Osvietenský absolutizmus, reformy Márie Terézie a Francúzska revolúcia

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Osvietenský absolutizmus, reformy Márie Terézie a Francúzska revolúcia

OSVIETENSKÝ ABSOLUTIZMUS
Osvietenstvo - filozofický smer zameraný na obnovu spoločnosti
Znaky osviet. snaha o centralizáciu štátu
štát preberá do vlastných rúk riadenie ekonomiky
merkantilizmus - podpora exportu a obmedzenie inportu

MÁRIA TERÉZIA
-na trón nastúpila po smrti svojho otca Karola 6. (bol to posledný mužský potomok Habs., nástup svojej dcéry zabezpečil Pragmatickou sankciou (1713) - zákon o dedičnosti monarchie v ženskej línii
VOJNA O RAKÚSKE DEDIČSTVO (1740-1748)
proti Habs. monarchii bojovalo Bavorsko, Franc., a Prusko
MT udržala celistvosť monarchie ale stratila Sliezko, ktoré pripadlo Prusku
7 - ROČNÁ VOJNA (1756-1763)
vojna medzi Habs. a Pruskom o Sliezko; MT túto vojnu prehrala a Sliezko ostalo Prusku
REFORMY MT:
finančná reforma - zrušila všetky staré platidlá, zaviedla tereziánsky toliar
daňová reforma
urbárska regulácia - upravovala vzťahy medzi zemepánom a poddaným, presne stanovala výšku robotnej povinnosti ; súčasťou tejto reformy bol tereziánsky kataster - súpis pozemkového vlastníctva
reforma školstva - 1777 - zavedenie triviálneho školstva (ľudové školy, meštianske školy, lýceá a gymnáziá)
zavedená bola povinná školská dochádzka
MT založila akadémiu v Ban. Štiav. à najstaršia vysoká tech. škola na svete
reforma zdravotníctva - podriadila ho kontrole štátu, lekári mali povinnosť univerzitného štúdia
-zaviedla pôrodné baby; povinné očkovanie proti kiahňam
cirkevná reforma - zrušila jezuitský rád; zriadila tri nové biskupstvá
hospodárske reformy - zaradenie merkantilizmu; zakladanie manufaktúr; colný patent
neúspechy MT - strata priemyselného Sliezska, a fakt, že nezrušila nevoľníctvo
REFORMY JOZEFA II.
1781 - Tolerančný patent - zrovnoprávnenie všetkých náb. vyznaní, zrušil diskrimináciu Židov (to bol kár)
1783 - zrušenie nevoľníctva v Čechách// 1785 - zrušenie nevoľníctva v Uhorsku
-vydal občiansky zákonník à zrovnoprávnenie všetkých občanov pred zákonom
vojenská reforma - povinná 7 - ročná vojenská služba; zaviedol používanie uniforiem
LEOPOLD II.
-bol úspešnejší ako Jozef, staršie reformy presadzoval a opäť uviedol do platnosti

SITUÁCIA VO FRANC. PRED REV. -v 18. st. je Franc. popredným feudálnym eur. štátom; má významné postavenie v politike i v hospodárstve
-v 18.st vládli dvaja králi Ľudovít XV.

a vnuk Ľudovít XVI.; obaja vládli absolutisticky; podporovali rozvoj manufaktúr
buržoázia - z meštianstva vyčlenení bohatý obchodníci a majitelia manufaktúr
Politický program buržoázie
slobodné podnikanie
občianske a politické práva pre všetkých ob. Franc.
obmedzenie kráľovského absolutizmu
účasť na politickej moci
-poddaný sa pridávali sa stranu buržoázie
5.5.1789 - zasadnutie Generálnych stavov à buržoázia predniesla svoje požiadavky; kráľ sľúbil zdanenie šľachty a duchovenstva
FÁZA REVOLÚCIE (1789-1791)
-revolúcia vypukla 14.7.1789 dobitím Bastily
Bastila - symbol feudalizmu; parížska pevnosť; politické väzenie, muničný sklad
-ľud sa ozbrojuje a vytvára národnú gardu - na čele La Fayette
27.8.1789 - národné zhromaždenie vydalo Deklaráciu ľudských a občianskych práv à
à občania Franc. sa stali slobodnými a rovnými před zákonom
1791 - vznik 1. Ústavy Franc. (volebné právo pre majetných mužov, zabezpečovala slobodu súkromného podnikania, obhajovala súkr. vlastníctvo , zachovanie monarchie)
1792 - kráˇs rodinou sa pokúsili o útek, boli zatknutý a uväznení
-Franc. sa stáva republikou; vahlásilo vojnu Rakúsku a Prusku
2. FÁZA REV. (1791-1793)
girondisti - veľkopodnikatelia, majitelia manufaktúr à chceli kontra rev. jakobíni - nižšia buržoázia, mešťania, remeselníci à chceli pokračovanie rev. (sociálnu a majetkovú rovnosť)
3.FÁZA
1793 - vláda jakobíni; ich vodca: Maximilián Robespiere
založili dva výbory - 1. výbor pre verejné blaho - všetky dôležité štátne inštitúcie, súdnictvo, tajnú políciu (kurvy); 2. výbor pre národnú bezpečnosť - vojsko, fízli, špióni
január 1793 - súdny proces Ľudovít XVI à bol popravený
november 1793 - poprava kráľovnej; neskôr boli popravený jaj spolupracovníci Robespiera
1794 - Robespiere bol zatknutý a popravený
5 ČLENNÉ DIREKTÓRIUM - orgán výkonnej moci, ktorý mal riadiť vládu; neosvedčilo sa, vyžadovalo so vodcovskú osobnosť à Napoleon Bonaparte
- význam Franc. rev. znamenala zánik feudalizmu vo Franc., vznik politického národa, zrod občianskej spoločnosti, položila základy voľného podnikania, nastolila vládu buržoázie à kapitalizmus.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?