podnikové písomnosti

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. května 2010
  • Zobrazeno: 8636×

Příbuzná tématapodnikové písomnosti

OBCHODNÝ LIST

Náležitosti:

1. Adresa odosielateľa - záhlavie

2. Adresa prijímateľa

3. Odvolávacie údaje - Váš list značky/zo dňa

- Naše číslo (spisová značka)

- Vybavuje/linka

- Miesto a dátum napísania

- Vec

4. Vlastný text listu - Oslovenie, ktoré nemusí byť

- Úvod

- Jadro

- Obsahové zhrnutie

- Pozdravná formula

5. Prílohy

6. Rozdeľovník

7. Pečiatka

8. Podpis

9. Meno, priezvisko a funkcia podpisujúceho

10. Identifikačné údaje organizácie – doplňujúce údaje

PONUKA

- je obchodný list, v ktorom budúci dodávateľ informuje budúceho odberateľa o podmienkach kúpy a predaja, alebo o návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

Vyžiadaná ponuka nasleduje po dopyte a presne odpovedá na otázky kupujúceho. Nevyžiadanej ponuke nepredchádza dopyt, píše ju dodávateľ z vlastnej iniciatívy. Záväzná ponuka - sú v nej presne uvedené konkrétne množstvá, cena a kvalita tovaru, obsahuje aj klauzulu o záväznosti ponuky.

Náležitosti:

- vec - ponuka tovaru

- podnet na list - odpoveď na dopyt, ohlas na inzerát, predchádzajúce obchodné vzťahy, rozšírenie sortimentu

- vlastná ponuka - ponuka celého sortimentu, veľkej časti sortimentu, určitého tovaru alebo služieb, dodacie a platobné podmienky, pri vyžiadaných ponukách odpovede na všetky otázky zákazníka

- očakávaná reakcia - skorá objednávka

- možné následky - v prípade oneskorenej objednávky vyčerpanie zásob alebo dlhé dodacie lehoty

- pozdravná formula

REKLAMNÝ LETÁK

- je reklamné tlačivo určené širokým vrstvám spotrebiteľov. Možno ho poslať aj na konkrétnu adresu, ale spravidla sa rozdáva na rušných komunikačných miestach

OBJEDNÁVKA

- je písomnosť, ktorou sa odberateľ zaviaže, že odoberie od dodávateľa dohodnuté množstvo výrobkov alebo poskytnuté služby. Ak je písomná objednávka nevyhnutná, musí byť napísaná tak, aby sa nevyskytli omyly a nedorozumenia.

Náležitosti objednávky ako žiadosti:

- podnet na list - odvolanie sa na ponuku

- vlastná žiadosť - objednávka opísaného tovaru, udanie množstva, kvality, cenových a dodacích podmienok

- zdôvodnenie a očakávaná reakcia- potvrdenie objednávky, rýchla dodávka

- možné následky - pri dlhej dodacej lehote odstúpenie od objednávky

FAKTÚRA

- je formulár, ktorý slúži na zúčtovanie dodávky s kupujúcim.

Náležitosti faktúry:

- názov dokladu

- číslo faktúry

- meno a adresa odberateľa - IČO, daňové a registračné číslo

- meno a adresa dodávateľa - IČO, daňové a registračné číslo

- dátum vyskladnenia

- dátum vystavenia faktúry

- dátum splatnosti faktúry

- peňažný ústav dodávateľa

- číslo účtu v peňažnom ústave

- číslo objednávky

- číslo dodacieho listu

- názov a druh tovaru

- množstvo

- jednotka množstva

- cena za jednotku

- cena spolu bez dane

POZVÁNKA NA PORADU

- VPP, kom. char., kt. informuje pozvaných o mieste a čase porady, jej cieľ, body programu a predpokladaný čas ukončenia. Musí sa poslať včas aby sa pozvaný na poradu mohol pripraviť. Úprava pozvánky nie je normovaná ale platia zásady, kt. náležitosti má obsahovať.

Náležitosti pozvánky na poradu:

● záhlavie

● adresa odosielateľa

● názov písomnosti

● pozvánka na poradu

● miesto konania

● čas konania

● program

● predpokl. čas ukončenia porady

● miesto a dátum vyhotovenia pozvánky

● podpis osoby zodpovednej za vedenie porady

Spôsob vyhotovenia:

● rozmnožením - ak sú pozvaní viacerí účastníci

● tlačou - na medzinár. sympózia, konferenciu, veľkú kultúrnu akciu

● významným osobám sa pozvánka na slávnostné porady píše ako osobný list

ZÁPISNICA

- VPP, kom. char. Druhy :

● stručná - robí sa z pravidelných prac. porád

- obsahuje stručný program porady

- spravidla ju nadiktuje manažér (vedúci útvaru) svojej

asistentke

● podrobná - obsahuje aj krátky obsah jednotl. bodov programu,

prejavov, referátov, diskusných príspevkov aj s

menami prednášajúcich

- môže obs. aj uznesenia z porady s uvedením

termínov úloh mena osoby zodpovednej za splnenie

úloh

● doslovná - robí sa len z veľmi dôl. porád, konferencií, zasadnutí

parlamentu.

- robí sa stenograficky (pomocou značiek) a dokážu

zachytiť prejavy rýchlosťou 100 slov/min.

- dnes sa tieto doslovné zápisnice robia prost.

zvukových záznamov modernej techniky.

Náležitosti zápisnice:

- záhlavie

- ozn. zapisovateľa zápisnice

- pomenovanie pís.

- zápisnica

- predmet zápisnice, dát. a miesto konania porady

- prezencia- program

- stručný obs. jednotl. bodov programu

- miesto a dát. vyhotovenia zápisnice–

- strojom napísané meno zapisovateľa

- meno a funkcia osoby, kt. poradu viedla (overovateľ zápisnice)

- vlastnoručný podpis overovateľa Z a zapisovateľa

PREZENČNÁ LISTINA

- na poradách sa zisťuje prítomnosť, kt. je jednou z náležitostí zápisnice.

- účastníci porád sa podpisujú na prezenčnú listinu, kt. je tiež VPP dokum. char.

- forma PL závisí od toho, koľko účastníkov a kto bude na porade:

1. - v prípade, že sa dopredu nevie kto na poradu príde, vyhotovuje sa PL s podpismi a poradovým číslom, takáto PL sa po podpise posledného účastníka dokumentuje, že na porade bolo toľko účastníkov koľko prad. čisel je zapísaných.

2.- PL, kedď sa vie kto na poradu konkrétne príde môže vopred obs. napísané mená pozvaných a tí sa už len podpíšu do príslušného riadku.

3.- táto PL má všeob. použitie, kde nie je predpísané meno, v prípade že za pozvaného príde náhradník, túto PL netreba upravovať.

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO PRAC. POMERU

- uvádzajú sa v nej len také údaje, ktoré organizáciu zaujímajú. Ak záujemca o pracovné miesto reaguje na inzerát, podľa ktorého má byť k žiadosti priložený životopis, príp. osobný dotazník, stanú sa tieto písomnosti jej prílohami

Náležitosti žiadosti o prijatie do PP:

- zdôvodnenie, na aký podnet sa žiadosť podáva, napr. inzerát, odporúčanie, ponuka z úradu práce

- osobné a kvalifikačné predpoklady uchádzača

- prax žiadateľa

- osobitné predpoklady a schopnosti

- mená osôb, ktoré môžu podať referencie o uchádzačovi

- predpokladaná možnosť nástupu do zamestnania

- záverečná veta obsahujúca nádej na vznik PP s výzvou na skorú odpoveď

ŽIVOTOPIS

- je písomná správa,k v ktorej žiadateľ o pracovné miesto stručne opíše svoj život v časovom poradí. Možno ho napísať ako individuálnu žiadosť, alebo ako štrukturovanú žiadnosť.

Náležitosti životopisu:

- záhlavie - obsahuje adresu pisateľa

- názov písomnosti - ŽIVOTOPIS

- osobné údaje - dátum narodenia, miesto narodenia, rodinný stav. V ukážkach životopisov sú uvedené aj údaje o rodičoch a súrodencoch, ktoré sa samozrejme nemusia uvádzať a dnes sa už bežne neudávajú.

- štátna príslušnosť

- školské vzdelanie

- prax v zamestnaní

- osobitné vedomosti

- osobné zájmy

- kontakt na osoby, ktoré môžu podať o pisateľovi referencie

- meisto a dátum napísania životopisu

- vlastnoručný podpis

REKLAMÁCIA

Reklamácia je obchodný list, ktorým odberateľ upozorňuje dodávateľa na zistené chyby v zakúpenom tovare. Reklamácia má vždy písomnú formu a odosiela sa doporučene.

Miesto uplatnenia reklamácie, záručné opravy: Kupujúci uplatňuje reklamácie v predajnom sklade, v ktorom tovar kúpil. Vykonanie záručných opráv zabezpečí predávajúci. Nákup kupujúci preukazuje najmä prísliušným dokladom o predaji a záručným listom, ak bol na tovar vystavený, alebo iným preukázateľným spôsobom. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie spotrebiteľovi vystaviť potvrdenie.

Reklamačný list musí obsahovať:

1. Odberateľa, dodávateľa (pečiatka, podpis)

2. Číslo faktúry (dokladu) na ktorý bol tovar zakúpený

3. Názov tovaru, kód tovaru a nákupnú cenu (podľa

nákupného dokladu )

4. Dôvod reklamácie ( popis vady)

Lehota na uplatnenie reklamácie: Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak sa vydá na tovar záručný list, musí sa už pri predaji riadne vyplniť. Záručná doba začne plynúť od okamihu dňa predaja, potvrdením záručného listu predávajúcim. Ak sa vybaví reklamácia výmenou vadného tovaru za bezvadný, plynie na nový tovar záručná doba znova od jeho prevzatia.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Dôvody reklamovania kúpeného tovaru :

1. ODSTRÁNITEĽNÉ VADY: Ak ide o odstrániteľnú vadu, má kupujúci právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady. Ak

vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže (tzn. že sa jedná o oprávnenie nie povinnosť) vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Ak však kupujúci

nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

2. NEODSTRÁNITEĽNÉ VADY: Za neodstraniteľné vady sa považujú také, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady.

Ak ide o neodstraniteľnú vadu, môže kupujúci podľa svojej voľby požadovať:

a.) výmenu veci

b.) odstúpenie od kúpnej zmluvy

Tieto isté práva patria kupujúcemu, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak kupujúci nemôže pre

opätovné vyskytnutie rovnakej vady po oprave, alebo pre väčší počet vád, výrobok riadne užívať a

tiež pri nevykonaní opravy tovaru v lehote, ktorú organizácia s kupujúcim dohodla.

Dôvody neuznania reklamácie sú najmä:

1. Nepreukázateľnosť nákupu tovaru kupujúcim a reklamácia tovaru kupujúcim po záručnej dobe.

2. Reklamácie množstva sa neuznávajú. Zákazník resp. prepravca je povinný dôkladne tovar

prebrať a prepočítať pri výdaji zo skladu.

3. Poškodenie tovaru prepravcom, nevhodným skladovaním, neodbornou manipuláciou a

nakladaním s tovarom.Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?