Personálne riadenie

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Personálne riadenie

A. Špecifikácia a popis práce.


1. Názov práce.
Finančný účtovník vo firme FIN COLOR, s. r. o. - prevádzkovateľ maloobchodných predajní s farbami a lakmi.

2. Efekt a účel práce.
Získavanie a evidencia informácií o finančnom hospodárení podniku, ktoré sú potrebné pre riadenie.

3. Predmet práce.
Sledovanie a zachytávanie jednotlivých operácií týkajúcich sa účtovníctva v podniku a medzi podnikom a okolím podľa Zákona o účtovníctve. Vykonávanie jednoduchého a podvojného účtovníctva v podniku.

4. Spôsob vykonávania práce.
Jednotlivé prevádzky poskytujú účtovníkovi potrebné výkazy a doklady, ktoré účtovník účtuje a zaznamenáva v jednotlivých účtovných dokumentoch, ktoré musí podnik spracúvať podľa zákona.

5. Podklady na vykonávanie práce.
Pracovník pracuje na základe Zákona o účtovníctve, Zákona o dani z príjmov, Účtovnej osnovy a príkazov nadriadených pracovníkov.

6. Kritériá hodnotenia výsledkov práce.
Práca je hodnotená pevne určenou mzdou podľa tarifných tried. 7. Kvalifikácia.
Absolvent strednej školy s maturitou ekonomického zamerania, minimálne trojročná prax v odbore finančného účtovníctva.

8. Prostriedky na vykonávanie práce.
Výpočtová technika s inštalovaným príslušným účtovným softwarom, telefón, fax, e-mail a pomocou poskytnutej odbornej literatúry.

9. Prostredie na vykonávanie práce.
Práca sa vykonáva v klimatizovanej kancelárii. Pracovník má k dispozícii stôl a kancelársku stoličku vyhovujúcu jeho hmotnosti, výške a ostatným ergonomickým požiadavkám.

10. Organizácia práce.
Jednosmenná prevádzka, osem hodinový pracovný čas, počas pondelka až piatku. Práca sa začína o 7 hodine a končí o 15 hodine, s prerušením na obednú prestávku v trvaní 30min po piatich hodinách práce.

11. Organizácia kooperácie.
Pracovník kooperuje s ostatnými pracovníkmi podľa pokynov nadriadených. Pracovník je priamo podriadený konateľom, podriadenými pracovníkmi sú vedúce predajní.

12. Intenzita práce.
Pracovník denne zaznamenáva vzniknuté účtovné operácie a mesačne vykonáva zúčtovanie za uplynulý mesiac.

13. Riziká a zodpovednosti.
Hlavné riziko je v nesprávnom zaúčtovaní príslušných účtovných položiek a z toho vyplývajúcich nesprávnych rozhodnutí a postihov.

14. Spätné pôsobenie práce na pracovníka.
Získavanie skúseností, kontaktov a odborný rast.

Negatívom je charakter nárazovej práce.

15. Prínos práce pre pracovníka.
Mzda, morálne a spoločenské uspokojenie.

16. Podmienky a obmedzenia pre vykonávanie práce.
Práca vyžaduje znalosti jednoduchého a podvojného účtovníctva, schopnosť rýchlej orientácie v zmenách zákonov, ktoré súvisia s prácou. Muž musí byť už po absolvovaní základnej vojenskej služby.
B. Špecifikácia pracovníka.1. Fyzické vlastnosti.
Dobrý zdravotný stav.

2. Duševné vlastnosti.
Prispôsobivosť (neustále zmeny v zákonoch upravujúcich účtovníctvo a dane), rozhodnosť, schopnosť okamžite reagovať na vzniknuté problémy.

3. Vzdelanie a kvalifikačné predpoklady.
Ukončené stredoškolské vzdelanie s ekonomickým zameraním, znalosť jednoduchého a podvojného účtovníctva, ovládanie práce s PC (Windows, MS Office).

4. Prax a odborná príprava.
Prax v odbore účtovníctva minimálne 3 roky. 5. Charakteristika osobnosti.
Schopnosť tímovej práce, spoľahlivosť, zodpovednosť. Pracovník musí byť schopný pracovať aj v stresových situáciách.

6. Osobitné požiadavky.
Zvládnutie účtovníckeho programu používaného v podniku za krátke obdobie.C. Získavanie pracovníkov.


Firma FIN COLOR, s. r. o. prevádzkovateľ maloobchodných predajní s farbami a lakmi má záujem zamestnať pracovníka na pozíciu finančného účtovníka a to z dôvodu náhrady za pracovníčku, ktorá za 6 mesiacov odchádza na dôchodok. Nakoľko sa jedná o malý podnik, ktorý zamestnáva dvoch pracovníkov v riadiacich funkciách a 16 predavačiek, chce podnik prispôsobiť tejto skutočnosti aj nábor do tejto funkcie.

Podnik sa rozhodol inzerovať v miestnych inzertných a regionálnych novinách počas jedného kalendárneho mesiaca. Zamýšľa použiť metódu doporučenia vlastnými zamestnancami, evidenciu náhodných žiadateľov ako aj spoluprácu s Národným úradom práce. Do určitého dátumu sa vyhodnotia žiadosti uchádzačov, ktorí odpovedali na inzerát a na doporučenie zamestnancov, z Úradu práce, zvážia sa žiadosti náhodných uchádzačov v evidencii a prizve sa určitá vybraná skupina žiadateľov, ktorí spĺňajú základné požiadavky na pohovor s riadiacimi pracovníkmi. Podnik sa rozhodol pre tieto metódy najmä preto, že sa jedná o finančne menej náročné metódy. Vzhľadom na včasnú reakciu na vznik budúcej potreby náhrady za pracovníčku odchádzajúcu do dôchodku faktor času nie je rozhodujúci. Inzercia v inzertných a miestnych novinách osloví uchádzačov z blízkeho okolia. Firma nemusí inzerovať na veľkom teritóriu, nakoľko ľudí s účtovníckym vzdelaním a praxou je v okrese Martin dostatok. Výhodou metódy doporučenia vlastnými pracovníkmi je to, že sa priamo oslovia uchádzači a taktiež táto metóda nevyžaduje žiadne financie, podobne ako aj použitie evidencie náhodných uchádzačov.

V prípade lojality zamestnancov je tiež možné sa spoľahnúť, že zamestnanci upozornia firmu na pre ňu vhodného uchádzača.

Podnik sa rozhodol nepoužiť metódu využitia vlastnej evidencie z dôvodu, že firma zamestnáva najmä predavačky, ktoré nemajú potrebné vzdelanie ani prax. Spolupráca s náborovou organizáciu by mohla značne zjednodušiť nábor, ale jedná sa o finančne náročnú službu. Pre firmu by bolo taktiež nevýhodné „lanáriť“ pracovníkov z iných podnikov, pretože ako je už spomínané ľudí s potrebnou kvalifikáciou je veľké množstvo. Do úvahy tiež nepripadá návšteva stredných ani vysokých škôl pretože firma vyžaduje minimálne trojročnú prax v odbore a nakoľko sa jedná o malú firmu nemôže si dovoliť zaškoľovať nových pracovníkov.

D. Výber pracovníka.


Výber pracovníka sa uskutočňuje na pozíciu vedúceho ekonomického úseku. Základné informácie o uchádzačoch sú v nasledujúcej tabuľke.

Uchádzač Pohlavie Vek Vzdelanie Jazykové znalosti Prax Rodinnýstav Vodičskýpreukaz
1. muž 30 rokov VŠ Nj 6 rokov slobodný B
- pracovitý, ale nie samostatne tvorivý, prispôsobivý, manažérsky kurz, PC.
2. žena 37 rokov VŠ + kurzy Nj, Aj 12 rokov vydatá + 1 dieťa B
- cieľavedomá, iniciatívna, spoľahlivá.
3. muž 49 rokov VŠ + ved. titul Aj 17 rokov mimo odbor ženatý + 1 dieťa žiadny
- samostatne tvorivý, sklon k individualizmu, študijný pobyt v USA (1/2 roka v odbore), energický.
4. muž 23 rokov VŠ Nj, Aj žiadna slobodný B
- ambiciózny, nezaťažený predsudkami z praxe, modrá knižka.
5. Ja muž 25 rokov VŠ Nj, Aj žiadna slobodný B
- pracovitý, prispôsobivý, tvorivý, schopný pracovať v tíme, nezaťažený predsudkami z praxe, PC.Na základe týchto údajov bola zostavená rozhodovacia tabuľka, kde + znamená, že uchádzač vyhovuje danému kritériu, – znamená, že nevyhovuje.
Kritérium výberu Váha kritéria Uchádzači
1. 2. 3. 4. 5.Ja
Pracovné skúsenosti v odbore11 +11 +11 - - - 11
Úspora mzdových nákladov 2 - 2 - 2 - + + 2
Úspora nákladov na adaptáciu4 + 4 + 4 + - - 4
Okamžitá výkonnosť 6 + 6 - 6 - + +6
Aktuálne teoretické poznatky3 - 3 - 3 + + +3
Organizačné schopnosti 14 +14 +14 + - - 14
Rýchla soc. adap na kolektív 10 +10 +10 - - +10
Spolupráca s kolektívom 13 +13 - 3 - + +13
Sch okamžitého rozhodovania12 - 12 +12 + + - 12
Flexibilita 8 + 8 + 8 - + - 8
Tvorivosť a iniciatíva 9 - 9 + 9 + - + 9
Pracovitosť a samostatnosť 7 - 7 + 7 + - + 7
Záujem o ďalší prac.

postup 5 + 5 - 5 - + + 5
Počítačová gramotnosť 1 + 1 + 1 - + + 1
Súčet bodov 9 9 6 8 9
Celkové hodnotenie 39 47 35Nakoľko až traja uchádzači mali rovnaký súčet bodov musel som jednotlivým kritériám prideliť váhu. Podľa výsledku hodnotenia bude na funkciu vedúceho ekonomického úseku vybratý uchádzač č. 2. E. Štruktúrovaný rozhovor.


Neformálne otázky: – nevyhodnocujem.

Ako sa vám cestovalo?
Ako sa dnes cítite?


Formálne otázky:

1. Prečo ste sa rozhodli uchádzať o pracovné miesto práve u nás?
2. Aké informácie máte o našej firme?
3. Prečo sa uchádzate o danú pozíciu?
4. Aká mzda sa Vám zdá adekvátna za túto prácu?
5. Čo očakávate od tejto práce okrem finančného uspokojenia?
6. Myslíte si, že ste schopný/schopná zvládať stresové situácie, ktoré prináša práca účtovníka?
7. Považujete sa za ľahko prispôsobivého?
8. Opíšte nám svoj pracovný neúspech.
9. Opíšte nám svoj najvýznamnejší pracovný úspech.
10. Ktoré problémy v súčasnom Vašom živote považujete za najdôležitejšie?
11. Myslíte si, že Vaše rodinné zázemie Vám umožní plne sa venovať práci?


Ohodnotenie odpovedí jednotlivých uchádzačov sa zaznačí do nasledujúceho záznamového hárku. Hodnotí sa od 1 po 5, pričom 1 je najmenej.


Verbálna komunikácia Ohodnotenie
1 2 3 4 5
Pohotovosť odpovede
Obsah odpovede
Vyjadrovacie schopnosti
Odbornosť
Stupeň sebavedomia
Schopnosť zladiť názory
Tréma
Kultivovanosť prejavu
Neverbálna komunikácia 1 2 3 4 5
Zovňajšok
Gestikulácia
MimikaF. Dotazník.


Cieľ výskumu: zistenie úrovne a kvality výuky v odbore podnikový manažment.

Objekt dotazovania: študenti 5. ročníka daného odboru.

Časové obdobie dotazovania: jeden týždeň.

Počet dotazovaných: 30 študentov.


1. Uspokojuje štúdium podnikového manažmentu Vaše očakávania?
výborne

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?