Pasívne (vkladové) operácie obchodných bánk

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 3610×

Příbuzná témataPasívne (vkladové) operácie obchodných bánk

Národná banka Slovenska (NBS), právnická osoba, so sídlom v BA, zriadená ako emisná banka SR, nezapisuje sa do OR.
Úlohy: - zabezpečiť stabilitu meny
- vydávať mince a bankovky
- riadiť obeh peňazí v štáte
- dozor nad ostatnými bankami
Menové nástroje: A) PRIAME * stanovenie minimálnych úrokových sadzieb z vkladov
* stanovenie maximálnych úrokových sadzieb z úrokov
* stanovenie maximalného rozsahu úverov, ktoré môžu
obchodné banky poskytovať
B) NEPRIAME o stanovenie minimálnych povinných rezerv
o operácie na voľnom trhu
o diskontná sadzba
Banková sústava: 1. stupeň - emisná banka- v SR NBS
2. stupeň - obchodné banky, sporiteľne, banky so špeciálnym financovaním
Obchodné banky: => vystupujú najčastejšie ako a.s., alebo štátny peňažný ústav
=> pre vznik banky je potrebné ZI minimálne 50,000,000 SKK
=> základnou úlohou je príjmanie vkladov a poskytovanie úverov
Pasívne bankové operácie: banka sústreďuje dočasne voľný kapitál, vystupuje tu ako dlžník a klientom platí dlžnický úrok.
Aktívne bankové operácie: banka používa sústredený kapitál na poskytovanie úverov klientom, uspokojuje tak dopyt, od svojich dlžníkov žiada veriteľský úrok.
DLŽNÍCKY ÚROK - VERITEĽSKÝ ÚROK = ZÁKLADNÝ ZISK pre banku

Členenie obchodných bánk:
1) Podľa rozsahu obchodných činností: * univerzálne (vykonávajú všetky bankové operácie)
* špecializované (len určitý druh operácií)
2) Podľa vlastníctva: - štátne
- súkromné
- kombinované
3) Podľa právnej formy: najčastejšie ako a.s.
Bankový dohľad: => posudzuje žiadosti o povolení pôsobiť ako banka
=> robí dozor nad podmienkami, za ktorých sa povolenie udelilo
=> kontroluje dodržanie opatrení NBS
=> ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov
Vklady v užšom slova zmysle:
a) vklady na požiadanie: majú formu bežných účtov. Sú úročené nízkou úrokovou sadzbou 2-4%, majiteľ môže voľne disponovať s vkladom.
aa) bežný účet : zriaďuje sa na základe písomnej zmluvy, vedený v domácej alebo zahraničnej
mene. Zmluvu možno zrušiť písomne: * zo strany majiteľa účtu (okamžite)
* zo strany banky (na konci kal.mes.,
nasl.

po mes., v kt.bola výpoveď
doručená)
ab) vklady obyvateľstva : sporožírové, osobné, kontokorentné
ac) vklady miestnych orgánov vlády
ad) vklady bánk v iných bankách


b) úsporné vklady: vklady FO uložené na dlhší čas, pričom môže vklad kedykoľvek vybrať
ba) na vkladných knižkách: bez výpovednej lehoty, výherné, pre deti a mládež
bb) na rôznych druhoch účtov: účty majetkového, stavebného sporenia

c) termínované vklady: sú úročené vyššou úrokovou sadzbou ako bežný účet, výška úrokovej sadzby závisí od výšky vkladu a výpovednej lehoty.
Členenie termínovaných vkladov: * krátkodobé - do 1 roka
* strednodobé - 1-4 roky
* dlhodobé - nad 4 roky
Výber vkladu závisí od: => termínu splatnosti
=> výpovednej lehoty: klient musí dať výpoveď a čakať výpovednú
lehotu
Vklady v širšom slova zmysle:
a) depozitné certifikáty: krátkodobé obchodovateľné CP, splatnosť 1-3 roky. Majiteľ certifikátu má nárok na vyplatenie vloženej sumy aj s úrokom v termíne splatnosti certifikátu. b) bankové obligácie: dlhodobé obchodovateľné CP, splatnosť 5-viac rokov

Fond ochrany vkladov => úlohou je ochrana vkladov FO uložených v bankách a poskytovanie úhrad za tieto vklady, ak sa stanú nedostupnými. Do fondu banka uhrádza poivnne tieto príspevky: vstupný, ročný, mimoriadny.
Účty pri bezhotovostnom platobnom styku:
1. N o s t r o účty - bežné účty banky, ktoré má príslušná banka vedené v inej banke
2. L o r o účty - bežné účty bánk vedené v príslušnej banke

Medzibankový platobný styk
Vykonávajú ho banky prostredníctvom Bankového a zúčtovacieho centra Slovenska, ktoré otvorí účet každej banke. Banky si navzájom bezhotovostne vyrovnávajú svoje záväzky a pohľadávky prostredníctvom clearingového centra.

FORMY:
=> príkaz na úhradu: doklad vyhotovený platiteľom, aby banka z jeho účtu uhradila stanvenú sumu príjemcovi
=> príkaz na inkaso: doklad pre bezhotovostný prevo z účtu platiteľa v prospech účtu príjemcu, ktorý je vyhotovený príjemcom.
=> príkaz z tretej strany: len za podmienok, ktoré stanoví NBS.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?