Podnikateľský plán (osnova)

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 26930×

Příbuzná témataPodnikateľský plán (osnova)

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN

1. FUNKCIA PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU

Podnikateľský plán je určený na to, aby demonštroval ako finančným inštitúciám poskytujúcim kapitál, tak obchodným partnerom zdravé základy podnikateľského zámeru a aby zároveň slúžil podnikateľovi ako kontrolný nástroj pri realizácii jeho podnikateľského zámeru. To znamená, že plní funkciu nástroja, ktorý dokumentuje reálnosť podnikateľského zámeru a reálnosť cieľov podnikania. Je veľmi užitočným nástrojom pri rozhodovaní počas vývoja podniku od počiatočného nápadu počas celého obdobia jeho existencie.

2. ŠTRUKTÚRA A OBSAH PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU

Formát podnikateľského plánu zodpovedá požiadavkám väčšiny úverových inštitúcií a investorov. Okrem toho poskytuje podnikateľovi reálny obraz podnikania, jeho históriu, plány a predpoklady do budúcnosti. Štruktúra podnikateľského plánu nie je pevne stanovená. Tvoria ju najmä nasledovné body:

§ celkový prehľad o spoločnosti
§ manažment a organizačná štruktúra podniku
§ postavenie spoločnosti v ekonomickom prostredí
§ ciele podniku
§ výrobný proces podniku
§ marketingový plán a prognóza predaja
§ finančný plán
§ právne aspekty
§ prílohy

2.1 Celkový prehľad o spoločnosti
Celkový prehľad je základný stručný opis spoločnosti, výrobkov alebo poskytovaných služieb, cieľových zákazníkov pre daný výrobok alebo službu a finančnej situácie spoločnosti.

Mali by sa uvádzať najmä nasledujúce informácie:

Základné informácie o firme
· obchodné meno (vrátane právnej formy)
· sídlo, miesto podnikania
· stručný opis predmetu činnosti firmy
· náčrt manažérskeho tímu podniku

Výrobky alebo služby
· aké sú výrobky alebo služby a ich využitie
· stručný opis výrobného procesu a výrobných nákladov
· počet zamestnancov

Cieľoví zákazníci
· všeobecný opis zákazníka
· veľkosť celkového (alebo potenciálneho) trhu
· očakávaný podiel na trhu

Finančná situácia firmy v nasledujúcej štruktúre (pokiaľ je to možné údaje za tri posledné roky a predpoklad do budúcnosti) :
· tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
· náklady na materiál a energiu
· náklady na služby
· odpisy
· finančné náklady
· finančné výnosy
· prevádzkový hospodársky výsledok
· hospodársky výsledok po odpočítaní úrokových nákladov
· daňový základ
· zisk pred zdanením
· výška splatnej dane
· čistý zisk

2.2 Manažment a organizačná štruktúra podniku
Táto časť by mala obsahovať náčrt organizačnej štruktúry spolu s vymedzením funkcie jednotlivých článkov a počtom zamestnancov.
Spolu s organizačnou štruktúrou je potrebné uviesť aj právomoci a zodpovednosti jednotlivých manažérov a stručné životopisy obsahujúce kvalifikáciu a pracovné skúsenosti vlastníkov a manažérov. Pracovné skúsenosti sú veľmi kladným a priaznivým kritériom pre väčšinu veriteľov a investorov spoločnosti.

2.3 Postavenie spoločnosti v ekonomickom prostredí
Ďalšou časťou podnikateľského plánu je podrobnejší opis firmy resp. spoločnosti a jej postavenie v ekonomickom prostredí. Mal by obsahovať informácie o minulosti firmy a o jej súčasnej situácii. Konkrétne by mal obsahovať založenie firmy, účel založenia, vývoj vlastníckej štruktúry, príp. zmena právnej formy, vývoj aktív spoločnosti, vývoj zamestnaneckej štruktúry, popis výrobku/služby, popis odvetvia, v ktorom podnik pôsobí a pod. Niektoré skutočnosti sú podrobnejšie charakterizované nižšie. Výrobky / Služby podniku
V tejto časti sa uvádza úplný opis výrobkov, ich využitie a vlastnosti. Ďalej sa poukáže na prípadné špeciálne technológie potrebné pri výrobe. Osobitne sa uvádzajú nasledovné skutočnosti:
§ podiel na celkových tržbách
§ marža jednotlivých výrobkov, resp. služieb

V tejto časti sa taktiež uvádza prípadná certifikácia výrobkov, ktorá sa dokladuje v prílohe podnikateľského plánu.
Opis odvetvia
Táto časť zahŕňa súčasnú situáciu a dianie v odvetví alebo v jeho časti, do ktorej výrobky alebo služby podniku patria. Na podrobnejšiu charakteristiku je potrebné uviesť nasledovné informácie:
· veľkosť daného odvetvia (z finančného hľadiska a počet firiem, resp. výrobkov alebo služieb)
· súčasná situácia v danom odvetví
· situácia v nadväzujúcich odvetviach
· dôležité právne predpisy vzťahujúce sa na podnikanie v danom odvetví
· vývoj v odvetví v posledných rokoch a predpokladané trendy daného odvetvia v budúcnosti

Konkurencia
Neoddeliteľnou súčasťou popisu postavenia spoločnosti v ekonomickom prostredí je charakteristika konkurencie. Uvádzajú sa podrobné údaje o konkurenčných výrobkoch alebo službách, ktoré už sú na trhu, alebo na trh onedlho vstúpia. Zahrnuté by mali byť aj substitučné výrobky. Opis konkurencie obsahuje nasledujúce informácie:
· konkurenti, ich sídlo, výrobky príp. služby, ktoré poskytujú, podiel na trhu
· spôsob predaja konkurencie a ceny ich výrobkov/služieb
· slabé a silné stránky konkurencie
· špecifické technológie používané konkurenciou

Konkurenčné výhody a nevýhody
Je potrebné zdôrazniť, aké má výrobok/služba výhody a nevýhody v porovnaní s konkurenciou. Aspekty, ktoré je potrebné zahrnúť sú cena, vlastnosti, kvalita, balenie, distribučné kanály, záručné podmienky a servis, propagácia a pod.

Správne pochopenie skutočnosti v oblasti konkurenčných výhod a nevýhod produktu spoločnosti veľmi výrazne vplýva na rozhodovanie manažmentu a tým pádom na celkovú situáciu podniku. 2.4 Ciele podniku
Ciele podniku predstavujú konkrétnejšiu formuláciu naplnenia aktivít vedúcich k naplneniu poslania podniku. Ciele sa odporúča vyjadriť kvantitatívne. Vyjadrujú množstvo, druh a termín splnenia požadovaného výsledku. Môžu sa vzťahovať k podniku ako celku (maximalizácia trhovej hodnoty podniku) alebo k jednotlivým funkčným oblastiam podnikovej činnosti ako napr. výroba, výskum a vývoj, financie, riadenie ľudských zdrojov a pod. 2.5 Výrobný proces podniku
Táto časť podnikateľského plánu zahŕňa podrobný opis dodávateľov a položiek potrebných na výrobu, a takisto aj popis samotného výrobného procesu. Je potrebné uviesť nasledujúce informácie:

· informácie o súčasných dodávateľoch (percentuálny podiel na celkových dodávkach) a náhradných dodávateľoch. · údaje o výrobnej technológii, vrátane výrobcu, roku výroby, roku nadobudnutia, momentálneho stavu, prípadne potreby rekonštrukcie alebo náhrady
· opis výrobného procesu vrátane jeho dĺžky a kapacity výrobných zariadení linky. Je potrebné taktiež uviesť využitie kapacity a faktorov, ktoré jej využívanie ovplyvňujú
· minimálnu zásobu surovín potrebnú na kontinuálny priebeh výroby
· akékoľvek priemyselné normy, ktoré je potrebné dodržiavať
· akékoľvek povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu, distribúciu a predaj výrobkov
· odpad alebo vedľajšie produkty súvisiace s výrobným procesom a spôsob ich využitia, resp. likvidácie.

Vplyv na životné prostredie
Vplyv výrobného procesu na životné prostredie sa stáva stále sledovanejšou charakteristikou podnikovej činnosti. Jedná sa o vplyv výrobného procesu na miestne prostredie a celkový dopad výrobku/služby na životné prostredie. Nevyhnutné je však uviesť informácie o tom, ktoré inštitúcie musia schváliť výrobu z hľadiska dopadu na životné prostredie a zadefinovať potencionálne riziká vyplývajúce z tejto oblasti.

2.6 Marketingový plán a prognóza predaja
Marketingový plán je jednou z najdôležitejších súčastí podnikateľského plánu. Prvá časť marketingu je založená na rozsiahlom výskume, na základe ktorého je možné definovať trh a očakávaný podiel na trhu. Výskum sa týka získania informácií z oblastí opis zákazníka, trhový potenciál a podiel na trhu.
V druhej časti marketingového plánu je potrebné sa sústrediť na marketingový mix, ktorý by mal podniku umožniť získať čo najväčší podiel na trhu.

Marketingový mix zahŕňa výrobok, cenu, distribučné kanály a podporu predaja.
Na základe marketingového plánu sa tvorí prognóza predaja. Prognóza predaja je dôležitá pre projektovanie finančného plánu, pretože je východiskovou základňou pre výkaz ziskov a strát a prehľad peňažných tokov. Podrobnejšia charakteristika niektorých hore uvedených častí marketingového plánu:

Trh
Na začiatku prípravy marketingového plánu je potrebné identifikovať trh a porozumieť mu. Preto je nevyhnutné poznať základné charakteristiky priemerného zákazníka. Na ich základe je potom možné definovať trhový potenciál (počet všetkých spotrebiteľov, ktorí zodpovedajú charakteristike priemerného zákazníka a kupujú výrobky/služby podniku a jeho konkurencie). Opis zákazníka
Všeobecná znalosť základných charakteristík priemerného zákazníka je užitočná z viacerých dôvodov. Umožňuje uistiť sa o tom, či výrobok najlepšie zodpovedá potrebám väčšiny zákazníkov, pomáha pri voľbe marketingových stratégií a tiež poskytuje obraz o tom, či existuje dostatok zákazníkov na to, aby bol podnikateľský zámer úspešný. Určiť profil priemerného zákazníka je možné niekoľkými spôsobmi, výsledok by však mal obsahovať nasledovné informácie o tom, či je zákazníkom firma alebo jednotlivec (príp. obidve skupiny), v prípade jednotlivca, akého je pohlavia, veku, rodinného stavu, kde žije a aký je jeho približný príjem. Následne je možné identifikovať vzory správania sa zákazníkov pri zvažovaní kúpy. V prípade, že zákazníkom sú spoločnosti, uvádzajú sa charakteristiky o tom, čo tieto spoločnosti vyrábajú / predávajú, kto sú ich zákazníci, aká je ich veľkosť, druh vlastníctva a kto rozhoduje o nákupe. Trhový potenciál a podiel na trhu
Po získaní opisu priemerného zákazníka podniku, je potrebné zistiť koľko je na trhu osôb alebo spoločností, ktoré zodpovedajú tejto definícii (trhový potenciál). Trhový potenciál je ovplyvňovaný mnohými externými faktormi. Ďalším krokom je určenie percenta identifikovaných potenciálnych zákazníkov, ktorí si kúpia produkt spoločnosti. Toto percento sa nazýva podiel na trhu. Marketingový mix
Po stanovení charakteristiky typického zákazníka a cieľového podielu na trhu je potrebné zvoliť si stratégiu, ako sa k nim najlepšie dostať. Realizácia uvedeného sa uskutočňuje prostredníctvom marketingového mixu. Marketingový mix ako je uvedené už vyššie tvorí výrobok, cena, distribučné kanály a podpora predaja.

§ výrobok
Pod pojmom výrobok sa rozumie výrobok alebo služba, ktorá spĺňa potreby zákazníka podniku. Musí byť navrhnutý a vyrobený tak, aby čo najlepšie vyhovoval priemernému zákazníkovi.

Dôležité je sústrediť sa nielen na samotný výrobok/službu, ale aj na súhrn doplnkov a služieb súvisiacich s výrobkom - servis, kvalitu a ostatné požiadavky. § cenová stratégia
Tvorba cien závisí od druhu výrobku a zákazníka. Cenová politika a rozhodovanie by mali byť založené na nasledujúcich faktoroch: cena výrobku, konkurencia, potreby zákazníka vzhľadom na špecifickú charakteristiku cieľového trhu, súčasná ekonomická situácia a pod.
Je potrebné zvážiť všetky uvedené položky tak, aby bol správne stanovený marketingový mix a prístup k celkovej cenovej stratégii. Tvorba cien je dlhodobý proces, ktorý je vytváraný internými ako aj externými aktivitami spoločnosti.

§ distribúcia
Distribúciu chápeme ako spôsob, ktorým sa výrobok dostane do rúk zákazníka. Zvolený spôsob predaja musí zákazníkovi vyhovovať a výrobok sa musí k nemu dostať. Tieto faktory sa musia brať do úvahy pri rozhodovaní, kam výrobok umiestniť. Je potrebné rozhodnúť voľbu sprostredkovateľov, druhy a umiestnenie predajní, riešenie dopravy a skladovania, typ služieb poskytnutý sprostredkovateľovi a zákazníkovi a celkové riadenie distribučných kanálov. § podpora predaja
Podpora predaja zahŕňa široký rozsah aktivít. Prvou z nich je reklama v masmédiách (v televízii, rádiu a novinách). Cieľovou skupinou v tomto prípade je veľká časť obyvateľstva. Ďalej to je propagácia prostredníctvom letákov, spravodajcov, pošty, časopisov, novín, Zlatých stránok, katalógov, telefonátov a osobných predajných návštev, používanie reklamných symbolov (billboardy, reklamy na prostriedkoch hromadnej dopravy, tabule na mieste predaja, propagačné akcie, sponzorovanie, účasť na veľtrhoch, výstavách, atď.
V rámci podpory predaja má významné miesto aj príprava a informovanie predávajúcich, bez ohľadu na to, či sa jedná o zamestnancov podniku alebo o sprostredkovateľov. 2.7 Finančný plán
Finančný plán je neoddeliteľnou súčasťou systému plánovania podniku v menších a takisto aj väčších spoločnostiach. Finančný plán menšieho podniku má rovnakú štruktúru ako finančný plán veľkého podniku, líši sa len rozsahom a mierou spracovania. Snáď najdôležitejším všeobecným pravidlom pri tvorbe finančného plánu je, že musí byť v súlade, musí podporovať a byť podporovaný ostatnými časťami podnikateľského plánu. Ak napr. v časti o marketingu je uvedené , že podnik získa 4%-ný podiel na trhu, finančné výkazy podniku by mali byť založené na tržbách rovnajúcich sa 4% celkového trhu. Ďalej je veľmi dôležité uviesť historické údaje (najmä za posledné dva roky) spolu s vysvetlivkami odôvodňujúcimi výkyvy v jednotlivých položkách.

Tieto údaje ukazujú, aké má podnik skúsenosti a sú realistickým základom pre vytváranie budúcich predpokladov. Finančné predpoklady by mali byť vypracované pre celé obdobie, počas ktorého sa bude čerpať úver alebo iný spôsob financovania, o ktorý sa žiada (v prípade, že podnikateľský plán je vypracovaný za cieľom získania finančných prostriedkov). Vypracovanie finančných prognóz nie je jednorazovou záležitosťou. Veľmi často je potrebné zvážiť alternatívne metódy financovania alebo zmeny v marketingovej či výrobnej stratégii. Nie je neobvyklé, že podnik vypracuje niekoľko alternatívnych finančných prognóz, kým sa rozhodne pre tú, ktorá sa zdá byť najreálnejšia.

Bez ohľadu na funkciu, pre ktorú sa zostavuje podnikateľský plán, by mal finančný plán obsahovať nasledujúce časti:
§ analýza finančnej situácie podniku
§ plán investícií
§ plán tržieb na základe prognózy predaja
§ plánované finančné výkazy podniku

2.7.1 Analýza finančnej situácie podniku
Finančno-ekonomická analýza je jedným z hlavých nástrojov riadenia podniku. Jej obsahom je rekapitulácia a hodnotenie výsledkov podniku. Identifikuje a kvantifikuje činitele, ktoré determinovali doterajší vývoj podniku a takisto anticipuje ďalšiu situáciu podniku. Finančno-ekonomická analýza je dôležitým prostriedkom hodnotenia podniku pre interných (napr. manažment) aj externých záujemcov (napr. veritelia) o ekonomické výsledky podniku, pričom v závislosti od vstupných údajov je potrebné vybrať si vhodné nástroje analýzy finančnej situácie podniku. 2.7.2 Plán investícií
Investičná politika podniku je jedným zo základných predpokladov úspešného rozvoja podniku. Základným zámerom každej investičnej aktivity je prispieť k rastu efektívnosti podniku. Existuje veľký počet metód hodnotenia investičných projektov. Medzi ne zaraďujeme napríklad nasledovné:
§ čistá súčasná hodnota
§ index súčasnej hodnoty
§ vnútorné výnosové percento
§ doba úhrady s časovou aktualizáciou
§ nákladové metódy napr. metóda priemerných nákladov

2.7.3 Plán tržieb na základe prognózy predaja
Tržby sú základným zdrojom prevádzkovania a rozvoja podnikateľskej činnosti. Ich prognóza vychádza z marketingového plánu resp. prognózy predaja. Na prognózovanie predaja sa používajú kvantitatívne a kvalitatívne metódy. Medzi kvantitatívne patria matematicko-štatistické metódy, medzi kvalitatívne napríklad názory expertov. 2.7.4 Plánovanie finančných výkazov podniku
Základom finančného plánu sú finančné výkazy. Finančné výkazy sú výsledkom účtovnej závierky a tvoria ucelený tribilančný systém.

Navzájom spolu súvisia a zmeny v ktoromkoľvek z nich spätne ovplyvnia konkrétne údaje v ostatných výkazoch. Tribilančný systém tvoria nasledovné tri výkazy:
§ výkaz ziskov a strát
§ súvaha
§ prehľad peňažných tokov

Súčasťou finančného plánu by mali byť historické účtovné výkazy (výkazy minimálne za obdobie dvoch predchádzajúcich rokov podnikania, pokiaľ už bol podnik počas tohto obdobia v prevádzke) a plánované finančné výkazy (ročné prognózy všetkých troch účtovných výkazov pre obdobie trvania úverového vzťahu). Aj v prípade, že podnikateľský plán sa nevypracúva z dôvodu získania finančných zdrojov, by prognózy mali byť vypracované aspoň na štyri roky.


Výkaz ziskov a strát (výsledovka)
Plán výsledovky porovnáva plánovaný objem tržieb a ostatných výnosov s plánovanými nákladmi vynaloženými na dosiahnutie výnosov. Výsledkom tak je predpokladaný hospodársky výsledok podniku.
Výkaz ziskov a strát je konštruovaný na základe vecnej podstaty nákladov a výnosov. Položky výkazu ziskov a strát sa uvádzajú v nasledovnom poradí:

1. Prevádzkový hospodársky výsledok - všetky výnosy a náklady z bežnej prevádzky podniku
2. Hospodársky výsledok z finančných činností - výnosy a náklady z finančných a investičných činností, vrátane úrokov z úverov
3. Daň z príjmov z bežnej činnosti - daň z príjmov z prevádzkových a finančných činností
4. Mimoriadny hospodársky výsledok - výnosy a náklady z mimoriadnej činnosti a dane súvisiace s touto činnosťou. Mimoriadne činnosti sú jednorazové udalosti nesúvisiace s bežnou činnosťou podniku, ako je napr. znehodnotenie budovy z dôvodu požiaru alebo povodne a pod.

Okrem delenia nákladov a výnosov na základe jednotlivých podnikových činností sa môže výsledovka členiť aj podľa jednotlivých funkcií podniku (výroba, správa, odbyt a pod.). Tento spôsob je bežný pre zahraničné podniky a uvedená konštrukcia výkazu ziskov a strát výrazne zvyšuje vypovedaciu schopnosť podnikateľského plánu aj pre zahraničných investorov.

Prehľad peňažných tokov
Výkaz ziskov a strát (výsledovka) a bilancia aktív a pasív (súvaha) poskytujú majiteľom, manažérom a externým užívateľom podrobné informácie o finančnom hospodárení a situácii podniku. Neukazujú však priamo, koľko hotovosti podnik produkuje, aby mohol splniť záväzky voči veriteľom, dodávateľom, akcionárom a i., ktorí od podniku očakávajú hotovostné platby. Túto informáciu poskytuje výkaz o peňažných tokoch (cash flow).

Plánovanie prehľadu peňažných tokov je užitočné pre rôzne strany, vrátane veriteľov, ktorým môže tento výkaz pomôcť pri rozhodovaní, či podniku poskytnúť úver alebo nie.

Základ pre tvorbu prehľadu peňažných tokov tvoria ciele stanovené v oblasti zisku a prebytkov peňažných prostriedkov. V nadväznosti na ich formulácie a zároveň minulý a súčasný vývoj peňažných tokov sa dotvára a zosúlaďuje potreba peňažných tokov s ich tvorbou.

Za účelom určenia dopadu rôznych operácií na tok peňažnej hotovosti podniku je výkaz peňažných tokov rozdelený na tri hlavné časti:

1. Čistý peňažný tok z bežnej činnosti a mimoriadnej činnosti - všetky činnosti podniku okrem operácií, týkajúcich sa investícií a financovania
2. Čistý peňažný tok z investičnej činnosti - nákup a predaj dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku
3. Čistý peňažný tok z finančnej činnosti - zvýšenie a zníženie dlhodobých pohľadávok/ záväzkov, zníženie a zvýšenie úverov a iné zmeny kapitálovej štruktúry podniku.

Plánovaný prehľad peňažných tokov sa môže zostavovať priamou a nepriamou metódou. Priama metóda vychádza z prvotných tokov ovplyvňujúcich hotovosť. Nepriama metóda vychádza z plánovaného hospodárskeho výsledku, ktorý upravuje o položky, ktoré predstavujú nesúlad medzi príjmami a výnosmi a taktiež medzi výdavkami a nákladmi.

Súvaha
Dôsledky investičných a finančných rozhodnutí sa premietnu v plánovanej súvahe. Zatiaľ čo výkaz ziskov a strát a prehľad peňažných tokov zaznamenávajú finančnú aktivitu podniku počas určitého časového obdobia, súvaha (bilancia aktív a pasív) poskytuje obraz finančnej situácie podniku v určitom časovom bode. Konkrétne nám poskytuje informácie o tom, čo podnik vlastní a aké nároky majú voči nemu rôzne strany - vlastníci a veritelia, čiže poskytuje informácie o majetku podniku a zdrojoch jeho financovania.
Súvaha sa rozdeľuje na dve rozsiahle kategórie:
1. Aktíva - Peňažná hodnota všetkého majetku, ktorý podnik vlastní.
2. Pasíva - hodnota zdrojov, z ktorých je podnik financovaný

2.8 Právne aspekty podnikateľského plánu
Súčasťou každého podnikateľského plánu je stručný popis právnej formy podnikateľa, zmienka o tom, či podnikateľ spĺňa podmienky pre jeho podnikanie stanovené právnymi predpismi, aké sú právne vzťahy podnikateľa k majetku, ktorý využíva pri svojom podnikaní a samozrejme ako sú upravené vzťahy s osobami, s ktorými spolupracuje podnikateľ pri svojom podnikaní (s investormi, zamestnancami, dodávateľmi, subdodávateľami, odberateľmi, atď.)

2.8.1 Právna forma
Okrem právnej formy sa uvádza úplné obchodné meno a sídlo, predmet činnosti a štruktúra vlastníkov (v prípade ak sa jedná o právnickú osobu).

V prípade právnických osôb sa ďalej sa uvádza výška základného imania, výška a forma vkladov každého spoločníka (pokiaľ sa nejedná o spoločníkov v.o.s. príp. komplementárov), ako je upravené konanie štatutárnych orgánov spoločnosti a pod. Súčasťou podnikateľského plánu by mal byť aj stručný popis vývoja vlastníckej štruktúry. Jeho súčasťou by mali byť prípadné zmeny právnej formy a z akých dôvodov bola takáto zmena vykonaná. Okrem údajov o osobách oprávnených konať v mene podnikateľa vo vzťahoch k tretím osobám (štatutárne orgány, resp. osoby nimi splnomocnené) je potrebné uviesť aj skutočnosť, kto je poverený riadením podniku a jeho činností (generálny riaditeľ, manažér a pod.) a ich postavenie a právomoci v celkovej organizačnej štruktúre podniku. 2.8.2 Majetok spoločnosti
Každý podnikateľský subjekt využíva pri svojej podnikateľskej činnosti určitý majetok. Pre účely podnikateľského plánu je potrebné identifikovať aj právne vzťahy týkajúce sa tohoto majetku. Okrem štandardných typov majetku je potrebné zvýrazniť iné majetkové hodnoty ako predmety požívajúce autorskoprávnu alebo priemyselnoprávnu ochranu (ochranné známky, patenty, úžitkové vzory), prípadne práva na ich užívanie, poskytnuté licencie, logo, know-how, atď.)
Pri všetkých druhoch majetku sa uvádzajú prípadné záložné práva, obmedzenia prevodu, vecné bremená alebo iné ťarchy a obmedzenia, ak boli na tento majetok zriadené.

2.8.3 Zdroje financovania
Dôležitá súčasť podnikateľského plánu je aj identifikácia dlhov a záväzkov, ktoré jestvujú voči tretím osobám a to najmä ak ide o vklady alebo pôžičky od vlastníkov firmy, pôžičky alebo úvery od tretích osôb (bánk, resp. iných finančných inštitúcií), vklady tichých spoločníkov, vydané obligácie alebo zmenky, finančný leasing a návratné alebo nenávratné príspevky od štátnych orgánov.
V podnikateľskom pláne je vhodné aspoň stručne popísať inštitúcie, s ktorými je podnikateľský subjekt v niektorom z vyššie uvedených vzťahov, spôsob, akým je realizovaný takýto vzťah, na základe akých zmlúv a za akých podmienok. Zároveň je nevyhnutné uviesť, či je v súvislosti s takouto zmluvou alebo úkonom poskytnutá záruka, záložné právo, prípadne akékoľvek iné zabezpečenie záväzku. 2.8.4 Iné skutočnosti
V podnikateľskom pláne treba poukázať na akékoľvek ďalšie skutočnosti právnej povahy, ktoré by mohli v podstatnej miere ovplyvniť chod firmy, resp. jej finančnú situáciu.

Ide najmä o prípady začatých súdnych konaní vo veci nárokov voči podnikateľovi, exekučných konaní alebo iných prípadov vymáhania pohľadávok vedených voči spoločnosti.
Dôležité sú aj skutočnosti týkajúce sa problémov a sporov medzi spoločníkmi, resp. vlastníkmi podnikateľa, alebo iných nevysporiadaných nárokov voči tretím osobám.
Dôležitá je tiež zmienka o stave zabezpečenia majetku, jeho ochrany a uvedenie spôsobu, akým je majetok poistený proti prípadnému poškodeniu a zničeniu. Podnikateľské jednotky vstupujú aj do právnych vzťahov so svojimi zamestnancami. V tomto ohľade je dôležité uviesť skutočnosť, či v podniku pôsobí odborová organizácia zamestnancov, prípadne či zamestnávateľ uzatvoril s odborovou organizáciou kolektívnu zmluvu.

2.9 Prílohy
Medzi prílohy sú zaraďované rôzne informácie napr. finančné výkazy, výrobná a technologická dokumentácia, získané certifikáty, životopisné údaje manažérov spoločnosti a pod.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?