Platobný styk

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Platobný styk

Platobný styk (pre SŠ)

Peniaze - všetko, čo slúži ako všeobecne akceptovaný výmenný prostriedok alebo platidlo

Vývoj peňazí:
1. Tovarové peniaze
 pestrá paleta tovarov, ktoré na rôznych miestach a v rôznom čase plnili funkciu peňazí
 boli to: dobytok, plátno, kožušiny, olivový olej, pivo, víno, drahé kovy, diamanty, otroci
 približne v 19. Storočí sa obmedzili takmer výlučne na drahé kovy (najmä zlato a striebro) - ako tovarové peniaze boli všeobecne prijaté a na to ich predurčili ich vlastnosti: trvanlivosť, deliteľnosť, ľahkosť dopravy a určitý optimálny nedostatok
2. Papierové peniaze
 to, že vystriedali tovarové peniaze súviselo s poznaním, že k sprostredkovaniu výmeny tovaru zlato nemusí byt reálne prítomné, ale môže byt zastúpené papierovými peniazmi
 podstata: peniaze ako peniaze, nie ako tovar, su žiadané nie pre ne samy, ale pre veci, ktoré za ne možno kúpiť
 používanie sa rozšírilo, pretože ich možno ľahko prenášať a skladovať
3. Bankové peniaze
 súčasná moderna ekonomika
 vklady (depozity) na šekových účtoch
4. Ďalší vývoj
 spájanie šekových a úsporových účtov
 úverové karty
 cestovne šeky
 nefalšovateľné debetne karty

Funkcie peňazí:
1. Výmenný prostriedok
2. Zúčtovacia jednotka - spája sa so schopnosťou peňazí byt mierou ocenenia statkov a služieb
3. Uchovávateľ hodnoty - v tejto funkcii vystupujú vtedy, keď im ľudia dávajú prednosť pred inými formami bohatstva (zlato, šperky, nehnuteľnosti, umelecké diela, cenne papiere).

Peniaze nemusíme vynaložiť len na nákup statkov v súčasnosti, môžeme ich odložiť a nákup uskutočniť neskôr

Platenie - spôsob vyrovnávania záväzkov, ktoré vyplývajú z peňažných vzťahov (vzťahy podniku k okoliu, ktoré sa realizujú prostredníctvom peňazí)

Platby
a) ekvivalentné - existuje protihodnota
b) finančné - dane, štipendiá

Spôsoby platenia
a) hotovostné - uskutočňuje sa prostredníctvom peňazí v hotovosti
b) bezhotovostné - uskutočňuje sa prevodom z účtu na účet

Hotovostný platobný styk
 uskutočňuje sa prostredníctvom peňazí v hotovosti
a) bezprostredne (z ruky do ruky)
b) sprostredkovane - pomocou dokladov
 nevýhody
 málo bezpečný
 zdlhavý
 nákladný

Šek
 písomný doklad na výber hotovosti z účtu v banke
 vystaviteľ dáva príkaz banke, aby vyplatila z jeho účtu osobe uvedenej na šeku, stanovenú sumu
 prísne pravidlá vyplňovania
 môže byť podpísaný len osobou, ktorá má v banke uložený podpisový vzor

Peňažná súpiska
 pripája sa k šeku
 rozpis jednotlivých platidiel (bankoviek a mincí)

Pokladničná zloženka
 slúži na uloženie hotovosti na účet cez banku
 jej súčasťou je peňažná súpiska

Príjmový a výdavkový pokladničný doklad
 slúžia na príjem a výdaj peňazí z pokladne podniku
 vystavuje ich pokladník, ktorý má za pokladňu hmotnú zodpovednosť
 každý podnik má stanovený pokladničný limit - určuje výšku hotovosti v pokladni. Na konci pracovného dňa musí pokladník odviesť sumu, ktorá limit prevyšuje, pokladničnou zloženkou na účet, ak hotovosť chýba, musí ju vybrať z účtu pomocou šeku

Cenný list
 má špeciálnu obálku, do ktorej sa vložia peniaze a obálka sa potom zapečatí
Poštové poukážky
A - odosielateľ platí v hotovosti, príjemca dostane peniaze na účet
B - odosielateľ odošle prostriedky zo svojho účtu v banke, príjemca ich dostane v hotovosti
C - odosielateľ platí v hotovosti, príjemca dostane v hotovosti
D - telegrafické podávanie peňazí - peniaze sa dodajú v hotovosti a ako telegram
E - medzinárodný styk

Bezhotovostný platobný styk
 uskutočňuje sa prevodom z účtu na účet
 realizátormi sú banky, peňažné ústavy
 podmienky
a) otvorenie účtu v banke
b) stanovené pravidlá
 výhody
 bezpečný
 rýchly
 hospodárny
 vhodný na automatizované spracovanie

Príkazy banke na platbu
1. písomne - špeciálne tlačivá
 príkaz na úhradu/inkaso
 hromadný príkaz na úhradu
 trvalý príkaz na úhradu
2. nosič dát - disketa, dierne pásky
3. diaľkový prenos - počítačová sieť, fax, ...

Príkaz na úhradu
- vychádza zo strany platiteľa

Príkaz na inkaso
 vychádza zo strany príjemcu
 dodávateľ a odberateľ sa musia na tomto spôsobe dohodnúť

Jednorázový príkaz na úhradu / inkaso - na jednu platbu

Hromadný príkaz na úhradu - z jedného účtu sa platí viac platieb

Trvalý príkaz na úhradu
 pre platby, ktoré sa uskutočňujú v rovnakých časových obdobiach, v rovnakej výške, rovnakému príjemcovi
 vhodné - nájomné, splátky, poistné, predplatné, ...
 výhody
a) pre platiteľa
 šetrenie práce (príkaz sa vystaví len raz)
 odpadá evidencia platieb (nedodržanie termínu - upomienky nie sú)
b) pre príjemcu
 presné poukazovanie platieb

Zmenka
 písomný záväzok napísaný v presne stanovenej forme, ktorý poskytuje majiteľovi zmenky právo požadovať v určenej lehote úhradu peňažnej sumy uvedenej na zmenke
 cenný papier
 upravuje ju Zmenečný a šekový zákon
 náležitosti:
 názov - zmenka
 príkaz zaplatiť - suma
 meno platiteľa - “zmenečník”
 údaj splatnosti
 meno toho, komu má byť zaplatené - “remitent”
 údaj miesta platenia
 dátum a miesto vystavenia
 podpis vystaviteľa
Delenie zmeniek
1.

vlastná - vyjadruje sľub vystaviteľa zaplatiť remitentovi určitú sumu
2. cudzia - príkaz vystaviteľa tretej osobe, aby zaplatila určitú sumu držiteľovi zmenky
a) na rad vlastný - I. Vystaviteľ = držiteľ
II. zmenkovník
b) na rad cudzí - I. Vystaviteľ
II. zmenkovník
III. držiteľ

Prijatie zmenky musí zmenkovník potvrdiť = akcept zmenky

Využitie zmenky
 ako úverový prostriedok (odberateľ platí zmenkou)
 ako platobný prostriedok ( dlžník zaplatí tým, že prevedie zmenku na inú osobu rubopisom = indosamentom; ten, kto zmenku prevádza na inú osobu, zapíše na zadnej strane “...zo mňa na ..

+ podpis a pečiatka)
 ako záruka pri poskytovaní úverov
Držiteľ zmenky môže
 držať zmenku do lehoty splatnosti a potom ju zinkasovať od dlžníka
 pred lehotou splatnosti postúpiť zmenku banke na eskont - čiže banka zaplatí sumu zníženú o úrok (diskont) a províziu (náklady spojené s úhradou a zisk pre banku)
 pred lehotou splatnosti postúpiť zmenku obchodnému partnerovi na vyrovnanie iného záväzku

Šek
 nástroj bezhotovostného platenia prostredníctvom banky
 vydaný bankou svojim klientom vo forme šekovej knižky, ktorej jednotlivé listy sú formuláre šekov
 majiteľ účtu v banke dáva prostredníctvom šeku príkaz banke, aby vyplatila majiteľovi šeku sumu uvedenú na šeku
 vydávanie upravuje Zmenkový a šekový zákon
 obsah:
 názov
 príkaz zaplatiť peňažnú sumu - číslom aj slovom
 meno platiteľa (banka, sporiteľňa)
 miesto platenia
 dátum a miesto vystavenia
 podpis vystaviteľa
 splatnosť
 do 8 dní v rámci štátu

 do 20 dní v rámci svetadielu
 do 70 dní v rôznych svetadieloch

Druhy šekov
 na doručiteľa - nie je uvedené meno osoby, ktorej sa má platiť
 cestovný šek - vydáva banka v rámci zmenárenskej činnosti namiesto valút
 šek na zúčtovanie - nemôže sa použiť na výber hotovosti (z účtu na účet)
 bankový šek - krytý majetkom banky (nie majetkom klienta)
 sporožírový šek - vydaný sporiteľňou majiteľom sporožírových účtov
 využitie
 platby za tovar v obchodných organizáciách
 výber hotovosti
 vystavený
 na meno osoby, ktorej má byť vyplatený
 na organizáciu
 na doručiteľa

Platobná karta
 vizitka z umelej hmoty so zakodovanými údajmi o bankovom spojení majiteľa karty
 vydaná bankou k účtu klienta
 druhy:
a) debetné - držiteľ je oprávnený čerpať finančné prostriedky len do zostatky na účte
b) kreditné (úverové) - čerpanie prostriedkov aj do mínusu

Nutnosť medzinárodných platieb vyvolala dohodu bánk o využívaní spoločného systému platobných kariet.

Najrozšírenejšie sú: Eurocard/Master Card, VISA Card a American Expres

Použitie platobných kariet
 výber hotovosti v bankomatoch
 platenie za tovar a služby

V SR
 karty VUB - výber hotovosti v automatoch
 SLSP - platobné karty vydané k sporožírovému účtu; podmienka - zostatok na účte
Sk 5 000,--
 VISA - firemná karta na služobné cesty v tuzemsku a zahraničí; zostatok Sk 200 000,--

Výhody
 bezpečnosť peňazí
 vyberáme v hodnote, ktorú potrebujeme, zostatok sa na účte úročí
 pri návšteve viacerých štátov nie je nutná výmena peňazí
 prestíž podnikateľa v očiach obchodných partnerov

Nevýhody
 peniaze, ktoré nedržíte v ruke sa ľahšie míňajú

Forma platby
 závisí od vzťahu dodavateľa a odberateľa a od medzinárodnej hospodárskej a politickej situácie
 EXPORTER
 istota, že bude zaplatené
 platba čo najneskôr
 riziká - kupujúci
 IMPORTER
 istota, že bude dodaný tovar
 platba čo najneskôr
 riziká - predávajúci

Spôsoby
 platba v hotovosti (konvertibilná mena - valuty)
 priama úhrada = hladká platba
 zmenkou, šekom
 dokumentárny akreditív
 dokumentárne inkaso

Platba v hotovosti
 náročná na úschovu a počas prepravy
 podľa devízového zákona podnikateľský subjekt musí do 30 dní ponúknuť valuty na odkúpenie
 kurz valút je nižší
 riziká počas prepravy

Priama úhrada
 banka na základe písomného príkazu klienta požiada banku v zahraničí, v ktorej má otvorený účet v príslušnej mene, aby vyplatila v prospech príjemcu stanovenú sumu
Hladká platba pred dodávkou
 poskytujeme preddavok
 P - istota, že K tovar odoberie
 K - istota dodania tovaru
Dodávky investičného charakteru
 časť ako preddavok, časť v priebehu, časť po ukončení

Zmenka
 cenný papier, v ktorom vystaviteľ zmenky
a) prikazuje inej osobe, aby uhradila stanovenú peňažnú sumu zmenkovému veriteľovi - cudzia zmenka
b) sa zaväzuje zaplatiť stanovenú sumu zmenkovému veriteľovi - vlastná zmenka
Šek
 nahrádza platenie v hotovosti alebo priamu úhradu
 vystaviteľ má šekový účet v banke a žiada banku, aby z jeho účtu zaplatila určenú sumu predložiteľovi šeku

Dokumentárny akreditív
 používa sa, ak sa obchodní partneri nepoznajú alebo ak sú v ich krajinách neisté pomery
 najrozšírenejšia forma platenia v ZO
 príkaz K (dovozcu) svojmu peňažnému ústavu (banke), aby vyplatil alebo dal vyplatiť inou bankou proti odovzdaniu dokladov o dodávke fakturovanú sumu
 dokumenty
 prepravné doklady
 osvedčenie o pôvode tovaru
 faktúra
 colná deklarácia
 certifikát o kvalite
 priebeh
 otvorenie akreditívu = zablokovnie určitej peňažnej sumy
 čerpanie akreditívu - po predložení dokladov sa vyplatí zo zablokovanej sumy
 vlastnosti
 nevypovedateľný
 termínovaný (blokácia peňaž. sumy - 21 dní)
 výhody
 vývozca - istota, že bude zaplatené, ak dodá tovar včas
 dovozca - istota, že tovar bude dodaný včas
 nevýhody
 vývozca - ak nedodrží termín dodávky, hrozí riziko nezaplatenia (vyprší akreditív)
 dovozca - platí len na základe dokladov (tovar ešte nemusí byť dodaný)

Dokumentárne inkaso
 používa sa v styku s obchodnými partnermi, ktorí sa dobre poznajú
 vývozca požiada svoju banku, aby vydala dokumenty o dodávanom tovare dovozcovi len vtedy ak:
a) zaplatí D/P
b) akceptuje zmenku vystavenú vývozcom D/A
 nevýhoda
 tovar sa odoslal, ale K odmieta akceptovať zmenku = riziko neodobratia

Ukazovatele likvidity merajú schopnosť podniku splatiť bežné záväzky pomocou aktív, ktoré sa môžu v potrebnom okamihu premeniť na peniaze. Posúdenie likvidity sa robí pomocou ukazovateľov:
 bežná likvidita
 okamžitá likvidita
 celková likvidita

Bežná likvidita
 hodnotí platobnú schopnosť podniku z hľadiska dlhšieho obdobia a má najlepšiu vypovedaciu schopnosť
 ak hodnota ukazovateľa rastie, v ďalšom období sa platobná schopnosť zlepší, ak hodnota ukazovateľa klesá, nastáva zhoršenie finančnej situácie a tým aj platobnej schopnosti podniku

obežné aktíva bez zásob + obchodovateľné CP
Bežná likvidita =
krátkodobé záväzky


Okamžitá likvidita
 vyjadrenie platobnej schopnosti v skúmanom okamihu
 výpočet vychádza z toho, že na okamžité uspokojenie veriteľov podnikateľ môže použiť najlikvidnejšie zložky majetku, t. j.

peniaze, ceniny, vklady na účtoch bez výpovednej lehoty alebo s krátkou výpovednou lehotou a niektoré druhy cenných papierov
 optimálna hranica je 0.9 - 1.1

pohotové platobné prostriedky
Okamžitá likvidita =
záväzky s okamžitou splatnosťou


Celková likvidita
 súhrnný ukazovateľ poskytujúci základnú informáciu o likvidite podniku
 hodnota sa má pohybovať od 1.5 - 2.5, ak je hodnota ukazovateľa nižšia ako 1, podnik nemá zdroje na úhradu splatných záväzkov

obežné aktíva spolu
Celková likvidita =
krátkodobé záväzky


CASH FLOW
 vyjadruje zmeny vo finančnej situácii prostriedkov - odkiaľ podnik peňažné prostriedky získal a na čo sa použili
 príjmy podnik získava
 z účtovného zisku
 zo zvýšenia dlhodobých cudzích zdrojov
 zo zvýšenia základného imania
 zo zníženia stálych aktív
 výdavky v cash flow sú na
 úhradu účtovnej straty
 zvýšenie stálych aktív
 zníženie vlastného imania
 zníženie dlhodobých záväzkov
 použitie zisku na výplatu podielov vlastníkom

CASH FLOW sa vyčísľuje osobitne za prevádzkovú, investičnú a finančnú oblasť a za podnik ako celok.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?