Okres Púchov

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 6214×

Příbuzná témataOkres Púchov

rozloha: 375 km2
počet obyvateľov: 46222
počet obcí: 21
najvyšší bod územia: 940 m n.m.
najnižší bod územia: 253 m n.m

Prírodné podmienky:

Geologický vývoj a povrch:

Mesto Púchov a jeho okres leží v členitej doline stredného toku Váhu v severnej časti Ilavskej kotliny (Považské podolie) na rozhraní Bielych Karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov v Podmanínskej pahorkatine.
Váh v svojej doline, ktorá je miestami vyše 1 km široká, sa zarezal do skalného podložia až 200 m. Charakter doliny sa formoval koncom neogénu a cez celý kvartér. Rôznosť morfologických celkov na tomto území vychádza z geologickej stavby. V miestach s menej odolnými horninami sú úbočia miernejšie (oblasť južne od Púchova), v miestach s horninami tvrdšími a odolnejšími proti vetraniu sú úbočia strmšie (úsek okolia priehrady na pravom brehu). Geológia okolia Púchova je veľmi zložitá. Biele Karpaty tvoria prevažne horniny starotreťohorného a druhohorného veku, Javorníky majú podobné zloženie a v Strážovských vrchoch na ľavom brehu Váhu vystupujú mladotreťohorné (štrky), prípadne starotreťohorné (pieskovce a bridlice) a druhohorné horniny. Najväčší význam majú horniny bradlového pásma, ktoré sa tiahne z Moravy cez Púchov, Považím k Žiline, odtiaľ na Oravu, do Poľska a končí sa na východnom Slovensku. Na nive a terasách pozdĺž Váhu je reliéf rovinatý a pahorkatinný, v Bielych Karpatoch a v Strážovských vrchoch vrchovinový a hornatinový. V oboch pohoriach ho spestrujú bradlové tvrdoše. Chránené územia:

Okres je pozoruhodný tým, že sem zasahuje viac veľkoplošných chránených území, ako je v ňom maloplošných chránených území. Ide o časti chránených krajinných oblastí Biele Karpaty, Kysuce (Javornícka časť) a Strážovské vrchy. Centrálne časti pohorí Javorníky a Strážovské vrchy sú navyše chránenými oblasťami prirodzenej akumulácie vôd. V okrese sú iba 2 maloplošné chránené územia, a to pri obci Lednica: prírodná rezervácia Lednické bradlo a prírodná pamiatka Lednické skalky.

Podnebie:

Podnebie Púchovského okresu ovplyvňujú rozličné činitele:
a) Nadmorská výška je jedným z najdôležitejších činiteľov (na každých 100 m klesá teplota o 0,6 °C), preto v meste Púchov je citeľne teplejšie ako na okolitých kopcoch alebo dedinách vyššie položených
b) Vetry prichádzajúce od Atlantického oceánu, v mnohých prípadoch ako cyklóny, prinášajú dlhotrvajúce dažde.
c) Južné vetry, ktoré sa k nám dostávajú od Stredozemného a Jadranského mora, ovplyvňujú podnebie v lete a začiatkom jesene búrkovým počasím.
d) Záveterná strana - vlhké vetry vanúce od Atlantického oceánu zachytáva pohorie Javorníky, preto má okres a predovšetkým mesto Púchov najmenšie množstvo zrážok.
e) Vysoký tlak nad Ukrajinou v zime studené, dlhšie trvajúce počasie.
f) Oblasť stáleho vysokého tlaku nad Azorskými ostrovmi a oblasť stáleho nízkeho tlaku nad Islandom tiež ovplyvňujú podnebie.
Po zhrnutí spomínaných činiteľov sa nám javí podnebie okresu ako typicky vnútro-zemské - v lete teplé, v zime studené a chladné, ale nie drsné. Priemerná teplota najchladnejšieho mesiaca januára je -4 °C a priemerná teplota najteplejšieho mesiaca júla +19 °C. Priemerná ročná teplota je +8 °C. Priemerná mesačná teplota nad +15 °C je v Púchove 80 dní. Priemerné množstvo zrážok 800-900 mm. Počet dní so snehovou prikrývkou je 120-140. Fauna a flóra:

V Púchovskom okrese sa nachádzajú listnaté, vo vyšších polohách miešané lesy. V zachovalých lesných porastoch sa vyskytuje predovšetkým buk, vo vyšších polohách smrek. Bralnaté útvary sú často hostiteľmi borovice. V nižších polohách, ktoré sú odlesnené, sa v menšej miere zachoval dub a na riečnych nivách lužné lesy. K vzácnym rastlinám patria: klinček včasný, poniklec slovenský, plavúň sploštený, ranostaj venčený, ostrica biela. Zo zvierat sa najviac vyskytuje zajac, srnec, jeleň, diviak, líška, jazvec, kuna, veverica a vydra. K chráneným druhom patria: medveď, jasoň, fúzač, salamandra a sokol. Vo Váhu žijú najmä šťuka a kapor. Z vtákov žijúcich v tomto okrese sú známe bažant, hrdlička, sova, holub, ďateľ, kačica a jarabica.

Vodstvo a pôdy:

Osou riečnej siete je Váh, ktorý je už v tomto úseku upravený - regulovaný a zahataný v blízkosti Nosíc a Nimnice vodnou nádržou. V Púchovskom okrese sa do Váhu vlieva Marikovský potok, Nimnický potok a Biela voda. V koryte Váhu sa nachádzajú štrky a piesky, okolité pohoria poskytujú vápenec a slieň. Nivu Váhu pokrývajú nivné pôdy fluvizeme, vyvýšené podhoria ilimerizované pôdy luvizeme. V Javorníkoch a v Bielych Karpatoch prevažujú hnedé lesné pôdy kambizeme. Na karbonátových horninách Strážovských vrchov a bradlovom pásme sa vyvinuli rendziny.

Hospodárstvo:

Nerastné suroviny:

Vo Váhu sa nachádzajú štrky a piesky a na okolitých pohoriach vápenec a slieň, ktorý sa používa na výrobu cementu.

Poľnohospodárstvo:

Z poľnohospodárskych plodín sa najviac darí pšenici, jačmeňu a zemiakom a krmovinám slúžiacim na rozvinutý chov dobytka. Priemysel:

Na území okresu sa nachádza významný železničný uzol Bratislava - Žilina s odklonom do Českej republiky. V Nimnici sa nachádzajú minerálne pramene a kúpele na liečenie chorôb dýchacích ciest. Najväčšie zázemie má v okrese gumárenský, textilný a sklársky priemysel. Do gumárenského priemyslu patrí Matador a. s. Vyrába plášte, duše a ochranné vložky, dopravné pásy, gumové hadice, protektorovací materiál, technickú gumu, polyuretanové plášte pre bycikle a zdravotnú techniku, gumárenské stroje a zariadenia.

Do textilného priemyslu patrí Makyta a.s., ktorá vyrába dámsku konfekciu. Ďalej sa v okrese nachádzajú prevádzky firmy Syenit, a.s. s produkciou azbestovocementových výrobkov, terazza (benátska dlažba) a dlaždíc. Do sklárskeho priemyslu patria sklárne v Lednických Rovniach (LR Crystal, a.s.). V Nosiciach je vodná elektráreň.

Obchod:

Najvýznamnejšou obchodnou sieťou je firma Prima zdroj. Táto firma ponúka bohatý výber zo 4500 druhov potravinárskych, drogériových, tabakových a priemyselných výrobkov.

Turistický ruch:

V okrese sú z turistického hľadiska zaujímavé Javorníky, Biele Karpaty a najmä Strážovské vrchy so strediskom Mojtín. Centrom cestovného ruchu je však Nimnica a Nosická vodná nádrž. V Nimnici sú najmladšie kúpele na Slovensku. Z kultúrnohistorických pamiatok si najväčšiu pozornosť zaslúži Lednický hrad, Slovenské sklárske múzeum v Lednických Rovniach a dielňa s výrobou tradičnej modrotlače v Púchove.

Obyvateľstvo:

Severozápadne od Púchova smerom na Českú republiku (napríklad v obciach Lazy pod Makytou, Lysá pod Makytou, Mestečko, Záriečie) prevažuje obyvateľstvo evanjelického vierovyznania, zatiaľ čo južne od Púchova (Dolné Kočkovce, Beluša,
Mojtín) zase obyvateľstvo katolíckeho vierovyznania. V samotnom Púchove žijú ako katolíci, tak aj evanjelíci.
Okres Púchov obývajú prevažne občania slovenskej národnosti, na druhom mieste sú občania českej národnosti. Poslednú skupinu z hľadiska početnosti predstavujú Rómovia. Výšku nezamestnanosti v jednotlivých obciach Púchovského okresu vyjadruje nasledovná tabuľka. Najvyššiu mieru nezamestnanosti má obec Zubák a najnižšiu Lednické Rovne a Streženice.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?