Počiatočné kroky reformy verejnej správy

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Počiatočné kroky reformy verejnej správy

Počiatočné kroky reformy verejnej správy v bývalej ČSFR a jej nástupníckych štátoch sa zameriavali na premenu totalitného režimu na režim demokratický. V popredí záujmu bola najmä centrálna úroveň. Išlo o vytvorenie pluralitného systému oddeľujúceho zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc, o prijatie ústavy, uplatnenie listiny ľudských práv a pod. Ako ukázal vývoj na Slovensku od roku 1994, nestačí iba deľba moci na centrálnej úrovni, ale je nevyhnutná aj deľba moci medzi miestnu, regionálnu a centrálnu úroveň. Na Slovensku pretrváva centralizácia verejnej správy, jej neefektívnosť a rast výdajov na verejnú administratívu. Príčinou je najmä zneužitie reformy verejnej správy na upevnenie moci vládnej koalície. Táto podriadila miestnu štátnu správu Ministerstvu vnútra, svojim mocenským zámerom prispôsobila spôsob reformy, organizáciu inštitúcií verejnej správy a systém financovania verejného sektora. Prijatím zákonov o územnom a správnom usporiadaní SR a o organizácii miestnej štátnej správy v roku 1996 nastala expanzia štátnej administratívy do regiónov a výrazne sa posilnila pozícia miestnej štátnej správy voči miestnej samospráve. Tento krok možno označiť za definitívny odklon od princípov reformy z rokov 1990 - 1992. Politický vplyv vládnej koalície na miestnu štátnu správu, tvorba dalších legislatívnych nástrojov (zákony o voľbách, zákon o samospráve vyšších územných celkov, novela zákona o obecnom zriadení, a ďalšie), ale aj zneužívanie ekonomických nástrojov na korupciu obyvateľov Slovenska sú dôkazmi toho, že reforma verejnej správy, rovnako ako privatizácia, bola použitá na upevnenie moci a nie ako nástroj pre zvýšenie kvality životnej úrovne občanov. Prepojenie politiky a podnikateľskej vrstvy, prepojenie zákonodarnej a výkonnej moci vytvorili podmienky pre vznik autokratického režimu, v ktorom sa úzka skupina ľudí snaží postupne stále viac obmedzovať súdnu moc, samosprávu, občianske inštitúcie, funkciu prezidenta republiky, vlastnícke práva a deformuje princípy trhového hospodárstva. Orgány štátnej administratívy, prepojené so zákonodarnou mocou, obmedzujú občianske slobody (referendum o priamej voľbe prezidenta, referendum v Štúrove) a vylučujú menšinové skupiny z rozhodovania o svojom živote na miestnej či regionálnej úrovni. Vo všeobecnosti platí, že zabezpečovanie verejných služieb pre občanov krajiny nie je možné v plnom rozsahu ponechať na trh. Vo viacerých oblastiach je potrebné pôsobenie verejnej správy.

Otázka znie, kto by mal tieto vstupy verejnej správy zabezpečovať (štátna správa alebo samospráva) a na akej úrovni verejnej správy (miestnej, regionálnej alebo centrálnej). Súčasný stav na Slovensku je taký, že štátna byrokracia rozhoduje o kvalite a financovaní až 90 % verejných služieb a spravuje až 94% všetkých vybraných daní na Slovensku. Prepojením výkonnej a zákonodarnej moci sa úradníci stali nositeľmi politiky. Sami rozhodujú, aké zákony budú vypraco-vané. Rozhodujú o hospodárení s majetkom štátu, rozhodujú o podporných programoch, rozhodujú o tom, kto bude úspešný politik na miestnej úrovni. Regionálna samospráva zatiaľ nie je konštituovaná. Miestna samospráva má veľmi obmedzené možnosti rozhodovať o rozsahu a obsahu najdôležitejších verejných služieb (školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci, kultúra, doprava, atď.).


Výsledkom súčasného prístupu vládnej koalície k reforme verejnej správy je: výrazná reštrikcia výdavkov na spotrebu obyvateľstva t.j. na zdravotníctvo, školstvo, kultúru a sociálne zabezpečenie, rast podielu verejných výdavkov štátu na financovanie vládnych ekonomických investícií a výdavkov na štátnu byrokraciu a prehlbujúce sa rozdiely v ekonomickej a sociálnej úrovni jednotlivých obcí, miest a regiónov.

ciele

Chceme vytvoriť podmienky pre existenciu a fungovanie úspešnej demokratickej spoločnosti decentralizáciou moci do regiónov, podporou samosprávneho princípu a povzbudzovaním občanov v aktívnom prístupe k riešeniu vecí verejných, pričom budeme dbať na racionálnosť verejnej správy, na rozdelenie zodpovednosti medzi miestnu, regionálnu a centrálnu úroveň na základe princípov subsidiarity, na nezávislosť, ale pritom partnerskú spoluprácu rovnocenných zložiek verejnej správy - štátnej správy a samosprávy, na jasné pravidlá finančného zabezpečovania verejných úloh, na zodpovedajúce formy volebného systému, na fungovanie kontrolných mechanizmov a nezávislých rozhodcovských orgánov na všetkých úrovniach verejnej správy a na mechanizmy znižujúce riziká decentralizovaného systému verejnej správy.

Chceme napraviť deformácie vzťahov medzi súkromným, verejným a tretím sektorom, medzi ktoré patrí nadmerné zasahovanie verej-ného sektora do oblastí, kde je to neúčelné, predimenzovanosť štátneho sektora verejnej správy

Chceme umožniť občanom Slovenska stotožniť sa s národnými, kultúrnymi, spoločenskými a duchovnými tradíciami, preto naša reforma rešpektuje územné a správne jednotky, ktoré odrážajú stáročnú tradíciu vedomia regionálnej spolupatričnosti.

Zároveň garantuje zásadu spoločenskej a politickej integrity, územnej celistvosti a identity Slovenskej republiky.
, slabosť podnikateľskej vrstvy, najmä malého a stredného podnikania a poddimenzovanosť tretieho sektora.


Chceme, aby na Slovensku boli rešpektované súčasné a predpo-kladané európske a celosvetové trendy vývoja spoločnosti, ktoré v sebe obsahujú prvky globalizácie spoločnosti, ale zároveň posilnenie regionalizácie a ktoré sa postupne premietajú do všetkých medzinárodných dohovorov.


Nástroje:

Pre dosiahnutie vytýčených cieľov pripravíme sústavu nástrojov, ktoré umožnia pozitívny vplyv reforiem na občana, na všetky úrovne verejnej správy. Budeme pritom rešpektovať všetky pozitívne prvky z priebehu doterajšej reformy. Sústavou nástrojov budeme minimalizovať riziká decentralizovanej sústavy, obmedzíme negatívne dopady na zabezpečovanie verejných úloh a vytvoríme predpoklady pre zni-žovanie daňového zaťaženie občanov. Začneme reformu verejnej správy v duchu platných európskych dohovorov a vytvoríme tak zásadný predpoklad pre politickú a ekonomickú stabilizáciu krajiny.
Začneme reformu verejnej správy v duchu platných európskych dohovorov a vytvoríme tak zásadný predpoklad pre politickú a ekonomickú stabilizáciu krajiny.
Vlastnosti reformy. existenciu a fungovanie dvoch nezávislých (kompetenčne, finančne a personálne) štruktúr verejnej správy (štátna správa, samospráva), ktoré budú zabezpečovať verejné, zákonom presne definované úlohy v prospech občana;
II. posilnenie zodpovednosti a pozície miestnych a regionálnych politikov za rozvoj krajiny;
III. rešpektovanie princípov regionálnej identity pri formovaní samosprávnych regiónov, pretože homogenita územia a súdržnosť obyvateľov je základom budúcej prosperity štátu;
IV. garanciu nezávislosti a rovnoprávnosti samosprávy zakotvenej v zákonoch a v Ústave SR
Realizáciou nášho návrhu reformy bude verejná správa vykonávaná dvomi nezávislými, ale spolupracujúcimi zložkami: samosprávou a štátnou správou. Každá z nich bude pôsobiť na miestnej, regionálnej a centrálnej úrovni. Ich vznik a rozloženie v regiónoch vyplýva z úplne nového rozdelenia zodpovednosti za plnenie povinných úloh, ktoré budú tieto inštitúcie plniť. Decentralizáciou dosiahneme výrazné zmenšenie úlohy štátnych inštitúcií pri správe vecí verejných v regiónoch a odovzdáme veľkú časť zodpovednosti za plnenie verejných úloh územnej samospráve.

Pôsobnosť štátnej správy
resadíme, aby sa pôsobnosť štátnej správy v mestách, obciach a regiónoch obmedzila na podpornú, kontrolnú a organizačnú úlohu, aby sa jej výkon mohol sústrediť najmä na:
a) zabezpečovanie nezávislosti krajiny (zahraničná politika, obrana štátu, vrátane civilnej ochrany na všetkých stupňoch)
b) zabezpečovanie vnútroštátneho poriadku (vybrané oblasti bezpečnosti, legislatíva umožňujúca diferencované prehlbovanie v regiónoch, vzdelávací, živnostenský, vodohospodársky, zdra-votný a hygienický dozor)
c) ochranu práv a slobôd občana
d) sociálne zákonodarstvo
e) vytváranie podmienok pre zdravé hospodárske pomery (menová politika, poisťovníctvo, daňová politika umožňujúca regionálnu diferenciáciu, finančná správa, hospodárska politika, participácia na regionálnej politike, energetická politika a politika nadnárodnej dopravy.
Vsprávy a ich pracoviská v území t.j. okresné a krajské úrady.
V ústredných orgánoch štátnej správy prijmeme opatrenia na postupné zníženie počtu zamestnancov o cca 1100 - 150úlohy štátu budú redukované a zrušené v rámci procesu odštátnenia a privatizácie. Zrušíme Ministerstvo výstavby a verejných prác a Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky. Z nich vytvoríme Ministerstvo pre regionálny rozvoj, ktoré preberie nielen agendu oboch zrušených úradov, ale aj agendu územného plánovania a stavebného poriadku z Ministerstva životného prostredia. Tento nový ústredný orgán štátnej správy bude koordinovať územný a regionálny rozvoj, vypracovávať návrhy nástrojov regionálneho rozvoja a príslušnú legislatívu, bude koordinovať hospodárenie so zdrojmi podporných fondov (domácich aj zahra-ničných) a bude zodpovedať za výstavbu. Po ukončení privatizácie zrušíme Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku a prehodnotíme efektívnosť fungovania súčasných štátnych fondov. Odovzdanie kompetencií a prechod na efektívnejší výkon činnosti nám umožní znížiť počet zamestnancov miestnej štátnej správy o cca 5000. Základnou jednotkou štátnej správy je a ostane okresný úrad, pričom k súčasným 79 okresným úradom pridáme z dôvodu dostupnosti dva nové: Štúrovo a Moldava nad Bodvou. Stredný stupeň štátnej správy bude tvoriť 8 súčasných krajských úradov. Osobitnú sieť vytvoríme pre špecializované štátne inštitúcie, ktorých lokalizácia nemusí kopírovať územné a správne usporiadanie verejnej správy a ktoré budú lokalizované podľa osobitných kritérií. Jedná sa najmä o colnú správu, vojenskú správu, pracoviská Národného úradu práce, správne súdy, daňové úrady, finančnú políciu a špecializované úrady ochrany životného prostredia.
0, pretože ich kompetencie prejdú na orgány samosprávy, resp.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?