Podnik a podnikanie

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 4581×

Příbuzná témataPodnik a podnikanie

PODNIK a PODNIKANIE

Podnik - hospodárska jednotka, ktorá má ekonomickú samostatnosť a právnu subjektivitu - to mu umožnuje podnikať, čiže vyrábať výrobky a nakupovať výrobné faktory.
Ekonomická samostatnosť - štát priamo nezasahuje do činnosti podniku. Úlohou štátu je určovať právne normy, ktorými sa musí riadiť podnik. Inak sa podnik rozhoduje o svojej činnosti sám: o predmete podnikania, sídle, partneroch, forme podnikania a použití financií.
Majetková samostatnosť - vlastníctvo kapitálu a splacánie záväzkov zo svojich výnosov. Výnosy - úkony vyjadrené v peňažných jednotkách. Z nich sa platia náklady a ostáva zisk. Právna subjektivita - podnik má právo vykonávať právne úkony vo vlastnom mene. Obchodný zákonník, Živnostenský zákon - základné právne normy v podnikaní.

Definícia podnikania podľa Obchodého zákonníka a Živnostenského zákona:
Podnikanie je sústavná činnosť vykonávaná podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Hlavné znaky podnikania:
1.sústavná činnosť - nie je nepretržitá činnosť, ale napr. sezónna činnosť. Znakom sústavnosti je profesionalita podnikateľskej činnosti, ktorá má charakter povolania a viaže sa na konkrétne podnikatelské oprávnenia.
2.samostatné vykonávanie - podnikateľ vykonáva svoju činnosť nezávisle od iných osôb a nie je podriadený svojim obchodným partnerom.
3.konanie vlastným menom - každý podnik musí mať obchodné meno, ktoré je zapísané v obchodnom registri.
4.vlastná zodpovednosť - podnikateľ znáša určité riziko - za záväzky ručí obchodným alebo aj neobchodným majetkom.
5.dosiahnutie zisku - hlavný motív podnikatelskej činnosti.

Subjekty podnikania:
1. fyzická osoba - každý človek ako nositeľ práv a povinností. Podnikať sa môže: po dovŕšeni 18-roku veku, musí mať spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť. 2. právnická osoba - každý subjekt, ktorý má spôsobilosť mať práva a povinnosti a pritom nie je fyzickou osobou.

Typy podnikateľských subjektov:
1. osoby zapísané v obchodnom registri,
2. osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia,
3. osoby podnikajúce na základe špeciálnych predpisov,
4. fyzické osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa osobytných predpisov.

Obchodný register - verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje o podnikoch. Vedie ho okresný súd. Údaje zapísané v obchodnom registri:
1. obchodné meno,
2. sídlo právnickej osoby,
3. meno a bydlisko fyzickej osoby,
4.

identifikačné číslo pridelené súdom,
5. predmet podnikania,
6. mená a bydliská spoločníkov a výška ich vkladu,
7. mená a bydliská osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom spoločnosti. Organizačno právne formy podnikania:
1.obchodné spoločnosti,
2.družstvá,
3.živnosti. Obchodná spoločnosť - právnická osoba, založená za účelom podnikania. Živnosti - fyzická osoba. Obchodný majetok spoločnosti - súhrn majetkových hodnôt.
Pohľadávka - dlžoba,dlh.
Základné imanie - súhrn peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov. Obchodné imanie spoločnosti - súhrn aktív a záväzkov spoločnosti.
Vklad spoločníka - peňažné alebo nepeňažné hodnoty, ktoré vkladá do spoločnosti jeden spoločník.

Zákon rozoznáva:
Založenie spoločnosti - zakladá sa spoločenskou zmluvou, zakladacou listinou alebo konaním ustanovujúceho valného zhromaždenia. Vznik spoločnosti - vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

Zrušenie spoločnosti:
1.likvidáciou - zrušenie bez právneho nástupcu,
2.bez likvidácie - obchodné imanie prechádza na nového právneho nástupcu. Zánik spoločnosti nastáva vymazaním z obchodného registra. OBCHODNÉ SPOL.

1.Osobné spol. -spoločníci ručia celým svojím majetkom, aj neobchodným, a zúčastňujú sa na podnikaní osobne.
2.Kapitálové spol. - spoločníci ručia len obchodným majetkom, nemusia sa zúčasňovať na podnikaní.

Typy obchodných spol.:

1.Verejná obchodná spol.- aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom.
Patria sem osobné spoločnosti, to znamená, že spoločníci sa osobne podielajú na podnikaní a za záväzky spoločnosti ručia celým svojím majetkom. Veriteľ si môže uplatňovať nárok na splnenie záväzkov od ktoréhokoľvek spoločníka. Zakladá sa spoločenskou zmluvou.

2. Komanditná spol. - vzniká uzavretím spoločenskej zmluvi minimálne dvomi osobami (komandista a komplementár), je to zmiešaná spoločnosť, má znaky osobnej i kapitálovej spoločnosti, ktoré vyplývajú z rôzneho právneho postavenia dvoch skupín spoločnikov:
1. komandisti - prinášajú vklad, do ktorého výšky ručia za záväzky spoločnosti. Nezúčastňujú sa na podnikaní, nemôžu riadiť spoločnosť ale kontrolujú spoločnosť a majú podiel zo zisku.
2. komplementáry - neprinášajú vklad, zúčastňujú sa na podnikaní, ručia aj súkromným majetkom. 3. Spoločnosť s ručením obmedzeným - právnická osoba, ktorej základné imanie tvoria vopred stanovené vklady spoločníkov. Je to kapitálová obchodná spoločnosť. Spoločníci ručia obchodným majetkom do výšky vkladu zapísaného v obchodnom registri. Jedna osoba ju zakladá zakladateľskou listinou.

Môže mať najviac 50 spoločníkov, základné imanie je 200 000, základný vklad spoločníka je 30 000 SK.

Orgány s.r.o.:
1. valné zhromaždenie - schvaľuje stanovy; rozhoduje o znížení alebo zvýšení základného imania; vymenúva a odvoláva konateľov a členov dozornej rady; schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku,
2. konateľ - štatutárny orgán, ktorý koná v mene spoločnosti a riadi ju.
3. dozorná rada - zriaďuje sa len ak to stanovuje spoločenská zmluva. Má minimáln troch členov. Kontroluje konateľov. O svojej kontrole informuje minimálne raz za rok, člen dozornej rady nesmie byť zároveň konateľ spoločnosti. 4. Akciová spoločnosť - základné imane je rozdelené na akcie s určitou nominálnou hodnotou. Spoločníci ručia len obchodným majetkom, akcionári neručia za záväzky spoločnosti.

Akcia -cenný papier, s ktorým sú spojené určité práva a povinnosti akcionára. Základné práva akcionára:
1. podielať sa na riadení spoločnosti,
2. podielať sa na zisku a likvidačnom zostatku pri zániku.

Akcia obsahuje:
1. obchodné meno a sídlo spoločnosti,
2. číslo akcie a jej nominálnu hodnotu,
3. či je na meno alebo doručiteľa,
4. výšku základného imania a počet akcií v čase vydania,
5. dátum vydania a podpisy oprávnených podpisovať za spoločnosť.

Základné imanie akciovej spoločnosti je 1 milión.

Spôsoby založenia:
1.ak je jeden zakladateľ- zakladateľskou listinou,
2.ak sú dvaja zakladatelia- spoločenskou zmluvou,
3.postupné založenie - upisovaním akcií. Akcionári vydajú výzvu na upisovanie akcií (napr. inzerciou v tlači). Zakladatelia zabezpečujú vytvorenia základného imania prevyšujúceho ich vklady výzvou na upisovanie akcií. K upisovaniu dochádza zápisom do listiny upisovatelov. Prvý zápis robia zakladatelia spoločnosti. Ak je splatených 30% základného imania, môže sa konať ustanovujúce valné zhromaždenie.

Orgány a.s.:
1.valné zhromaždenie - koná sa minimálne raz za rok za prítomnosti akcionárou, ktorí vlastnia 30% akcií. Pôsobnosť valného zhromaždenia - schvaľuje stanovy; rozhoduje o znižovaní alebo zvyšovaní základného imania, vymenúva a odvoláva konateľa a členov dozornej rady; schvaluje ročnú účtovnú uzávierku,
2. predstavenstvo - štatutárny orgán s minimálne tromi členmi a predsedom. Riadi spoločnosť a koná v jej mene. Valnému zhromaždeniu predkladá správu o podnikatelskej činnosti a stave majetku spoločnosti. 3. dozorná rada - dohliada na predstavenstvo, skúma ročnú účtovnú uzávierku. 1/3 je volená zamestnancami a.s. Ak ich je v čase voľby viac ako 50, 2/3 volí valné zhromaždenie.

Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predsavenstva.

DRUŽSTVO

Družstvo je spoločenstvo neuzavretého počtu osôb, ktoré je založené za účelom podnikania alebo zabezpečenia hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Hlavným znakom je otvorenosť - je umožnený voľný vstup i odchod členov. Družstvo má post podnikateľa a zakladá ho minimálne päť členov alebo dve právnicke osoby. Základné imanie je 50 tisíc. Ručí len obchodným majetkom. Zakladá sa konaním ustanovujúcej členskej schôdze, ktorá schvaľuje stanovy, základné imanie a volí orgány družstva.

Orgány družstva:
1.členská schôdza - mení stanovy, volí a odvoláva členov predstavenstva, schvaluje ročnú účtovnú uzávierku, rozhoduje o znižovaní alebo zvyšovaní základného imania,
2.predstavenstvo - štatutárny orgán, ktorý riadi družstvo a vystupuje v jeho mene,
3.kontrolná komisia - kontroluje celú činnosť družstva. ŽIVNOSTI

Živnosti sú prevažne malé podniky pôsobiace vo sfére obchodu, remeslách a službách, ktoré riadi sám vlastník. Za záväzky ručí celým svojím majetkom.

Ohlasovacie živnosti:
1.remeselné - tie pri ktorých živnostník získava odbornú spôsobilosť = potrebuje výučny list a trojročnú prax v odbore. Sú to napr.: zámočníctvo, kaderníctvo, opravy áut,...
2.viazané - náročnejšie činnosti, nestačí výučny list ale treba zložiť skúšky
3.voľné - nevyžadujú odbornú spôsobilosť. Sú to napr.: podomový predaj,...

Koncesované živnosti
Sú to náročné činnosti, ktoré si vyžadujú určite dodatočné podmienky ako napr. spoľahlivosť.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?