Podnikateľský plán

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 14523×

Příbuzná témataPodnikateľský plán

Úvod (3)
Jeho využitie a časti (4)
Plán ako nástroj (5-6)

PÍSANIE

Úvodná zložka (7-12)
Rozbor činnosti (13-15)
Služby a výrobok (16-21)
Príslušné technológie (22-23)
Analýza trhu (21-23)
Analýza konkurencie (24-25)
Stratégia marketingu (26-29)
Realizačný plán (29-32)
Manažment a vlastníctvo (33-35)
Administrácia a organizácia (36-37)
Príprava plánov (38-39)
Finančné údaje (40-42)
Doplnkové materiály (43-44)
Posledné úpravy (45-46)
SLOVNÍK (47-52)

Čo je cieľom tejto príručky ?
Táto príručka Vám pomôže zostaviť Váš podnikateľský plán a pripraviť žiadosť o financovanie. V texte nájdete otázky, ktoré Vám pomôžu sústrediť sa na Vašu firmu. Využite priestor na strane alebo vo Vašom záznamníku na vpísanie odpovedí. Akým spôsobom by som mal zredigovať svoj podnikateľský plán po jeho dokončení?
A. Čo je to podnikateľský plán ?
Podnikateľský plán je dokument, ktorý by sa mal zostaviť a zapísať pri začiatku podnikania. Poslúži Vám ako návod a kontrola pre podnikanie a bude potrebný aj ako súčasť žiadosti o financovanie. B. Aké sú ciele podnikateľského plánu ?
Podnikateľský plán sa dá využiť pre celý rad cieľov:
 Ako nástroj prognózy rozvoja firmy - náčrt budúcich aktivít Vašej firmy
 ako nástroj riadenia a plánovania - určitý návod pre prevádzku Vašej firmy
 Ako vyhlásenie určené pre verejnosť - stručný popis Vašej firmy pre verejnosť
 Ako obchodný dokument - návrh pre finančné inštitúcie, v ktorom sú uvedené detaily o tom, ako poskytnuté peniaze pomôžu dosiahnuť ciele firmy. Podnikateľský plán možno ľahko prepísať, aby sa zdôraznil ľubovoľný z týchto cieľov. C. Čo by som mal vedieť pred začiatkom podnikania ?
Povinnosť zostaviť dobrý podnikateľský plán nemožno na nikoho delegovať. Mal by ho napísať človek alebo ľudia, ktorí plánujú založiť firmu, lebo iba ten človek pozná najdôležitejšie informácie, ktoré v tomto pláne nesmú chýbať. Pre Vašu firmu budete potrebovať dobrého účtovníka. Nájdite si takého predtým, ako začnete pracovať na finančnej sekcii svojho podnikateľského plánu. Dobre urobený podnikateľský plán vyžaduje určitý čas a výskum. Nedá sa dokončiť za jeden večer. Ak zistíte, že nepoznáte odpovede na niektoré otázky, neprestaňte na tomto mieste robiť výskum. Urobte si poznámku o tom, čo potrebujete zistiť a potom pokračujte v štúdiu tejto príručky, pracujúc na oblastiach, v ktorých odpovede poznáte.

Počas písania využívajte tituly a podtituly na organizovanie Vašich informácií pre čitateľov. Ak neviete, čo máte použiť ako titul, začnite s hlavnými sekciami a podsekciami v úvode tejto príručky. Potom modifikujte alebo kombinujte sekcie, tak aby odrážali Vaše vlastné preferencie a štýl. Štýl podnikateľského plánu by mal byť prehľadný. V konečnej verzii nechajte najmenej trojcentimetrové okraje na oboch stranách. Používajte dierkované hárky zakaždým, keď je to možné, keď treba začleniť celú sériu bodov. A zapamätajte si - to je Váš podnikateľský plán. Mali by ste ho napísať svojimi vlastnými slovami, aby ste mu rozumeli Vy. Ako môžem využiť svoj podnikateľský plán ?
Váš podnikateľský plán sa dá využiť pre viaceré účely. Počas Vašich operácií sa budete naň často odvolávať, aby ste zistili, či ste na správnej stope a budete ho revidovať na každom štádiu rozvoja svojej firmy. Slúži jednak ako návod, ale aj ako kontrola pre Vás a Vašu organizáciu. Štyri hlavné typy využitia Vášho podnikateľského plánu sú:
1. Ako nástroj rozvoja
2. Ako návod na riadenie a plánovanie
3. Ako deklarácia o činnosti určená pre verejnosť
4. Ako obchodný dokument
Jeden plán možno relatívne ľahko modifikovať tak, aby vyhovoval všetkým týmto funkciám. Ak môžete, zrejme budete chcieť investovať do malého počítača, aby Vám pomohol v prevádzke vo Vašej firme. Použitím programov na tvorbu textov, môžete ľahko revidovať a uskladniť rozličné verzie svojho podnikateľského plánu, so zdôraznením každého z týchto rozličných spôsobov jeho využitia. Aké sú časti podnikateľského plánu?
Podnikateľský plán pozostáva z úvodu, diskusie a príloh predstavovaných podpornými dokumentmi. Úvod pozostáva z nasledujúcich štyroch sekcií:
1. Stručné zhrnutie
2. Hárok s údajmi
3. Titulná strana
4. Obsah
Diskusia pozostáva z troch základných typov informácií:
A. Váš podnik a jeho kontext: dané odvetvie a Váš trh,
B. Váš realizačný plán a Vaša štruktúra riadenia,
C. Vaše návrhy na plánovanie a finančné údaje. Nasledujúca časť uvádza, čo by ste mali zahrnúť do každej z týchto oblastí diskusie. A. Odvetvie a jeho kontext:
1. Firma a popis daného odvetvia,
2. Výrobok a s ním súvisiace služby,
3. Popis príslušnej technológie (ak je potrebná),
4. Analýza trhu,
5. Analýza konkurencia,
6. Trhová stratégia
B. Realizačný plán a štruktúra riadenia:
A. Výroba, proces alebo časť o operáciách,
B. Časť o riadení a vlastníctve,
C. Časť o administrácii, organizácii a perspektívach,
C. Návrhy na plánovanie a finančné údaje:
A.

Medzníky, harmonogram a strategický plán,
B. Rozhodujúce riziká a problémy,
C. Finančné údaje a vyhliadky
Prílohy a podporné dokumenty Vášho podnikateľského plánu môžu obsahovať:
 Výrobno-servisné materiály
 Právne podporné dokumenty
 Podporné dokumenty o trhu
 Dokumenty o riadení a personáli
 Materiály o dodatočnej finančnej podpore

 Štyri hlavné typy využitia Vášho podnikateľského plánu sú:
1. Ako nástroj rozvoja
2. Ako návod na riadenie a plánovanie
3. Ako deklarácia o činnosti určená pre verejnosť
4. Ako obchodný dokument
Táto príručka Vám poskytne systematický návod na napísanie každej z týchto častí a vyústi do náčrtu podnikateľského plánu. Vytvorenie dobrého podnikateľského plánu obyčajne trvá 150 až 3OO hodín v rozpätí jedného až troch mesiacov. V tomto kurze Vám poskytneme základné údaje: spoznanie toho, čo patrí do podnikateľského plánu, nástroje, pomocou ktorých takýto plán začnete písať. Nasledujúca sekcia popisuje každý zo spôsobov využitia podnikateľského plánu. Úloha podnikateľského plánu ako nástroja rozvoja?
Podnikateľský plán je napísaný pre Vás, Vašich partnerov a ostatné kľúčové osobnosti, ktoré sú zapojené do Vašich počiatočných operácií. Keď používate svoj podnikateľský plán ako nástroj rozvoja, je potrebné, aby ste sa sústredili na celkový program a medzníky. (Pozri sekciu B3, Návrhy na plánovanie, v tejto príručke). Plán plní funkciu detailného zoznamu nevyhnutných krokov. Pomáha Vám stanovovať realistické termíny a delegovať právomoci. V počiatočných štádiách Vás udržiava v správnom smere. Ostatné časti Vášho plánu môžu v tomto štádiu byť rámcové, reprezentované púhymi počiatočnými myšlienkami o tom, čo si myslíte, alebo ako by ste chceli, aby celý ten podnik vyzeral. Poslúži Vám ako schéma pre doplnenie detailov do ostatných častí a pre zdôvodnenie "ako"a "prečo" Vaša myšlienka bude úspešná. Ak Vašim cieľom je rozvinúť myšlienku dostatočne ďaleko na to, aby sa ukázala ako uskutočniteľná, potom ju predajte a začnite sa venovať niečomu inému a potom prispôsobte Váš plán tomuto cieľu. Ako môže môj podnikateľský plán slúžiť ako návod na riadenie a plánovanie?
Ide o najprepracovanejší typ podnikateľského plánu a väčšina ostatných druhov využitia je prispôsobením z tohto plánu. Ak plánujete začať a prevádzkovať svoju firmu, potom ide práve o ten druh podnikateľského plánu, ktorý by ste mali napísať. Návod na riadenie a plánovanie sa stáva prevádzkovou bibliou pre manažment Vašej firmy.

Keďže neviete predpovedať budúcnosť, to najlepšie, čo môžete urobiť, je že budete monitorovať a hodnotiť aktuálny výkon v porovnaní s očakávaným výkonom. Keď sa jednotlivé časti odchýlia od Vášho plánu, môžete rýchlo podniknúť účinné kroky na nápravu. Takéto použitie podnikateľského plánu Vás prinúti identifikovať príležitosti a nebezpečenstvá, silné a slabé miesta. Bude nútiť Vás a Vašich partnerov súhlasiť s bezprostrednými cieľmi, so stratégiou a výhľadovými cieľmi systematicky a realisticky. Je potrebné, aby ste sa sústredili na sekcie pojednávajúce o operáciách, manažmente a vlastníctve, administrácii, organizácii a personáli (pozri Realizačný plán). Ako môže môj podnikateľský plán slúžiť ako vyhlásenie pre verejnosť?
Bez ohľadu na štádium vývoja, na ktorom sa Vaša myšlienka nachádza, zrejme budete chcieť určitých ľudí informovať, kto vlastne ste a čo robíte. Tento typ plánu sa používa na nadviazanie stykov s dodávateľmi, na informovanie konzultantov či poradcov a ostatných odborníkov, ktorých môžete potrebovať (právnikov, účtovníkov, bankárov atď.) a na získanie záujmu zákazníkov. Nie vždy Vám bude dopriate osobne vysvetľovať, čo oni potrebujú vedieť, aby poslúžili Vašej myšlienke. Takže vždy by ste mali byť pripravený poskytnúť im plán, ktorý si prezrú - a to plán, ktorý je prispôsobený ich záujmu alebo skúsenostiam. Prehľad každej časti môže byť vhodný, ale s určitými partnermi sa zrejme nebudete chcieť deliť o detaily alebo dôverné informácie. Napríklad, pre dodávateľov môže byť vhodné uviesť detaily v sekciách o výrobno-technologických alebo prevádzkových operáciách. Môže sa stať, že keby dodávatelia vedeli o týchto veciach, mohli by predstavovať určitú konkurenčnú hrozbu. Takže budete musieť zdravo uvážiť, keď budete určitému odborníkovi poskytovať plán, ktorý zachádza do priveľkých detailov v sekciách, ktoré sa vzťahujú aj na nich, zatiaľ čo poskytnete stručný náčrt ostatných častí. Ako môže môj podnikateľský plán poslúžiť ako obchodný dokument?
Prevažná väčšina podnikateľských plánov má formu výlučne obchodných dokumentov. Nemožno poprieť, že dobrý podnikateľský plán je taký, ktorý zhromažďuje peniaze, pokiaľ všetky jeho časti sú dobre preskúmané a zdokumentované a finančné vyhliadky a predpoklady sú opodstatnené. Bude potrebné prispôsobiť tento druh plánu typu financovania, o ktorý sa zaujímate. Niektorí podnikatelia napíšu niekoľko plánov, pričom každý z nich je určený záujmom rozličných finančných skupín. Napríklad bankári sú zvyčajne konzervatívnejší ako investiční kapitalisti a súkromní investori.

Tí sa budú prednostne zaujímať o fixované aktíva (budova, zariadenie atď.) a o záruky, ktoré môžete poskytnúť. Primárnym hľadiskom je, či úver, ktorý Vám poskytnú, budete môcť splatiť. Investori a ostatné zložité nezávislé investičné skupiny sú ochotnejšie preberať na seba riziká. Zrejme budú vyžadovať určité percento z Vašej firmy a z jej ziskov na pokrytie ich rizika. Zaujímajú sa o inovované výrobky a služby, ktoré sa týkajú rastu alebo "lesku" daného odvetvia. Budú chcieť zarobiť najmenej 45-percentný zložitý úrok z investícií (ROI). Inými slovami, budú chcieť dostať späť šesťnásobok svojich peňazí do troch až piatich rokov. Vo Vašom podnikateľskom pláne sa budú najviac zaujímať o časti Zhrnutie, Finančné údaje a vyhliadky (najmä o terajšiu súvahu a podmienky zmluvy), Skupinu riadiacich pracovníkov a Výrobky alebo služby (pozri Finančné údaje a vyhliadky ). Súkromní investori sú najčastejšími financovateľmi začiatkov. Ide zvyčajne o príbuzných alebo priateľov a ostatných dobroprajníkov, ktorí Vám prajú úspech. Týchto ľudí však nemožno absolutizovať. Mnohé veľmi úspešné firmy súčasnosti začínali v garážach presne týmto spôsobom. Zaslúžia si, aby mohli nahliadnuť do Vášho plánu, najmä ak ich chcete brať vážne. Obmedzené partnerstvo a ostatné typy spojení sa takisto dá štrukturovať u vyspelejších súkromných investorov. Ak chcete osloviť miestnych investorov, aby financovali Vaše začiatky, tí sa budú chcieť dozvedieť, kto ďalší je do toho zaangažovaný. Budú tam chcieť vidieť meno veľkého človeka, ktorého poznajú (alebo o ktorom počuli) a ktorého si vážia. Odporúčame Vám detailne rozpísať časti o manažmente, najmä správnu radu (pozri Realizačný plán). Záverom, Váš podnikateľský plán oznamuje čitateľom, kde ste boli, kde sa nachádzate teraz a kam dúfate, že sa dostanete. V tomto štádiu sa nezaoberajte získavaním peňazí. Peniaze samé prídu do dobrej firmy, ku dobrej myšlienke na podnikanie, ktorá sa dá ľahko realizovať. Prvým cieľom je napísať dobrý plán, ktorý sa dá prispôsobiť špecifickému použitiu. Majte na mysli, že zostavujete plán práve tak pre seba, ako pre kohokoľvek iného. PÍSANIE

Čo predstavuje úvodnú zložku podnikateľského plán
Úvod je na prvom mieste, no zvyčajne sa píše naposledy. Je to prvá informácia, ktorú si Vaši čitatelia prečítajú, takže by mala poskytovať dostatočný prehľad o najdôležitejších informáciách v podnikateľskom pláne. Keďže ľudia, ktorí Váš plán budú čítať sú zaneprázdnení, zrejme bude potrebné upútať ich záujem v prvých minútach. Toto je funkcia zhrnutia.

Poskytuje najdôležitejšie informácie o Vašom výrobku alebo službe, o Vašom mieste na trhu a poskytuje prehľad o Vašej finančnej situácii. Titulná strana informuje čitateľov, od koho informácie pochádzajú a poskytuje užitočné informácie, ako napríklad adresu firmy, čísla telefónu a faxu. Takisto identifikuje, komu je dokument určený, jeho predmet a účel a uvádza ostatné relevantné informácie (vrátane dátumu). Obsah poskytuje čitateľovi prehľad o štruktúre podnikateľského plánu spolu s číslami strán, takže je možné podnikateľský plán čítať selektívne a rýchlo vyhľadávať informácie, ktoré sú hľadané. Úvod, najmä zhrnutie, je určený pre zodpovedných pracovníkov, ktorí prijímajú rozhodnutia a ktorí ho budú čítať a rozhodovať, či ho financovať alebo nie, či poskytnúť úver alebo nie atď. Poskytuje im užitočný prehľad o celom dokumente a Vašej firme. Čo patrí do zhrnutia?
Zhrnutie je jednou z najdôležitejších častí Vášho podnikateľského plánu. Ak nemôžete predať svoju myšlienku alebo ju vysvetliť Vašim čitateľom počas prvých piatich minút čítania, stratíte ich záujem. Ak čitateľa neupútate na prvých dvoch stranách, nebude už ďalej listovať v pláne, aby zistil, čím je Váš podnik taký jedinečný a hodný jeho podpory. Zhrnutie by malo osvetľovať najdôležitejšie body Vášho podnikateľského plánu, povzbudzovať čitateľa k ďalšiemu čítaniu. V asi šiestich odsekoch musíte popísať nasledujúce:
1. Váš výrobok a prečo je jedinečný a výnosný
2. V akom druhu podnikania podnikáte, aké míľniky ste dosiahli a s akými finančnými výsledkami
3. Aký máte trh pre svoj výrobok, akú veľkosť ten trh má a aký je Váš podiel na tomto trhu
4. Skupina riadiacich pracovníkov a ich kvalifikácia
5. Aké sú finančné podmienky a ziskový potenciál
6. Aké sú Vaše výlučné silné miesta a výhody, ktoré prispejú k úspechu Vášho podnikania. Najlepšie je tu opäť napísať zhrnutie, po tom, ako dopíšete zvyšok podnikateľského plánu, pretože toto cvičenie Vám pomôže vytriediť najdôležitejšie informácie pre určitú skupinu čitateľov. Pomôže Vám aj prezentovať tieto informácie v takej forme, ktorej čitatelia budú rozumieť a budú ich môcť využi. Čo treba zahrnúť do popisu firmy? Zhrnutie by nemalo byť dlhšie ako 2 až 3 strany rozsahu podnikateľského plánu. (Plán samotný by nemal byť dlhší ako 25 strán + prílohy a podporné dokumenty). Zmyslom zhrnutia je upútať čitateľov a prinútiť ich čítať ďalej a zdôrazniť najdôležitejšie informácie vo Vašom podnikateľskom pláne. Keď začínate sústreďovať informácie pre zhrnutie, venujte istý čas odpovediam na nasledujúce otázky (zapíšte svoje odpovede do dolného okna pre tvorbu textov).

Ak ste si odpoveďami nie istý, pokračujte nasledujúcimi otázkami a vráťte sa k nim neskôr. 1. Aký typ podniku je toto - Identifikujte typ podniku, s ktorým by ste chceli začať a niekoľkými vetami ho popíšte.:
 obchodný?
 výrobno-spracovateľský?
 distribučný?
 servisný?
 iný?
2. Aké výrobky alebo služby bude poskytovať?
 Čím sú jedinečné?
 Riešia závažný problém?
 Majú šancu na úspech?
3. Aký je podnikateľský status? (označte a popíšte)
 začínajúci?
 preberajúci?
 rozširujúci?
 iný?
4. V akom štádiu sa podnik nachádza? (označte a popíšte)
 výskumno-vývojové?
 prototypové?
 prevádzkové?
5. Ako dlho trvá toto podnikanie? (alebo je vo vývoji)
6. Akú formu bude mať organizácia? (označte a popíšte)
 vlastnícku?
 partnerskú? (typ)
 korporácia? (typ)
7. Kde bude podnik umiestnený? Čo je na tomto mieste výhodné?
8. Kto a čo je cieľovým trhom?
9. Aké percento dostupného trhu získate?
 Aký je Váš plán a stratégia pre vstup na trh?
10. Kto je konkurencia?
 Ktoré sú ich silné a slabé stránky?
 Aký je ich podiel na trhu?
11. Kto bude riadiť podnik?
 Aká kvalifikácia je potrebná na riadenie tohto podnikania?
 Aké skúsenosti, vzdelanie a zázemie majú hlavní vedúci predstavitelia?
Aké finančné informácie by mali byť obsiahnuté v zhrnutí?
Finančná časť by mala zreteľne indikovať potrebnú výšku fondov a na čo sa tieto fondy využijú. Túto časť budú prevažne tvoriť ľudia od peňazí. Ak firma už existuje, zrejme bude potrebné poskytnúť súhrnnú bilanciu ziskov a strát. Jestvujúca alebo začínajúca spoločnosť musí poskytnúť celkové vyhliadky pre túto bilanciu na obdobie troch až piatich rokov. Táto bilancia by mala obsahovať stúpajúce, klesajúce a bilančné výsledky. Tieto detailné finančné dokumenty sa objavia v samotnom podnikateľskom pláne. Vo Vašej analýze rovnovážneho bodu je ťažké urobiť presné vyhliadky na obdobie piatich rokov. Tu sa dajú využiť tri scenáre pre päťročné obdobie:
1. Použitie konzervatívnej vyhliadky založenej na slabej výkonnosti na trhu
2. Použitie agresívnej vyhliadky založenej na robustných požiadavkách
3. Použitie najpravdepodobnejších výsledkov Vášho úsilia založeného na stabilných požiadavkách a súčasných požiadavkách na trhu. To všetko sa dá pojať do zhrnutia. V diskusnej časti podnikateľského plánu bude potrebné vysvetliť kľúčové predpoklady a ukázať, ako tie čísla vôbec vznikli.

Mali by ste byť schopný vysvetliť a zdôvodniť svoje údaje. Venujte teraz niekoľko minút odpovedaniu na nasledujúce finančné otázky:
1. Aký je Váš časový rámec na dosiahnutie bezprostredných a perspektívnych cieľov?
2. Koľko peňazí treba na úspech tohto podnikania?
 na zlepšenie výrobkov?
 na marketing?
 na operácie?
3. O aký druh financovania sa usilujete? (označte a popíšte)
 dlhové?
 účastinné?
4. Čo ponúkate na oplátku? (označte a popíšte)
 vlastníctvo? (akú časť?)
 podiel na ziskoch (projektované zisky na obdobie 3 až 5 rokov)?
 iné?
5. Aké je obdobie návratnosti?
6. Aká suma peňazí bola investovaná k dnešnému dňu?
7. Aký je Váš záujem (finančný alebo iný) a výhľadový cieľ?
8. Ktoré sú silné miesta podnikania? - Čo spôsobí, že bude úspešné? (označte a popíšte)
 manažment?
 skúsený a schopný personál?
 jedinečný výrobok alebo služba?
 konštantný zdroj dodávok?
 nízke výrobné alebo režijné náklady?
 vysoký rozdiel medzi príjmami a nákladmi?
 dobrý servis?
 dôraz na kvalitu?
 iné?
9. Aké sú obmedzenia podnikania? (označte a popíšte)
 kapitál?
 zdroje riadenia?
 personál?
 iné?
10. Aký je výhľadový plán rastu podniku a ciele rozširovania?
Ako by som mal organizovať a formátovať informácie v zhrnutí?
Zhrnutie je jeden kompletný modul. Dá sa meniť, dajú sa zvýrazniť rozličné prvky v závislosti na tom, kto sú Vaši čitatelia. Zmenou a adresným určením zhrnutia môžete niekedy použiť ten istý podnikateľský plán pre celý rad určení. Výsostne odporúčame pripojiť k zhrnutiu jednu stránku prehľadu faktov. Zhrnutie by malo byť jasné a k veci. Jazyk by mal byť jednoduchý a mal by dokázať prehľad v cieľoch na strane manažmentu. Predovšetkým by mal preukázať príležitosť. Nasleduje návrh na poradie informácií:
Koncept
Úvodný výrok by mal upútať pozornosť. Možno by ste mali skonštatovať, že ste prvý, kto zavádza tento výrobok alebo požiadavky zo strany zákazníkov sú vysoké, založené na základe počiatočného prieskumu trhu. popíšte charakter Vášho podnikania (miesto, forma podniku, dĺžka a stav činnosti) popíšte v súčasnosti dosiahnuté ciele a ich finančné výsledky (dosiahnutie x vo výnosoch, zhodnotenie a ukončenie testov, vytvorený prototyp uveďte, akého druhu hospodárskeho života sa Váš výrobok týka
Výrobok/služba
Popíšte svoj výrobok alebo službu.

Uveďte špecializáciu, významné alebo jedinečné charakteristiky. Popíšte, kde ste alebo kde by ste chceli byť umiestnený a uveďte výhody tohto umiestnenia. Ak výrobok sa má predávať alebo distribuovať cez iné kanály, uveďte, ako sa toto bude realizovať a ich miesta. Popíšte všetky predbežné kúpno-predajné operácie alebo zmluvné vzťahy, ktoré máte s výrobcami a/alebo distribútormi na Váš výrobok. Trh

Popíšte trh pre svoj výrobok alebo službu, terajší alebo výhľadový podiel a celkový potenciál. Spomeňte aj konkurenciu a aké výhody v porovnaní s nimi máte. Uveďte plány pre zavedenie svojho výrobku alebo služby a stratégiu pre získanie akceptancie a lojality na trhu. Spomeňte akékoľvek listy o úmysle spolupracovať s Vami, ktoré máte s perspektívnymi zákazníkmi. Výrobná operácia
Popíšte výrobný proces výrobku alebo služby a spôsob, ako sa dostane na trh. Osvetlite tie oblasti špecializácie a technológie, ktoré ste do výroby výrobku zaviedli ako prvý. Ak plánujete stať sa subdodávateľom alebo predávať licencie na výrobu alebo operácie, popíšte tento spôsob a prečo je výhodný. Manažment
Popíšte ľudí, ktorí sú do podniku zapojení, ich skúsenosti z riadenia a zdatnosť. Zdôraznite ich výhradné kompetencie. Uveďte aj pomocný personál, ktorý bude potrebný, keď sa firma bude rozširovať. Dokážte, že ľudia, ktorí sú do činnosti zapojení, sú kvalifikovaní a oddaní veci. Vyžadované financovanie a podmienky investície
Uveďte, koľko peňazí sa k dnešnému dňu preinvestovalo a aké ďalšie fondy sú potrebné a spôsob ich využitia. Uveďte, čo ponúkate výmenou za peniaze. Spomeňte obdobie splatnosti a potenciálnu návratnosť investícií. Uveďte, aké sú zárobkové možnosti pre obdobie nasledujúcich troch až piatich rokov. Uveďte všetky daňové úľavy, ktoré z investícií vyplynú. Ciele a časový rámec
Uveďte, čo sa musí urobiť a očakávané dátumy splnenia na to, aby sa podnikanie rozhýbalo. Popíšte fázy a časové rámce, ktorých sa toto podnikanie bude týkať. Zhrňte výhradné výhody a silné stránky, ktoré prispejú k úspechu tohto podniku. V zhrnutí treba poskytnúť dostatočné množstvo informácií na vzbudenie záujmu a na to, aby čitateľ chcel ďalej čítať podnikateľský plán, aby sa zoznámil s ďalšími detailmi. Čo by mal obsahovať hárok s faktami
Hárok s faktami stojí samostatne a objavuje sa v zadnej časti zhrnutia ako samostatná strana. Umožňuje čitateľovi prebehnúť cez najdôležitejšie informácie, ktoré sa týkajú firmy.

Hárok s faktami ako samostatný dokument nájde mnohoraké využitie pre informačné a marketingové účely okrem svojho základného využitia ako súčasť podnikateľského plánu. Vyplníte nasledujúce informácie a zapíšte ich na samostatnú stranu na vytvorenie svojho vlastného hárku faktov. HÁROK FAKTOV O (NÁZOV VAŠEJ FIRMY)
Názov Vašej firmy:
Miesto úplná adresa, číslo telefónu a faxu
Typ podnikania ekologické služby alebo výroba, odpad, druhotné suroviny, konzultačné služby
Forma podnikania vlastníctvo, partnerstvo, korporácia
Druh výrobku alebo služby napríklad - priemyselný, pre domácnosť, elektronika
Patent, obchodná značka alebo servisná značka číslo a dátum vydania
Dĺžka času v podnikaní alebo vo vývoji
Počet zakladateľov, partnerov, zamestnancov (uveďte známe mená)
Súčasný alebo perspektívny podiel na trhu napríklad - 30% ekologického auditingu na trhu v roku 2002, 45% v roku 2005

K dnešnému dňu preinvestované: odhadnite zariadenie, zásoby, zariadenia, čas
Netto hodnota
Ďalšie financovanie potrebné odhadnite celkovú sumu
Minimálna investícia minimálna suma pre akcie, partnerskú jednotku atď. Podmienky a obdobie splatnosti napríklad - pozícia rozdielu medzi príjmami a výdavkami, akcie obmedzeného partnerstva, trojročná návratnosť, 40% ROI
Celkové ohodnotenie
Právne poradenstvo
Finančné poradenstvo
Manažérske poradenstvo

Popis akýchkoľvek súvisiacich transakcií, zmlúv alebo vzťahov, do ktorých firma je zapojená
Čo by mala obsahovať titulná strana?
Titulná strana by mala byť prehľadná a príťažlivá, nie vyzdobená.

Do hornej tretiny strany sústreďte informácie o samotnom podniku:
 názov firmy
 adresa firmy
 čísla telefónu a faxu firmy
 logo (ak nejaké máte)
Do strednej tretiny titulnej strany sústreďte nasledujúce informácie o majiteľoch:
 meno(á) majiteľa(ľov) alebo predstaviteľov korporácie
 titul(y) majiteľa(ľov) alebo predstaviteľov korporácie
 adresu(y) majiteľa(ľov) alebo predstaviteľov korporácie
 číslo telefónu majiteľa alebo predstaviteľov korporácie
Do dolnej tretiny titulnej strany sústreďte nasledujúce informácie o podnikateľskom pláne:
 mesiac a rok vydania plánu
 číslo výtlačku plánu
 meno zostavovateľa plánu
Ak tento plán mienite využiť ako žiadosť o financovanie, urobte inú titulnú stranu pre každý zdroj financovania, ktorému ho budete predkladať a pridajte riadok, na ktorom uvediete, pre koho je plán určený? Čo je to obsah? Obsah uvádza všetky hlavné sekcie a subsekcie Vášho podnikateľského plánu a strany, kde tieto sekcie možno nájsť (pozri ukážku obsahu v súbore listín na rozdanie). Účelom obsahu je pomôcť čitateľovi rýchlo nájsť oblasť záujmu vo Vašom pláne. To, čo zahrniete do obsahu, závisí na Vašej firme a na tom, ako ste zorganizovali svoj podnikateľský plán. Keď ste pripravení zostaviť obsah, pozrite sa na svoj dokončený podnikateľský plán, keď budete odpovedať na nasledujúce otázky:
Ktoré sú dôležité témy, ktoré by mali byť zahrnuté do môjho plánu?
 Aké podnázvy by som mal uviesť?
 V akom poradí by som mal prezentovať obsah?
 Aké podporné materiály by som mal zahrnúť?
 Obrázky?
 Grafy?
 Právne dokumenty?
Rozhodnite sa pre dĺžku plánu (počet strán) po posúdení nasledujúcich otázok:
 Aký bol úmysel napísania tohto podnikateľského plánu?
 Aká je povaha môjho podnikania?
Keď organizujete obsah, nezabudnite zahrnúť všetky hlavné sekcie v takom poradí, v akom sa vyskytujú vo Vašom pláne. Uveďte číslo strany pre všetky hlavné sekcie a podsekcie na pravom okraji. Jedna z možných verzií obsahu je táto:
Zhrnutie
I. Podnikateľské zhrnutie
A. Firma a odvetvie
B. Manažment a vlastníctvo
C. Administrácia, organizácia a personál
II. Výrobok a služby
A. Technológia: výskum a vývoj
B. Výroba a operácie
III. Trh
A. Analýza trhu
B. Analýza konkurencie
C. Stratégia marketingu
IV. Harmonogram a riziká
V. Finančné údaje
VI. Podporné materiály

Čo je obsiahnuté v rozbore podnikateľského plánu?

Diskusia obsahuje detaily Vášho podnikateľského plánu. Poskytuje podporu a detaily, ktoré naznačujete v zhrnutí tak, aby sa potenciálni bankári alebo investori mohli uspokojiť s tým, že nevstupujú do priveľkého rizika. Ak sa podnikateľský plán použije ako vnútorný dokument, diskusia poskytuje informácie, ktoré použijete na kontrolu svojho podnikania, aby ste sa presvedčili, či postupujete podľa plánu. Táto sekcia vo všeobecnosti pozostáva z nasledujúcich typov informácií:
 Popis podnikania a jeho kontext
 Realizácia plánov a štruktúry riadenia
 Plánovanie a finančné údaje
Začnite písať časti diskusie pokračovaním v tejto príručke a odpovedaním na otázky nastolené v každej sekcii. Čo je zahrnuté do popisu podnikania v kontexte?
V tejto sekcii popíšete podnikanie a ekonomiku v dostatočných detailoch na to, aby Vy, Vaši potenciálni investori a manažéri jasne chápali, čo navrhujete urobiť a ako to zapadá do terajšieho odvetvia.

Popíšte svoje výrobky alebo služby indikujúc ich jedinečnosť a dopyt po nich. Takisto popíšte akúkoľvek relevantnú technológiu pre výrobu alebo distribúciu svojich výrobkov alebo služieb, najmä ak vyvíjate túto technológiu. Takisto zaraďte analýzu trhu na indikovanie toho, čo viete o svojich potenciálnych zákazníkoch a čo hľadajú. Analýza konkurencie bude naznačovať, že viete, kto je Vašou konkurenciou a čo ponúka. Pochopením trhu, dopytu a súčasnej konkurencie a toho, čo ponúka, môžete vyvinúť stratégiu pre marketing svojich výrobkov alebo služieb a pre získanie kompetetívnej výhody. Aké informácie by mali byť zahrnuté do popisu firmy?
Jestvujú tri základné typy informácií, ktoré treba zahrnúť do tejto sekcie:
 Zázemie
 Súčasný stav
 Plány do budúcnosti
Spočiatku by ste mali popísať štart a históriu Vašej firmy od vzniku ako súčasť tohto zázemia. Zrejme by ste mali spomenúť, kde a kedy bola zorganizovaná a kde je umiestnená. Mali by ste spomenúť aj významné míľniky, ako napríklad získanie patentu, tvorbu prototypu alebo podpísanie veľkého kontraktu. Ak Vaša firma má významnú históriu, možno by bolo dobre, keby táto sekcia stála samostatne. Nasledujú niektoré otázky, na ktoré by ste mali odpovedať v sekcii o zázemí:
1. Kedy a kde firma začala fungovať - dátum a miesto inkorporácie alebo partnerstva ?
2. Aká je forma organizácie - bude sa meniť? Kedy?
3. Kde je firma umiestnená - budete meniť alebo ste zmenili miesta ?
4. Ako dlho ste v podnikaní?
5. Získali ste patent alebo obchodnú značku v mene firmy alebo logo? - usilujete sa niečo podobnú v súčasnosti získať?
Čo by malo byť obsiahnuté v sekcii o súčasnom stave?
V tejto sekcii by ste mali pohovoriť o reputácii, ktorú ste si vybudovali, o Vašich silných stránkach a obmedzeniach. Takisto by ste mali popísať svoj výrobok a ako sa mu darí na trhu. Uveďte finančný obnos, ktorý bol k dnešnému dňu investovaný, kto ho investoval a ako sa využil. Je takisto užitočné poskytnúť prehľad zo záznamu o predaji a službách, ak taký máte. Zrejme bude potrebné aj pohovoriť aj o druhu a výške fondov, ktoré firma potrebuje na začiatok operácie a na zlepšenie operácií. Písanie tejto sekcie začnite odpovedaním na nasledujúce otázky:
1. Prečo ste začali podnikať?
2. Ako sa tento druh podnikania vyvinul?
 Ako dlho to trvalo?
 S akými problémami ste sa stretli?
 Ako ste ich vyriešili?
 Ktoré boli kľúčové míľniky?
 Ako a kedy sa dosiahli?
3.

Kto sú zakladatelia a ostatné kľúčové osobnosti zapojené do tohto podnikania?
 Čo prinášajú do tohto podnikania?
4. Ako identifikujete svoj trh?
 Akú úspechy ste mali v prenikaní naň?
5. Mali ste do činenia s konkurenciou?
6. Akú sú Vaše celkové silné stránky a slabiny?
7. Koľko peňazí ste investovali?
 Čo bolo Vaším zdrojom financovania?
 Ako ste tie peniaze použili?
 Sú investície poistené?
Čo by som mal zahrnúť sekcie o plánoch do budúcnosti?
V tejto sekcii by ste mali podiskutovať o Vašich cieľoch na nasledujúce obdobie troch až piatich rokov. Mali by ste popísať, ako ich plánujete dosiahnuť a aké zdroje budú potrebné. Takisto by ste mali poukázať na zlepšenia a rozšírenie jestvujúcej výrobnej linky, ako aj o Vašich nádejach na zvýšenie podielu na trhu a výnosoch. Písanie tejto sekcie môžete začať odpovedaním na nasledujúce otázky:
1. Aké sú Vaše budúce ciele a stratégia na ich dosiahnutie?
2. Ako je Vaša firma ovplyvnená hlavnými ekonomickými, sociálnymi, technickými, ekologickými a regulačnými trendmi?
3. Aký je Váš záznam o výnosoch a službách?
Čo by som mal zahrnúť do sekcie popisujúcej dané odvetvie, v ktorom sa pohybujem?
V tejto sekcii by ste mali rozviesť štyri hlavné prvky:
1. Hlavné charakteristiky daného odvetvia
2. Participantov v danom odvetví
3. Zhrnutie odvetvia analytikom
4. Trendy v danom odvetví
Čo by malo patriť do popisu hlavných charakteristík tohto odvetvia?
V tejto sekcii by ste mali popísať dané odvetvie, v ktorom sa Vaša firma nachádza s tým, že uvediete profil odvetvia vrátane veľkosti, geografického rozvrstvenia, trh, historický prehľad, súčasný stav a celkové výnosy a zisky za každý z uplynulých troch rokov. Pred začatím písania tejto sekcie by ste mali odpovedať na tieto otázky:
1. V akom druhu podnikania sa uplatňujete?
2. Aký je súčasný stav daného odvetvia?
 Aké je veľké?
 Celkové výnosy? zisky? rozdiely medzi investíciami a stratami?
Aký druh informácií by mal patriť do popisu participantov na tomto podnikaní?
V tejto sekcii by ste mali uviesť konkurenciu a ostatných účastníkov vo Vašom druhu podnikania. Bude užitočné zhrnúť každého účastníka spolu so spektrom od najsilnejšieho po najslabšieho. Mali by ste prediskutovať ich výrobné a servisné služby a profilovanie na trhu. Mali by ste zhruba uviesť účastníkov, s ktorými ste boli priamo zapojení do podnikania alebo ktorí boli Vašou konkurenciou.

Písanie tejto sekcie začnite odpoveďami na nasledujúce otázky:
 Kto sú hlavní participanti v tomto odvetví (konkurenti, dodávatelia, hlavní zákazníci, distribútori atď.)
 Aký je ich výkon - podiel na trhu?
 Aké výhody máte voči nim?
 Ako Vy získate trh, o ktorý sa usilujú oni?
Aký druh informácií by mal patriť do sekcie zhrnutia analytikom?
V tejto časti by ste mali prezentovať sériu výrokov a citátov, ktoré zhŕňajú fakty, čísla a trendy o podnikaní z rozličných dôveryhodných zdrojov. Mali by ste vzbudiť dôveru v zdroj informácií a poskytnúť publikačné údaje. Tieto výroky by mali osvetliť to, kam podnikanie mieri a predstaviť aj rozličné trhy, ktoré tomuto podnikaniu budú slúžiť. Mali by ste vyhľadávať informácie z rozličných zdrojov, obchodných časopisov až po novinové články a osobné rozhovory. Čo by malo patriť do diskusie o podnikateľských trendoch?
V tejto sekcii by ste mali prediskutovať to, kam Vaše podnikanie mieri a skonštatovať, či sa zlepšuje, klesá alebo sa udržiava na rovnakej úrovni. Mali by ste spomenúť aj ostatné príležitosti. Uveďte, kde bude Váš podnik o 5 až 10 rokov a Vašu relatívnu pozíciu v ňom. Spomeňte aj budúcnosť podnikania z hľadiska potrieb trhu a/alebo akceptancie a ziskového potenciálu. Takisto by ste mali popísať významné udalosti alebo zmeny v podnikaní, ktoré ovplyvnia Vaše podnikanie pozitívne alebo negatívne. Písanie tejto časti začnite odpovedaním na nasledujúce otázky:
 Ako analytik odhaduje podnikateľské trendy?
 Kde sa očakáva, že budete o 5 rokov? 10 rokov?
 V súvislosti s týmito zmenami, budete sa podieľať na náraste alebo na poklese?
 Kto iný sa ešte môže zapojiť do tohto podnikania?
Aké sú chyby, ktorým sa treba vyhnúť pri písaní o firme a o podnikaní?
Jestvuje 5 hlavných chýb, ktorým by ste sa v tejto časti mali vyhnúť, keď zostavujete podnikateľský plán:
1. Priveľké množstvo detailov a osobného názoru o firme, nie dostatočné množstvo informácií o významných míľnikoch a o potenciáli. 2. Nedemonštrovanie ustáleného poznania kľúčových postáv v hlavnom podnikateľskom odvetví a o ich potenciálnom vplyve na Vašu firmu. 3. Dojem, že ide o operáciu "nočného letu". 4. Je evidentný nedostatok smerovania a zaangažovanosti. 5. Slabé alebo neadekvátne vedomosti o tomto podnikateľskom odvetví a trendoch. Čo by malo byť obsiahnuté v časti o výrobku a s ním súvisiacich službách v podnikateľskom pláne?

Táto časť by mala byť 1 až 3 strany dlhá a mala by popísať výrobok a s ním súvisiace služby, osobitné charakteristiky, výhody a plány budúceho rozvoja. V tejto časti by ste sa mali vyjadrovať laickým jazykom.

Do tejto časti treba zahrnúť 5 základných prvkov:
 Popis výrobku alebo služby
 Popis priestorov
 Vlastnícke charakteristiky
 Plány budúceho rozvoja
 Spoľahlivosť výrobku
Čo by malo byť obsiahnuté v popise výrobku alebo služby v tejto časti?
V tejto časti by ste mali presne popísať svoj výrobok alebo službu a na čo bol určený. Uveďte ako funguje, jeho osobitné charakteristiky, schopnosti a výsledné pozitíva (ekonomické, ekologické, pre voľný čas atď.). Ak sem patrí viac ako jeden servis alebo jeden druh výrobku, uveďte detailne každý a to, ako spolu fungujú a/alebo sa navzájom ovplyvňujú. Uveďte, v akom štádiu rozvoja sa výrobok alebo služba nachádza. Túto časť môžete začať písať odpovedaním na nasledujúce otázky:
1. Aký je účel výrobku alebo služby?
 Riešia nejaký problém alebo sú výzvou pre príležitosť?
 Sú to luxusné predmety alebo predmety každodennej potreby?
2. Ako výrobok alebo služba dosahuje tento účel?
3. Aké sú jeho výhradné charakteristiky? (cena, dizajn, kvalita, schopnosti atď.)
4. Aká je technologická životnosť?
 Ako vyznieva porovnanie s ostatnými podobnými výrobkami?
 Aká je jeho náchylnosť na zastarávanie?
 Na zmenu v štýle alebo v móde?
5. V akom štádiu vývoja sa výrobok nachádza? (vyznačte a popíšte)
 idea
 model
 pracovný prototyp
 malé výrobné vzorky
 plná výroba (na akej úrovni?)
 inžiniersky prototyp
 výrobný prototyp
6. Ako sa výrobok bude vyrábať?
 Je kapitál intenzívny?
 Je intenzívna práca?
 Je intenzívny materiál?
7. Bude celá výroba alebo jej časť predmetom subdodávok?
8. Je to predmet finálneho použitia alebo iba zložka iného výrobku?
 Závisí prežitie Vašej firmy na niekom inom?
Čo by bolo potrebné zahrnúť do popisu zariadení a priestorov?
Ak priestory a zariadenia sú súčasťou alebo centrálnym miestom výrobku alebo služby (ako napríklad hotel), popíšte ich v tejto sekcii. Ak priestory sú len priradené skôr než iba súvisiace s výrobkom alebo službou (ako napríklad stroj alebo výrobná prevádzka), bolo by najlepšie popísať ich spolu s popisom operácií neskôr vo Vašom podnikateľskom pláne. Ak sa rozhodnete popísať zariadenia teraz, povedzte, čím sú jedinečné alebo lepšie: žiadne nie je také ako toto, nie je atraktívnejšie, nemá lepšie umiestnenie k základni zákazníka, poskytuje viac atď. Uveďte detaily o lokalizácii a prečo je výhodná. Uveďte, aké percento priestorov a zariadení sa používa na služby prinášajúce zisk, operácie, sklady atď. Ak sa rozhodnete popísať priestory teraz, venujte niekoľko minút na vyhotovenie konceptu svojho popisu nižšie.

Čo by malo patriť do tejto časti o vlastníckych charakteristikách?
V tejto časti by ste mali podať prehľad o patentoch, copyrightoch, obchodných značkách, servisných značkách alebo ostatných právne záväzných dohodách, ktoré chránia Váš výrobok alebo službu. Uveďte, či sa o nejaký patent usilujete. Celkovo podajte prehľad o tom, ako máte v úmysle chrániť integritu, dôveryhodnosť a kompetitívnu povahu Vášho výrobku alebo Vašich služieb. Stručne sa zmieňte o akýchkoľvek regulačných alebo schvaľovacích požiadavkách, ktoré Váš výrobok alebo služba musia splniť. Uveďte, kto má jurisdikciu a ako uspokojíte tieto požiadavky. Predtým, ako začnete písať túto časť, odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Môže Váš výrobok byť chránený patentom, copyrightom, obchodnou alebo servisnou značkou?
 Aká ochrana bude poskytnutá?
2. Aké sú regulačné alebo schvaľovacie požiadavky zo strany vládnych agentúr alebo priemyselných či obchodných účastníkov?
Čo by malo patriť do časti o plánoch budúceho rozvoja?
V tejto časti by ste mali popísať povahu a aplikáciu plánov budúceho rozvoja. Mali by ste detailne uviesť, či tieto plány sú zlepšením a rozšírením súčasného výrobku alebo druhu služby alebo plánov na iné výrobky alebo služby. Uveďte, či tieto plány sa budú týkať Vášho terajšieho trhu alebo ostatných trhov. Spomeňte časové rámce týchto plánov a odôvodnite, prečo tieto plány sú dôležité a to tak, že poukážete na zvýšené alebo novo vzniknuté zisky. Predtým, ako začnete písať túto časť, odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Aké nové výrobky plánujete rozvinúť, aby sa prispôsobili meniacim sa potrebám trhu v tomto odvetví alebo v iných?
2. Je Váš výrobok závislý na nejakých výrobných, priemyselných alebo trhových životných cykloch? O aký cyklus ide? (vyznačte a popíšte). 3. zavedenie
4. rast
5. vyzretosť
Čo by malo patriť do diskusie o spoľahlivosti výrobku?
V tejto časti by ste mali podiskutovať o hľadiskách spoľahlivosti a istoty, ktoré sú inherentné vo výrobe a/alebo marketingu výrobku. Popíšte, ako plánujete obmedziť zodpovednosť firmy. Poskytnite odhad percentuálnych nákladov výrobku, ktoré budú aplikované smerom k pokrytiu spoľahlivosti a zodpovednosti. Na napísanie tejto časti by ste mali odpovedať na nasledujúce otázky:
1. Máte prepojenie na dôležité nekonkurenčné zariadenie, ktorého výrobca by mohol váhať v podpore Vášho výrobku kvôli garanciám, zodpovednosti alebo hľadiskám image?
2. Aké sú záruky spoľahlivosti tohto výrobku?
 Aké sú požiadavky na poistenie?
3. Akým druhom inžinierskych štúdií, testovania a vyhodnotenia bol výrobok podrobený?
4. Ak ide o viac ako o jeden výrobok, ako bude výroba a/alebo uplatnenie jedného ovplyvňovať ten druhý?
5.

Ako vyznieva porovnanie tohto výrobku s podobnými výrobkami konkurencie?
6. Aké sú špeciálne výrobné alebo technologické hľadiská?
 Aké sú požiadavky na údržbu alebo modernizáciu?
7. Ak ide o zariadenie, aký je jeho faktor spoľahlivosti?
 Aký je jeho čas prestoja?
8. Akú sú príslušné služby, ktoré poskytujete?
 Ako tie služby zvýšia ziskovosť podniku?
Nasledujú najčastejšie chyby, ktorým treba zabrániť v písaní časti o výrobku a naň sa viažucich službách v podnikateľskom pláne. Najčastejšie chyby, ktorým sa treba vyhnúť v písaní tejto časti podnikateľského plánu, sú:
1. Popis výrobku/služby je priveľmi technický, priveľmi rozvláčny alebo priveľmi nejednoznačný. 2. Táto časť neidentifikuje nové, jedinečné alebo lepšie vlastnosti, charakteristiky alebo prínosy. 3. Nie je urobená domáca úloha o dostupnosti ochrany ani sa neukazuje, ako chrániť daný výrobok ale o danú službu pred zákonnou zodpovednosťou alebo konkurenciou. 4. V tejto časti sa prejavuje príliš veľa korektúr a priveľa neistôt z regulačných agentúr. 5. Máte nedostatočné plány budúceho rozvoja na zlepšenie, rozšírenie, na uchovanie poprednej pozície na trhu z hľadiska potrieb a konkurencie. 6. Nepodarilo sa vám prezentovať faktory spoľahlivosti, údržby a modernizácie kvôli udržaniu "prestoja" na minime. 7. Nepodarilo sa Vám zaradiť hodnotenie svojho výrobku alebo služby treťou stranou. Čo by malo byť obsiahnuté v sekcii o príslušných technológiách?

Táto časť by mala byť dlhá 1 až 2 strany a mala by poskytovať prehľad jedinečnej technológie, ktorú Váš výrobok využíva. Takisto by ste mali načrtnúť výskumnú a vývojovú fázu tejto technológie, ak táto fáza je aplikovateľná. Túto časť všeobecne používajú firmy, ktoré podstúpili alebo sú v procese rozsiahleho výskumu a vývoja (R and D). Sú štyri hlavné oblasti, ktoré by ste do tejto časti mali zahrnúť:
 Vývoj koncepcie
 Výskum, testovanie a vyhodnotenie
 Hlavné míľniky a prelomy
 Súčasný stav a pokračujúci výskum a vývoj (R and D)

Čo by malo byť súčasťou časti o koncepcii rozvoja?

V tejto časti by ste mali popísať, ako výrobok vznikol. Uveďte, ako dlho bol v štádiu rozvoja a príslušné nákladové faktory. Popíšte počiatočnú koncepciu a to, ako sa v procese vývoja zmenila a zlepšila. Uveďte akékoľvek nové aplikácie alebo príležitosti, ktoré z toho vyplynuli. Uveďte, kto vlastní akú časť koncepcie a/alebo výrobku a uveďte percentuálne zastúpenie. Popíšte technológiu uplatnenú vo vývoji.

Predtým, ako začnete písať túto časť, odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Kedy ste začali s vývojom výrobku?
2. Aká bola Vaša pôvodná koncepcia a ako sa zmenila?
 Aké nové príležitosti vyplynuli z týchto zmien?
3. Kto vlastní koncepciu, výkresy, materiály, marketingové práva atď.?
 Uveďte poruchovosť každého a percento vlastníctva.
4. Aký druh technológie sa uplatňuje vo vývoji výrobku?
5. Aké sú náklady k dnešnému dňu na vývoj výrobku?
 Ako ste tieto náklady financovali?
6. Aká časť výrobku je vo vývoji (označte a popíšte)
 elektronika
 mechanika
 obal
 balenie/vzhľad
 úplný pracovný prototyp (koľko ich jestvuje?)

Čo by malo byť v časti o výskume, testovaní a vyhodnotení?

V tejto časti by ste mali popísať všetky príslušné údaje o výskume, testovaní a aktivitách vyhodnocovania. Uveďte všetky prieskumy, články alebo štúdie, ktoré boli publikované ako výsledok týchto aktivít. Uveďte svoje zistenia ako faktické závery a zdokumentujte ich ako podporné materiály v prílohe. Uveďte, čo spôsobuje, že výrobok je spoľahlivý. Uveďte výsledky Vášho výskumu z hľadiska výrobných potrieb, faktorov nákladov, časových požiadaviek, dokumentácie, údržby, požiadavok na modernizáciu. Popíšte zariadenia, podmienky a prístrojové vybavenie a dozor, pomocou ktorých sa výskum uskutočnil. Pred začiatkom písania tejto časti najprv odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Kde a za akých podmienok sa výskum uskutočnil?
 Pod akou kontrolou?
2. Koľko človekohodín je obsiahnutých vo výskume a vývoji?
3. Aké prístrojové vybavenie, chemikálie, komponenty atď. sa používajú vo výrobku?
4. Podrobil sa výrobok skúškam namáhania, bezpečnostným skúškam a iným testom spoľahlivosti?
5. Uchádzali ste sa o alebo ste odstali patentovú ochranu?
6. Aké sú regulačné požiadavky na výrobu, licencovane alebo trhové realizovanie výrobku?
7. Plánujete vyrábať tento výrobok sami alebo ho vyrábať licenčne podľa už existujúceho výrobcu?
8. Ako táto technológia obstojí v porovnaní s ostatnými výrobkami?
 Je to zavedený stav?
 Je dokonalejší ako konkurenčné výrobky?
9. Otestovali ste výrobok na trhu? (označte a popíšte)
 ľahkosť používania, adaptabilita
 akceptancia používateľom
 inštrukcie, potrebné zaškolenie

Čo by malo byť v časti o hlavných míľnikoch a prelomoch?

V tejto časti by ste mali uviesť význačné míľniky a úspechy, ktoré ste dosiahli výskumom a vývojom.

Uveďte kedy a za akých okolností sa tieto prelomy dosiahli. Popíšte, aký účinok mali alebo budú mať pre podnik. Uveďte ako technológia alebo proces sa líši alebo je lepší v porovnaní s podobnými výrobkami. Popíšte, aké riziká alebo problémy boli prekonané na dosiahnutie týchto míľnikov. Pred začiatkom písania tejto časti odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Čo ste sa naučili počas výskumu a vývoja?
 transfer technológie alebo iné aplikácie?
 vedľajšie výrobky?
2. Ktoré sú hlavné úspechy a prelomy?
3. Ktoré sú hlavné riziká, problémy a zdržania?

Čo by malo byť v časti o súčasnom stave a pokračujúcom výskume a vývoji?

V tejto časti by ste mali uviesť detaily o terajšom mieste projektu. Popíšte, aká časť výrobku bola vyvinutá a čo ešte treba urobiť na jeho ochranu, výrobu, licencovanie, trhovú realizáciu a/alebo distribúciu. Uveďte, kedy výskum a vývoj bol ukončený a aké kontakty ste urobili ohľadne výrobku a výsledky týchto kontaktov. Pred začatím písania tejto časti odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Kedy bude výskum a vývoj ukončený?
 Kedy bude výrobok pripravený na hromadnú výrobu?
 Kedy bude výrobok pripravený na trh a distribúciu?
 Akú výskumnú a vývojovú činnosť ešte treba urobiť?
2. Akú kontakty ste nadviazali ohľadne výskumu a vývoja tohto výrobku?
 Výsledky?
 potenciálni zákazníci
 vládne agentúry
 potenciálni výrobcovia, distribútori
 potenciálni investori
Aké sú najčastejšie chyby, ktorým sa treba vyhnúť pri písaní príslušnej časti podnikateľského plánu o technológii?
Medzi chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť pri písaní tejto časti patria:
1. Povrchný výskum alebo vývoj. Prehliadanie alebo neuvedomenie si základných problémov alebo nedostatkov. 2. Neadekvátne testovanie. Nie úplné vyhodnotenie potenciálnych nedostatkov alebo chýb tým, že sa nevyvinuli adekvátne testovacie procedúry a podmienky. 3. Nedostatok certifikačných testov tam, kde sú aplikovateľné. Pokus nastoliť kredibilitu výsledkov na základe nedostatočných údajov a noriem. 4. Neadekvátne bezpečnostné hľadiská. krytie, izolácia, uzemnenie, typy použitého materiálu atď. 5. Nedostatok pozornosti faktorom spoľahlivosti. Neschopnosť definovať, testovať a vyhodnocovať bezpečnostné hľadiská. 6. Absencia plánu budúceho rozvoja a výroby. Neadekvátne hľadiská výrobných požiadavok a materiálov. Absencia výkresov a špecifikácií. 7. Nadbytok schém. Neschopnosť zohľadňovať princíp jednoduchosti. 8.

Porovnanie technológie, ktorú uplatňujete s technológiou, ktorú konkurencia v súčasnosti má, dokonca aj keď Vy ju nebudete mať na trhu asi rok alebo dva (technológia konkurencie a výhody sa dovtedy zmenia. Čo by malo byť obsiahnuté v časti podnikateľského plánu o analýze trhu?
Táto časť by mala byť dlhá 3 až 5 strán a mala by dokázať, že rozumiete trhu, že naň môžete preniknúť a že kontrolujete rozhodujúce faktory úspechu, ktoré Vašej firme umožnia dosiahnuť ciele predaja. Predovšetkým by ste mali dokázať, že po Vašich výrobkoch a službách je dopyt. Časť venovaná analýze trhu môže byť rozdelená do nasledujúcich podčastí:
 Potenciálny trh a jeho charakteristiky
 Zhrnutie analytikom
 Podiel na trhu, trendy a rastový potenciál
 Predaj, distribúcia a zisky výrobku/služby
 Služby a metodika poskytovania garancií
Citovanie faktov z Vášho výskumu a skúsenosti ukáže, ako a prečo Vaša firma bude úspešná. Za najdôležitejšie však možno pokladať, že zrejme budete chcieť dokázať, že pre Váš výrobok alebo službu existuje trh a Váš potenciálny podiel a výsledné očakávania zisku sú realistické. Čo by malo byť obsiahnuté v časti o potenciálnom trhu a jeho charakteristikách?
V tejto časti by ste mali popísať cieľový trh (kto alebo čo) a uviesť jeho profil. Mali by ste uviesť "nákupné" zoznamy a zvyklosti Vašich zákazníkov a stanoviť príslušné fakty o rozmere, veľkosti, mieste/oblasti, profesii, príjme a ostatné demografické informácie o trhu. Mali by ste sa odvolať aj na nejaký výskum, ktorý ste uskutočnili Vy alebo odborníci, ďalej štúdie alebo uskutočnené prieskumy. Potom by ste mali uviesť ako Váš výrobok alebo služba spĺňa požiadavky tohto trhu. Môžete zaradiť zoznamy odkazov na prieskum v bibliografii v prílohách. Kým začnete písať túto časť, odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Kto alebo čo je Vašim potenciálnym trhom (označte a popíšte)
 jednotlivci
 firmy (malé, stredné, veľké)
 vládne agentúry
 iné
2. Aký veľký je Váš potenciálny trh?
3. Dá sa tento trh segmentovať (geograficky, podľa odvetví atď.)?
 Ako?
4. Aký je profil Vašich potenciálnych zákazníkov?
 vek
 pohlavie
 profesia
 príjem
 geografická pozícia
 ostatné demografické údaje
5. Aké sú hlavné aplikácie Vášho výrobku alebo služby?
6. U každej väčšej aplikácie, aké sú požiadavky zo strany zákazníkov?
 Aké sú požiadavky regulačných agentúr?
 Aké sú súčasné ceny splnenia týchto požiadaviek?
 Aké sú nákupné zvyklosti zákazníkov?
7.

Aký bude dosah (ekonomický alebo iný) na zákazníkov, ktorí používajú Váš výrobok alebo využívajú Vašu službu?
 Koľko ušetria?
 Aká je ich návratnosť investícií (ROI) (zisky?)
 Budú musieť zmeniť svoj spôsob fungovania?
 Budú musieť nakupovať ostatné tovary a služby, aby používali Vaše?
 Budú musieť zmeniť svoje pracovné zvyklosti?
 Napokon, ako lepšie budete môcť uspokojovať ich potreby a želania?
Čo by malo byť v časti o zhrnutí analytikom?
V tejto časti by ste mali poskytnúť celý rad citátov a výrokov, kde budú obsiahnuté významné fakty, údaje, trendy o trhu (a trhovom potenciáli) z rozličných renomovaných zdrojov. Cieľom je zvýrazniť špecifické trhové príležitosti, ktoré existujú v danom odvetví a to, ako Vaše výrobky a služby budú kapitalizovať tieto príležitosti. Komentár analytikov by mal jasne ukázať, aké problémy a potreby existujú na Vašom trhu a čitateľovi by malo byť jasné, že Vaše výrobky a služby môžu tieto problémy vyriešiť alebo môžu týmto potrebám vyhovovať lepšie, ako jestvujúce metódy. Venujte teraz niekoľko minúť náčrtu toho, čo by ste Vy začlenili do tejto časti a aké argumenty by ste uviedli. Čo by malo byť obsiahnuté v časti o podiely na trhu, trendoch a rastovom potenciáli?
V tejto časti uveďte percentuálny podiel na trhu, ktorý máte alebo dúfate dosiahnuť. Poskytnite detaily o trendoch na trhu. O odvetví v širokom regionálnom a miestnom rámci. Uveďte, či trh je sezónny, potom uveďte časové rámce a ako sa prispôsobí a vykompenzuje počas obdobia mimo sezóny. Uveďte detaily o tom, ako sa trh môže zmeniť do 3 až 5 rokov. Spomeňte rastový potenciál trhu a váš zvyšujúci sa podiel. Uveďte, na akých východiskách zakladáte tieto typy rastu (technológie, meniace sa podmienky zákazníkov, náklady atď.). Zdôvodnite svoje argumenty a náklady a riziká spojené s dosiahnutím vyšších hladín prenikania. Než začnete písať túto časť, odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Aký podiel na trhu dúfate, že dosiahnete?
2. Aký je rast (dosiahnutý aj potenciálny) Vášho trhu?
3. Aké sú trhové trendy?
 Je to sezónny trh?
 Aké faktory ho ovplyvňujú (ekonomické, vládne obmedzenia atď.)?
4. Aké sú Vaše ciele Vášho podielu na trhu pre celý dostupný trh?
 Aké sú Vaše ciele Vášho podielu na trhu pre servisný dostupný trh?
 Aké sú Vaše ciele podielu na trhu pre náhradný trh?
5. Aké je Vaše zdôvodnenie a náklady na dosiahnutie rozličných hladín prenikania?
6. Ako budete udržiavať a zvyšovať svoj podiel na trhu?
 Ako budete uspokojovať terajšie potreby zákazníkov?
 Ako pritiahnete nových zákazníkov?
 Ako budete ponúkať niečo nové, lepšie alebo jedinečné?
7. Ako sa segmenty aplikácie Vášho trhu budú meniť v nasledujúcich 3 až 5 rokoch?
8. Kupujú iní Vaše výrobky alebo služby na obsluhu svojich zákazníkov?
 Ako vyzerá ich podnikateľské odvetvie?
 Aký druh podnikania robia?
Čo by malo byť obsiahnuté v časti o predaji, distribúcii a ziskoch?
V tejto časti by ste mali uviesť predpokladané predajné záznamy Vášho výrobku alebo služby.

Uveďte, koľko Vás každý výrobok alebo služba stojí na vytvorenie, distribúciu a predaj. Uveďte detaily o tom, ako Váš výrobok či služba sa bude distribuovať a predávať. Popíšte akékoľvek jedinečné charakteristiky Vašej predajnej a distribučnej siete. Uveďte implikácie prepravy, taríf, ciel, zmenárenskej politiky a ostatné vládne opatrenia. Kým začnete písať túto časť, odpovedzte prosím na nasledujúce otázky:
1. Ako budete distribuovať svoj výrobok? (označte a popíšte)
 priamo
 cez sieť dealerov
 veľkopredajom
 v maloobchode
 cez predstaviteľov výrobcov
 inak
 Bude distribuovaný pod Vaším menom alebo niekoho iného?
2. Ak jeho súčasťou je doprava, aké sú implikácie exportovania, importovania, daní, taríf, ciel, bariér, zmenárenskej politiky a ostatných hľadísk?
3. Získali ste reakcie od perspektívnych zákazníkov?
 Aká bola ich reakcia?
 Skúšali v praxi realistický prototyp?
4. Sú Vaše očakávania o predaji v súlade s výrobnou schopnosťou ho vyrobiť?
5. Je Vaša cenová, servisná a garančná politika atraktívna a kompetitívna na trhu?
6. Koľko Vás stojí predaj každého výrobku/služby?
 Koľko Vás stojí výroba každého výrobku/služby?
7. Dosiahli ste svoje zisky výrobkom/službou? alebo
 Aké budú Vaše zisk z výrobku/za služby?
8. Aké sú Vaše terajšie ciele predaja výrobku/služby?
 Aké sú súčasné ciele predaja z hľadiska počtu jednotiek?
 Aký je Váš objem predaja v korunách?
Ktorým najčastejším chybám sa treba vyhnúť v časti Analýza trhu?
Nasledujú najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú v časti Analýza trhu a ktorým by ste sa mali vyhnúť. 1. Presvedčenie, že veľkosť trhu (zákazník) je rovnomerne rozložená. Väčšina predajov môže pochádzať iba z jednej alebo dvoch oblastí krajiny. 2. Neschopnosť dokázať, že Váš cieľový trh predstavuje hlavnú časť dopytu po Vašom výrobku alebo Vašej službe (pravidlo 80/20 - 20 percent zákazníkov môže predstavovať osemdesiatpercentný dopyt). 3. Nerealistické očakávania od Vášho podielu na trhu (presvedčenie, že môžete pokryť 100 percent trhu). 4. Neschopnosť preukázať jasné pochopenie výrobku/služby, ktorú treba predať a na aký trh. 5. Absencia presného odhadu profitability každého výrobku/služby. 6. Zakladanie vyhliadok predaja na vyššom stupni výstupu, ako ste vlastne dokázali, že môžete dosiahnuť. 7. Cenová politika nie je v súlade s potrebami trhu, s požiadavkami alebo schopnosťou platiť. 8.

Nesprávny odhad celkového trhového potenciálu alebo zmien na trhu spôsobených ekonomickými, spoločenskými alebo inými trendmi. 9. Vaše odhady o potenciálnom trhu nie sú zdôvodnené z hľadiska pokrokov v technológii, vládnych regulácií, posunov obyvateľstva a ekonomických síl (ceny nafty, úrokové miery atď.). 10. Oslovujete svoj trh univerzálne. Nesegmentujete trh do rozličných zložiek a nevyvíjate profily každého segmentu. Definujete svoj trh priveľmi široko. 11. Prezentovanie Vašich faktov tak, že sa zdá, akoby Váš trh bol podriadený Vašej firmy namiesto opaku. Čo má byť obsiahnuté v časti o analýze konkurencie?
Časť o analýze konkurencie by mala byť 2 až 3 strany dlhá. Jej účelom je ukázať, že si plne uvedomujete konkurenčné sily, ktoré fungujú na Vašom trhu. Bude potrebné, aby ste vysvetlili svoje silné stránky voči konkurencii, ako budete eliminovať ich výhody a ako kompenzujete alebo prekonáte svoje slabé stránky. Táto časť všeobecne obsahuje 4 podčastí:
 Profil konkurentov
 Porovnanie výrobku/služieb
 Postavenie a podiel na trhu
 Porovnanie silných a slabých stránok. Mali by ste poskytnúť stručný prehľad o ostatných podnikateľských účastníkoch osvetliac svoju vlastnú kompetitívnu výhodu. Čo by malo byť začlenené do časti o profile konkurencie?

V tejto časti by ste mali uviesť rozsah, vek, miesta, predajný objem, manažment, spôsob činnosti a ostatné charakteristiky Vašich konkurentov. Takisto by ste mali podať detaily o potenciálnych konkurentoch, ktorí môžu vstúpiť na Váš trh. Predtým, ako začnete písať túto časť, odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Kto sú Vaši najbližší a najväčší hlavní konkurenti?
2. Je ich firma stabilná, rastie alebo sa zmenšuje? prečo?

Čo by malo byť obsiahnuté v časti o porovnaní výrobku/služby?

V tejto časti by ste mali podať detaily o podobnostiach a rozdielnostiach medzi Vaším výrobkom alebo službou a výrobkom či službou konkurencie. Porovnajte svoje operácie a štýl riadenia so svojimi rozličnými konkurentmi. Zdôraznite všetko, čo spôsobuje, že Vás výrobok alebo služba či firma je atraktívnejšia na trhu. Predtým, ako začnete písať túto časť, odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Ako vyznieva Vaša firma v porovnaní s konkurenčnými firmami? (silné a slabé stránky? dĺžka času v podnikaní a objem predaja? (jednotky a koruny), veľkosť a počet zamestnancov, dodávateľov a pomocného personálu, počet zákazníkov a podiel na trhu, miesto výrobku. 2. Akú sú podobnosti a rozdiely medzi Vašou firmou a konkurenciou?
3.

Na akej základni s nimi súťažíte? (vyznačte a popíšte)
 nadradenosť výrobku
 cena
 reklama
 technológia/inovácia
 ostatné
4. V akých aspektoch je Vaša firma lepšia?
 Aká je Vaša výhradná kompetencia? (vyznačte a popíšte)
 operácie
 manažment
 výrobok
 cena
 služby
 dodávky
 iné
5. Čo ste sa naučili pozorovaním konkurencie?
6. Akú konkurenciu stretnete v každom výrobnom/servisnom odvetví?
7. Ako Váš výrobok či služba vyznieva v porovnaní s konkurenciou v očiach zákazníkov?
8. Čo viete o iných ako Vy, ale ešte nie sú na trhu?
9. Ak nemáte konkurenciu, aký druh (kto) by ju mohol vytvoriť tým, že bude úspešný na trhu?
10. Ohrozujete hlavné strategickú ciele alebo sebaimage konkurencie?
Ovplyvníte závažne ich zisky? (pokúsia sa zničiť Vás za každú cenu?)

Do popisu miesta a podielu na trhu by malo patriť:
V tejto časti by ste mali stanoviť približné percentá podielu na trhu každého z Vašich konkurentov. Uveďte detaily, ktoré predstavujú veľké percentá a prečo sú dôležité. Uveďte detaily o konkurentoch, ktoré majú alebo čoskoro budú mať silu a získavajú (alebo očakávajú, že získajú) väčší podiel na trhu. Prediskutujte svoje miesto na trhu vo vzťahu k nim a koľko percent trhu to predstavuje. Popíšte, kam trh smeruje a ako miesto a podiel na trhu zo strany konkurentov sa môže zmeniť v nasledujúcich 3 až 5 rokoch. Ako by sa malo usporiadať porovnanie mojich slabých a silných stránok?
Uveďte svoje silné a slabé stránky vo vzťahu k Vašim hlavným konkurentom. Je nápomocné vyrobiť tabuľku a uviesť premenné veličiny v ľavom stĺpci a konkurenciu a Vašu firmu na vrchnej časti strany. Čitateľ tak bude môcť rýchlo zosumarizovať charakteristiky, ako aj silné a slabé stránky všetkých účastníkov na prvý pohľad. Hlavné silné a slabé stránky, ktoré by ste mali zosumarizovať, sú: nadradenosť výrobku, cenové výhody, trhové výhody (veľké kontrakty s dodávateľmi alebo zákazníkmi, blízkosť k veľkému trhu, blízkosť pracovných zdrojov, suroviny, energia, preprava, zemné alebo iné zdroje) a napokon silné a slabé stránky manažmentu (záznamy o skúsenostiach, zručnostiach atď.). Aké sú najčastejšie chyby, ktorým sa treba vyhnúť pri písaní časti o analýze konkurencie?
Chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť pri zostavovaní častí o analýze konkurencie sú:
1. Neidentifikovanie známych hlavných konkurentov
2. Podcenenie konkurenčnej sily a potenciálu
3. Neschopnosť dokázať Vaše kompetitívne výhody - čo Vás robí jedinečnými alebo lepšími
4.

Absencia stratégie pre zoslabenie súčasnej konkurencie alebo vznikajúcej konkurencie
5. Predpoklad, že nemáte žiadnu konkurenciu
6. Neschopnosť ukázať znalosti plánov konkurencie na trhu a ich podnikateľské cyklyNový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?