Podnikateľský plán

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 38140×

Příbuzná témataPodnikateľský plán

Podnikateľský plán je písomný dokument vypracovaný podľa kompetentnosti jeho tvorcov a požiadaviek jeho budúcich užívateľov, v ktorom je potrebné zodpovedať tri okruhy otázok:
1. ako sa plánuje podnikať. Cieľom zodpovedania tohoto okruhu otázok je poskytnúť návod na riadenie podnikania – spôsob podnikania. Odpovede na tieto otázky pomáha zodpovedať sústava poznatkov manažmentu podnikania.
2. v čom sa plánuje podnikať, alebo rozšíriť podnikanie. V tomto okruhu otázok sa určujú podmienky a predpoklady úspešnosti podnikania na trhu, produkty, s ktorými sa plánuje uspieť, ich ceny, lokality, spôsoby ponúkania a pod. Na otázky tohoto druhu pomáha nájsť odpovede sústava poznatkov marketingu podnikania. 3. za čo sa plánuje podnikať. Odpovedať na tieto otázky znamená vytvoriť si predstavu o zdrojoch – financiách podnikania a vymedziť pravidlá hospodárenia pri podnikaní. Odpovede na tento okruh otázok dávajú financie podnikania.
Podnikateľský plán je vždy požadovaný peňažnými inštitúciami pri žiadaní o úvery pre posúdenie schopnosti podniku kryť a splácať tak istinu ako aj stanovený úrok.

Funkcie a úlohy podnikateľského plánu

Podnikateľský plán sa vypracováva pre vnútropodnikové alebo mimopodnikové účely, takže plní vnútornú i vonkajšiu funkciu. Podnikateľský plán nadväzuje na strategické plány pre jednotlivé oblasti. Podnikateľský plán sa spracováva v sumárnej podobe pre potreby vrcholového manažmentu, ako aj detailne, pre nižšie úrovne riadenia a vtedy obsahuje aj časovú špecifikáciu realizácie plánu. Podnikateľský plán má pre vrcholový manažment význam najmä v tom, že determinuje významné opatrenia najmä v marketingovej oblasti, aby sa splnili ciele podniku v oblasti zvyšovania podielu na trhu, prenikania na nové trhy alebo zavedenia nového produktu na trh. Podnikateľský plán v sumárnej podobe poskytuje vedeniu orientáciu pri jeho každodennej práci, umožňuje podnikateľom včas rozpoznať úzke miesta v personalistike, časovej náročnosti, príp. finančnej zabezpečenosti a odstrániť ich bez finančných strát už v etape plánovania. Okrem využitia ako nástroja plánovania je podnikateľský plán vhodný aj ako nástroj kontroly. Na konci každého roka sa porovnávajú skutočné údaje s plánovanými a z toho porovnania je zrejmé, či sa splnili ciele resp. Či a kde došlo k odchýlkam.
Porovnávaním získava vedenie poznatky o tom, koľko času a kapitálu ktoré aktivity vyžadujú a do akej miery boli hodnoty naplánované správne.

Z tohto pohľadu je podnikateľský plán nástrojom vzdelávania pracovníkov. Stredný stupeň riadenia podnikateľský plán orientuje na splnenie strategických cieľov divízií v oblasti marketingu, výroby, investičných aktivít, personálneho vývoja a ďalších oblastí, pričom obsahuje i časovú postupnosť týchto zámerov. Hovoríme o vnútornej funkcii podnikateľského plánu. Podnikateľský plán sa z hľadiska svojej vonkajšej funkcie spracováva pre príjemcov mimo podnik s cieľom nájsť poskytovateľa kapitálu, alebo záujemcu o kúpu podniku. V tomto prípade má podnikateľský plán prehľadnou a úplnou formou prezentovať firmu v unikátnom a zvláštnom svetle založenom na vlastných schopnostiach a skúsenostiach. Má presvedčiť čitateľa o prednostiach podielníctva na podniku, poskytnutí úveru, príp. kúpe podniku. Externý príjemca má iné požiadavky na informácie ako príjemcovia vnútri podniku. Pri posudzovaní podnikateľského plánu sa všetci poskytovatelia kapitálu správajú prakticky rovnako. Hľadajú informácie, ktoré umožnia odhad očakávaného úspechu a s ním spojených rizík. Dôležitou úlohou podnikateľského plánu je preto získať dôveru všetkých tých, ktorí budú partnermi pri jeho realizácii, resp. sa budú na jeho realizácii nejakým spôsobom zúčastňovať /financie, investície, poskytnutie kapitálu, poskytnutie technológie, priestorov pre jeho realizáciu a pod./

Firma musí prostredníctvom podnikateľského plánu presvedčiť, že:

1. má jasnú víziu, je presvedčená o šanci úspechu projektu, pozná podmienky , v ktorých chce pôsobiť, jej ciele sú reálne a dokáže odhadnúť riziká a neistoty spojené s projektom, čo môže dokumentovať viacvariantným vypracovaním plánu (optimistický, pesimistický, pravdepodobnostný variant)
2. je schopná robiť rozhodnutia, ktoré sú založené na správnom druhu informácií, ktoré sú požadovanej kvality
3. vyznačuje sa etikou podnikania

Vzhľadom na to, že hlavným cieľom podnikateľkého plánu je získať financie na začatie resp. rozvoj podnikania, projekcie a prognózy obsiahnuté v pláne by mali poskytovateľa kapitálu presvedčiť najmä:

1. o budúcej platobnej schopnosti podniku, najmä o tom, že podnik bude schopný hradiť úroky a splácať úver, čo musí dokumentovať obsah marketingového plánu a finančného plánu a jeho podloženie (zmluvy s odberateľmi, prieskum trhu a pod.),
2. že projekcie cash flow, kľúčové pomerové finančné ukazovatele v oblasti likvidity, úverovej zadĺženosti a ziskovosti dosahujú lepšie hodnoty ako je priemer v odvetví
3. že firma disponuje dostatočnými zárukami za úver
4.

o úprimnosti zámerov podnikania prostredníctvom miery, akou sa majitelia spolupodieľajú na financovaní projektu vlastnými prostriedkami.

Účel tvorby podnikateľského plánu

Cieľ tvorby podnikateľského plánu je spojený s jeho základnými časťami: manažérskou, marketingovou a finančnou.

Manažérska časť podnikateľského plánu má ukázať na kompetentnosť podnikateľa riadiť podnikanie, t.j. kompetentnosť si veci spojené s podnikaním plánovať, organizovať plnenie plánov a hodnotiť vlastné plány a ich štruktúru.
Marketingová časť podnikateľského plánu má určiť predstavu podnikateľa ako plánuje uspieť na trhu, ako voľné pole na trhu chce ovládnuť.
Finančná časť podnikateľského plánu má ukázať ako podnikateľ plánuje popasovať sa s financiami. Koľko má vlastných, koľko a kde plánuje získať cudzie finančné zdroje a ako s nimi bude hospodáriť.

Účelom tvorby podnikateľského plánu je podrobne spracovať všetky podstatné predstavy o vlastnom podnikaní, ktoré sú žiadané na naplnenie:
- vnútorných potrieb podnikania
- externých potrieb podnikania

V súčasnom období sa v prevažnej miere spracováva podnikateľský plán pre naplnenie tzv. externých potrieb, pre vonkajšie inštitúcie, najmä za účelom získania cudzích finančných zdrojov, potrebných na zabezpečenie priebehu podnikania, ale aj pre iné ďalej uvedené potreby.

Podnikateľský plán má osobitnú dôležitosť pre inštitúcie a iných podnikateľov, ktorí:

- dávajú, investujú vlastné peniaze do cudzieho podnikania,
- požičiavajú finančné prostriedky do cudzieho podnikania v očakávaní, že sa im vrátia späť s príslušným úrokom,
- podporujú rozvoj podnikanie z rôznych štátnych zdrojov či iných podporných fondov a očakávajú, že prostriedky budú využité na tie účely, na ktoré boli poskytnuté.

Cudzie finančné zdroje na rozvoj podnikania môžu poskytovať:

- účastinné spoločnosti
- spoločnosti poskytujúce rizikový kapitál,
- banky,
- verejné inštitúcie,
- súkromné osoby,
- podniky.

Podnikateľské plány sa pre externé potreby môžu poskytovať popri inštitúciách poskytujúcich financie, aj ďalším vonkajším inštitúciám, napr.:

- daňovým úradom, pri žiadostiach o odložení platenia daní alebo žiadosti o daňové prázdniny,
- inštitúciám udeľujúcim osvedčenia kvality
- odberateľom našich produktov s cieľom presvedčiť ich o našich dlhodobých stabilných podnikateľských kompetenciách,
- dodávateľom, s ktorými kooperujeme pri produkovaní výrobkov a služieb s cieľom presvedčiť ich o našej solventnosti
- zahraničným inštitúciám, s ktorými máme záujem spolupracovať,
- potenciálnym partnerom pri fúzii, akvizícii, prípadne predaji či kúpe podniku,
- ďalším vonkajším inštitúciám, ktorým máme záujem prezentovať naše úspechy a potreby.

Veľmi dôležitú funkciu plní podnikateľský plán smerom dovnútra, pre samotného podnikateľa, pre jeho podnik a jeho spolupracovníkov – manažérov a zamestnancov. Tu slúži ako nástroj motivácie, ale aj ako základ pre diskusiu, keď podnik stojí pre významnými zmenami. Úlohy podnikateľského plánu

Zmyslom podnikateľského plánu nie je iba zhotovenie dokumentu, ale riešenie viacero úloh bezprostredne súvisiacich s aktivitami podnikateľského subjektu, teda vykonaním všetkých potrebných aktivít a prieskumom možnosti realizácie podnikateľského zámeru.

Ak by sme ich chceli vymenovať , medzi najdôležitejšie by patrili:

1. projekcia podnikateľa do budúcnosti
2. stanovenie uskutočniteľnosti
3. presvedčiť čitateľa podnikateľského plánu
4. stanovenie pravidiel spolupráce tímu
5. podklad pre vykonávanie konkrétnych činností.

Projekcia podnikateľa do budúcnosti

Predstava o budúcnosti a definícia cieľov je dôležitou úlohou pre budúce obdobie. Táto úloha by mala riešiť pozíciu, akú chce dosiahnuť podnikateľ v budúcom období, čo chce získať a akým spôsobom. Mala by odpovedať na otázku, aké riziká je ochotný podstúpiť.

Stanovenie uskutočniteľnosti

Podnikateľský plán pozostáva hlavne z analýzy možnosti uskutočniť jednotlivé jeho časti. Táto analýza musí byť čo najúplnejšia. Na konci procesu zostavovania podnikateľského plánu musí byť podnikateľ dokonale presvedčený o šanci mať úspech, byť si istý, že podnikateľský plán je dobre pripravený, vedomý si rizík a kľúčových bodov, rozhodujúcich pre úspech.

Presvedčiť čitateľa podnikateľského plánu

Dôležitou úlohou podnikateľského plánu je získať dôveru všetkých tých, ktorí budú priamymi partnermi pri jeho realizácii, ale aj tých, ktorí sa budú na jeho realizácii nejakým spôsobom záčastňovať. V zásade ide o:

A) presvedčiť finančníkov – bankári a finančníci budú posudzovať finančné hľadiská podnikateľského plánu. Podnikateľský plán musí dokázať, že ciele sú realistické so zdôvodnením a špecifikáciou rizík a neistôt spojených s projektom.
B) Presvedčiť iných partnerov

Stanovenie pravidiel spolupráce

Na realizácii podnikateľského plánu sa často podieľa rovnocenný tím spolupracovníkov. Je dôležité v podnikateľskom pláne vydefinovať pravidlá spolupráce tak, aby boli rovnomerne naplnené očakávania každého. Je nevyhnutné po dokončení plánu skontrolovať, či všetci členovia tímu súhlasia so stanovenými cieľmi a stratégiou.

Podklad pre vykonávanie konkrétnych činností

Podnikateľský plán je živý dokument, ktorý slúži podnikateľovi pri prijímaní strategických rozhodnutí.

Je to algoritmus, ktorý určuje správanie sa podnikateľa v určitých situáciách. Preto by podnikateľ nemal po ukončení jeho spracovania naňho zabudnúť a odložiť ho ako historický dokument.

Význam podnikateľského plánu pre malé a stredné podniky

O tom, že tento dokument je základom úspechu, svedčí aj tvrdenie odborníkov, že vo väčšine amerických firiem je úpadok v prvých 2 rokoch existencie firmy zapríčinený najmä nedostatočným plánovaním. Podnikatelia často uvádzajú, že je to pre nedostatok financií, ale odborníci tvrdia, že ide o nedostatočne pripravené podnikateľské plány. Mnohí malí podnikatelia nemajú vypracovaný podnikateľský plán. Tvrdia, že na zbytočnú administratívu nemajú čas a potom sú prekvapení, čo sa od nich žiada, ak sa snažia získať od peňažných alebo podporných inštitúcií úver alebo dotáciu na nové aktivity alebo rozvoj podnikania. Mnohé finančné a podporné inštitúcie majú svoje požiadavky na obsah a štruktúru podnikateľského plánu.

Požiadavky na podnikateľský plán

Po formálnej stránke

1.Stručnosť a prehľadnosť – zostručňovať plán a ponechať v ňom iba najzákladnejšie údaje
2. zrozumiteľnosť – podnikateľský plán by mal byť jednoduchý a nemal by zachádzať do technologických a technických detailov. Mal by byť zrozumiteľný pre potenciálnych poskytovateľov kapitálu, ktorými sú spravidla osoby bez hlbšieho technického vzdelania
3. logickosť – skutočnosť a nápady, ktoré sa predkladajú, budú ľahšie pochopiteľné a budú mať silnejší účinok , ak budú nasledovať za sebou v logickej nadväznosti
4. pravdivosť a realistickosť – všetky údaje v podnikateľskom pláne musia byť pravdivé a skutočné podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Ak sa po uzavretí zmluvy ukáže, že v podnikateľskom pláne boli vedome uvedené nesprávne údaje, môže poskytovateľ kapitálu kedykoľvek od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie svojich peňazí
5. formálna úprava – predložený dokument sprostredkováva prvý dojem o podniku, ktorý môže byť najdôležitejší. Okrem obsahu by preto aj vonkajší vzhľad mal byť pôsobivý. Podnikateľský plán by mal mať homogénny sloh so správnou gramatikou a veľký význam má aj kvalitná tlač a väzba.

Z obsahovej stránky by mal podnikateľský plán spĺňať nasledovné požiadavky:

6. orientovať sa na budúcnosť, t.j. nie na to, čo už firma dosiahla, ale na vystihnutie trendov, spracovanie prognóz a ich využitie na charakteristiku toho, čo má byť dosiahnuté
7. demonštrovať výhody výrobku alebo služby pre užívateľa
8.

nemal by byť príliš optimistický z hľadiska trhového potenciálu – znižuje to dôveryhodnosť v očiach poskytovateľa kapitálu
9. nemal by byť ani príliš pesimistický – lebo pri podceňovaní môže byť daný podnikateľský plán pre investora málo atraktívny
10. nemal by zakrývať slabé miesta a rizika projektu – odborník veľmi dobre vie, že každé podnikanie je spojené s určitým rizikom, preto je dobrý podnikateľský plán uvádzaný s identifikáciou rizík a zároveň plán korekčných opatrení. Podnik takto demonštruje pripravenosť manažérskeho tímu na zvládnutie prípadných problémov
11. upozorniť na konkurenčné výhody projektu, silné stránky podniku a kompetencie manažérskeho tímu
12. poukázať na schopnosť podniku hradiť úroky a splátky v prípade využitia bankového úveru na financovanie projektu
13. poukázať, ako môže poskytovateľ kapitálu formou účasti, rizikového kapitálu a i. získať späť vynaložený kapitál s primeraným zhodnotením
14. mal by vytvoriť možnosť jeho účinnej verejnej reprezentácie.

Ani vysoká kvalita podnikateľského plánu nezaručuje úspech projektu, lebo stále ide o rizikový projekt.

Kvalita prípravy projektu sa však prejaví priaznivo tak, že:
- zvyšuje pravdepodobnosť úspechu, a tak zlepšuje hospodársky výsledok podniku z dlhodobého hľadiska
- znižuje podstatne nebezpečenstvo takého neúspechu podnikateľských projektov, ktoré by vážne ohrozilo finančnú stabilitu podniku a prípadne aj jeho samotnú existenciu.

Úspešnosť podnikateľského plánu môžu ovplyvniť nasledujúce faktory – zdroje rizika:
- výrazné zmeny dopytu
- zmeny predajných cien vyrábaných produktov a zmeny cien jednotlivých vstupov
- podcenenie investičných nákladov a pracovného kapitálu, vyplývajúce z predĺženia doby výstavby a zábehového prevádzkového plánu
- nedosiahnutie naprojektovanej výrobnej kapacity, ovplyvňujúce výšku predaja a výrobných nákladov
- zmeny techniky a technológie, ktoré môžu spôsobiť morálne zastaranie podnikateľského plánu
- zmeny makroekonomickej a hospodárskej politiky
- zmeny medzinárodného ekonomického a politického okolia
-
Pri závažnejších podnikateľských plánoch dlhodobej povahy, realizovaných v nestabilnom a premenlivom okolí je ignorovanie rizika a neistoty neprípustné a môže byť príčinou podnikateľského neúspechu.

Autor plánu si musí vyjasniť:
- ktoré faktory sú významné a najviac ovplyvňujú riziko daného podnikateľského plánu
- aké veľké je riziko podnikateľského plánu, či je toto riziko ešte prijateľné alebo už neprijateľné
- akými opatreniami je možné znížiť riziko podnikateľského plánu na prijateľnú mieru.

Doterajšie skúsenosti pri tvorbe podnikateľských plánov ukazujú na najčastejšie nedostatky, ktoré ich vypracovanie sprevádzajú:

- portfóliu podnikateľských aktivít a produktov, s ktorými sa podniká, nezodpovedá zákonná, organizačno-právna forma podnikania, ktorú si má možnosť podnikateľ určitým spôsobom ovplyvniť. Z uvedeného dôvodu budeme ďalej tomuto problému venovať osobitné miesto,
- chýbajúci alebo neúplný popis riadenia výroby a využitia kapacít,
- nedostatočná analýza trhov a identifikácia konkurentov podnikania,
- nezodpovedajúce sústredenie sa na potreby zákazníkov v podnikaní,
- nejasná cenová a odbytová politika,
- neadekvátne a povrchne vypracovaný finančný plán,
- neúplne spracované postupy alebo chýbajúce predstavy pri realizácii podnikateľského plánu,
- neschopnosť zodpovedajúco prezentovať podnikateľský plán pred jeho užívateľmi,
- formálne nedostatky dokumentu – podnikateľský plán.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?