Podielový fond

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: ref_all_for
  • Datum přidání: 15. dubna 2015
  • Zobrazeno: 620×

Příbuzná témataPodielový fond

Podielový fond je forma majetku (spoločný majetok podielnikov), ktorý je tvorený cennými papiermi, peniazmi a inými majetkovými hodnotami, ktoré spoločne vlastnia investori. Vlastnícke práva investorov reprezentujú podielové listy. Podielové fondy nemajú právnu subjektivitu, majetok podielových fondov nepatrí správcovskej spoločnosti. S majetkom v podielovom fonde nakladá správcovská spoločnosť. Koná tak na základe povolenia udeľovaného Národnou bankou Slovenska.

Správcovské spoločnosti vedú účtovníctvo za seba a za každý podielový fond osobitne. Predávajú podielové listy fyzickým ale i právnickým osobám. Podielový fond je typickou formou kolektívneho, nepriameho investovania.

Podielový fond funguje na takom princípe, že skupina ľudí s podobnými investičnými cieľmi „združí“ svoje prostriedky a zverí ich profesionálnemu správcovi tzv. investičnej spoločnosti. Teda nakúpi podielové listy, ktoré reprezentujú jej majetkové práva na podielovom fonde. Správcovská spoločnosť potom investuje získané prostriedky do rôznych cenných papierov a nástrojov peňažného trhu . Fond teda tvorí súbor (portfólio) akcií, dlhopisov a iných finančných nástrojov, ktorý je spoločným majetkom skupiny investorov – podielnikov.

Takto vytvorený majetok obhospodaruje správcovská spoločnosť pod svojím menom na účet jednotlivých investorov, teda podielnikov. U každé fondu sú obvykle stanové minimálne čiastky pre investovanie.

Výhody investície do podielových fondov:

• možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi pri nižších nákladoch

• možnosť investovania do rôznych druhov cenných papierov - tým sa riziko investície rozkladá

• možnosť pravidelného i nepravidelného sporenia - či vkladom na účet, prevodným príkazom alebo trvalým prevodným príkazom.

Investičné riziko je dané tým, že investičné spoločnosti nakupujú veľký počet rôznych cenných papierov a tým znižujú riziko vysokej straty, ktorá môže vzniknúť pri individuálnom investovaní. Fond umožňuje investovať bez štúdia a sledovania kapitálových trhov, pretože spoločnosť obhospodarujúca fond disponuje odbornými znalosťami a informáciami, ktoré umožňujú kvalifikované a rýchle investičné rozhodnutia.

Zdroj:

http://www.penzijna.sk/fondy/dynamicke-portfolio-opf/

http://www.finance.sk/investovanie/informacie/fondy/definicia/

http://sk.wikipedia.org/wiki/Podielov%C3%BD_fondNový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?