Osvietenská filozofia - Francois-Marie Arouet - Voltaire (1694 - 1778)

Kategorie: Filozofia (celkem: 213 referátů a seminárek)Osvietenská filozofia - Francois-Marie Arouet - Voltaire (1694 - 1778)

- nar. sa v Paríži v rod. právnika
- nevydržala pri štúdiu scholastického učenia
- učarovala mu výchova a už prvé pamflety boli vtipné, uštipačné, ironizujúce a kritizovali vtedajšiu spoločnosť

- bol nekorunovaným kráľom filozofov 18. st.
- plodný spis., básnik, dramatik, historik (vydal 99 zväzkov fil., lit., hist. kníh)
- nikto nedokázal vyjadriť ducha doby tak ako on
- celý život bojoval proti fanatizmu, intolerancii, dogmatizmu, proti polit. absolutizmu, za rozvoj vedy, za realizáciu ideí „ríše rozumu" - jeho zbraňami boli pero a polemika

- hl. diela: Filozofické listy (Anglické listy), Filozofický slovník, Candide, Pojednanie o znášanlivosti

- za sv. lit. a polit. činnosť sa dostal do Bastily (pobudol tu 11 mesiacov a prijal meno Voltaire) a do vyhnanstva v Angl.
- v exile strávil 3 roky, mal možnosť porovnať angl. a franc. spoločnosť a pochopiť rozdiely
- za 1 rok sa naučil perfektne po Angl.
- v Angl. obdivoval duchovné ovzdušie, svetonázorovú, polit. a nábož. toleranciu, ale aj vedecký život a zákonodarstvo
- zaujímal sa o práce Bacona, Hobbesa, Locka a o učenie Newtona, kt. v spore o ďalší smer prírodovedeckého bádania uprednostnil pred Descartom

Filozofické listy
- po návrate z Angl. opísal sv. poznatky a skúsenosti
- to, čo považoval za prednosti angl. riešenia, formuloval ako odporúčania na riešenie franc. pomerov, navrhoval:
a) oboznámiť sa s Lockovou empirickou filozofiou, kt. podľa neho nevedie ku špekuláciám ako racionalizmus
b) vo vede navrhoval podporiť mechanistickú fyziku Newtona, kt. je podľa neho presnejším a presvedčivejším výkladom sveta
c) uznať deistické chápanie náboženstva

- nechcel toto dielo vydať, avšak bez jeho vedomia sa tak stane a on musí znovu utiecť (kniha bola zakázaná a verejne spálená)
- uchýlil sa na zámok Cirey a mal tu pletky s markízou
- 10 r. si píše s Fridrichom II. a po smrti markízy k nemu odchádza
- 1750 - 52 - pobýva u Fridricha, znovu však nedorozumenia a musí utiecť - odchádza do švajčiarskeho mesta Ferney

Esej o mravoch a duchu národov
- o kult., náboženstvách hist. národov
- všíma si aj vzdialené krajiny ako Perzia, India, Čína
- chce poukázať, že kresť. nie je jediným náb. Candide
- novela
- pesimistické dielo
- napísal ju pod vplyvom hrozného zemetrasenia
- napadol Leibnizovu tézu teodicey, myšl.

najlepšom svete

Filozofický slovník
- filozofia podľa neho nie je súhrn poučiek, dogiem, názorov či systémov, ale je to nástroj rozumu proti vš. formám nerozumnosti, najmä predsudkom a starým formám myslenia
- nazývame ho asystémovým filozofom - bol proti filozof. systémom
- bol filozofom súčasnosti a riešil praktické ?

náboženstvo
- bol deista
- tvrdí, že ak by sme nemali Boha, museli by sme si ho vymyslieť
- svet je podľa neho dokonalý na to, aby ho neriadil žiadny Boh
- chce uctievať Boha, ale spravodlivého, správneho
- jeho heslom bolo: „Rozdrvte nehanebnicu!" - chcel zničiť cirkev
- kritizoval zjavené náboženstvo a oficiálnu cirkev

- celý život bojoval za slobodu človeka a ľudského myslenia
- spolu s Rousseauom je považovaný za duchovného predchodcu Franc. revolúcie
- „Mojím povolaním je hovoriť, čo si myslím," hlásal a celým životom to aj napĺňal
- zomrel ako 83 ročný v predvečer revolúcie.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?