky
-ťažné zvieratá (na reprodukciu a chov)
-nové lomy, pieskoviská, hliniská,...
Drobný IM-ocenenie je menšie ako 20 000, doba použiteľnosti je väčšia ako 1 rok
NIM-vstupná cena je väčšia ako 40 000, prevádzkovo-technické funkcie alebo použiteľnosť je väčšia ako 1 rok
-zriaďovacie výdavky (poplatk, mzdy, odmeny, ...)
-aktivované náklady na vývoj, ktoré predstavujú výsledok úspešne vzkonaných vývojových prác a nie sú predmetom priemyselných a iných oceniteľných práv (receptúry, technologické postupy, projekty)
-softvér nakúpený samostatne
-oceniteľné práva (know-how, licencie, ...)
Drobný NIM-ocenenie je menšie ako 40 000, doba používania je väčšia ako 1 rok
FI-investičné cenné papiere a vklady, ktoré má podnikateľský subjekt v držbe dlhšie ako 1 rok
-pôžičky s dobou splatnosti väčšou ako 1 rok
-ostatné investičné cenné papiere a vklady (obligácie, dlhopisy, poukážky, vkladové listy a termínované vklady so splatnosťou väčšou ako 1 rok
-umelecké diela, pozemky, ktoré podnikateľský subjekt obstaráva za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov a súbory hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok
Oceňovanie investičného majetku
-oceňuje sa VSTUPNOU a ZOSTATKOVOU cenou
Vstupná cena:-obstarávacia (1)
-reprodukčná obstarávacia cena (historická cena) (2)
-cena obstarania (3)
-vlastné náklady (4)
(1)-cena, za ktorú podnikateľský subjekt IM obstaral, vrátane nákladov súviciacich s jeho obstaraním
(2)-súčasná trhová cena; cena, za ktorú by sa majetok mohol obstarať
(3)-cena, za ktorú sa IM obstaral bez nákladov súvisiacich s jeho obstaraním
(4)-náklady, ktoré podnikateľský subjekt vynaložil pri obstarávaní IM vlastnou činnosťou
Zostatková cena-cena, ktorá predstavuje rozdiel medzi vstupnou (obstarávacou) cenou IM a sumou oprávok, ktoré vyjadrujú kumulované odpisy za bežný čas používania IM.
Obežný investičný majetok
-po vstupe do transformačného procesu sa celý naraz spotrebuje, pričom je určený buď na ďalšiu spotrebu alebo na predaj
-jeho štruktúra sa mení v závislosti od predmetu činnosti podniku
-štruktúru tvoria: -zásoby (1)
-pohľadávky (2)
-krátkodobý finančný majetok (3)
(1)-skladovaný materiál (suroviny), nedokončená výroba (korpus na tortu), polotovary vlastnej výroby (rozšitý oblek),
výrobky (predmety vlastnej výroby určené na realizáciu mimo podniku), zvieratá, skladovaný tovar (všetko, čo podnik nakupuje za účelom predaja)
-súčasťou môže byť aj DHM, ktorý nie je IM
(2)-právne nároky podnikateľského subjektu na očakávané platby za predané výrobky, poskytované služby alebo vykonané práce
-dlhodobé-doba splatnosti je väčšia ako 1 rok
-krátkodobé-doba splatnosti je menšia ako 1 rok
-a)pohľadávky z obchodných vťahov (voči odberateľom)
b)–––/ /––––– voči spoločníkom a zruženiu
c)–––/ /––––– voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
d)–––/ / ––––––––- štátu (napr. dotácie)
(3)-jeho základnou črtou je najmä vysoká likvidnosť a bezprostredná obchodovateľnosť a predpokladaná držba alebo dohodnutá splatnosť kratšia ako 1 rok
-a)peňažné prostriedky v hotovosti a na účtoch v bankách
-b)cenné papiere obstarané s cieľom obchodovania s nimi
-c)vlasté akcie a dlhopisy, ak ich podnikateľský subjekt môže mať v súlade správnymi predpismi prechodný čas v držbe
Oceňovanie obežného majetku
Cenné papierensa oceňujú cenou obstarania a nominálna hodnota hotovosti a peňažných prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch a pohľadávok sa rovná ich skutočnej (reálnej) hodnote.
Na oceňovaní zásob možno používať:
1.obstarávacie ceny
2.vlastné náklady
3.reprodukčné obstarávacie ceny
1.-cena obstarania (nákupná cena) a náklady súvisiace s ich obstaraním
2.-sa používa na oceňovanie zásob, ktoré podnikateľský subjekt vytvorí vlastnou činnosťou
3.-pri oceňovaní zvierat a tiež prebytkov zásob, bezodplatne získaných zásob alebo použiteľného odpadu
Zdroje majetku (kapitál)
=hodnotové vyjadrenie časti podielu vlastníka na majetku a právne nároky veriteľov
1.)CUDZIE-dlhy z pôžičiek, závazky voči dodávaťeľom, atď
2.)VLASTNÉ-celková hodnota majetku bez cudzích zdrojov
-čisté obchodné imanie (základné imanie)
Vlastné zdroje financovania majetku podniku zahŕňajú:
-základné imanie (1)
-kapitálové fondy (2)
-fondy vytrvárané z nákladov (3)
-fondy vytvárané zo zisku a nerozdelený zisk minulých období (4)
-zisk bežného obdobia
(1)-peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov do podnikania
-povinný v A.S.

a v S.R.O.
(2)-vytvárajú sa z iných zdrojov ako zo zisku podnikateľských subjektu
(3)-sociálny fond, vytvárajú podnikateľské subjekty, ktoré majú zamestnancov
(4)-časť zisku si podnikateľský subjekt ponechá a vytvára zákonný rezervný fond, prípadne ďalšie rezervné fondy, ktoré sú nepovinné
cudzie zdroje-dlhodobé závazky-doba splatnosti je väčšia ako 1 rok
bankové úvery
dodávateľské úvery
-krátkodobé závazky-účelom je financovať bežnú prevádzku podnikateľského subjektu
-pôžičky od peňažných ústavov (doba splatnosti je menšia ako 1 rok), záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, voči štátnemu rozpočtu, voči orgánom sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia

Samostatná zložka zdrojov sú rezervy, zaraďujú sa medzi cudzie zdroje, pretože ich tvorbou sa vytvára zdroj na budúce záväzky alebo na budúce náklady, ktoré sa musia zaplatiť.

MAJETOK-tvorí-aktívum-majetok podľa formy, druhov a účelu, na ktorý sa používa
-pasívum-majetok podľa zdrojov jeho krytia
Súčet majetku podľa jeho formy=súčet majetku podľa zdrojov, na čom je postavený bilančný súvahový princíp, na základe ktorého sa zostavuje súvaha, ktorej funkciou je poskytnúť prehľad o finančnej situácií podniku k určitému dňu. Zostavuje sa minimálne raz za rok a to k 31.12., ale môže sa aj častejšie.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?