Osvietenské myslenie a jeho odraz v slovenskej klasicistickej literatúre; idea slovanskej vzájomnosti v diele Jána Kollára a Jána Hollého

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Osvietenské myslenie a jeho odraz v slovenskej klasicistickej literatúre; idea slovanskej vzájomnosti v diele Jána Kollára a Jána Hollého

3 Osvietenecké myslenie a jeho odraz v slovenskej klasicistickej literatúre; idea slovanskej vzájomnosti v diele J Kollára a J Hollého

Ján Kollár: Slávy dcera (úryvok)

Nuže, pokud srdce mladé bije,
hledme štěstí valsti laskavé!
Bdící probouzejte dřímavé,
teplí chladné, živí vše, co hnije;

věrní zrádné pošlapejte zmije,
štědrí haňte oči šilhavé,
pilňí zběř tu, která krvavé
mozole jí a pot bratrú pije.

Krásněji se nikto nehonosí
smělým čelem, jako vlastnec,
jenž ve svém srdci celý národ nosí;

a) Charakrterizujte idey osvietenstva ako podnet k narúšaniu
feudálnych vzťahov, rozvoja národného cítenia a
proticirkevného cítenia v našej i celosvetovej literatúre.
b) Objasnite ideu slovanstva, vyvoďte podmienky jej vzniku a
charakterizujte jej odraz v diele J. Kollára a J.Hollého.
c) Preštylizujte z ukážky úvod alebo záver ako rečnícky útvar
s rovnakým obsahom a funkciou. Uveďte znaky dobrého
rečníckeho prejavu.
d) Vysvetlite hláskoslovný rozdiel medzi slovenčinou a
češtinou.


a) - Zač. 17. st. - potlačené vojny a nepokoje; konsolidácia
- preh benie krízy feud - vznik manufaktúr ==> rozpad cechov;
rozvoj priem. a obchodu
OSVIETENSTVO:
- prekonáva sa mysticizmus v náb. a fil.; túžba po poznaní
a hľadaní pravdy. ==> RACIONALIZMUS - podporovali osvetu;
vzdelanosť; školstvo; spol. možno organizovať podľa rozum. zásad.
- osviet.: Votaire; Ruso; Corneille;
- Mária Terézia; Jozef II. - osvietenecké reformy:
ref. v školstve
zruš. nevoľníctva; reholí;
vznik učených spoločností - 1792 Fandly a Bernolák zakl. Slovenské učené tovarištvo (vydav. činnosť - Prešporské
noviny; uzák. spis. jazyk - Bernolákovčina)
==> rozvoj meštianstva; zlepšenie postavenia ostatných vrstiev
ľudu.
==> rozvoj nár. uvedomenia

{ Bernolák - Jazykovedná rozprava o slovenských písmenách
Slovenská gramatika
Slovár Slovenskí-Česko-Laťinsko-Nemecko-Uherský
J.I.Bajza - prvý román René, mládenca príhody a skúsenosti
Juraj Fándly - Dúverná rozprava medzi mníchem a ďáblem
Pilní domajší a poľní hospodár
O úhoroch a včelách
}

KLASICIZMUS - umel.

štýl úzsko spätý s vkusom šľachty a kráľ
dvora; vznikol v západoeurópskych krajinách pod
vplyvom fil. racionalizmu
- zdroj poézie - antika
- konflikty: láska, česť, povinnosť a iné;
odohrávajú sa v mravnej oblasti

b) Idea slovanskej vzájomnosti:
- buditeľská činnosť neúčinná; pokračúca maďarizácia a nár. útlak
- rozpracoval Ján Kollár v spise O literárnej vzájemnosti medzi
kmeny nárečími slavkými. Ide mu o vytvorenie užších kultúrnych
vzťahov medzi jednotlivými kmeňmi slovanov. Malo sa zabezpečiť:
Zakladaním katedier slovanskej reči a lit; Výmenou kníh;
Znalosťou slovanských jazykov (Ruský, poľský, československý,
srbochorvátsky)
Ján Kollár:
- stredná škola v Blave
- študoval v Jene; zažil oslavy 300. výročia Lutherovej
reformácie
- dostal sa na miesta bývalého slov osídlenia, kt. pripomínali
len nápisy na hroboch, názvy riek...
==> Národné uvedomovanie sa
- po štúdiách 29 rokov v Pešti, kde sa usiloval realizovať v
praxi svoje ideály (najmä nár. znášanlivosť)
zb. Básně - hl. ľubostné; kontrast šťastie -- žiaľ,
radosť -- bolesť;
Vlastenec - vyjadril svoje zmýšľanie
- obdiv k ruskému národu (jediný slob. slov. národ)
- Odmieta prázdne vlastenčenie

Národnie spievanky
Slávy dcera - Předspěv
- Zála - vyznáva sa z lásky k Míne; význ. myšlienka: "srdce vyrvu, na dvě rozdělím:
'Na, řeknu, jednu vlasti půlku, druhou Míne'"
- Labe(-Rén-Vltava) - osudy luž. srbov; utrpenie
vlastného národa; Vlastenecká lyrika. Východisko ==> svornosť; vl. činy; odvaha a
pracovitosť.
- Dunaj - na Slovensku; Mína ==> nadprir. bytosť
Obrazy nár. utrpenia v uhorsku.
- (Lethe) {slov. nebo} - oslava predstaviteľov
slovanstva
- (Acheron) {slov. peklo} - obraz nepriateľov
slovanstva
Předspěv - časomiera - ELEGISKÝ DISTICH
- vyzdvihuje národ, predpovedá mu budúcnosť
- láska k vlasti
- kritiz. ponemčenie slov.

nár.
- odsudzuje odrodilstvo
- program celej skladby
Spevy - znelky (sonety)
- cestou po rozličných slov. krajoch si
vytvoril priestor pre "vyspievanie svojich
náhľadov.
- Idea vlastenectva
- láska k Míne - prelína sa s láskou k
slov. svetu a naopak; nakoniec sa Mína
mení na nadprirodzenú bytosť - ideál
slovanskej devy - dcéra bohyne Slávy
- láska k Mine - niečo vtedy nové -
predznamenáva romantizmus.

Ján Hollý:
- študoval v Skalici, Blave, Trnave
- pôsobil ako farár; najdlhšie(30 rokov) v Madunciach
- preklad antických spis Rozličné básne
- Eposy: Svatopluk
Cyrilo-Metodiáda
Sláv
- Selanky - život na vidieku jar, leto
- Svatopluk :
- prvý krát slov dejiny v umeleck. obrazoch
- Propozícia - naznačenie deja
- Invokácia - vzýva múzu aby mu pomohla napísať veľkolepú
skladbu
- 12 spevov; postupná cesta Svätopluka k víťazstvu nad
nemcami; hl. konflikt je v zrážke Slovenských a Nem. vopjsk. Okolo neho obrazy nenávisti, zrady, pomsty,
konfliktov medzi bohmi a ľuďmi ...
- Svätopluk - nemal hl. úlohu v zápase o nár slobodu; hl. silu predstavuje celé nár. spoločenstvo na čele so
Slavomírom.
d) Čeština spis. od roku 1918; Slovenčina zlepšenie post. po 1948
Čeština:

- osobité hlásky a písmená ( ř, ou, ů, ě )
- zmena - ä ==> ě, a
- ia ==> á, í
- ie ==> é, í
- iu ==> í
- ô ==> ů, o
- ľ ==> l
- ==> lou
- ŕ ==> r
- dz,dž ==> z
- aj ==> ej
- Stried spoluhlások
- k ==> c/č (ruce, matčin)
- h ==> z (mnozí)
- ch ==> š (macešin)
- neplatí rytmické krátenie
- volnejšie spodobovanie (niekedy dvojitá výslovnosť).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?