Pasívne bankové operácie

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Pasívne bankové operácie

Bankové operácie, ktorých výsledok má vplyv na celkovú sumu pasív sa nazývajú pasívne bankové operácie. Patrí sem predovšetkým príjem vkladov a emisia vlastných dlhopisov. Napríklad vloženie 1 koruny na bežný účet jedného klienta banky sa prejaví vo zvýšení kreditných vkladov klientely a vo zvýšení úhrnnej sumy pasív. Samozrejme operácia sa prejaví aj v príslušnej položke aktív a v ich celkovej sume, ale primárny bol vstup na strane pasív. Pasíva banky tvoria dve základné skupiny – vlastné zdroje = základné imanie, rezervy, nerozdelený zisk. Cudzie zdroje – vklady a pôžičky od emisnej banky, vklady a pôžičky od iných peň. ústavov (sek. zdroje), vklady klientely, vydané dlhopisy (prim. zdroje). Medzi vlastné zdroje teda patria základné imanie, rezervy a nerozdelený zisk. Nasledujúce podrobné členenie sa síce v bilancii neprejavuje, ale je dôležité na posúdenie tzv. kapitálovej primeranosti. Základné imanie tvoria plne splatené akcie. To znamená, že do základného imania sa zahrňajú len akcie, ktoré akcionári zaplatili v plnej výške. Banka tvorí rezervy: podľa zákona, zo zisku po zdanení, z nákladov na krytie strát z úverov a pôžičiek. Kapitál banky tvoria: základný kapitál ( zákl. imanie, zák. rezer. fond, rezervy tvorené zo zisku) dodatkový kapitál ( rezer. tvorené z nákladov, podriadený dlh ). Cudzie zdroje – sú prijaté peň. prostriedky, ktoré banka svojim vkladateľom alebo požičiavateľom dlhuje, sú to teda záväzky banky. V súvahe sa členia podľa viacerých hľadísk. Najdôležitejšie je členenie podľa charakteru vkladateľa a podľa druhu vkladu z časového hľadiska. Primárne zdroje: vklady obyvateľstva, vklady firiem, poisťovní, vlády. Sekundárne zdroje sú vklady a pôžičky od: emisnej banky, iných bánk a sporiteľní. Hlavné členenie pasív banky: 1.Vlastný kapitál – akciový kapitál, rezervy zo zisku, nerozdelený zisk. 2. Cudzie zdroje – netermin. vklady, termin. vklady depozitné certifikáty obligácie pôžičky od iných bánk, úvery od centrálnej banky. // 1. Akciový kapitál zodpovedá nominálnej hodnoty akcie vynásobenej počtom emitovaných akcií. Rezervy zo zisku si vytvára banka na krytie možných strát, a to aj nad rámec povinnej tvorby zákonného rezervného fondu. Nerozdelený zisk je zisk za účtovný rok po odvodoch a dotáciách všetkým fondom a po vyplatení dividend. O jeho použití rozhodujú akcionári. 2. Neterminované vklady sú krátko. vklady klientov, ktoré sú ukladajú na bežné účty v banke, aby s nimi neustále disponovali.

Tieto zdroje sú krátkodobé, ich stav sa môže každodenne meniť – z toho dôvodu sú tieto najmenej stabilným cudzím zdrojom banky. Terminované vklady sú vklady pri ktorých sa klient dobrovoľne zaviaže k časovému obmedzeniu disponovať s vkladom. Terminované vklady môžu mať rôznu dobu viazanosti a pre banky sú pomerne stabilným peňažným zdrojom. Terminované vklady sa prijímajú v domácej i zahraničnej mene od fyzických i práv. osôb. Určitými druhmi term. vkladov sú : vkladné knižky prémiového sporenia, účty stavebného sporenia, účty poistného sporenia. Depozitné certifikáty sú alternatívou term. vkladov, sú to vlastne CP vydávané v rôznych nom. hodnotách spravidla na krátku a strednú dobu splatnosti. Certifikáty sú platným dok., ktorým banka potvrdzuje prijatie vkladu od práv. alebo fyz. osoby a zaväzuje sa vyplatiť ich nom. hodnotu po uplynutí dohodnutej splatnosti. Spravidla vyplácané na doručiteľa, možno ich previesť na inú osobu. Bankové obligácie sú jedným z najstabilnejších zdrojov banky. Obl. sú stredno a dlho dobé úverové CP s pevnou lehotou splatnosti, v ktorých sa dlžník zaväzuje, že v stanovenej dobe splatí nom. hodnotu oblg. a že v stanovenej dobe bude vyplácať úrok. Banky ich emitujú väčšinou na obdobie 2-10 rokov. Banky emisiou získavajú zdroje hlavne na dlhodobé úvery. Oblg. majú formu CP a možno snimi obch. na kapit. trhu. Rozoznávame tieto druhy oblg.: bankové, štátne, podnikové, komunálne. Úvery a pôžičky od iných bánk pokiaľ kom. bankám nepostačujú pasíva získané prostredníctvom vkladových operácii, musia pristúpiť na pôžičky a úvery od iných bánk. Tieto môžu mať formu krátko stredno alebo dlhodobých úverov. V našej praxi prevládajú krátkodobé úvery. Tieto môžu mať formu reeskontu zmeniek, úveru na bežnom účte alebo dojednaných vkladov. Pri reeskonte zmeniek banka, ktorá potrebuje získať hotové peniaze predá zmenku inej banke, ktorá je ochotná ju odkúpiť. Komerčná banka má ďalej možnosť požiadať druhú kom. banku o čerpanie úveru na bežnom účte, na ktorom prebieha ich medzibankový platobný styk. Úvery od centrálnej banky. Cb poskytuje kom. bankám úver formou reeskontu zmeniek, lombardným úverom, aukčno refinančným úverom.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?