Platobný styk podniku

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Platobný styk podniku

Platobný styk je medzi FO a PO a sú to všetky druhy platieb.
Druhy platobných stykov: a) tuzemský: - hotovostný
- bezhotovostný
- kombinovaný
hotovostný: hotovosť (ale aj cez poštu)
bezhotovostný: prostredníctvom bankových účtov
kombinovaný: platiteľ uhrádza hotovosť v peňažnom ústave, alebo na pošte a príjemca dostane peniaze na účet.
b) zahraničný: - bezhotovostný
- kombinovaný
FORMULÁRE
bezhotovostný: * príkaz na úhradu
* príkaz na inkaso
* hromadný príkaz na úhradu
* trvalý príkaz na úhradu
* šek
kombinovaný: # poštová poukážka typu A,B
# šek
# vklad na BÚ
# platobná karta
Platobný styk so zahraničím je odrazom medzinárodných obchodných vzťahov. Formy platieb vyplývajú z platobných podmienok uvedených v kúpnej zmluve.
ZMENKA je prostriedkom získavania obchodného alebo bankového úveru, platenia pri dokumentárnom inkase a akreditíve, získavanie peňažnej hotovosti jej predajom pred dobou splatnosti, zabezpečeni úveru.
Zmenka je: výhodna pre dovozcu
nevýhodná pre vývozcu
Zmenka je cenný papier, ktorý obsahuje záväzok vystaviteľa zaplatiť určitú peňažnú sumu na určitom mieste, v určitom čase, majiteľovy zmenky. Poznáme dva druhy zmeniek:
---- vlastná (vystupujú v nej dve osoby)
---- cudzia (vystupujú v nej tri osoby)
Aval - ďalšia osoba, ktorá ručí za vystaviteľa alebo zmenkovníka.
Eskont - zmenka je obchodovateľný cenný papier, veriteľ môže akceptovanú zmenku predať. Banka eskontuje zmenky pred dobou splatnosti a tým majiteľovi zmenky poskytne úver. Vyplatí mu sumu zníženú o diskont, tj.

úrok.
ŠEK - je platobným prostriedkom v zahraničnom obchode, ktorý nahrádza platenie v hotovosti alebo priamo úhradu.
Šek je: a) platobný príkaz banke
b) cenný papier
c) prísne formálny cenný papier, ktorý musí obsahovať: * označenie šek
* príkaz zaplatiť určitú sumu
* meno banky
* miesto kde sa má platiť
* dátum a miesto vystavenia
* podpis vystaviteľa
Druhy šekov: => hotovostný
=> zúčtovací
Delenie šekov podľa príjemcu: + šek na meno
+ order šek
+ rekta šek
+ šek na majiteľa
Šeky podľa vystaviteľa: a) bankový
b) súkromný
Splatnosť šeku: 8 DNÍ - v tom istom štáte
20 DNÍ - vystavný v jednom a splatný v inom štáte
70 DNÍ - na rôznych kontitentoch
HLADKÁ PLATBA - uskutočňuje sa tak, že banka na príkaz zákazníka požiada svojho zahraničného dopisovateľa, aby na ťarchu jej účtu vyplatil, alebo previedol určitú sumu peňazí menovanému príjemcovi.
AKREDITÍV - je nástroj svetového obchodu. Dokumentárny akreditív zabezpečuje predávajúcemu včasné zaplatenie za tovar a kupujúcemu dáva istotu, že za tovar sa zaplatí, ak sa splnia podmienky uvedené v akreditíve.
3 fázy platenia: * príprava * vystavenie * použitie dokumentárneho akreditivu
Druhy akreditívu: = podľa spôsobu platenia
= podľa právnej zodpovednosti bánk.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?