Personálna činnosť v podniku

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 9528×

Příbuzná témataPersonálna činnosť v podniku

Personálny manažment v podniku je časť riadiacich pracovníkov, ktorí sa sústreďujú na problematikuk zamestancov.
Základom personálneho plánovania je stanovenie potrebného počtu a štruktúry pracovníkov. Postup výpočtu čistej potreby pracovníkov: R = Q
R=> potrebný počet pracovníkov Fe*Pp
Q=> objem výroby v SKK
Fe=> efektívny fond pracovného času 1 robotníka v hodinách
Pp=> produktivita práce 1 robotníka za hodinu vyjadrená v hodnotových jednotkách Skk/hod.

1) METÓDA NORMHODÍN R = Nh
R=> potrebný počet robotníkov Fe*k
Nh=> potreba normhodín plánovaného objemu výroby
Fe=> efektívny fond pracovného času 1 robotníka v hodinách
k=> koeficient plnenia výkonových noriem

2) METÓDA NORIEM OBSLUHY R = D * Z * H * No
D=> počet dní Fe
Z=> počet zmien
H=> hodiny
No=> norma oblsuhy

3) METÓDA OBSLUHOVANÝCH MIEZD R = D * Z * H * Mo
D=> počet dní Fe * Mp
Z=> počet zmien
H=> hodiny
Mo=> obsluhované miesta
Mp=> počet miest
Získavanie pracovníkov je činnosť zameraná na prilákanie dostatočného množstva počtu vhodných uchádzačov a zároveň získať základné info o nich. Využívajú sa interné a externé zdroje pracovníkov. Metódy získavania pracovníkov: inzercia, vývesky, letáky, plagáty, úrady práce, školy
Keď máme vybratých uchádzačov o zamestnanie, začína proces výberu, kde sa posudzuje, aké predpoklady má uchádzač o prácu, čo je schopný v práci vykonávať a vydržať, čo od práce očakáva a čo je schopný do nej vložiť.
Pri posudzovaní uchádzačov sa najčastešjie používa: rozhovor, dotazník, lekárske posduky, skúšky odbornej spôsobilosti a psychologické diagnostikovanie.
Od uchádzačov sa požaduje: žiadosť o priajatie do zamestnania, dotazník, životopis, doklady o vzdelaní a praxi, pracovné hodnotenie z predchádzajúceho pracoviska.
Pracovný pomer je vzťah medzi pracovníkom a zamestnávateľom. Jeho vznik a skončenie upravuje Zákonník práce.
Vznik pracovného pomeru sa zakladá pracovnou zmluovu, voľbou alebo vymenovaním. Pracovná zmluva sa musí uzavrieť písomne. Keď je pracovný pomer na dobu kratšiu ako jeden mesiac, tak táto povinnosť odpadá. Pracovný pomer vzniká dňom dojednania v pracovnej zmluve. Pracovná zmluva obsahuje: * druh práce
* mesto výkonu práce
* deň nástupu

Skúšobná doba sa musí dohodnúť. Dĺžka maximálne tri mesiace. Zmena pracovného pomeru sa môže uskutočniť vtedy, ak sa podnik a pracovník dohodnú na zmene obsahu pracovnej zmluvy.

Prevedenie na inú prácu môže byť vykonané len v zmysle príslušného ustanovenia ZP. Preloženie znamená zmenu dohodnutého miesta výkonu práce, môže sa vykonať len so súhlasom pracovníka v rámci podniku. Skončenie pracovného pomeru zaniká právnym vzťahom medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Môže byť v takýchto prípadoch:
a) dohodou medzi podnikom a pracovníkom
b) výpoveďou zo strany podniku alebo pracovníka
c) okamžitým zrušením pracovného pomeru
d) zrušenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
e) uplynutím dôhodnutej doby pri pracovnom pomere na dobu určitú
Kvalifikačná príprava pracovníkov => aktivity v tejto oblasti predstavujú najmä: adaptácia nových pracovníkov, zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácia.
Z v y š o v a n i e k v a l i f i k á c i e => znamená pokračovanie odbornej prípravy
R e k v a l i f i k á c i a => elementárna zmena kvalifikácie, ktorá umožní ďalšie alebo nové pracovné uplatnenia.
Rozvoj pracovníkov predpokladá zvládnuť také vedomosti a zručnosti, ktoré ich pripravia na plnenie úloh v budúcnosti.
Hodnotenie pracovníkov odkrýva stav pracovného potenciálu podniku, ako aj možnosti jeho lepšieho využitia. Hodnotenie sa vykonáva raz ročne, v malých a stredných podnikoch štvrťročne, alebo polročne a vykonáva sa podľa týchto kritérií:
* pracovné výsledky
* sociálne správanie
* znalosti spôsobilosti
Zavŕšenie hodnotenia by sa malo konať v hodnotiacom rozhovore. Na účely hodnotenia pracovníkov sa odporúča používať záznamový list, ktorý obsahuje hodnotené kritériá, základné údaje, meno a priezvisko hodnotiteľa, hodnotené obdobie a ďalšie údaje.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?