Operácie obchodných bánk

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 4610×

Příbuzná témataOperácie obchodných bánk

Operácie obchodných bánk (pre SŠ)

Banka
 špecializovaný podnik na obchodovanie s peňažným kapitálom a s ním spojenými službami
 vytvára predpoklady pre EKO rast poskytovaním úverov na efektívne projekty s únosnou mierou rizika
 vyššou úrokovou mierou z vkladov ovplyvňuje sporivosť obyvateľstva
 finančný sprostredkovateľ (medzi veriteľom, ktorý má zdroje a dlžníkom, ktorý ich potrebuje)
 podľa nášho zákonodarstva môže mať formu akciovej spoločnosti, alebo štátneho peňažného ústavu, iné formy nie sú dovolené

Operácie obchodných bánk
a) pasívne - získavanie finančných zdrojov = sústreďovanie dočasne voľného kapitálu
b) aktívne - využitie získaných zdrojov = použitie sústredeného dočasne voľného kapitálu
c) ostatné - bankové služby spojené s pohybom kapitáluPasívne operácie bánk
1. vklady
a) v užšom zmysle slova
I. vklady na požiadanie
II. úsporné vklady
III. termínové vklady
b) v širšom zmysle slova
I. depozitné certifikáty
II. bankové obligácie
2.

pôžičky
a) od NBS
b) od ostatných bánk

Vklady na požiadanie
 nazývajú sa aj vklady na videnie, vistavklady, denné peniaze
 krátkodobé vklady klientov, ktorí si ukladajú peňažné prostriedky na bežné účty aby s nimi neustále disponovali
 ich stav sa mení každý deň, a preto sú pre banku najmenej stabilným zdrojom

Vklady na požiadanie podnikateľských subjektov
 tvoria podstatnú časť celkových vkladov na požiadanie
 nízko úročené
 forma bežných účtov
a) s úverovým rámcom - v rámci stanoveného limitu, je dovolené skĺznuť do mínusového zostatku
b) bez úverového rámca - musí byť kreditný zostatok
 upravuje Obchodný zákonník
 možno zriadiť len na základe písomnej zmluvy medzi bankou a podnikateľským subjektom od určitej doby na určitú menu
 s peniazmi disponuje zásadne majiteľ, prípadne iná osoba s podpisovým vzorom
 banka je povinná v lehotách stanovených v zmluve oznámiť majiteľovi účtu údaje o prijatých a uskutočnených platbách
 úročenie (2 - 4 %) je dohodnuté zmluvne
 účet sa ruší zmluve (vždy písomne)
a) zo strany majiteľa (okamžitá účinnosť)
b) zo strany banky (účinnosť nadobúda ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po miesiaci výpovede)

Bežné účty obyvateľstva
 SLSP - sporožírový účet
 iné - osobné konto, osobný účet

V trhovej ekonomike
 výber banky, v ktorej si založím svoj bežný účet (podľa určitých kritérií ako napr. úročenie účtu, spoľahlivosť banky, vzdialenosť banky, kvalita výkonu bankových pracovníkov, atď. )
 možnosť bežného účtu vo viacerých bankách

Úsporné vklady
 vklady fyzických osôb v banke spravidla na dlhší čas
 ležia medzi krátkodobými a termínovanými vkladmi - termín ich výberu nie je vopred stanovený a pre banku je to stabilnejší zdroj ako vklady na požiadanie
a) s vkladovým účtom = vkladná knižka
b) s účtom stavebného sporenia
c) s účtom poistného sporenia

Vkladná knižka
 potvrdenie o vkladoch, výberoch, úrokoch a konečnom zostatku
 obyčajné (úročené) alebo výherné (bez úročenia - 2 x ročne zlosovanie)
 na meno alebo na doručiteľa

Stavebné sporenie
 vkladateľ sporí určitý počet rokov na dohodnutú sumu, má nárok na štátnu prémiu, po našetrení polovice dohodnutej sumy môže požiadať o stavebný úver za výhodnejších podmienok

Poistné sporenie
 kombinácia sporenia a poistenia
 uzatvárajú sa 2 zmluvy - zmluva o životnom poistení
- zmluva o úspornom vklade

Termínované vklady
 dlhodobejšie viazané vklady, pri ktorých sa klient dobrovoľne zaviaže k časovému obmedzeniu disponovať s vkladom
 pre banku - pomerne stabilný peňažný zdroj
 úročia sa vyššou úrokovou sadzbou
 výber je obmedzený dvojakým spôsobom:
 dohodnutými termínmi splatnosti - podnikateľský subjekt sa zaviaže vybrať vklad až po uplynutí určitej lehoty (napr. 1, 3, 6 mesiacov, prípadne 1, 2 roky od uloženia). Môže sa dohodnúť presný deň splatnosti
 dohodnutou výpovednou lehotou - podnikateľský subjekt musí banke oznámiť svoj úmysel vybrať uložený vklad a čakať dohodnutú výpovednú lehotu na jeho vybratie
 môžu sa vyplatiť aj pred dohodnutým termínom, ale za cenu penalizácie
 nemusia sa vybrať v dohodnutom termíne, prípadne v stanovenej výpovednej lehote - navrhne sa prolongácia a stanoví sa ďalší termín výberu
 členenie
1. krátkodobé (do 1 roka)
a) pevné vklady - okrem termínu sa presne stanoví aj výška vkladu
b) vklady na otvorenom účte - môže sa vkladať neobmedzená suma, hoci disponovanie vkladom je obmedzené termínom
2. dlhodobé - slúžia na akumuláciu peňazí na väčšie investičné akcie, výdavky budúcich období, ...

Depozitné certifikáty
 alternatíva termínovaných vkladov
 forma krátkodobého CP
 potvrdenky, ktoré banky vydávajú pri nákupe zaokrúhlenej sumy vklady.

Majiteľ dostane vklad v termíne splatnosti
 pomerne stabilný zdroj pre banku
 nakupujú - podnikateľské subjekty, štát, iné banky, obyvateľstvo

Bankové obligácie
 dlhodobé, obchodovateľné CP
 pre banku - stabilný zdroj
 prostredníctvom nich si banka zabezpečí väčšie množstvo dlhodobých peňažných zdrojov s istotou, že veriteľ neodstúpi

Pôžičky od NBS
 úver za diskontnú sadzbu (8,8 %)
 forma:
 lombardný úver - záloha hnuteľných vecí
 redistribučný úver - strednodobý a dlhodobý
 refinančný úver - krátkodobý
 reeskont zmenky

Pôžičky od ostatných bánk
 krátkodobé, strednodobé, dlhodobé
 forma:
 otvorenie bežného účtu s úverovým rámcom v inej banke
 predaj CP iným bankám
 reeskont zmenky (odkúpenie eskontovanej zmenky inou bankou)


Aktívne operácie bánk
1. poskytovanie úverov
2. finančné investovanie

Úvery
1. krátkodobé
a) kontokorentný
b) lombardný
c) zmenkový
2. strednodobé a dlhodobé
a) emisná pôžička
b) hypotekárny
c) úverový úpis
d) spotrebný
3. prepožičanie mena banky
a) ručiteľský
b) zmenkový akceptačný

Kontokorentný úver
 poskytnutý na bežný účet stanovením úverového rámca

Lombardný úver
 na zálohu hnuteľných vecí
 60 - 90 % hodnoty hnuteľnosti
 pevná suma, pevný termín splatenia
 v prípade nesplatenia úveru banka uplatní záložné právo

Zmenkový eskontný úver
 banka odkupuje zmenku pred lehotou jej splatnosti a v termíne splatnosti predkladá zmenku zmenkovému dlžníkovi na preplatenie. V prípade odmietnutia platby alebo neschopnosti zaplatiť uplatňuje banka nárok voči predchádzajúcim majiteľom zmenky

Zmenkový akceptačný úver
 banka nepožičiava peniaze, ale svoje meno ako záruku na splatenie úveru
 klient vystaví zmenku na banku, ktorá ju akceptuje a tým prijíma záväzok zaplatiť v lehote splatnosti zmenky
 len dobrým klientom

Ručiteľský úver
 banka vystupuje ako ručiteľ a zaväzuje sa zaplatiť záväzok, ak sa klient dostane do finančnej tiesne
 písomne - záručný list
Emisná pôžička
 podnikateľský subjekt sa obracia na banku o poskytnutie služieb pri emitovaní dlhopisov (banky často odkupujú väčšiu časť dlhopisov, a tak poskytujú podniku úver)

Úver na dlžobný úpis
 dlžník podpíše záväzkovú listinu tzv. úverový úpis (dlžobný úpis), v ktorom sa zaväzuje zaplatiť dlh v stanovenom termíne (v SR - úverová zmluva)

Hypotekárne úvery
 na zálohu nehnuteľností
 hypotekárne banky
 62 % hodnoty existujúcej nehnuteľnosti

Spotrebný úver
 bežné pôžičky na nákup spotrebných predmetov
 pre obyvateľstvo

Investičné bankovníctvo
1. banka investuje do CP
2.

obchod s CP pre seba a svojich klientov

Portfólio CP
 do akých CP investovať
 hľadiská: výnos, riziko, likvidnoť

Obchod s CP
 2 ciele:
 investičný - dlhodobé CP - motív pravidelného výnosu s malým rizikom
 špekulačný - krátkodobé CP - v najvýhodnejšej chvíli predať


Poskytovanie úveru
a) Zásady
 zmluvnosť - uzatvorenie úverovej zmluvy
 účelovosť - banka sleduje stanovený účel
 priamosť - úver sa smie použiť len na stanovený účel žiadateľa
 úročenosť - výška úroku stanovená v úverovej zmluve
 terminovanosť - stanovené termíny na čerpanie aj splatenie úveru
 návratnosť - “bonita” - spoľahlivosť klienta
 efektívnosť - zabezpečuje úroky z úverov = výnos pre banku
 zabezpečenosť - ručenie pri úveru (majetkom, treťou osobu,ostatné)

b) Postup pri získavaní úveru
1. získavanie informácií o podmienkach získania úveru - výber banky
2. žiadosť o úver
3. hodnotenie žiadateľa
a) dokázať právnu spôsobilosť (p.o. - výpis z obchodného registra, f.o. -živnostenský list, koncesná listina, občan - občiansky preukaz)
b) hospodárska spôsobilosť (účtovná závierka, podnikateľské zámer, kvalita manažmentu)
c) osobná dôveryhodnosť
4. zabezpečenie úveru (založenie majetku, treťou osobou, osobitné (štát, banka))
5. uzatvorenie úverovej zmluvy
 rozsah oprávnení a povinností banky a dlžníka
 výška úveru
 predmet, účel úveru
 spôsob a časový plán čerpania úveru
 doba splatnosti
 spôsob zabezpečenia úverového rizika
 pravidlá úrokovania
 sankcie v prípade nedodržania zmluvy


Ďalšie bankové operácie
Platobný styk
 najmasovejšia operácia
 formy: príkazy na úhradu, zmenky, šeky, platobné karty, pokladničné zloženky, poštové poukážky A, B, priama úhrada, dokumentárny akreditív, inkaso

Devízové operácie
 povolenie od NBS
 činnosti: vedenie devízových účtov, nákup devíz, zmenárenská činnosť, devízové úvery

Obstarávateľská a úschovná činnosť
 obchod s CP pre klientov
 úschova CP, drahých kovov ......... bankový trezor

Factoring
 odkúpenie krátkodobej pohľadávky s dobou splatnosti 30 - 90 dní
a) pravý - banka odkúpi krátkodobé pohľadávky a zároveň na seba preberá riziko z nezaplatenia
b) nepravý - riziko nezaplatenia pohľadávky nesie naďalej predávajúci
c) úplný - banka sama vykonáva všetky činnosti spojené s pohľadávkou
d) dôverný - faktoring len na vybrané pohľadávky
e) tichý = skrytý, utajený - platiteľ o faktoringu nevie, faktúru uhrádza dodávateľovi a tento ju potom postupuje banke
f) zjavný - predaj pohľadávky sa oznamuje platiteľovi, ktorý musí platbu poukázať banke
g) vývozný - odkúpenie pohľadávky voči zahraničnému odberateľovi

Forfaiting
 odkúpenie strednodobých a dlhodobých pohľadávok

Leasing
 prenájom investičného zariadenia, predmetov dlhodobej spotreby alebo iných predmetov užívateľovi za dohodnuté nájomné na určitú alebo neurčitú dobu
a) operatívny
b) finančný - prostredníctvom leasingových spoločností alebo bánk

Investičné fondy - vydávanie akcií

Finančné poradenstvo
 vypracuje podnikateľský zámer
 obchod s CP

Bankové riziká
1. ohrozenie rentability - banka dosiahne stratu
2.

ohrozenie likvidity

Riadenie rizík
 aktívne - poznanie miery rizika jednotlivých bankových operácií a ich limitovaie
 pasívne - vytváranie opravných položiek, rezervných fondov

Postoj k riziku
 prijímanie rizika - uprednostňuje ziskovosť
 odmietanie rizika - uprednostňuje likviditu
 indiferentný - ani neprijíma, ani neodmieta riziko

Činitele ovplyvňujúce postoj
 kapitálové vybavenie banky
 management
 EKO situácia

Členenie rizík
a) externé
b) interné

Externé riziká
 prichádzajú z vonka a banka ich nemôže ovplyvniť, ale môže ich určitým spôsobom predvídať a pripraviť sa na ne
a) politické - vojnové konflikty, zmena režimu, voľby (“rating” - hodtnotenie pre zahraničný kapitál)
b) teritoriálne - zmena územného členenie - doprava
c) menové - očakávaná devalvácia, revalvácia (devalvácia - podporuje vývoz, obmedzuje dovoz, exportéri chcú oneskorenie platby, importéri chcú platbu čo najrýchlejšie)
d) kurzové - otvorené účty v zahraničných bankách - zmenou kurzu - zisk alebo strata
e) úrokové - zmena úrokov z vkladov

Interné riziká
 vyplývajú z vnútorných činností, operácií
a) úverové - zlý odhad klienta
b) z majetkových účastí - nákup akcií podnikov
c) platobné - z nevôle zaplatiť, z neschopnosti zaplatiť
d) manažérske - nekvalifikovaný, neskúsený manažment, podvody
e) technické a technologické - zlyhanie VYT

Zákon na ochranu vkladov
 fond ochrany vkladov - banky povinne príspevky
 použitie pri neschopnosti banky vyplatiť požadované vklady - vyplatenie vkladov f. o. na meno (nie anonymne) max 30-násobok priemernej mesačnej mzdy f. o. Hospodárenie bánk
Ukazovatele
 rentabilita
 likvidita (platbyschopnosť)
 úverové portfólio (správne rozložiť štruktúru úverov)

ZISK
 výška zisku
 zisk na zamestnanca banky
 výnosy - náklady


Bankové výnosy
 výnosové úroky (z poskytnutých úverov, z vkladov v iných bankách)
 poplatky, provízie
 výnosy z CP - úroky, dividendy
 výnosy z devízových operácii

Bankové náklady
 nákladové úroky
 prevádzkové náklady
 osobné náklady = mzdy
 náklady na devízové operácie
 náklady na operácie s CP

Prijaté úroky
- platené úroky

čistý úrokový výnos
+ poplatky a provízie
+ výnosy z CP
+ výnosy z devízových operácií
+ ostatné výnosy

výnosy spolu
- náklady (všetky okrem platených úrokov)
- rezervy

ZISK
- daň z príjmov

použiteľný zisk

Rentabilita = zisk / vložený kapitál * 100
Likvidita - platby schopnosť banky.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?