Periodizácia historického vývoja ľudstva

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 3725×

Příbuzná témataPeriodizácia historického vývoja ľudstva

10 mil. p. n. l Ramapithecus – prvá forma človeka
5 mil. p. n. l Ausralopithecus Africanus – južná opica
3 mil. p. n. l Homo Habilis – človek zručný
1 mil. p. n. l Homo Erectus – človek vzpriamený
600 000 p. n. l začiatok doby kamennej
300 000 p. n. l Homo Sapiens Steinneimensis
250 000 p. n. l Homo Sapiens Neanderthaler
5 000 p. n. l Homo Sapiens Sapiens – človek dnešného typu
asi 9 000 p. n. l - prvé osídľovanie ostrovov v Stredomorí
asi 7 000 p. n. l - pestovanie tekvice, fazule a papriky v Mexiku- pestovanie zemiakov a koreňových plodín v Andách - hrnčiarstvo, pradenie, tkanie a spracovanie medi v západnej Ázii
asi 6 500 p. n. l poľnohospodárstvo sa šíri do juhovýchodnej Európy
asi 6 000 p. n. l - výroba prvých keramických nádob v Európe- prvé zavlažovacie kanály v údolí Tigrisu a Eufratu- skalné maľby v centrálnej Sahare
asi 5 000 p. n. l - prvé predmety vyrobené zo zlata a medi v Európe- pestovanie ryže v Číne na poliach zaplavených vodou
asi 3 500 p. n. l - v Mezopotámii vznikajú prvé mestá- vývoj abecedy
asi 3 100 p. n. l kráľ Meni zjednocuje Egypt
asi 2 350 p. n. l akkatský kráľ Sargon zakladá prvú veľkú ríšu
asi 2 000 p. n. l - do najjužnejšieho výbežku Balkánskeho polostrova prenikajú pastierske kmene Heléni a svoj nový domov nazvali Hellas, Grécko
1 900 p. n. l začiatok doby bronzovej
asi 1 600 p. n. l - na gréckej pevnine vznikajú mestské štáty, vedúce miesto medzi nimi mali Mykény
asi 1 595 p. n. l Chetiti plienia Babylon
asi 1 250 p. n. l vyplienením Tróje sa končí trójska vojna
asi 1 200 p. n. l - vpád bojovných Dórov do južného Grécka, zničenie Mykén- rozšírenie poľnohospodárstva v severnej Amerike
asi 1 010 p. n. l Dávid zjednocuje Židov, hlavným mestom sa stáva Jeruzalem
asi 1 000 p. n. l semitské kmene Židov utvorili v Palestíne zjednotené kráľovstvo
asi 970 p. n. l Šalamún buduje prvý chrám v Jeruzaleme
asi 922 p. n. l rozdelenie Judska a Izraela, umiera Šalamún
asi 911 p. n. l Novoasýrska ríša hlavnou mocnosťou na blízkom východe
asi 850 p. n. l vznik chavínskej kultúry v Peru
asi 814 p. n. l Feničania zakladajú Kartágo
asi 800 p. n. l - prvé spoločenstvá používajúce železo Halštatská kultúra (Hallstatt, Rakúsko)
776 p. n. l prvé olympijské hry
750 p. n. l začiatok doby železnej
753 p. n. l založenie Ríma Romulom a Remom
587 p. n. l Nebukadnesar II. ničí Juruzalem
550 p. n. l Kýros II.

zakladá Perzskú ríšu
510 p. n. l - Rím republikou- prvá zmluva medzi Rímom a Kartágom
480 p. n. l grécke ľodstvo porazí Peržanov pri Salamíne
431- 404 p. n. l poloponézska vojna, Sparta porazí Atény
395 p. n. l Rímska ríša sa rozdelila na Západorímsku ríšu a Východorímsku ríšu
390 p. n. l Kelti (Galovia) plienia Rím
334- 326 p. n. l výpravy Alexandra Veľkého
331 p. n. l - Alexander Veľký poráža Peržanov pri Gaugaméle- Alexander Veľký poráža Egypt
307 -337 p. n. l - vláda rímskeho cisára Konštantína Veľkého
284 -305 p. n. l vládou cisára Diokleciána sa začína obdobie „neskorého cisárstva“
asi 280 p. n. l postavený Rodoský kolos
266 p. n. l Čína sa stala jednotnou ríšou
264- 241 p. n. l - prvá púnska vojna medzi Rímom a Kartágom o nadvládu nad Stredomorím
149 -146 p. n. l146 p. n. l tretia púnska vojnaRimania na konci tretej púnskej vojny zrovnávajú Kartágo zo zemou
142 p. n. l Židia oslobodzujú Jeruzalem a robia ho svojím hlavným mestom
73 – 71 p. n. l Spartakus vedie povstanie rímskych otrokov
63 p. n. l Rimania dobývajú Jeruzalem
58 – 51 p. n. l Caesar dobýva Galiu
51 – 30 p. n. l Kleopatra VII. kráľovnou Egypta
48 p. n. l Caesar porazí Pompeia, koniec republiky
44 p. n. l Caesar zavraždený
31 p. n. l Octavianus víťazí nad egyptskými vojskami v bitke pri Aktiu
30 p. n. l Octavianus sa stáva rímskym cisárom
27 p. n. l Octavia Augusta vyhlásili za prvého občana Ríma
asi 4 p. n. l narodenie Ježiša Krista
1 n. l na severnom pobreží Tichého oceánu sa objavujú vyspelé kultúry
9 Rimania porazení Germánmi v Teutoborskom lese
21 - vznikol prvý známy politický útvar na území Slovenska – Vanniovo kráľovstvo
asi 27 Ježiš začína kázať v Galilei
asi 33 Ježiš ukrižovaný Rimanmi
41 – 54 Claudius cisárom Ríma
43 útok Rimanov na Britániu
asi 43 založené mesto Londinium (Londýn)
43 – 57 misijné cesty sv. Pavla
asi 50 V Číne po prvý raz vyrobený porcelán
54 - 68 Nero rímskym cisárom
asi 58 sv.

Pavol : Listy Koriťanom ;Listy Rimanom
asi 60 vznik Kušanskej ríše
64 prvé prenasledovanie kresťanov
66 – 70 Židia v Judsku povstali proti rímskej vláde
68 - 69 Vespasianus rímskym cisárom
70 vyplienenie Jeruzalema Rimanmi a zničenie židovského chrámu
asi 70 v Alexandrii sa šíri kresťanstvo
asi 78 - 102 Kušanská ríša získava kontrolu nad severnou Indiou
79 výbuch Vezuvu, zničenie Pompejí a Herkulanea
80 v Ríme otvorené Koloseum
asi 100 močické pyramídy Slnka a Mesiaca v Peru
106 Rimania dobývajú Dáciu
105 Cchaj Lun vyrába v Čine papier
114 Rimania dobývajú Arméniu
116 Rimania dovŕšili dobytie Mezopotánie
117 Rímska ríša dosahuje najväčšiu rozlohu
118 - 130 Panteón prestavaný na prvý kupolovitý chrám na svete
132- 135 - povstanie Židov v Palestíne proti Rimanom.

Rimania zrovnávajú Jeruzalem so zemou
164 - 80 Rímsku ríšu zasiahol mor
165 Rimania dobývajú severnú Mezopotámiu
177 povstanie kresťanov v Lugdune
179 - Rimania porazia Markomanov pri Vindobone- nápis na skale v Trenčíne svedčí o pobyte Rimanov na území Slovenska
192 - 197 občianska vojna v Rímskej ríší
asi 200 - germánske kmene útočia na rímsku hranicu- založená koptská cirkev
208 Británia rozdelená na dve rímske provincie
212 rímske občianstvo dostali všetci slobodní ľudia v ríši
233 - 38 nájazdy Frankov na Rímsku ríšu
260 - Peržania porazia Rimanov- cisár Valerianus padne do zajatia
268 Palmýrčania dobývajú Sýriu a Mezopotániu
273 Rimania zničia Palmýrske kráľovstvo
285 Dioklecián rozdeľuje Rímsku ríšu na západnú a východnú
297 Rimania vytláčajú Peržanov z Arménska
asi 300 v severnej Európe vo veľkom výroba železa
312 Konštantín víťazí v bitke pri Mulvijskom moste
324 - 30 - na mieste Byzantia založený Konšantinopol, ktorý sa stáva hlavným mestom Rímskej Ríše
asi 359 vpád Peržanov do Sýrie
362 prvá verejná nemocnica v Ríme
375 - do Európy vtrhli kočovné kmene Hunov, začína druhé germánske sťahovanie národov
393 zákaz olympijských hier
395 - Rímska ríša sa rozdelila na Západorímsku a Východorímsku ríšu
410 germánski Vizigóti dobyli Rím
452 založenie Benátok
455 germánsky Vandali vyplienili Rím
476 zánik Západorímskej ríše
481- 511 - vláda franského kráľa Chlodivika, ktorý sa pokladá sa zakladateľa Franskej ríše(486)
497 - 498 Chladovik spolu so svojou družinou prijíma kresťanstvo
asi 500 Huariovia sa zmocňujú vlády v Peru
asi 550 - zlatý vek umenia v Byzancii- vo Francúzsku po prvý raz použité kostolné zvony- budhizmus sa dostáva z južnej Kórey do Japonska
562 Japonci vyhnaní z Kórey
603 Slovania útočia na Balkánsky polostrov
asi 618 - 906 Čína zjednotená za dynastie Tchang
622 hedžra – Mohamedov odchod z Mekky a vznik islamu
623 - povstanie slovanských obyvateľov proti Avarom- vznik Samovej ríše
632 smrť Mohameda, začiatok arabskej expanzie
636 - dobytie Jeruzalema kalifom Omarom- Židia sa dostávajú pod nadvládu Arabov
642 Arabi dobývajú Egypt
642 - 651 Arabi dobývajú sásánovskú ríšu
645 budhizmus sa dostáva do Tibetu
647 Arabi dobývajú Tripolis
658 rozpad Samovej ríše
661 islam ovláda tretinu Starého sveta
665 rozmach Tibetu
asi 680 útok Bulharov na Balkán
683 príchod Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy
691 postavený skalný chrám v Jeruzaleme
711- 718 vpád moslimov do Španielska
732 Frankovia vedení Karolom Martellom porazia Arabov pri Poitiers
748 prvé tlačené noviny v Pekingu
752 Pipin II. Krátky – prvý franský kráľ z dynastie Karolovcov
760 Arabi vytvárajú vlastnú číselnú sústavu
768 - 815 Karol Veľký sa stáva franským kráľom
774 Karol Veľký sa stáva aj kráľom talianskym
793 - 794 Vikingovia plienia Lindisfarne
800 - Karol Veľký korunovaný za rímskeho cisára (25. 12. 800)- vznik slovanských kniežactiev –Moravské a Nitrianske - prvé ohrozenie severnej Indie moslimmi- expanzia Huariú
812 - mier medzi franskou ríšou a Byzanciou- Byzantský cisár Michal I. uznal Karla Veľkého za cisára- samostatná dynastia v Iráne- Arabi dobývajú Sicíliu a južné Taliansko
821
833 - vyhnanie Pribinu z Nitry Mojmírom I. - vznik Veľkej Moravy
843 rozdelenie franskej ríše (10. 8. 843)
846 - 870 kráľ Rastislav kniežaťom veľkomoravskej ríše
860 vpád Rusov do Byzancie
863 - príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu- vznik staroslovenčiny
871 - veľkomoravské povstanie proti franskej nadvláde - pod vedením kňaza Slavomíra - vládu nad Veľkou Moravou preberá Svätopluk I.
876 rozdelenie východofranskej ríše
877 oslabenie západofranskej ríše po smrti kráľa K. Hollého
885 zjednotenie všetkých častí franskej ríše
895 - české kniežatá sa odtrhli od Veľkej Moravy
907 zánik Veľkomoravskej ríše (5. 6. 907)
935 konečná verzia textu Koránu
939 nezávislosť Vietnamu od Číny
955 víťazstvo Ota I. nad Maďarmi a Slovanmi v bitke na Lešskom poli
969 tuniskí Fátimovci dobývajú Egypt, zakladajú Káhiru
971 - dobitie východného Bulharska Byzanciou- východobulharská ríša sa stala byzantskou provinciou
972 začiatky uhorského štátu za kniežaťa Gejzu
974 prijatie kresťanstva v Uhrách
982 objavenie Grónska
987 koniec dynastie Karolovcov
990 Inkovia budujú základy svojej ríše v Peru
1000 - Štefan I. bol korunovaný za prvého uhorského kráľa
asi 1009 moslimovia znesväcujú Svätý hrob v Jeruzaleme
1016 porážka Anglicka Knutom Veľkým
1018 územie Slovenska súčasťou Uhorska
1041 porážka kniežaťa Břetislava
1066 Angličania porážajú Nórov pri Stamford bridge
1071 úpadok Byzancie
1085 prvý český kráľ Vrastislav II. (15. 8. 2002)
1130 Normani zakladajú kráľovstvo na Sicílií
1139 - občianska vojna v Anglicku kvôli nástupníctvu na trón (22. 12. 1139)- Portugalsko sa stáva kráľovstvom (25. 7. 1939)
1148 Normani si podmaňujú Tunis a Tripolis
1167 16 severotalianskych miest založilo Lombardskú ligu
1202 prijaté arabské číslice
1215 sv.

Dominik zakladá rád dominikánov
1236 vpád Mongolov do Ruska, začiatok dobývania
1240 samostatnosť Granady
1241 vpád Tatárov do Európy
asi 1300 založenie osmandskej ríše – nová ázijská veľmoc
1328 - Ivan I. začína rozširovať moskovský štát
1337- 1453 začiatok storočnej vojny medzi Francúzskom a Anglickom
1346 založenie 1 stredoeurópskej univerzity v Prahe
1348 pri rozsiahlej morovej epidémii zomiera 25 mil. ľudí
1360 mier medzi Anglickom a Francúzskom
1369 dostavaná Bastila v Paríži
1389 bitka na Kosovom poli, Osmani dobývajú Balkán
1396 dobytie Bulharska Turkami
1415 - upálenie Jána Husa v Kostnici (6. 7. 1415)- Angličania víťazia nad Francúzmi v bitke pri Azincourte (25. 10. 1415)
1419 začiatok husitských vojen v Čechách
1429 Jana z Arku oslobodzuje Francúzsko (8. 5. 1429)
1431 Jana z Arku upálená za kacírstvo v Rouene
1453 zánik Východorímskej/ Byzantskej ríše
1459 ovládnutie Balkánu Turkami
1462 –1505 Ivan II. Veľký vládne moskovskému štátu
1479 - spojením Aragónska a Kastílie vzniká Španielsko- začiatok činnosti španielskej inkvizície
1480 Ivan III. oslobodzuje Rusko z mongolskej nadvlády
1492 - objavenie Ameriky Krištofom Kolumbusom
1513 Angličania víťazia nad Škótmi pri Floddene
1517 začiatok protestantskej reformácie katolíckej cirkvi
1521 Martin Luther exkomunikovaný na sneme vo Wormse
1522 cesta okolo sveta – dôkaz guľatosti Zeme (8. 9. 1522)
1526 - víťazstvo osmanských Turkov v bitke pri Moháči- vznik habsburskej monarchie
1527 Karol V., cisár Svätej ríše rímskej plieni Rím (6. 5. 1527)
asi 1530 dovezené zemiaky z južnej Ameriky
1534 - Henrich VIII. sa stáva hlavou anglickej cirkvi- Lutherov nemecký preklad Biblie
1535 Karol V., cisár Svätej ríše rímskej dobýva Tunis
1541 Osmani sa zmocňujú väčšej časti Uhorska
1543 Kopernik prichádza k záveru, že Zem obieha okolo Slnka
1547 Ivan IV. Hrozný ruským cisárom (16. 1. 1547)
1563 7 ročná vojna medzi Švédskom a Dánskom
1564 mier v Troyes ukončuje anglicko – francúzsku vojnu
1572 Bartolomejská noc počas náboženských vojen vo Francúzsku
1580 Portugalsko pripojené k Španiesku
1600 Ivan Hrozný – cár Ruska
1609 - 1616 v Konštantinopole postavená Modrá mešita
1610 zavraždený francúzsky kráľ Henrich IV.
1618 - 1648 pražskou defenestráciou sa začala tridsaťročná vojna (23. 5. 1618)
1620 porážka vojsk českých stavov v bitke na Bielej hore (8. 11. 1620)
1640 - 1660 anglická buržoázna revolúcia
1642 - 1645 občianska vojna v Anglicku
1648 ukončenie tridsaťročnej vojny Vestfálskym mierom
1649 poprava anglického kráľa Karola I. (30. 1.

1649)
1652 - 1652 - prvá anglicko – nizozemská vojna, začiatok poklesu významu Nizozemska
1654 Rusko získava vo vojne s Poľskom východnú Ukrajinu
1656 Bernini dokončuje stavbu Chrámu sv. Petra v Ríme
1659 Pyrenejský mier, začiatok úpadku Španielska
asi 1660 vrchol zlatého veku francúzskej kultúry
1661 začiatok absolutizmu Ľudovíta XIV. vo Francúzsku
1665- 1667 druhá anglicko – nizozemská vojna
1666 veľký požiar Londýna (7. 9. 1666)
1666 - 1670 - sprisahanie uhorskej šľachty proti Habsburgovcom tvrdo potlačené, vodcovia popravení
1672 - 1674 tretia anglicko – nizozemská vojna
1675 osadníci v Novom Anglicku porazili Indiánov
1680 vznik francúzskej koloniálnej ríše
1682 - 1725 Peter Veľký I. ruským cárom
1700 - 1721 severná vojna medzi Švédskom a Ruskom
1701 Nizozemsko, Anglicko a Rakúsko vytvárajú veľkú alianciu
1703 - Peter Veľký zakladá Sant Peterburg (27. 5. 1703)- začína sa posledné a najväčšie povstanie uhorskej šľachty proti Habsburgovcom
1709 bitka pri Poltave: Rusko porazí Švédsko
1711 Turci porazili Rusov na rieke Put
1718 v Anglicku použité prvé bankovky
1744 -1815 dlhodobý vojnový konflikt medzi Francúzskom a Britániou
1756 - 1763 - sedemročná vojna, po víťazstve sa Británia definitívne stáva svetovou veľmocou
1762 - 1796 Katarína Veľká ruskou cárovnou
1769 James Cook mapuje východné pobrežie Austrálie a doplaví sa k Novému Zélandu
1775 americká vojna za nezávislosť (19. 4. 1775)
1776 vyhlásenie nezávislosti (4. 7. 1776)
1781 Jozef II. ruší nevoľníctvo v Čechách
1783 Parížska mierová zmluva – uznanie nezávislosti USA
1787 ustanovenie prvého spisovného jazyka Slovákov - bernolákovčiny
1789 - 1797 George Washington prvým prezidentom Spojených štátov (30. 4. 1789)
1799 - 1818 napoleonské vojny
1800 Francúzi pod Napoleonovým vedením dobývajú Taliansko
1802 Napoleon sa stáva prezidentom Talianskej republiky
1804 Napoleon je korunovaný za cisára
1806 zánik Svätej ríše rímskej národa nemeckého (6. 8. 1806)
1808 - 1814 - vojna na Pyrenejskom polostrove: Briti bojujú proti Francúzom v Španielsku
1812 - Napoleon útočí na Rusko a dobýva Moskvu
1812 - 1814 vojna medzi USA a Veľkou Britániou (19. 6. 1812)
1814 - Paríž kapituluje pred spojeneckými silami (30. – 31. 3. 1814)- Napoleon poslaný do vyhnanstva na Elbe (6. 4. 1814)- Veľká Británia a USA uzavreli mier ( 24. 12. 1814)
1815 - definitívna porážka Napoleona pri Waterloo (18. 6. 1815)
1821 Napoleonova smrť vo vyhnanstve na Sv. Helene
1848 - prvé vystúpenia zástupcov Slovákov na územno – politické vyčlenenie Slovenska
1857 hospodárska kríza v USA a Európe
1861 - 1865 americká občianska vojna medzi severom a juhom (12. 4.

1861)
1863 založenie Matice Slovenskej
1870 Rím hlavným mestom Talianska (20. 9. 1870)
1870 - 1871 prusko – francúzska vojna
1871 obkľúčenie Paríža Rusmi a vyhlásenie nemeckého cisárstva
1881 zavraždenie ruského cára Alexandra II. (13. 3. 1881)
1882 vysťahovanie Židov do Palestíny
1898 španielsko – americká vojna: Kuba získava nezávislosť
1904 - 1905 rusko – japonská vojna
1905 krvavá nedeľa, masakra počas neúspešnej revolúcie v Rusku (22. 1. 1905)
1912 - 1913 dve balkánske vojny
1912 potopenie Titanicu
1914 - 1918 - zavraždenie arcivojvodu Ferdinanda (jún 1914)- Rakúsko a Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku (júl 1914)- Británia a Francúzko vyhlásili vojnu Nemecku (august 1914)- Spojené štáty vstúpili do vojny (apríl 1917)- Rusko podpísalo mierovú zmluvu s Nemeckom (marec 1918)- Nemecko podpísalo prímerie, ktorým sa skončila vojna (september 1918)
1917 Veľká októbrová socialistická revolúcia (7. 11. 1917)
1918 rozpad Rakúsko – Uhorska, vznik Československa (28. - 30. 10. 1918)
1920 európske štáty uzatvárajú mier
1928 začiatok kolektivizácie v ZSSR
1929 krachom na Wall Street začína veľká hospodárska kríza a II. svetová vojna
1937 - Japonsko prepadlo Čínu južne od Veľkého čínskeho múru, otvorená vojna medzi Japonskom a Čínou
1938 Mníchovská dohoda a Viedenská arbitráž – Československo odstupuje Sudety Nemecku a južné Slovensko Maďarsku
1939 - pakt medzi Stalinom a Hitlerom - príprava vojny (23. 8. 1939)- začiatok II. svetovej vojny (1. 9. 1939)- zaniká Československo, vzniká Slovenský štát a protektorát Čechy a Morava
1940 - 1941 nálety na Londýn
1941 - útok Nemecka na Sovietsky zväz- USA vstupujú do vojny proti Nemecku a Japonsku- japonský útok na Pearl Harbor ( 7. 12. 1941)
1943 - pád Mussoliniho, Taliansko kapituluje pred Spojencami- Churchill, Roosevelt a Stalin sa stretávajú v Teheráne
1944 - Slovenské národné povstanie (29. 8. 1944)
1945 - Hitler spáchal samovraždu (30. 4. 1945)- koniec II. svet. vojny (9. 5. 1945)- Američania zvrhnú atómovú bombu na Hirošimu ( 6. 8. 1945)- kapitulácia Japonska (2. 9. 1945)
1947 - Marshallov plán americkej pomoci Európe- vznik Indie a Pakistanu
1947 - 1948 v Maďarsku a Československu sa dostávajú k moci komunisti
1948 - zavraždenie Mohandása Gándhího- vznik štátu Izrael- rozpad britskej ríše
1949 - víťazstvo komunistov v Číne- založenie NATO
1950 Čína obsadzuje Tibet
1950 revolúcia v Egypte, vyhlásenie republiky
1955 podpísanie Varšavskej zmluvy
1958 vojenský prevrat v Iraku
1959 revolúcia na Kube: Fidel Castro preberá moc
1960 Čínsko – sovietsky konflikt (23. 6.

1960)
1961 - Rus Jurij Gagarin prvým človekom v kozmeberlínsky múr
1963 - zavraždenie prezidenta J. F. Kennedyho (22. 11. 1963)
1968 - študentské nepokoje v Európe- Československo okupované vojskami štátov Varšavskej zmluvy (20 -21. 8. 1968)- zavraždenie Martina Luthera Kinga
1973 - vojenský prevrat v Grécku a v Chille- jomkipurská vojna medzi Izraelom a arabskými štátmi
19751975 - komunisti ovládajú Vietnam, Laos a Kambodžu- občianska vojna v Libanone
1977 Hnutie za občianske práva vydalo Chartu 77 (7. 1. 1977)
1980 - 1988 iránsko – iracká vojna
1986 výbuch jadrového reaktora v elektrární v Černobyle (28. 4. 1986)
1987 - zmluva medzi USA a ZSSR o obmedzení jadrových zbraní (8. 12. 1987)- útok na americké vojnové plavidlo v Perzskom zálive (17. 5. 1987)
1988 - prímerie v Zálive medzi Iránom a Irakom- povstanie Palestíncov v Izraeli, vyhlásenie palestínskeho štátu (5. 11.)- sovietske jednotky sa sťahujú z Afganistanu
1989 - pád komunistických režimov vo východnej Európe- demokracia proti režimu v Československu (21. 8. 1989)- strhnutie berlínskeho múru (9. 11. 1989)- v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu oživuje nacionalizmus
1990 - vyhrotenie konfliktu v Kosove ( 1. 2. 1990)- v JAR prepustili na slobodu Nelsona Mandelu (11. 2. 1990)- Irak zaútočil na Kuvajt (20. 8. 1990)- zjednotenie Nemecka (23. 10. 1990)
1991 - vojna v Perzskom zálive, spojenecké jednotky vytláčajú Iračanov (15. 1. 1991)- začiatok občianskej vojny v bývalej Juhoslávii (27. 6. 1991)- koniec Varšavskej zmluvy (1. 7. 1991)- vyhlásenie samostatnosti Chorvátska a Slovinska od Juhoslávie (20. 7.)- koniec 30. ročnej vojny v Etiópii (28. 5. 1991)- zmluva START 1 medzi USA a ZSSR o jadrovom odzbrojení
1992 - vznik novej Juhoslávie (27. 4. 1992)
1994 - prvá bojová akcia ozbrojených síl NATO v Bosne a Hercegovine (28. 2. 1994)- uzatvorenie mieru medzi Izraelom a Jordánskom (26. 10. 1994)- Nelsona Mandelu zvolili za prezidenta JAR- občianska vojna v Rwande
1995 - 2000 Rusko opakovane vojensky potláča čečenský boj za slobodu
1996 séria samovražedných teroristických útokov v Izraeli
1999 - vznik Európskej menovej únie, menová jednotka euro- Česká republika, Maďarsko a Poľsko členmi NATO- zásah síl NATO proti srbskej agresii v Kosove- USA odovzdali Panamský prieplav pod správu Panamy
2000 - demokratické premeny na Balkáne – pád prezidenta S. Miloševiča- Separatistická organizácia Baskicko a jeho sloboda - ETA tento rok ukončila prímerie a začala novú fázu bombových atentátov a vrážd- G.

Bush junior – 43 prezident USA
2001 - Summit G7 a Ruska v Janove sprevádzali zatiaľ najhoršie násilnosti, ktoré si vyžiadali jeden ľudský život (júl 2001)- teroristický útok na svetové obchodné centrum v New Yorku a na Pentagón (11. 9. 2001) - začiatok boja proti organizovanému terorizmu - prijatie SR do OECD (28. 9. 2001)
2002 - zavedenie spoločnej meny v štátoch Európskej únie.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?