Pedosféra

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 5885×

Příbuzná témataPedosféra

Základné poznatky o pedosfére
Pôdotvorné činitele: materská hornina, teploty a zrážky, živé organizmy, georeliéf, podzemné a podpovrchové vody a vplyv človeka, čas. Pôda sa skladá z neživej a živej zložky. Pedológia, Pedogeografia
Pedológia: zaoberá sa štúdiom pôd.
Pedogeografia: rozšírenie pôd, vzťah pôd a ostatných zložiek krajiny, úlohu pôd v krajine. Živá : živé organizmy- edafón
Neživá: anorganická a organická časť.
Anorganická: Pevný -minerálne a horninové časti
Kvapalný -pôdna voda,
Plynový -pôdny vzduch.
Organická: Humus( rozložené časti org.)
Pôdna voda a pôdny vzduch vo voľných priestoroch- pôdnych póroch. Vlastnosti pôdy: fyzikálne( zrnitosť a štruktúra)
chemické( reakcia pôdy- zásaditá, kyslá, neutrálna a sorbčný komplex)
biologické( úrodnosť- prirodzená a kultúrna)
zrnitosť- veľkosť minerálnych a horninových častíc
Častice väčšie ako 2mm tvoria skelet a jemnozem, menšie ako 2mm íl, prachový piesok, piesok.
Podľa zrnitosti určujeme pôdne druhy. Pôdny druh je skupina konkrétnych pôd, ktoré majú približne rovnakú zrnitosť( textúru). Základné pôdne druhy: pôdy ľahké(piesočnaté)
pôdy stredne ťažké(hlinité)
pôdy ťažké(ílovité)
V horských oblastiach tvorí významnú zložku skelet. Dôležitá je aj pôdna štruktúra- schopnosť pôdnych častíc zhlukovať sa alebo rozpadávať sa na štruktúrne agregáty. Od nej závisí úrodnosť pôdy. Najvhodnejšia je drobnohrudková štruktúra. Najdôležitejšia vlastnosť pôdy je úrodnosť- schopnosť pôdy poskytovať rastlinám také životné podmienky, ktoré môžu uspokojiť ich požiadavky na vodu, živiny a pôdny vzduch počas celého vegetačného obdobia.

Vznik a vývin pôdy
Základná schéma
pôdotvorné činitele + pôdotvorný proces + pôdne horizonty + pôdny profil + pôdny tip
Pôdotvorné činitele podmieňujú pôdotvorný proces.
Pôdotvorný proces je súhrn fyzikálnych, chemických a biologických javov, ktoré prebiehajú v pedosfére. Pôdne horizonty- zákonite usporiadané vrstvy, odlišujú sa farbou a vlastnosťami a možno ich pozorovať na pôdnom profile. Pôdny tip- základná jednotka delenia pôd.

Určitý pôdny tip je veľká skupina pôd, ktoré vznikli pôsobením približne rovnakej kombinácie pôdotvorných činiteľov.
Zákonitosti rozšírenia pôd na Zemi
Pôdne typy Zeme sa menia s geografickou šírkou od rovníka k pólu a s nadmorskou výškou od úpätí k vrcholom.
Geografické zonálnosti: horizontálna a vertikálna
Výnimku tvoria zóny nivné, ktoré sa vyskytujú pozdĺž vodných tokov vo všetkých pásmach- sú azonálne.
Pôdotvorné procesy a pôdne typy Zeme
 zóna červeno-žltých pôd stále vlhkých ekvatoriálnych a tropických lesov
-nachádza sa v rovníkových oblastiach
V horúcom vlhkom podnebí prebieha pôdotvorný proces- feralizácia, pri ktorom sa pôdna hmota obohacuje o voľné Fe2O3 a voľné Al.  zóna červených pôd saván
-najväčšie plochy v Afrike a J. Amerike
Ďalej od rovníka v suchom tropickom podnebí- proces oželeznenia- feritizácie, bližšie k rovníku feralizácie .
 púšťové pôdy tropického, subtropického a mierneho pásma
Pre nedostatok zrážok sa v nich hromadia soli a majú nepatrný obsah humusu (pod 1%).
Púšte: piesočnaté, kamenisté, hlinité, štrkovité
 žltozeme a červenozeme vlhkých subtropických lesov
-juhovýchod USA, stredná a juhovýchodná Čína, južné Japonsko
Pri chem. zvetrávaní sa pôdy obohacujú o oxidy Fe- oželeznenie.  gaštanové pôdy
-suché nízkotrávnaté stepi
Sú plytšie a obsahujú menej humusu, sú suchšie a často bývajú i zasolené.
 černozeme
-vlhšie vysokotrávnaté stepi a lesostepi mierneho pásma
Černozemný proces- hromadením kvalitného humusu z koreňov stepných tráv a bylín sa vytvoril hlboký (60-100cm) tmavosivý až sivočierny humusový horizont.
 hnedozeme
-spraše v nížinných dubových lesoch mierneho pásma
Proces ilimerizácie- presakujúca voda premiestňuje ílové častice z hornej do spodnej časti, kde sa hromadia. Pod humusovým horizontom, ktorý väčšinou nepresahuje 30cm, leží mocný hrdzavohnedý iluviálny horizont obohatený o íl.
 hnedé lesné pôdy
-listnaté lesy kontinentálneho pásma na silikátových horninách
Proces zaílenia- sialitizácie. Väčšinu pokrývajú lesy.  podzolové pôdy
-chladné podnebie s vysokými zrážkami, Európa, Euroázia, Kanada
Podzolizačný proces- chemický rozklad minerálov (okrem SiO2) silnými org. kyselinami.

 tundrové pôdy
-polárne krajiny s riedkou vegetáciou
Nízka teplota redukuje biotické i chemické procesy. Org. hmota sa rozkladá pomaly a vytvára mocnú vrstvu rašelinového humusu, ktorý sa hromadí na tvrdej nerozloženej hornine alebo na dlhodobo zamrznutej vrstve (permafroste).
Členenie pedosféry na malom území
-ovplyvňujú zákonitosti podmienené miestnymi hydrologickými a geomorfologickými činiteľmi
Na malých územiach aj pri rovnakej makroklíme sa pôdny pokryv zákonite mení podľa miestnych rozdielov hydrologicko-geologicko-geomorfologických podmienok.


Pôda patrí k nenahraditeľným prírodným zdrojom. Pre človeka má mimoriadny význam najmä v poľnohospodárstve. Správnym spôsobom hospodárenia sa môžu dobré vlastnosti pôdy, ktoré vznikali a vyvíjali sa po tisícročia, udržovať a zlepšovať. Neuváženými zásahmi ich môže človek ľahko poškodiť alebo zničiť.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?